منابع و ماخذ پایان نامه قلام تعهدی، اقلام تعهدی، رگرسیون، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

(1388) در پژوهشی به بررسی نسبت جریانهای نقد عملیاتی به قیمت(OCF/P) در ارتباط با نابهنجاری اقلام تعهدی پرداخت. نتایج این پژوهش در بازه زمانی 1379تا1385 نشان داد که هر چند قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی اختیاری برای بازدهی آینده در حضور متغییر کنترل(OCF/P) از بین میرود، این قدرت توضیح دهندگی توسط متغییر کنترل در بر گرفته نمیشود(ضریب متغیر کنترل در رگرسیون از لحاظ آماری معنادار نیست).

2-3-2 پژوهشهای خارجی
فدیک و همکاران (2011) در پژوهشی به بررسی و آزمون فرضیه ثبات پرداختند. بر اساس این فرضیه ، نابهنجاری اقلام تعهدی مبتنی بر قیمتگذاری نادرست در نتیجه تمرکز سرمایهگذاران بر سود بدون در نظر گرفتن ماهیت بر گشتپذیر اقلام تعهدی است و با برگشت اقلام تعهدی در دوره آینده، قیمتگذاری نادرست بازار تصحیح میشود. نتایج بررسی نشان میدهد که بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام ارتباط منفی هست و با برگشت اقلام تعهدی اختیاری در دورههای آینده ، این رابطه منفی حذف میشود.
وو و ژانگ (2011) در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا نابهنجاری های بازار سرمایه ناشی از عامل ریسک یا قیمتگذاری نادرست است. آنها در این پژوهش متغییرهایی نظیر B/M ، اندازه، انتشار سرمایه، رشد داراییها، اقلام تعهدی و احتمال ورشکستگی را در نظر گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بازدههای اضافی، که بر اساس این متغییرها ایجاد میشود نه به دلیل عامل ریسک، بلکه ناشی از قیمتگذاری نادرست این متغییرها توسط سرمایهگذاران است.
هرشلیفرو همکاران (2010) در پژوهشی به بررسی عامل ریسک در نابهنجاری اقلام تعهدی پرداختند. آنها در این پژوهش، علاوه بر متغییرهای الگوی سه عاملی فاما و فرنچ، یک متغییر به نام CMA را به عنوان عامل ریسک نیز در نظر گرفتند.آنها CMA را تفاوت بین بازده پرتفوهایی با اقلام تعهدی کم (شرکتهای محافظهکار) و بازده پرتفوهایی با اقلام تعهدی زیاد ، تعریف کردند. نتایج نشان داد که اقلام تعهدی حتی پس از کنترل عامل CMA نیز میتواند بازده های آینده را پیشبینی کند و ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام را نمی توان به عنوان عوامل ریسک نسبت داد.
ریساتک (2010) در پژوهشی به بررسی تاثیر بازده نامشهود دورههای قبل بر نابهنجاری اقلام تعهدی پرداخت. وی از طریق رگرسیون بازده سهام بر متغیرهایی نظیر اقلام تعهدی ، اقلام غیر تعهدی، انتشار سرمایه و B/M، باقیمانده الگو را به عنوان بازده نامشهود در نظر گرفت. مطالعه وی نشان داد که بین اقلام تعهدی و بازده سهام رابطه معکوسی هست، همچنین با وارد کردن متغییر بازده نامشهود دوره های قبل به الگوی رگرسیونی، رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام ازبین میرود.
رایبر و یهودا (2008) در پژوهشی به این موضوع پرداختند که در چه موقعیتی استدلال رشد و پایداری برای قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی کاربرد دارد. آنها از طریق رگرسیون بازده سهام بر اقلام تعهدی و جریانهای نقدی نشان دادند که اطلاعات اقلام تعهدی بیشتر با ویژگیهای رشد و اطلاعات جریانهای نقدی با پایداری سود مرتبط است.

فصل سوم
روششناسی پژوهش

3-1 مقدمه
تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک وضعیت نامعین. تحقیق فرایند پویا برای حل مسائل و دستیابی به راهحل مشکلات میباشد. بشر از دیر باز به دنبال شناخت پدیدهها بودهاست و از همان زمان مباحثی پیرامون روش شناخت در ذهن وی قرار گرفته است. پایه هر تحقیق “روش شناخت یا روش تحقیق”است. روششناسی مبحثی است که به بررسی روشهای شناخت در علوم میپردازد. روش تحقیق، مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات است(سرمد ودیگران،1383). هر تحقیق و پژوهش با یک مسأله آغاز میگردد. مسأله تحقیق موجب ایجاد سؤالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر میشود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تائید یا رد فرضیات میباشد. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجهگیری در خصوص فرضیهها، دادههای جمعآوری شده در خصوص تحقیق، ورودی اساسی و پایه تحقیق میباشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به دادههای گرد آوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیهها و پاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار و مشخص میباشد، دادهها اطلاعات خام و غیر قابل اتکائی میباشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل دادهها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیمگیری نمود. لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری دادهها و تحلیل آنها جهت استفاده از دادههای خام در راستای فرضییهها تحقیق پرداخته میشود. همچنین تعریف وتفصیل مفاهیم اساسی همچون (جامعه آماری، نمونهگیری و…) ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی میگردد.

3-2 روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نحوه اجراء توصیفی- پیمایشی، از نوع پس رویدادی است. همچنین پژوهش حاضر از نطر ارتباط بین متغیرها همبستگی، از نظر نوع دادهها، کمی، از نظر زمان اجرای پژوهش، مقطعی و از نظر منطق اجراء، استقرایی است.

3-3 فرضیههای پژوهش
– بین نوسانپذیری آتی بازده سهام شرکت با تغییرپذیری اقلام تعهدی دوره جاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
– بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسانپذیری بازده آتی سهام برای جزء غیر اختیاری (بنیادی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
– بین نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری با نوسانپذیری سیستماتیک و غیر سیستماتیک آتی بازده سهام شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
– بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسانپذیری بازده آتی سهام(سیستماتیک و غیر سیستماتیک) برای جزء غیر اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

3-4 متغيرهاي پژوهش
در اين تحقيق متغییرهای تغییرپذیری اقلام تعهدی، جزء اختیاری اقلام تعهدی، جزء غیر اختیاری اقلام تعهدی، جزء سیستماتیک ریسک سهام، جزء غیر سیستماتیک و نوسانپذیری آتی بازده سهام مورد بررسی قرار میگیرند. متغییر نوسانپذیری آتی بازده سهام متغییر وابسته میباشد و همچنین متغییر سیستماتیک ریسک سهام و جزء غیر سیستماتیک برای متغییر نوسانپذیری به عنوان متغییر مستقل و برای تغییرپذیری اقلام تعهدی به عنوان متغییر وابسته مطرح شده است و تغییر پذیری اقلام تعهدی که شامل جزء اختیاری و جزء غیر اختیاری است، متغیر مستقل این پژوهش میباشد.

3-5 جامعه آماری و حجم نمونه
جامعه به مجموعهای از افراد گفته می شود که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفات مورد توجه میباشد. جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدود تری از همان گروه را شامل شود (ظهوری، 1387). با توجه به موضوع این پژوهش، جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده تمامی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است که با اعمال مراحل زیر و نمونهگیری غربالگری در نمونه باقی میمانند:
1. شرکت در دوره تحقیق (1392-1385) عضو بورس اوراق بهادار باشد.
2. سال مالی شرکت منتهی به اسفند هر سال باشد و در طی دوره تحقیق شرکت تغییر سال مالی نداده باشد.
3. شرکت جزء بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری نباشد. که باتوجه به محدودیتهای فوق جامعه آماری این پژوهش شامل 112 شرکت میباشد.
جدول (3-1) چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه تحقیق
ردیف
شرح
تعداد
1
اعضای جامعه آماری در پایان سال 1392
620
2
شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به 29/12 نمیباشد.
260
3
شرکتهایی که جز صنعت سرمایهگذاری،بانک ها و واسطهگرهای مالی طبقهبندی میشوند.
38
4
شرکتهایی که جز شرکتهای زیانده محسوب میشوند.
55
5
شرکتهایی که بعد از 01/01/1385 در بورس اوراق بهاددار پذیرفته شده یا قبل از 29/12/1392 از تابلوی بورس خارج شدهاند و یا اطلاعات آنها در دسترس نبوده است.
155
6
جمع شرکتهای حذف شده از جامعه آماری
508
7
جمع شرکت های عضو نمونه آماری
112
3-6 روش جمعآوری اطلاعات
تمامی داده و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با روش مشاهدهای جمعآوری میشوند. با این منظور از نرم افزار ره آورد نوین که رایجترین نرم افزار مورد استفاده درایران است استفاده میشود.

3-7 روشها و ابزار تجزیه وتحلیل دادهها
3-7-1 آمار توصیفی
زمانی كه انبوهی از اطلاعات كمی به منظور تحلیل و تفسیر گردآوری میشوند، باید آنها را بصورت روشن و قابل فهم سازماندهی و خلاصه نمود. اولین قدم در سازماندهی داده‌ها، مرتب كردن آنها بر اساس یك ملاك منطقی است. مثلا از بزرگ به كوچك مرتب نمودن داده‌ها در ادامه پژوهشگر علاقمند است تا ویژگیهای یك دسته از داده‌ها را بصورت دقیق بیان كند و برای این كار از یك سری شاخص‌های عددی استفاده میكند كه تحت عنوان كلی شاخص‌های گرایش مركزی و پراكندگی نام دارند (ميانگين، ميانه، مد ، فراواني، درصد فراواني، درصد معتبر، درصد تجمعي، چولگي، كشيدگي، ماكزيمم، مينيمم، واريانس، انحراف معيار و غيره). آمار توصیفی مكانیزمی است كه از طریق آن میتوان به اهداف فوق نائل گشت. در واقع از این نوع آمار برای بیان و تعیین ویژگیهای داده‌های جمعآوری شده استفاده میشود. در پژوهش حاضر از این شاخصهای یاد شده استفاده میشود.

3-7-2 آمار استنباطی
3-7-2-1 آزمون جارک -برا
برای سنجش نرمال بودن جزء خطا آزمون جارک براو مورد استفاده قرار میگیرد. اين آزمون جهت بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها در يك نمونه بكار ميرود.اساس اين آزمون، بررسی تفاوت چولگی و کشیدگی37 توزیع در نمونه و توزیع نرمال مشابه (بوسیله آزمون (chi-square است. در آزمونهاي آماري اين شاخص بايد با عدد بحراني مربوط به خود مورد مقايسه قرار گيرد. در اين پژوهش عدد بحراني براي هر اندازه ماتريس ثابت میماند لذا لزومي به مقايسه نيست و ملاك آزمون به تنهايي میتواند بعنوان شاخص نایکنواختی (خطای سیستماتیک) بکار رود. با انجام آزمون جارک براو، اگر توزيع دادهها نرمال نباشد، جهت استفاده از آزمون فرضهاي مطرح شده، بايد دادهها را نرمال كرد. در این پژوهش براي نرمال سازي دادهها از روش حذف دادههای پرت و جایگزینی میانگین بجای آنها استفاده شده است.

3-7-2-2 تجزیه و تحلیل رگرسیون
نوع مهم ديگري ازتجزيه وتحليلهاي آماري كه درامربرآورد وپيشبيني كاربردگستردهاي دارد تجزيه وتحليل رگرسيون و همبستگي است. اين روش در طرحريزي و كنترل اقلام بهاي تمام شده و يا پيوند آن با سطح فعاليت (توليد) بكار برده ميشود. زيرا تغييرات اقلام بهاي تمام شده در سطوح مختلف فعاليت آثار مهمي بر طرحريزي و كنترل دارد. برخي از اين اقلام دريك دامنه مربوطه فعاليت نسبتا ثابت ميماند، بعضي متناسب بانوسان سطح فعاليت تغيير ميكند و بالاخره گرايش پارهاي به روشني قابل توجيه نيست. براي تجزيه وتحليل وتوجيه چنين گرايشهاي متنوع روشهاي مقداري بياندازه مفيد است. تجزيه وتحليل رگرسيون همبستگي، براي تعيين ماهيت وابستگي بين اقلام بهاي تمام شده وسطح فعاليت (توليد) بكاربرده مي شود. در اين روش بيش از سايرروشهاي مقداري ازارقام واطلاعات حسابداري مديريت استفاده ميشود، زيرا به كمك آن ميتوان مقادير يك يا چندمتغير مستقل را با يك متغير تابع پيوند داد و مقدار متغير اخير را پيشبيني كرد. اين پيشبيني ها در اغلب مسايل بودجهبندي طرحريزي و كنترل نقش اطلاعات كليدي را دارا است. روش رگرسیون مبتنی بر بدست آوردن یک رابطه خطی بین محرک هزینه و موضوع هزینه است برای این کار از خط رگرسیون بر اساس اطلاعات نمونه بدست آمده که فرض می شود بیانگر خط رگرسیون جامعه است استفاده میشود. پس از این مرحله آزمون هایی برای اطمینان از غیرتصادفی بودن و صحت رابطه بدست آمده صورت میگیرد. پس مراحل را میتوانیم به صورت ذیل شرح دهیم.

3-7-2-3 آزمون دوربین واتسون (خود همبستگی متغیرها)
عدم وجود خود همبستگی بین جملات خطا یکی از فروض اساسی برای روش ols میباشد. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطلاحاً خود همبستگی یا همبستگی سریالی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، قلام تعهدی، تامین مالی، اقلام تعهدی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ارزش دفتری، ارزش بازار