منابع و ماخذ پایان نامه قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ارزش دفتری، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

میگویند.
قدم اول در شناسایی خودهمبستگی این است که نمودار خطاها ترسیم شود ولی این روش نموداری مشکل است و لذا برخی روشهای آماری جهت آزمون خود همبستگی ارائه شده اند. یکی از آزمونهای متداول، آزمون دوربین واتسون میباشد که برای تشخیص خود همبستگی به کار میرود.( سوری علی،1391 ).
آزمون دوربین واتسون38 یکی از مشهورترین آزمونها برای تشخیص خود همبستگی است. چنانچه میزان دوربین واتسون به دست آمده بین 5/1 تا 5/2 قرار بگیرد استقلال خطای متغیرها پذیرفته میشود. به عبارتی خطای متغیرها مستقل از هم هستند. البته برای به کار بردن این آزمون نیاز به برقراری شرایطی است که در زیر به آنها اشاره میکنیم.

3-8 تعریف عملیاتی متغیرها:
نوسانپذیری (ریسک) کل:
واریانس بازده روزانه سهام طی سال = ریسک کل

نوسانپذیری (ریسک) غیرسیستماتیک:
(تعداد روزهای معاملاتی در سال/ مجموع مربعات پسماندهای مدل CAPM) = ریسک غیر سیستماتیک.

نوسانپذیری (ریسک) سیستماتیک:
)ریسک غیر سیستماتیک به دست آمده از CAPM- ریسک کل)= ریسک سیستماتیک

بازده حقوق صاحبان سهام:
(حقوق صاحبان سهام/سود پس از مالیات) = (ROE)بازده حقوق صاحبان سهام

بازده سهام شرکت :در این تحقیق بازده سهام بصورت سالانه محاسبه میشود و فرض میشود که سهامداران استراتژی خرید و نگهداری سهام را بکار میبرند. شروع سرمایهگذاری برابر است با ماه چهارم بعد از پایان سال مالی (ابتدای تیر ماه هر سال شروع و تا پایان خرداد سال بعد ادامه دارد)که برابر است با:
قیمت سهام در پایان دورهDPS)/+(قیمت سهام در ابتدای دوره-قیمت سهام در پایان دوره)(=بازده سالانه سهام

سن شرکت:
AGE=log((تعداد سالهایی که شرکت از زمان افتتاح تا سال جاری در بورس عضو بوده است

اندازه شرکت:
Size= log(ارزش بازاری سهام شرکت در پایان سال مالی)

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری:
(ارزش بازاری سهام / ارزش دفتری سهام) =نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری=BV/MV

اقلام تعهدی:
Accruals=نرخ رشد دارایی های عملیاتی خالص =NOAt / NOAt−1 − 1

نوسانپذیری اقلام تعهدی:
نوسانپذیری اقلام تعهدی (VAC_1) = واریانس مشاهدات سالانه اقلام تعهدی شرکت طی حداقل 5سال

کل اقلام تعهدی:
(ACCE)= Total accruals / lagged total shareholder’s equityاقلام تعهدی کل
تغییر در بدهی جاری+تغییر در وجه نقد و معادل نقد-تغییر در بدهی های جاری-تغییر در داراییهای جاری=اقلام تعهدی کل

جزء نقدی سود:
ROE – ACCE =جزء نقدی سود

نوسانپذیری کل اقلام تعهدی:
واریانس مشاهدات سالانه ACCE شرکت طی حداقل 5 سال گذشته=نوسانپذیری اقلام تعهدی کل

نوسانپذیری اقلام تعهدی اختیاری:
DiscVAC_1= جزء اختیاری واریانس اقلام تعهدی کل است که معادل رویکرد تجزیه ای فرانسیس

نوسانپذیری اقلام تعهدی غیراختیاری:
FundVAC_1 =جزء غیراختیاری واریانس اقلام تعهدی کل است که معادل رویکرد تجزیه ای فرانسیس
کل دارایی:
لگاریتم طبیعی کل داراییها =(TA) کل دارایی

نوسانپذیری وجه نقد:
Cash flow variability (VCFE)=واریانس جریان نقد عملیاتی 5 ساله شرکت که توسط ارزش دفتری سهام اندازهگیری می شود.

نوسان پذیری درآمد:
Revenues variability (VREV) =واریانس درآمد فروش شرکت طی 5 سال که بوسیله ارزش دفتری سهام اندازهگیری میشود

طول چرخه عملیاتی:
Length of operating cycle (OperCycle) =لگاریتم طبیعی مجموع تعداد روزهای حسابهای دریافتنی و روزهای موجودی کالا
OperCycle = 360/(Sales / Average accounts receivable) + 360/(Cost of Goods Sold) / (Average Inventory)

پیشینه سودهای واقعی منفی:
تعداد کل سالها برای هر شرکت طی 5 سال گذشته/تعداد سالهایی که شرکت سود منفی دارد=پیشینه سودهای واقعی منفی

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قلام تعهدی، اقلام تعهدی، رگرسیون، بازده سهام Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، حاکمیت شرکتی، نظام مالی