منابع و ماخذ پایان نامه محیط زیست، تاریخ ایران، سازمان اداری

دانلود پایان نامه ارشد

برابر بارهای ثقلی وجانبی
2- عدم طراحی و محاسبه سازه در برابر بارهای وارده
3- استفاده از پروفیل های بسیار ضعیف برای تیرها و ستون ها
4- عدم انسجام بخشهای مختلف از قبیل سقف ها با دیوارها ودیوارها با فونداسیون
5- عدم اتصال تیرهای طاق ضربی با یکدیگر
6- عدم اتصال تیغه های داخلی به سقف و کف و دیوارهای جانبی آنها
7- اجرای ناصحیح دیوار چینی
8- استفاده از مصالح بسیار ضعیف
9- استفاده از افراد غیر فنی در اجرای ساختمان
10- عدم رعایت ضوابط آیین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله در مورد ساختمان های بنایی از نظر معماری و سازه

1-2-4 رفتار و عملکرد ساختمان ها در زلزله داهوییه (زرند) [15]
زلزله داهوییه (زرند) منجر به قربانی شدن بیش از 600 نفر از هم میهنانمان و موجب خسارت در 7000 واحد مسکونی گردید و 70 میلیارد تومان خسارت مالی نیز به همراه داشت. زلزله فوق زلزله چندان بزرگی نبود، اما خسارات بسیار سنگینی داشت. آن هم برای منطقه ای با تراکم جمعیت کم. در این زلزله انتظار می رفت ساختمان هایی که حداقل اصول فنی را رعایت کرده باشند ایمنی جانی ساکنین خود را حفظ نمایند. اما متاسفانه ساختمان های خسارت دیده حداقل اصول فنی ساخت و ساز را نیز رعایت نکرده بودند.
در گزارشی که پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی منتشر کرده است. به تفکیک خسارات وارده را در شهرها و روستاهای آسیب دیده از زلزله آورده است که در ادامه فقط تصاویر و توضیحات مختصری از آن ارائه شده است. در شکل 1-6 تصاویر آسیب های وارده از زلزله زرند را مرور می کنیم.

1-3 گستردگی ساختمان های بنایی
با توجه به گزارش مرکز آمار ایران در سال 1373 نزدیک به 70 درصد از تعداد کل ساختمان های احداث شده در مناطق شهری (بجز تهران ) بنایی وغالباً آجری می باشند. از این تعداد بیش از 55 درصد در یک طبقه، حدود 33 درصد در دو طبقه و کمتر از 11 درصد در سه طبقه و بیش تر ساخته شده اند، همچنین آمار فعالیتهای بخش خصوصی در روستاها، که بیانگر گرایش غالب ساخت و ساز در بین مردم است، نشان می دهد که در همین سال تنها کمی بیش از 6 درصد ساختمانها دارای اسکلت فلزی یا بتن مسلح بوده و مابقی آنها بنایی بوده اند[16]، [17].
با توجه به آمار و ارقام فوق چنین به نظر می رسد که اگر بخواهیم روشهایی برای ارزیابی مقاومت و نهایتاً مقاوم سازی ساختمانهای ایران بیابیم، ساختمان های بنایی و غالباً آجری در اولویت قرار دارند. این اولویت در ساختمان های ساخته شده در تهران وضعیف بسیار حساسی دارد به نحوی که گزارش های مربوط به سالهای اخیر نشان می دهد که حدود 80 درصد از ساختمان های تهران دارای سقف طاق ضربی و دیوارهای باربر بوده و حدود 12 درصد از نوع اسکلت بتنی و یا فولادی است وبقیه موارد از نوع سقف چوبی ، خشت و چوب، آجر و سنگ می باشد. [16]، [17].
با توجه به این مطلب که اکثر ساختمانهای بنایی موجود در کشور در مقابل زلزله های با بزرگی بیش از 5/6 ریشتر آسیب های جدی میبینند درجدول 1-2 لیستی ازکلیه زلزله های مخرب 100 سال در تاریخ ایران آمده است با توجه به فراوانی آنها و آسیب های زیادی که به بار آورده اند می توان به لرزه خیزی ایران و ضعف ساختمانهای موجود درمقابل زلزله های نسبتاً شدید پی برد.

جدول 1-2 زلزلههای با بزرگی بیش از 5/6 ریشتر در فاصلهی 1284 تا 1384

فصل دوم

« فلسفه بهسازي و تقويت ساختمان‌ها »

2-1 فلسفه بهسازی و تقویت ساختمانها:
می دانیم که برای هر ساختمان و سازه آن، در موقع طراحی یک سطح وظیفه در نظر گرفته می شود که متضمن حداقل شرایط قابلیت بهره برداری از آن است و معمولاً برای این که با اندک نوسان شرایط، ساختمان و سازه آن به پایین تر از سطح وظیفه تنزل نکند و غیرقابل بهره برداری نشود، در طراحی آنها یک حاشیه ایمنی مناسب در نظر می گیرند، یعنی سطح طراحی را بالاتر از سطح وظیفه اختیار کرده و ساختمان و سازه آنرا چنان طراحی می نمایند که در مواقع اضطراری بتوانند وظایف کمی سنگین تر را نیز بدون تحمل خسارت و یا با تحمل خساراتی ناچیز به انجام برسانند.
این حاشیه ایمنی ممکن است بتدریج بر اثر پیر شدن مصالح و سوانح و اتفاقات باریکتر شده و سازه فروپایگی پیدا کند، در این صورت معمولاً با توسل به بهسازی، حاشیه ایمنی را به وضع مطلوب می رسانند.
گاه ممکن است سازه پیر نشده و آسیبی ندیده باشد ولی از آن توقع انجام وظیفه سنگین تری را داشته باشند که در این صورت نیز مسئلۀ بهسازی مطرح می شود. (شکلهای 2-1 و 2-2)
به بیانی دیگر:
ـ عمر مفید فنی ساختمان ممکن است به دلیل فرسودگی یا خورده شدن تدریجی مصالح مصرف شده در آن یا بر اثر حوادث و سوانحی نظیر انفجار، آتش سوزی یا زلزله، که به تقلیل قابل ملاحظه یا از بین رفتن حاشیه ایمنی منجر می شوند، به پایان رسیده وتخریب و بازسازی آن ضرورت یابد ( شکل 2-3).

شکل 2-1 شکل شماتیک حاشیه ایمنی، فروپایگی و موارد مختلف بهسازی

شکل 2-2 تقلیل ایمنی و اثر بهسازی در افزایش آن
ـ عمر مفید اقتصادی ساختمان ممکن است به دلیل دگرگون شدن نیازهای زیستی استفاده کنندگان از آن، یا به علت تغییر شرایط محیط، نظیر شرایط ناشی از گسترش شهر و مزاحمتی که ساختمان در مقابل این گسترش ایجاد می نماید، یا بر اثر تغییر شرایط کار و روش و وسائل تولید، یا به دلیل تغییر ساختار و گردشکار یک سازمان اداری، آموزشی و بهداشتی در نتیجه به کارگرفتن دستگاههای الکترونیکی و غیره خاتمه یافته و تخریب و جانشین کردن آن را ایجاب نماید.
اما با توجه به اینکه:
ـ تخریب ساختمان و جمع آوری، حمل و انبار کردن نخاله حاصل از آن ، کاری است پرهزینه که باعث اتلاف مصالح و مصرف مقداری وقت و انرژی می شود.
ـ گرد و خاک و سر وصدای حاصل از تخریب، بصورت کوتاه مدت، و انباشتن نخاله و آوار حاصل از تخریب، بطور دراز مدت، اثر سوء بر محیط زیست می گذارد.
ـ ساختن ساختمان جانشین مستلزم تهیه و کاربرد مصالح و این خود مستلزم صرف وقت، انرژی و هزینه است.
ـ تأمین مصالح لازم برای ساختمان جانشین بر روی محیط زیست بازتاب دارد.
ـ مقدار مصالح، منابع انرژی و فضاهای کره خاکی ما محدود و معین بوده و قابل افزایش و بهره برداری بی حد و حصر نیستند و باید حتی المقدور محافظت شده و با احساس مسئولیت در مقابل نسلهای آینده مورد استفاده قرار گیرند، سعی می شود تا آنجا که میسر است، از تخریب ساختمانها اجتناب گردد و معمولاً عمر مفید فنی ساختمانها را از طریق بهسازی، یعنی ترمیم، تعمیر یا تقویت افزایش داده و تخریب وجانشینی ساختمان را به تعویق اندازد. برای افزایش عمر مفید اقتصادی ساختمانها نیز از دیرباز، با جابجا کردن و حذف و تعویض تیغه های جداگر و دیوارهای غیر باربر کوششهای موفقی به عمل آمده و امروز با جهت گیری به سوی ساختمانهای پیش ساخته قابل پیاده کردن قدمی بسیار پر اهمیت در جلوگیری از تخریب ساختمانها به دلیل خاتمه یافتن عمر مفید اقتصادی آنها، برداشته شده است[19].
بطور کلی، با در نظر گرفتن تبعات تخریب و بازسازی ساختمانها، می توان بعنوان یک اصل کلی پذیرفت که این راه حل باید آخرین راه حل تلقی شده و وقتی در پیش گرفته شود که راه حلهای دیگر، کارساز و جوابگوی نیازها نباشد. به هر حال، بهسازی ممکن است حاشیه ایمنی را بیشتر کند و یا سرعت بروز نارسائیها را تقلیل دهد و یا هر دو اثر را تواماً داشته باشد( شکل 2-4).
بهسازی ساختمانهای آسیب دیده از زلزله نیز مانند بهسازی هر سازه دیگری که به هر علت فروپایگی پیدا کرده است، از این چارچوب خارج نیست. در مورد ساختمانهای آسیب دیده وجوه مشترک بسیار دارند و در واقع ایمن سازی سازه های موجود، بهسازی ساختمانهایی است که فروپایگی پیدا نکرده‌اند در صورتی که در بهسازی ساختمانهای آسیب دیده باید فروپایگی ناشی از آسیبهای زلزله را هم منظور داشت.

شکل 2-3 تقلبل حاشیه ایمنی در طول زمان و پایان یافتن عمر مفید

شکل 2-4 تقلیل تدریجی حاشیه ایمنی، مقابله با آن و افزایش عمر مفید فنی از طریق بهسازی
علاوه بر آنچه در مورد بهسازی بطور اعم گفته شد، در بهسازی سازه های آسیب دیده از زلزله باید به چند نکته زیر نیز توجه داشت:
ـ تخریب کامل و بازسازی معمولاً به زمانی بیشتر از بهسازی نیاز دارد.
ـ تخریب هرجزء کوچک از بنا مستلزم جمع آوری، حمل و انبار کردن مواد حاصل از تخریب و بازسازی آن جزء با مصالح جانشین است. این کار نیاز به مصالح ، ابزار کار، تجهیزات و ماشین آلات، نیروی انسانی از رده های مختلف مهارت، و امکانات دیگر دارد که از سوئی مورد درخواست تمام منطقه زلزله زده و از سوی دیگر محدودند و در نتیجه، دسترسی به آنها پس از بروز زلزله از مواقع دیگر مشکلتر است.
با توجه به محدودیتهای فوق، پس از حدوث زلزله نباید بدون بررسی همه جانبه، به تخریب هر دیوار ترک خورده، هر سازه آسیب دیده و بطور کلی هر آنچه که پس از زلزله، علیرغم آسیبهای وارد سر پا مانده است، مبادرت کرد، بلکه باید تخریب را به بناها و اجزای آنها که در وضع خطرناک و ناامن دارند و با صرف وقت و هزینه معقول، قابل بهسازی نیستند محدود نمود[19].

فصل سوم

« تئوری حاکم بر رفتار ساختمانهای بنایی »

3-1 خواص سازه‌ای و دینامیکی ساختمانهای بنایی
در ساختمانهای بنایی، مصالح بنایی که ممکن است آجر یا بلوک باشند به همراه ملات بین آنها عناصر اصلی باربر ثقلی و جانبی ساختمان میباشند از طرفی به دلیل پیچیدگی رفتار این نوع سازهها نمیتوان روش جامعی برای تحلیل خواص مکانیکی و سازهای آنها ارائه داد. رفتار ناهمسانگرد، ناهمگن و غیر خطی و وجود ترکهای فراوان از یک سو و صفحهای بودن اجزای سازههای بنایی از سوی دیگر پیچیدگی خاصی را ایجاد کرده است که غالبا جز با روش آزمایشهای در مقیاس واقعی نمیتوان از وضعیت خرابیها و تنشهای ایجاد شده در اجزای سازهای اطلاعاتی بدست آورد[1].

3-2 توزیع نیروی زلزله در ساختمانهای بنایی
نیروهای لختی که در نتیجه شتاب پی (ناشی از حرکت زمین به هنگام زلزله) در ساختمان پدید میآیند باید به پی و از آنجا به زمین منتقل شوند. دیوارهای ساختمان بنایی به دو دسته برشی و عرضی تقسیم میشوند. دیوارهایی که موازی جهت حرکت پی هستند برشی و آنها که عمود بر این جهتاند عرضی نامیده میشوند. بخشی از نیروهای دیوارهای عرضی به سقف و بخشی به زمین و بقیه به دیوارهای برشی که در دو طرف دیوار عرضی قرار گرفتهاند وارد میشود. سقفها نیروهای حاصل از زلزله و دیوارهای عرضی را به دیوارهای برشی منتقل میکنند.
اصلیترین عنصر لرزه بر هر ساختمان آجری دیوارهای برشی است که سرانجام باید بار افقی حاصل از کلیه اجزای دیگر را به زمین منتقل کند. علاوه بر این سقف نیز باید از یکپارچگی لازم برای انتقال نیروهای خود و نیز نیروهایی که از بخشهای دیگر دریافت میکند، به دیوارهای برشی برخوردار باشد. به عنوان مثال سقفهای تیرچه بلوک و طاق ضربی که بخشهای دیگر دریافت میکند، به دیوارهای برشی باشد.به عنوان مثال سقفهای تیرچه بلوک و طاق ضربی که ضوابط آییننامه 2800 را رعایت کرده باشند از صلابت برشی خوبی برخوردارند، در حالی که سقفهای سبک شیروانی چنین نیستند و نمیتوانند بار دیوارهای عرضی (دیوارهای عمود بر جهت زلزله) را به دیوارهای برشی (دیوارهای در جهت زلزله) انتقال دهند. از طرف دیگر دیوارهای عرضی باید بتوانند بار خود را به سقف و پی و دیوارهای متعامد انتقال دهند.

3-3 حالتهای شکست
شکست دیوارهای برشی و عرضی اصلیترین حالتهای شکست را تشکیل میدهند. چون در ساختمانهای آجری سقف بر دیوارها تکیه دارد با سقوط دیوار احتمال در هم فرو ریختن کل ساختمان وجود دارد و لذا ناپایداری دیوارها را میتوان به منزله ناپایداری کلی دانست دیوارهای

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه زمین لرزه، شمال ایران، مقاوم سازی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه روشهای ارزیابی، ارزیابی کیفی، روش تحلیلی