منابع و ماخذ پایان نامه متغیر مجازی، اثرات ثابت

دانلود پایان نامه ارشد

متغیر مجازی استفاده می شود. بدین منظور مدل (3-1) را به صورت زیر می نویسیم :
Y_it=α_1+α_2 D_2t+…+α_n D_Nt+βμ_it+u_it
D_2t=1 است، اگر مشاهدات مربوط به مقطع دوم باشد و در غیر اینصورت صفر است
D_3t=1 است، اگر مشاهدات مربوط به مقطع سوم باشد و در غیر این صورت صفر است و به همین صورت D_Nt=1 است، اگر مشاهدات متعلق به مقطع N ام باشد و در غیر این صورت صفر است. بنابراین چون N مقطع داریم، N-1 متغیر مجازی در مدل لحاظ شده است تا از وضعیت هم خطی کامل اجتناب شود. بنابراین در این صورتα_1عرض از مبدا مقطع اول و α_2, …,α_n عرض از مبدا های تفاضلی اند که نشان می دهند عرض از مبدا های مقاطع دوم و سوم و n ام چقدر با عرض از مبدا مقطع اول تفاوت دارند. پس مقاطع اول تبدیل به مقطع معیار می شود. البته انتخاب هر یک از مقاطع به عنوان مقطع معیار اختیاری است. از آن جا که از متغیرهای مجازی برای تخمین اثرات ثابت استفاده می شود در ادبیات اقتصاد سنجی مدل (3-4) ، مدل حداقل مربعات با متغیر مجازی 116(LSDV) نیز نامیده می شود.
3-7-3-3) مدل اثرات تصادفی
در مدل اثرات ثابت به دلیل زیاد بودن متغیرهای مجازی، درجه آزادی کاهش می یابد. به عبارت دیگر، از آنجا که در این روش اگر تعداد مقطع ها زیاد باشد، سبب می شود که تعداد زیادی متغیر مجازی استفاده شود. در اینصورت سبب از دست رفتن درجه آزادی می شود.برای رفع این مشکل روشی پیشنهاد شده است که توسط طرفدارانش مدل اجزاء خطا یا مدل اثرات تصادفی نامیده می شود، که مدل پایه اثرات تصادفی نامیده می شود، که مدل پایه اثرات تصادفی عبارتست از :
Y_it=α_i+βμ_it+u_it
که در آن α_i یک متغیر تصادفی با یک مقدار میانگین از α ( بدون اندیسi ) است و مقدار عرض از مبدا برای هر مقطع می تواند به صورت زیر بیان شود :
α_i=α+ε_i
i=1,2, …,N
کهε_i یک جمله خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس σ_ε^2 است. با جایگزینی رابطه
(3-6) در (3-5) داریم :
Y_it=α+βX_it+u_it+ε_i=α+βX_it+w_it
که در آن w_it=u_it+ε_i است، به عبارت دیگر، جزء اخلال متشکل از دو بخش است. یکی، ε_iکه جزء اخلال مقطع است و دیگری u_it که جزء اخلال ترکیب مقطع و سری زمانی است. مدل اجزای خطا به این دلیل به این نام خوانده می شود که جمله اخلال مرکب شامل دو(یا بیشتر) جزء خطا است(جعفری، 1389 و شالباف یزدی،1390).

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اثرات ثابت، داده های تابلویی، ماشین بردار پشتیبان، رگرسیون Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رگرسیون، مدل اندازه گیری، تحلیل واریانس، جمعیت شناختی