منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، کشف مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

سود بیشتر از زمانی است که شرکت ها سود منفی دارند و در مواقع کاهش سود مدیریت سود دارای مقدار بیشتری است.
ریکاز زامروداه و کوتسار ریزا سلمان73 در سال 2013 با هدف پیش بینی مدیریت سود طی چرخه عمر شرکت ها، به بررسی تاثیر متغیرهای هزینه مالیات معوق و اقلام تعهدی بر کشف مدیریت سود در جهت اجتناب از گزارش گری سودهای رکودی و زیان ها در طی چرخه عمر شرکت ها طی سال های 2000 تا 2007 پرداخته اند. چرخه عمر شرکت به مراحل شروع، رشد، بلوغ و رکود تقسیم بندی شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه های مالیاتی معوق تاثیری در کشف مدیریت سود در جهت در جهت اجتناب از گزارش گری سودهای رکودی و زیان ها در مراحل رشد و بلوغ شرکت ها ندارد. همچنین، اقلام تعهدی فاقد تاثیری در کشف مدیریت سود در جهت اجتناب از گزارشگری سودهای رکودی در مراحل رشد و بلوغ می باشد و اقلام تعهدی در کشف مدیریت سود در جهت اجتناب از گزارشگری زیان در مرحله رشد تاثیر گذار بوده در حالی که در مرحله بلوغ بدون تاثیر می باشد. لازم به ذکر آنکه این تحقیق به جهت فقدان اطلاعات لازم برای مراحل شروع و رکود انجام نگرفته است.
پور حسن رضایی و گارکز74 در سال 2014 طی مطالعه ای به مقایسه توانایی مدل های شبکه های عصبی مصنوعی و جونز خطی تعدیل شده در پیش بینی مدیریت سود در 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 2007 تا 2011 پرداخته اند. نتایج پژهش نشان از تتفاوت معنادار در توانایی دو مدل در پیش بینی تغییرات مدیریت سود می باشد به نحوی که قدرت مدل جونز خطی تعدیل شده 1/51 درصد و شبکه های عصبی مصنوعی 8/92 درصد می باشد.
2-12-2) پیشینه تحقیق داخلی
در داخل کشور نیز تحقیقاتی در زمینه مدیریت سود و عوامل موثر بر آن انجام شده است که در ادامه ارائه شده است:
خواجوي و ناظمي (1384) نيز نشان دادند كه ميانگين بازده (عادي و غير عادي ) شركت ها تحت تاثير ميزان ارقام تعهدي و اجزاي مربوطه قرار نمي گيرد. اين تحقيقات از معدود مطالعاتي محسوب مي شوند كه نشان از ارتباط ضعيف ميان متغيرهاي معرف هموارسازي سود و متغيرهاي بازار دارند.
مشایخی و همکاران (1384) مدیریت سود را از طریق رابطه جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری بررسی نموده و اقلام تعهدی اختیاری را معیاری برای مدیریت سود در نظر می گیرند. بر اساس نتیجه تحقیق آنها تغییرات تعهدی اختیاری به طور معکوس با تغییرات جریان نقد عملیاتی رابطه دارد و مدیران در هنگام کاهش جریان نقدی از طریق افزایش اقلام تعهدی، سود را افزایش می دهند.
ابراهیمی و حسنی آذر (1385) به بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که مدیران، سود شرکت ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند و همچنین بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد قیمت سهام رابطه مثبت وجود دارد.
نوروش و ديگران (1385) به منظور بررسي خطاي در بر آورد اقلام تعهدي به عنوان ابزاري براي ارزيابي كيفيت سود با استفاده از ويژگي هاي منتخب هر شركت (نظير اندازه، ميزان فروش، چرخه عملياتي، و نوسان در اجزاي اقلام تعهدي) نشان دادند كه تغييرات در سرمايه در گردش(غير نقدي) را مي توان به عنوان ابزاري براي ارزيابي كيفيت سود به كار برد.
پور حيدري و افلاطوني( 1385) در طي سال هاي 1380 تا 1383 نشان دادند كه هموار سازي سود با استفاده از اقلام اختياري توسط مديران شركت هاي ايراني صورت مي گيرد و ماليات بر در آمد و انحراف در فعاليت هاي عملياتي محرك هاي اصلي براي هموار نمودن سود با استفاده از اقلام اختياري مي باشند.
مهرانی و باقری (1388) به بررسی رابطه بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد پرداخته اند. طبق یافته های این تحقیق بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت های با رشد کم، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در حالی که بین مدیریت سود و سهامداران نهادی در شرکت های با جریان نقد زیاد و رشد کم چنین رابطه ای وجود ندارد.
حسن زاده و کامران زاده (1388) با استفاده از وجوه نقد حاصل از عملیات، مدیریت سود در صنابع خودروسازی و صنایع غذایی را مورد بررسی قرار داده اند. طبق نتایج، بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات رابطه معنادار معکوس وجود دارد که نشان می دهد مدیران شرکت ها به هنگام کاهش وجوه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی اختیاری را با هدف دستیابی به سود مورد انتظار خود افزایش داده و در هنگام افزایش وجوه نقد عملیاتی اقدام به کاهش آن می نمایند.
آقایی و چالاکی (1388) به بررسی رابطه بین ویزگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود پرداخته اند. در این پزوهش حاکمیت شرکتی با استفاده از ویژگی های تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیر عامل، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، اتکا بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره و مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی غیر عادی اندازه گیری شده است. طبق یافته های تحقیق بین مالکیت نهادی و مدیریت سود و همچنین بین استقلال هیات مدیره و مدیریت سود رابطه معنادار منفی وجود دارد. در حالی که بین سایر ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود رابطه معنادار وجود ندارد.
هاشمی و کمالی (1389) اثر افزایش تدریجی اهرم مالی و میزان جریان های نقد آزاد و رشد شرکت به عنوان شاخص های رفتارهای فرصت طلبانه مدیران بر مدیریت سود را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان مدیریت سود در شرکت هایی که همواره درجه ی اهرم مالی زیادی دارند با شرکت هایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می شوند، تفاوت معناداری ندارد. همچنین، جریان های نقد آزاد و رشد شرکت عواملی تاثیر گذار بر میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و مدیریت سود هستند. به طور خلاصه مي توان مهمترين نتايج تحقيقات انجام شده را به صورت زير بيان نمود :
1- مي توان رابطه معني داري ميان شاخص هاي هموارسازي سود و متغيرهاي بازار مشاهده نمود.
2- اندازه شركت ها و ماليات بر در آمد عامل تاثير گذاري بر هموار سازي شركت ها است.
3- ساير متغيرها نتايج مشخصي در ميان محققين از خود نشان نداده است.
نكته مهمي كه مي توان به آن اشاره نمود اين است كه انگيزه مديران، عامل مهمي در هموارسازي و مديريت سود محسوب مي شود. از اين رو تمايز ميان تقلب و مديريت سود به روشني مشخص نيست. اگر چه ابعاد مختلفي از اين موضوع در تحقيقات مورد بررسي قرار گرفته است اما چنين به نظر مي رسد كه كمي مطالعات انجام شده به همراه نتابج متناقض، زمينه را براي انجام مطالعات آتي فراهم آورد. در نهايت اين كه عدم توجه نهادهاي استانداردگذار و قانون گذار به موضوع مديريت سود به اعتقاد نويسندگان مي تواند حكايت از اين موضوع داشته باشد كه اين موضوع از ديد آنها چندان جدي نيست. اين امكان نيز وجود دارد كه آنها معقتدند وجود روش هاي نظارتي براي پيشگيري از تخلفات در قالب مديريت سود كافي به نظر مي رسد.
2-13) خلاصه فصل
در این فصل، ادبیات مرتبط با مدیریت سود و شبکه عصبی مورد بحث قرار گرفت. در ابتدای فصل بیان شد که به دلیل اهمیت سود برای استفاده کنندگان صورت های مالی، این قلم، دارای محتوای اطلاعاتی است؛ به همین دلیل، مدیریت نحوه ی ارائه ی آن را مورد توجه خاص خود قرار داده و بعضا با استفاده از اقلام تعهدی مبلغ سود گزارش شده را تغییر می دهد. سپس تاریخچه و تعاریفی که از مدیریت سود و شبکه عصبی در ادبیات حسابداری موجود است، ذکر گردید. در فصل بعد، روش تحقيق و نحوه ي بررسي فرضيه هاي تحقيق مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

3-1) مقدمه
همان طور که در فصل قبل به تفصیل در مورد آن بحث شد، هدف حسابداری کمک به استفاده کنندگان از صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات صحیح اقتصادی است. یکی از مهم ترین داده هایی که حسابداری به استفاده کنندگان از صورت های مالی ارائه می کند، سود حسابداری است. اما در عین حال سود حسابداری قابلیت دستکاری زیادی دارد. در این تحقیق به دنبال کشف مدیریت سود با استفاده از تکنیک های داده کاوی و رگرسیون خطی چندگانه در بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران هستیم.75
یکی از مهم ترین مراحل انجام هرتحقیق روش انجام آن است. انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد، و تشریح روش انتخاب شده در هر تحقیق علمی از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، در فصل حاضر روش تحقیق استفاده شده توسط پژوهشگر تشریح میشود. به این ترتیب که ابتدا فرضیات پژوهشی تحقیق ارائه میگردد. آنگاه قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، جامعهی آماری، نمونهی آماری و فنون جمعآوری دادهها بیان خواهد شد. سپس، به تشریح و نحوهی محاسبهی متغییرهای مستقل و وابسته تحقیق پرداخته میشود.
3-2) نوع تحقیق
کليهي تحقيقات علمي، بر اساس دو مبناي الف) هدف و ب) ماهيت و روش، طبقه بندي ميشود. تحقيقات بر مبناي هدف خود در سه دستهي تحقيقات بنيادي، کاربردي و عملي قرار مي گيرد. همچنين بر مبناي ماهيت و روش، تحقيقات علمي را ميتوان در پنج گروه تاريخي، توصيفي، همبستگي، علي و تجربي قرار داد. با عنايت به طبقهبندی مذکور، ميتوان اين تحقيق را بر مبناي هدف، از نوع کاربردي و بر مبناي ماهيت و روش، از نوع همبستگي به حساب آورد، زيرا در اين تحقيق سعي شده از مقایسه روش های پیش بینی مدیریت سود با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بردار پشتبان با روش رگرسیون خطی به برآورد بهینه ترین روش دست یابیم.
3-3) فرضیههای تحقیق
تئوری حسابداری، به صورت مستقیم قابل بررسی نیست. بنابراین، محقق باید فرضیههایی را از درون تئوری استخراج کند و بر اساس رد یا عدم رد فرضیه، به سازگاری تئوری با محیط مورد بررسی بپردازد. بنایراین، آزمون فرضیهها روشی برای رد یا عدم رد یک تئوری تلقی میشوند. همان طور که بیان شد ما در این تحقیق به دنبال کشف مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی هستیم. بدین منظور فرضیه های ذیل تدوین شده است :
فرضیه اول : دقت پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی در توجیه و پیشبینی مدیریت سود نسبت به روش رگرسیون خطی بیشتر است.
فرضیه دوم: دقت پیش بینی روش ماشین بردار پشتیبان در توجیه و پیشبینی مدیریت سود نسبت به روش رگرسیون خطی بیشتر است.
3-4) مدل تحقیق و متغیر های تحقیق
مدل زیر برای آزمون فرضیه‌های اول و دوم استفاده می‌شود:
DACi,t = β0 + β1 MBi,t + β2 BLOCKi,t + β3 LEVi,t + β4 SIZEi,t + β5 LagROAi,t + β6 LagTACi,t + β7 GROWTHi,t + β8 LOSSi,t + β9 CashFOi,t + β10 DISTRESSi,t + β11 AUDITi,t +β12AUDITCHANGEi,t +β13 STOCKFINANCEi,t+1+ β14 DEBTFINANCEi,t+1 + εt
متغیرها بر اساس نقشی که در تحقیق بر عهده دارند، به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم میشوند. متغیر مستقل به متغیری گفته میشود که از طریق آن، متغیر وابسته تبیین یا پیشبینی میشود. در واقع این متغیر توسط پژوهشگر اندازهگیری، دستکاری یا انتخاب میشود. متغیر وابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازهگیری میشود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و برآورد شود.
3-5) جامعهی تحقیق و نحوهی نمونهگيري از آن
هدف از انجام هر تحقيقي، شناخت و پیشبینی يک پديده در يک جامعهي آماري است. براي به دست آوردن شناخت از آن پديده، نمونههايي از آن جامعه انتخاب ميشود و بررسيها و تجزيه و تحليلها بر روي آن نمونهی منتخب، انجام شده و سپس نتايج به دست آمده به کل جامعهي آماري، تعميم داده ميشود.
3-5-1) جامعهی تحقیق
جامعهی آماری مورد مطالعهی این تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1381 یا قبل از آن در بورس تهران عضویت داشته اند می شود. دلایل انتخاب شرکت ها از بورس اوراق بهادار تهران به شرح ذیل است :
دسترسي به اطلاعات مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی، ماشین بردار پشتیبان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، داده کاوی، شبکه های عصبی، شبکه های عصبی مصنوعی