منابع و ماخذ پایان نامه محیط زیست، جوامع محلی، توسعه اقتصادی، مسئولیت پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

.
2- 1 – 2 – ز . ابعاد مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در شركت‌ها و جامعه
1. مسئوليت اجتماعي شركت در رهبري و فرآيندهاي درون سازماني
* ماموريت و چشم انداز، خط مشي‌ها و رويه‌ها ، كدهاي اخلاقي ، مقررات و آيين نامه‌ها
2. مسئوليت اجتماعي شركت در بازار و صنعت
* تامين كنندگان و پيمانكاران زنجيره تامين ، حقوق مشتريان و مصرف كنندگان ، سرمايه گذاري اجتماعي مسولانه ، مسئوليت در قبال محصول ، مديريت خريد مسئولانه ، لابي كردن مسئوليت پذير .
3. مسئوليت اجتماعي شركت در محيط كار
* ايمني و سلامت كاركنان ، آموزش و توانمندسازي كاركنان ، حقوق بشر ، كار شايسته ، تبعيض .
4. مسئوليت اجتماعي شركت در محيط زيست
* توسعه پايدار ، كاهش آلودگي ، مديريت ضايعات ، صرفه جويي در انرژي ، مديريت خريد سبز .
5. مسئوليت اجتماعي شركت در جامعه و كشور
* جامعه محلي، جامعه دانشگاهي، مشاركت با نهادهاي اجتماعي، مشاركت با سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي غير‌دولتي، داوطلبي شركتي، حمايت از فعاليت‌هاي داوطلبي كاركنان، كمك‌هاي خيريه (Belz et al,2012, p: 36)
2 – 1 – 2 – س . اصول مسئولیت اجتماعی
برای اینکه مقوله مسئولیت پذیری به رویکردی بلند مدت و سودمند در سازمان تبدیل شود لازم است که در فعالیت‌های روزمره شرکت و عملکرد آن یکپارچه شود. اگر به آن صرفاً به عنوان فعالیتی برای افزایش اثر بخشی روابط عمومی نگریسته شود، دیگر ارزش بلند مدتی از آن به دست نخواهد آمد. یکپارچه کردن این رویکرد در تصمیمات کسب و کار و شناسایی، اندازه‌گیری و گزارش‌دهی تأثیرات فعلی و آتی محصولات، خدمات، فرآیندها و فعالیت‌های شرکت حائز اهمیت است .
مسئولیت اجتماعی علاوه بر آن که دارای ابعاد مختلفی است، اصول نه گانه‌ای نیز دارد که این اصول باعث درک ساده تر مفهوم مسئولیت پذیری و پایداری می‌شود . این اصول دارای سه ویژگی هستند :
باعث ارائه تعریفی بسیار دقیق‌تر از پایداری و مسئولیت پذیری می‌گردند .
می‌توان آنها را در فرآیند های تصمیم‌گیری روزمره مدیریتی، در تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت یکپارچه کرد .
دارای قابلیت کمی و اندازه‌گیری شدن هستند ( کریمی و دیگران ، 1391) .
مسئولیت اجتماعی کل طیف اصول بنیادی را که از سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انتظار می‌رود آنها را بپذیرند و در اقدامات خود منعکس کنند، در بر می‌گیرد. این اصول شامل مواردی از قبیل کرامت انسانی ، اخلاق و رفتار منصفانه نیروی انسانی، جامعه (مشتریان و تامین‌کنندگان و سهام‌داران) ، حفاظت از محیط زیست و … می‌شوند . این اصول نه تنها از لحاظ اخلاقی اهداف مطلوب و پسندیده‌ای هستند بلکه عوامل کلیدی مهمی در حصول اطمینان از این نکته‌اند که جامعه امکان بقای سازمان را در دراز مدت فراهم می‌آورد ، چرا که سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به واسطه رفتارهای مسئولانه‌شان، از جامعه مشروعیت کسب کرده و از این طریق از مزایای مسئولیت پذیر بودن در جامعه بهره می‌برند (کاوسی ، 1389) .
جدول 2 – 1 – 1. اصول نه گانه پایداری و مسئولیت پذیری سازمانی
اخلاقیات
شرکت استانداردها و اقدامات اخلاقی را در رابطه با تمام ذی نفعان ، ایجاد ، ترویج ،کنترل و حفظ می‌نماید .
نظام راهبری
شرکت تمام منابع خود را به طور اثر بخش و با وجدان مدیریت می‌کند . وظیفه امانت داری هیأت مدیره و مدیران نسبت به منافع تمام ذی‌نفعان به رسمیت شناخته می‌شود .
شفافیت
شرکت از طریق ارائه به موقع اطلاعات در مورد محصولات ، خدمات و فعالیتهایش اتخاذ تصمیماتی آگاهانه را برای ذی نفعان امکان پذیر می کند .
روابط کسب وکار
شرکت ، تجارتی منصفانه را با تامین کنندگان ، توزیع کنندگان و شرکایش در پیش می‌گیرد .
بازگشت مالی
شرکت از طریق نرخ رقابتی بازگشت سرمایه و حفاظت از دارایی‌ها ، به جبران خدمات تامین کنندگان سرمایه می‌پردازد .
مشارکت در جوامع/توسعه اقتصادی
شرکت روابط دو جانبه ای را با جامعه محلی محل فعالیت خود توسعه می‌دهد و در آن به فرهنگ ، بستر اجتماعی و نیازهای آن جامعه توجه می کند .
ارزش محصولات و خدمات
شرکت به نیازها ، آمال و حقوق مشتریان خود احترام گذاشته و تلاش می کند که بیشترین ارزش محصولات و خدمات را ارائه نماید .
اقدامات استخدامی
شرکت در برنامه های مدیریت منابع انسانی مشارکت داشته و توسعه حرفه ای کارکنان ، تنوع و توانمند سازی را ترویج می کند .
حفاظت از محیط زیست
شرکت برای حفاظت و احیای محیط زیست تلاش می کند و از طریق محصولات ، خدمات ،
فرایند ها و سایر فعالیتهایش به ترویج توسعه پایدار می پردازد .

1.اخلاقیات21
شرکت‌های اخلاقی استانداردها و اقداماتی منصفانه و صادقانه را در قبال ذی نفعان شرکت ایجاد، ترویج و تثبیت می‌کنند و اتخاذ چنین رویکردی را نیز میان سایر ذی‌نفعان (از جمله شرکای کسب وکار ، توزیع‌کنندگان و تامین‌کنندگان) ترغیب می‌نمایند. برای تبعیت از این اصل، شرکت باید بر حقوق بشر و داشتن تنوع در محیط کار تأکید نماید تا اطمینان حاصل کند که با کارکنان به طور مناسبی رفتار می‌شود. شرکت‌های اخلاقی استانداردهای رفتاری سطح بالایی را در قبال تمام کارکنان و ارگان‌ها تدوین می‌کنند و سیستم‌های اثر‌بخشی را برای کنترل، ارزیابی و گزارش‌دهی در مورد نحوه انجام کسب و کار به کار می‌گیرند. همچنین گزارش کردن خشونت‌های اخلاقی به مقامات ذی‌صلاح ترویج می‌گردد . شرکت‌های اخلاقی به تدوین نظام نامه های مربوطه پرداخته، برنامه‌های آموزش اخلاقیات را اجرا می‌کنند و برنامه‌های بین المللی حقوق بشر را به رسمیت می‌شناسند (Belz et al , 2012,p:35 ) .
2. نظام راهبری22
این اصل انعکاس تعهد به مدیریت اثربخش و با وجدان تمام منابع است و مسئولیت امانتداری هیأت مدیره و مدیران شرکت را برای تمرکز بر منافع تمام ذی‌نفعان به رسمیت می‌شمرد. این وظیفه دارای اهمیت اولیه است و بر منافع و علایق مدیریت ارجحیت دارد. شرکت از فعالیت منصفانه تبعیت کرده و تلاش می‌کند که سرمایه مالی و انسانی را تقویت کرده و آن را با منافع تمام ذی‌نفعان متعادل نماید. شرکت دستیابی به ماموریت خود را همراه با توجه به نیازهای ذی‌نفعان گوناگون دنبال می‌کند . ماموریت شرکت باید به‌طور روشن بیان شده و کاملا درک شود و در آن منافع کلیه ذی‌نفعان به رسمیت شناخته شود. معیارهای استراتژی و عملکرد شرکت بایستی متناسب با ماموریت آن تعیین شوند. ماموریت، استراتژی، خط مشی‌ها، اقدامات و رویه‌ها باید به طور روشن و کامل به اطلاع کارکنان برسند. فرایندهای تصمیم‌گیری در شرکت، کاملاً در برگیرنده این اصل است .
شرکت‌هایی که به اصل نظام راهبردی توجه می‌کنند به ارزیابی عملکرد مالی و غیرمالی مدیر عامل و مدیران ارشد پرداخته و ساختار هیأت مدیره آنها نماینده طیف گوناگونی از دیدگاه‌های ذی‌نفعان است (Belz et al, 2012, p: 38).
3.شفافیت23
درحالی که اصل نظام راهبردی به مسائل مدیریت داخلی شرکت مرتبط می‌شود ، اصل شفافیت به انتشار اطلاعات برای ذی‌نفعان شرکت ارتباط دارد. شرکت‌های شفاف از طریق ارتباطاتی باز و منصفانه ، به افشای کامل اطلاعات در مورد عملکرد گذشته، حال و در صورت امکان آتی شرکت، به سرمایه گذاران و وام دهندگان فعلی و بالقوه می‌پردازند .
شرکت‌های شفاف ذی‌نفعان خود را به طور گسترده ای به رسمیت می‌شناسند . شرکت‌هایی که به این اصل توجه می‌کنند نسبت به ذی‌نفعان داخلی و بیرونی خود پاسخگو هستند و هم نیازهای اطلاعاتی و هم نگرانی‌های آنها در مورد تأثیر فعالیت شرکت بر زندگی آنها را درک می‌کنند (Toffel, 2003) .
4. روابط کسب وکار24
شرکت‌ها باید از طریق برخورد با تامین کنندگان خود به عنوان شرکایی ارزشمند و بلند مدت، دعوت به همکاری و مشارکت نیروهای با استعداد آنها، دریافت ایده‌ها و نظراتشان و جلب وفاداری این شرکا به ایجاد روابطی دو جانبه با آنها دست بزنند. شرکت‌ها بر ایجاد روابط بلند مدت با ثبات با تامین‌کنندگان ، به شرط کیفیت، عملکرد و رقابت پذیری صحه می‌گذارند . شرکت‌ها به انتخاب تامین‌کنندگان، توزیع کنندگان، شرکای سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های تحت لیسانس و سایر شرکای کسب وکار ، نه فقط بر اساس قیمت و کیفیت بلکه بر اساس عملکرد اجتماعی ، اخلاقی و زیست محیطی دست می‌زنند . شرکت‌هایی که به این اصل متعهد هستند، اهداف مشخصی را برای همکاری با کسب وکارهای بومی ، محروم و یا تحت مالکیت گروه‌های اقلیت، تعیین می‌کنند . همچنین آنها از قدرت خرید خود استفاده می‌کنند تا تأمین‌کنندگان را ترغیب به بهبود اقدامات اجتماعی و زیست محیطی خود نمایند (Toffel, 2003) .
5. بازگشت مالی برای سرمایه گذاران و وام دهندگان
شرکت‌ها از طریق نرخ رقابتی بازگشت سرمایه‌گذاری و حفاظت از دارایی‌هایشان، به جبران سرمایه تأمین شده ازطرف سرمایه‌گذاران و وام دهندگان می‌پردازند . استراتژی‌های شرکت، ترغیب کننده رشد و تقویت کننده ارزش بلند مدت برای سهام‌داران می‌باشد. باید منافع و علایق سرمایه‌گذاران و وام دهندگان شناسایی شوند و لازم است که شرکت مکانیزم‌های رسمی را برای تسهیل گفتگوی مداوم با سرمایه‌گذارانش ایجاد کند. اگرچه بهبود نتایج مالی ماحصل طبیعی خلق ارزش برای مشتریان، کارکنان و سایر ذی‌نفعان است با این حال شرکت متعهد به ایجاد تعادل میان منافع و علایق تمامی ذی‌نفعان خود می باشد (Belz et al, 2012, p: 40) .
6. مشارکت در جوامع محلی و توسعه اقتصادی25
شرکت‌ها دریافته اند که بهبود شرایط و منابع جوامع محلی و زندگی آنها، در بلند مدت هم به نفع خود شرکت و هم به نفع آن جوامع محلی است که شرکت در آنها فعالیت می‌کند. بنابر این شرکت به ایجاد روابط دو جانبه سود‌آور میان سازمان و جامعه می‌پردازد و در آن به فرهنگ، بستر اجتماعی و نیازهای جامعه محلی توجه می‌کند. شرکت نقش فعالانه و مشارکت جویانه‌ای را برای تبدیل جامعه به محل بهتر برای زندگی و انجام کسب وکار ایفا می‌نماید. شرکت‌هایی که برای مشارکت با جوامع محلی و توسعه اقتصادی ارزش قائل هستند به همکاری با فعالان و سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در جامعه می‌پردازند که به دنبال تقویت استانداردهای بهداشت ، آموزش ، ایمنی و توسعه اقتصادی هستند (Gareth, 2011) .
7. ارزش محصولات و خدمات
این اصل مستلزم این است که شرکت‌ها، روابط و تعهدات خود را با مشتریان مشخص نمایند . پایبندی به این اصل شرکت‌ها را بر آن می‌دارد که به نیازها، آمال و حقوق مشتریان و مصرف کنندگان نهایی احترام بگذارند، محصولات و خدماتی با ارزشی در سطح بالا را عرضه کنند و به رضایتمندی مشتری، راستی و ایمنی متعهد باشند. همچنین شرکت‌ها برنامه‌هایی را برای ارزیابی تأثیرات محصولات و خدماتشان بر ذی‌نفعان خود به اجرا در می‌آورند .
8. اقدامات استخدامی26
شرکت‌ها باید در مورد نوع اقدامات مدیریتی که خواهان پیگیری آنها هستند، تصمیم گیری نمایند .
پذیرش این اصل به معنای آن است که شرکت‌ها آن نوع برنامه‌های مدیریتی را پیش می‌گیرند که توسعه شخصی و حرفه ای کارکنان، تنوع و توانمند‌سازی راترویج می‌کنند . شرکت‌ها با کارکنان به مثابه شرکایی ارزشمند درکسب وکارشان برخورد می‌کنند و به حقوق آنها برای داشتن شیوه‌های کاری عادلانه، حقوق و مزایای رقابتی و محیط کاری ایمن و دوستدار خانواده احترام می‌گذارند .
در واقع شرکت‌هایی که این اصل را می پذیرند، می دانند که توجه به کارکنان و سرمایه گذاری روی آنها در بلند مدت به نفع کارکنان، جامعه و خود شرکت است. بنابراین شرکت‌ها برای جلب رضایتمندی کارکنان تلاش می کنند و به استاندارهای بین المللی، ملی و صنعتی در مورد حقوق بشر احترام می‌گذارند. بدین منظور آنها به ارائه برنامه هایی مانند جبران حقوق و مزایا، اختصاص زمان برای خانواده در طول روز و فرصت‌های توسعه مسیر شغلی می‌پردازند (Toffel, 2003) .
9.حفاظت از محیط زیست27
برای تبعیت از این اصل شرکت‌ها باید به تعریف تعهد خود نسبت به محیط زیست بپردازند . برای شرکت‌های خود‌ انگیخته این امر به معنای تلاش برای حفاظت و احیای محیط زیست و ترویج توسعه پایدار از طریق محصولات، خدمات،

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی سازمان، مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری اجتماعی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه مصرف کننده، مصرف‌کننده، زیست محیطی، رفتار مصرف کننده