منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، قلام تعهدی، تامین مالی، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

میشود که سهام شرکتهایی با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونهای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزشگذاری شود که این امر بر خلاف فرضیه بازار کارا است(ریساتک، 2010).

2-2-3 نابهنجاری تامین مالی
واحدهای تجاری برای انجام فعالیت های عملیاتی و سرمایهگذاری خود نیاز به وجه نقد دارند. وجه نقد مورد نیاز باید از طریق انجام فعالیتهای تامین مالی و همچنین وجه نقد حاصل از عملیات شرکت تهیه شود. هدف اصلی از شیوههای تامین مالی، کاهش هزینه سرمایه و افزایش ارزش شرکت است. صاحبنظران مالی، منابع تامین مالی را از لحاظ محل تامین منابع به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم میکنند: داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش داراییها و سود انباشته و خارجی شامل استقراض و انتشار سهام است (شباهنگ، 1374) و (بیکر22 و همکاران، 2000). ارتباط منفی فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده آتی سهام با عنوان نابهنجاری تامین مالی خارجی در ادبیات حسابداری مطرح شده است. (برادشو و همکاران، 2006). در رابطه با تاثیر تامین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، دو فرضیه ارزشیابی نادرست اوراق بهادار و فرضیه سرمایهگذاری بیش از حد مطرح شده است. در حالی که هردو فرضیه فوق، پیشبینی میکنند که بین تامین مالی خارجی و بازده آتی سهام رابطه منفی وجود دارد. این فرضیهها در مورد تاثیر اجزای تامین مالی خارجی، پیشبینیهای متمایزی دارند. بر اساس فرضیه ارزشیابی نادرست اوراق بهادار، رابطه بین انتشار سهام و بازده آتی سهام، قویتر از رابطه بین بدهی و بازده آتی سهام است. زیرا قیمت سهام نسبت به تغییرات در ارزش شرکت، حساستر است. همچنین هریک از اجزای بدهی نیز دارای رابطه متمایزی با بازده آتی سهام هستند. بین بدهیهای قابل تبدیل و بازده آتی سهام رابطه قویتری وجود دارد، زیرا اینگونه بدهیها نسبت به تغییرات در ارزش شرکت، واکنش بیشتری نشان میدهند. برعکس، بدهیهای کوتاهمدت دارای حداقل حساسیت نسبت به تغییرات در ارزش شرکت بوده، رابطه ضعیفی با بازده اتی سهام دارند. فرضیه سرمایهگذاری بیش ازحد، مبتنی بر افزایش در مخارج سرمایهای است. بر اساس این فرضیه، بین مبادلات تامین مالی خارجی شرکتها و تصمیمات سرمایهگذاری بیش از حد مدیران، رابطه مستقیمی وجود دارد، یعنی هر چه میزان انتشار اوراق بهادار از سوی شرکتها بیشتر باشد، سرمایهگذاری آنها بیشتر است، به طوری که در برخی اوقات، این پدیده منجر به سرمایهگذاری بیش از حد میشود(کردستانی و نجفی عمران، 1389).

2-4 نابهنجاری مخارج سرمایهای
شواهد تجربی در ادبیات سرمایهگذاری شرکت ها نشان میدهد که شرکتهایی که بیشتر سرمایهگذاری میکنند، بازده تعدیل شده از لحاظ ریسک پایینتری را کسب میکنند. این پدیده اغلب به عنوان نابهنجاری مخارج سرمایهای اشاره میشود. ادبیات موجود، برخی دلایل موجود را برای رابطه منفی بین مخارج سرمایهای و بازده اتی سهام ارائه میکند. برای مثال، تیتمن و همکاران نشان دادند که رابطه منفی برای شرکتهایی با اختیار سرمایه گذاری بزرگتر، قویتر است(وو و ژانگ، 2011). باکر و همکاران و پلک و ساپینزا (مشایخی و همکاران، 1389) اشاره کردند که شرکتها هنگامی که سهامشان اضافه ارزشگذاری میشود، تمایل به سرمایهگذاری بیشتر دارند و آنها متعاقبا بازدههای سهام نسبتا پایینی را کسب میکنند. اندرسن و گارسیا نشان دادند شرکتهایی که مصرف سرمایهگذاری را تسریع میکنند، نسبت به شرکتهایی که مصرف سرمایهگذاری را میکنند. بازدههای سهام پایینتری را تشخیص میدهند.

2-2-5 ارتباط بین نابهنجاری اقلام تعهدی و نابهنجاری مخارج سرمایهای
اقلام تعهدی و مخارج سرمایهای ممکن است به اشکال مختلفی با هم مرتبط باشند. برای مثال، اگر مدیران انتظار دارند تقاضای آتی بالا باشد، آنها ظرفیت تولید و موجودی کالا را افزایش خواهند داد. افزایش در ظرفیت تولید احتمالا افزایش در مخارج سرمایهای را ایجاب می کند. افزایش موجودی کالا قطعا با افزایشهایی در اقلام تعهدی مربوط میشود، زیرا موجودی کالا یک جزء از اقلام تعهدی جاری است. بنابراین، اقلام تعهدی و مخارج سرمایهای ممکن است از طریق انتظار مشابه تقاضای آتی بالا مربوط باشند. اگر تقاضای اتی کمتر از انتظار مدیران باشد، بازار به طور منفی پاسخ خواهد داد و بازده سهام احتمالا به خاطر ظرفیت اضافه (بیش از اندازه) نزول میکند. بنابراین، هر دو نابهنجاری ممکن است با انتظارات شدیدا خوشبینانه مدیران درباره تقاضای تولید آتی مربوط باشند(کردستانی،1386).

2-2-6 سایر نابهنجاریها
از جمله نابهنجاریهای دیگر بازار سرمایه در ارتباط با بازده سهام، مواردی است که روزنبرگ و همکاران و فاما و فرنچ گزارش کردهاند. این پژوهشگران دریافتند که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M) و اندازه شرکت با بازده سهام رابطه مثبت و معناداری دارد. بررسی رابطه بین متغیرهای بتا ، اندازه شرکت، B/M، نسبت سود به قیمت و اهرم مالی با بازده سهام نشان میدهند که از بین متغیرهای مذکور ، اندازه شرکت و B/M توانایی بیشتری در تشریح رفتار بازده سهام دارند.

2-2-7 مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
در مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت ، اقلام تعهدی اختیاری را برای تغییر در ظاهر عملکرد شرکت بکار میگیرد. این نوع دست کاری با تغییر در فعالیتهای اقتصادی واقعی صورت نپذیرفته و در آن صرفا روشها و برآوردهایی که منعکسکننده فعالیتهای اقتصادی هستند، دستکاری میشود. برخی از پژوهشگران چنین مدیریت سودی را مدیریت سود مصنوعی (ساختگی ) نامیدهاند. دستکاری متهورانه اقلام تعهدی، ریسک بالائی از نظر کشف از سوی حسابرسان و مقامات قانونی دارد. مدیریت واقعی سود (مدیریت فعالیتهای واقعی یا مدیریت سود مبادله محور) هنگامی رخ میدهد که مدیریت برای دستکاری سود اقداماتی را انجام دهد که فراتر از رویههای معمول تجاری است. در مقایسه با مدیریت سود مصنوعی، مدیریت واقعی سود با ابهام بیشتری همراه بوده و کشف آن برای سهامداران، حسابرسان و مقامات قانونی دشوارتر است، بنابراین تبعات قانونی بعدی آن احتمالا کمتر خواهد بود(جی و کیم، 2010). مدیریت واقعی سود معمولا جریانات نقدی را مستقیما تحتالشعاع قرار میدهد. هزینه اصلی و عمده دست کاری فعالیتهای واقعی، از مسیر آسیب به ارزش شرکت به واسطه کاهش جریانات نقدی آتی به شرکت تحمیل میشود(گراهام23 و همکاران، 2005). انحراف از عملیات تجاری بهینه، مزیت رقابتی یک شرکت را نیز به به خطر خواهد انداخت(زانگ،2007). برخی از پژوهشگران معتقدند که مدیران برای دستکاری سود، مدیریت واقعی سود را به مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری ترجیح میدهند، چرا که تصمیمات مدیریت واقعی سود به سبب شباهت به تصمیمات عادی تجاری و وجود نااطمینانی ذاتی در محیط تجاری، کمتر مورد بازخواست قرار میگیرد، به عبارت دیگر حسابرسان به سختی قادر به کشف مدیریت واقعی سود هستند(گراهام و همکاران، 2005). گراهام و همکاران (2005) در مصاحبه با مدیران اجرائی 400 شرکت آمریکایی، به شواهد محکمی دست یافتند که نشان داد مدیران برای مدیریت بر سودهای گزارش شده، تمایل به دستکاری فعالیتهای واقعی دارند. برای مثال 80 درصد از مدیران حاضرند مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه خودرا به منظور دستیابی به سود هدف کاهش دهند. بیش از نیمی از آنها مایلند اجرای پروژههای جدید را برای رسیدن به سود مورد نظر به تعویق بیاندازند، حتی اگر این کار ارزش شرکت را کاهش دهد. مدیران با استفاده از شیوههای مختلفی قادر به دستکاری فعالیتهای واقعی میباشند که در یک طبقهبندی کلی میتوان آنها را به صورت زیر بیان کرد(ژو24، 2007): الف- مدیریت سود از طریق فعالیتهای عملیاتی و سرمایهگذاری (از قبیل مخارج اختیاری نظیر مخارج تحقیق و توسعه و هزینههای عمومی، اداری و فروش، تولید، موجودی و فروش، فروش داراییهای غیر جاری، ساختار بندی مبادلات سرمایهگذاری به منظور سوء استفاده از انتخاب بدیل های حسابداری) و ب- مدیریت سود از طریق فعالیهای تامین مالی ( مانند، بازخرید سهام، اختیار معامله سهام، ابزارهای مالی، ساختاربندی مبادلات تامین مالی به منظور سوء استفاده از انتخابهای بدیل حسابداری). نمونههایی از مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی به شرح زیر هستند: نمونههایی از مدیریت سود از طریق دستکاری مخارج و هزینه اختیاری: در این روش مخارجی که انجام آنها عمدتا در اختیار مدیریت است، کم و زیاد میشود. مخارج و هزینههایی نظیر مخارج تحقیق و توسعه، هزینه عمومی، اداری و فروش و هزینه تبلیغات را میتوان در قالب مخارج اختیاری طبقهبندی کرد. شرکتها میتوانند با کاهش مخارج اختیاری، هزینههای گزارش شده را کاهش و سود را افزایش دهند. همچنین در دورههایی که سود دوره بیش از سود مورد نظر مدیریت باشد، مخارج مزبور ممکن است افزایش یابند(ریچاردسون 25، 2006). مدیریت سود از طریق فروش داراییهای ثابت و سرمایهگذاریها (بلندمدت): در این روش، مدیران فروش داراییهای ثابت و سرمایهگذاریهای خود را به منظور دستیابی به سود مورد نظر، زمانبندی مینمایند. از آنجا که ارزش دفتری داراییهای تجدید ارزیابی نشده، معمولا کمتر از ارزش بازار (فروش ) آنهاست، مدیر میتواند با فروش داراییها و شناسایی سود حاصل از افزایش ارزش دارایی در دوره مورد نظر، سود دوره جاری را دستکاری (هموارسازی، مدیریت سود افزایشی و مدیریت سود کاهشی) نماید. فروش دارایی با این هدف، معمولا در پایان سال (سه ماهه آخر ) صورت میپذیرد(ژو،2007). مدیریت سود از طریق دستکاری تولید، موجودی و فروش: در این روش مدیریت اقلام تعهدی به تولید بیش از حد (مازاد بر نیاز) نموده و سعی میکند تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت به نمایش بگذارد. زمانی که تولید بیش از حد انجام بگیرد، هزینه سربار ثابت بین محصولات بیشتری سر شکن میشود و هزینه ثابت هر واحد محصول کاهش مییابد(مرادزاده و عدیلی، 1389). از آنجا که کل محصولات تولید شده در همان دوره به فروش نمیرسد، لذا تعداد زیادی از این محصولات تا پایان دوره در شرکت باقی مانده و در قالب موجودیهای پایان دوره نگهداری میشوند. با این کار بخش عمدهای از هزینه های سربار ثابت به موجودیهای پایان دوره انتقال مییابد و در بهای تمام شده کالای فروخته شده، سود آن دوره افزایش مییابد. همچنین مدیریت میتواند با ارائه تخفیفات قیمتی به مشتریان (کاهش قیمت محصولات) و یا افزایش طول دوره اعتباری، فروش شرکت را افزایش داده و در نتیجه سود و عملکرد بهتری را نشان دهد. اگر مشتریان انتظار ارائه تخفیف را در دوره های بعد نیز داشته باشند، فروش شرکت با تهدید مواجه خواهد شد. اگر درآمد فروش هر واحد تولید را ثابت فرض کنیم، کاهش بهای تمام شده هر واحد کالا، حاشیه سود عملیاتی را افزایش میدهد (مشروط بر آنکه هزینه انبارداری و نگهداری موجودی کالای اضافه تولید شده کمتر از مبلغ کاهش یافته در بهای تمام شده کالاهای فروش رفته یا همان حاشیه سود اضافی باشد). از آنجا که هزینههای تولید و نگهداری اقلام تولید شده مازاد بر نیاز (اضافه تولید) منجر به هزینههای تولید جاری بیشتری میشود که از طریق فروش دوره جاری بازیافت نمیگردد، بنابراین پژوهشگران بر این باورند که میزان اضافه تولید با بررسی میزان افزایش در هزینههای غیر عادی تولید در دوره جاری قابل برآورد و کشف است. با توجه به این که سود افزایش یافته دوره جاری پایدار نیست، در صورت ثابت ماندن تقاضا برای محصولات شرکت، جریانات نقدی و سود دورههای آتی احتمالا با کاهش مواجه خواهد شد ، بنابراین انتظار میرود هزینههای غیر عادی تولید دوره جاری تاثیر منفی بر جریانات نقدی و سود دورههای بعد داشته باشد(لی 26، 2010). اگر قیمتهای سهام قادر به انعکاس کامل اثر اضافه تولید بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت نباشد، انتظار میرود رابطه منفی بین هزینههای غیر عادی تولید و بازده آتی سهام برقرار شود.

2-2-8 ارتباط بین جریانهای نقدی و اقلام تعهدی شرکت با بازده سهام
یک باور عمده در جامعه سرمایهگذاری این است که اطلاعات صنعت ارتباط ارزشی برای قیمتگذاری سهام یک شرکت دارد. تولید و بررسی اطلاعات صنعت در

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بازده سهام، نابهنجاری اقلام تعهدی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اقلام تعهدی، قلام تعهدی، سود حسابداری، انتقال اطلاعات