منابع و ماخذ پایان نامه قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بازده سهام، نابهنجاری اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

ی مهم درتصمیمگیری اقتصادی محسوب میشود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات دارد. در بازار های مالی، اطلاعات میتواند به صورت نشانهها، علائم، اخبار و پیشبینیهای مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ایجاد واکنش و در نتیجه تغییراتی در قیمت سهام شود. واکنشهای بازار سهام به اطلاعات ، متفاوت است. در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و موجب نابهنجاریهایی از جمله افزایش و یا کاهش بیش از حد قیمتها میشود. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ میدهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمت سهام را بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن تعیین میکنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی میبرد و به حالت تعادل بر میگردد اما این رفتار اقتصادی، نوعی رفتار غیر عقلائی در بازار محسوب میشود که شاید بتوان آنرا نوعی واکنش منطقی به عدم اطمینان سرمایهگذاران تلقی کرد(مشایخی و همکاران، 1389). همچنین یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایهگذاران و تحلیلگران برای کمک به آنها در پیشبینی بازده سهام شرکتها است. بررسی عوامل تعیینکننده تغییرات بازده سهام میتواند سبب بهبود تصمیمگیری سرمایهگذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیینکننده بازده سهام، ذهنیت سرمایهگذاران در خصوص عوامل موثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. لذا با عنایت به اینکه ارزیابی بازده سهام شرکتهای مختلف مهمترین مساله پیش روی سرمایهگذاران در بازار سرمایه محسوب میشود، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که آیا اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام تاثیرگذار است.

2-2 مبانی نظری پژوهش
2-2-1 ریسک اعتباری
ادبیات حسابداری، بیانگر رابطه ای منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام است. این رابطه منفی اصطلاحاً «نابهنجاری اقلام تعهدی» نامیده میشود که اولین بار توسط اسلون 9(1996) معرفی شد. مطالعه اسلون نشان داد که پرتفوی شرکتهایی با اقلام تعهدی زیاد، بازدههای آینده کمی به دست میآورد. وی این موضوع را به پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد که دلیل آن ذهنیت گرایی و قضاوت بیشتر در برآورد اقلام تعهدی است. بنابراین ، زمانی که جزء تعهدی سود بیشتر است، سود در دورههای آینده کمتر پایدار میماند. از طرفی بیشتر سرمایهگذاران بر سود شرکت متمرکز هستند و پایداری متفاوت اقلام تعهدی و جریانهای نقدی را درک نمیکنند. نادیده گرفتن این تفاوت سبب شده است که سرمایهگذران درباره ارزیابی عملکرد آینده شرکتهای با اقلام تعهدی زیاد، بسیار خوشبین و درباره آینده شرکتهایی با اقلام تعهدی کم، بدبین باشند. لذا سهام شرکتها به گونهای نادرست و غیر منطقی ارزشگذاری میشود. در دورههای آینده، به دلیل پایداری کمتر اقلام تعهدی، شرکتهایی با حجم زیاد اقلام تعهدی، بازدههایی کمتر از حد مورد انتظار و شرکتهایی با اقلام تعهدی کم، بازدههایی بیش از حد مورد انتظار کسب خواهند کرد. این دیدگاه به استدلال پایداری معروف است. در واقع سرمایهگذاران به گونهای خام و بی تجربه بر سود تمرکز دارند و قادر به شناسایی کامل اطلاعات اقلام تعهدی و جریانهای نقدی نیستند. این تفسیر «فرضیه ثبات» نام دارد(ژانگ10،2007). به دنبال نتایج کار اسلون (1996)، پژوهشهای مختلفی در مورد اقلام تعهدی و بازده سهام صورت گرفته است، کرفت11 و همکاران(2006)، کور12 (2006)و فدیک13 و همکاران (2011) در بررسی علت نابهنجاری اقلام تعهدی به قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی توسط سرمایهگذاران اشاره میکنند. علاوه بر استدلال پایداری، فیرفیلد14 و همکاران (2003) استدلال رشد را در زمینه نابهنجاری اقلام تعهدی مطرح کردهاند. بر مبنای استدلال رشد، افزایش اقلام تعهدی نظیر موجودی کالا، بیانگر استفاده شرکت از فرصتهای سرمایهگذاری و رشد پیشرو است. اینگونه شرکتها در سالهای ابتدایی رشد و تکامل به دنبال توسعه ظرفیت هستند و قاعدتاً به سود و بازدهی مورد نظر در سالهای اولیه دست نمییابند.در نتیجه بازده داراییها در دوره های ابتدایی عملیات کاهش مییابد، لذا رشد و توسعه هر شرکت بر بازدهی آینده آن اثر گذار است. آشنا نبودن با این موضوع باعث میشود سرمایهگذاران تصور کنند که شرکتهای در حال رشد با اقلام تعهدی زیاد، سودهای زیادی به دست میآورند ، به عبارت دیگر، بازار نسبت به رشد هر شرکت بیش از حد واکنش میدهد و اوراق بهادار این شرکتها به گونهای نادرست ارزشگذاری میشود که این امر، نابهنجاری اقلام تعهدی را در پی دارد(فیرفیلدو همکاران،2003). مطالعات پیشین تنها تغییرات در اقلام تعهدی دوره جاری را در ارتباط با تغییرات در بازده آینده سهام آزمون میکنند و فقط عوامل و ویژگیهای شناخته شده در دوره جاری را نظیر اندازه شرکت که بر بازده سهام تاثیرگذار است، مد نظر قرار میدهند، لذا اگر بازده های اضافی کسب شده با اطلاعات دوره قبل مرتبط باشد، امکان برگشت بازده در افق بلندمدت نادیده گرفته میشود. در صورتی که اقلام تعهدی با ویژگیها و اطلاعات دوره قبل مرتبط باشد، نادیده گرفتن این موضوع سبب ایجاد نتایج گمراهکننده در ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام خواهد شد(ریساتک15،2010). شواهد ارائه شده توسط کوتاری16و همکاران(2006) حاکی است که بازده های اضافی ایجاد شده با شناخت و ایجاد اقلام تعهدی در دوره قبل مرتبط است. آنها معتقدند شرکتهایی که در طی چهار سال گذشته، اقلام اختیاری زیادی را شناسایی کردهاند، در سال جاری بازدههای اضافی مثبتی کسب میکنند ولی در سالهای آینده، روند کسب بازده معکوس میشود. الگوی ارائه شده توسط کوتاری و همکاران (2006) نشان میدهد که سرمایهگذاران به طور قوی نسبت به اطلاعات مرتبط با شناخت و ایجاد اقلام تعهدی اختیاری در دوره های قبل واکنش نشان میدهند، با وجود این، نوع اطلاعاتی که سرمایهگذاران نسبت به آنها واکنش نشان میدهند و در ارزشگذاری قیمت سهام منظور میکنند، در مطالعه مذکور مشخص نیست. ریساتک (2010) به منظور بررسی اطلاعاتی که سرمایهگذاران در دوره های ایجاد اقلام تعهدی در قیمت سهام منظور میکنند، با استفاده از اطلاعات مشهود و نامشهود ، که توسط دنیل و تیتمن 17(2006) معرفی شد، دیدگاهی جدید در زمینه نابهنجاری اقلام تعهدی عرضه کرد. اطلاعات اثر گذار بر قیمت سهام به دو دسته اطلاعات مشهود و نامشهود قابل تفکیک است. اطلاعات مشهود (نظیرسود عملیاتی) در بردارنده اطلاعاتی درباره عملکرد گذشته و حال هر شرکت است که از طریق معیارها و اعداد و ارقام حسابداری در صورتهای مالی انعکاس میبیابد . اطلاعات دیگر (نظیر فرصتهای سرمایهگذاری سود آور آینده) که خبرهایی درباره عملکرد آینده شرکت عرضه میکند، ولی از طریق اعداد و ارقام معیارهای حسابداری نظیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق سهام (B/M) قابل اندازهگیری نیست، اطلاعات نامشهود تلقی میشود. با توجه به اینکه کل اطلاعات در قیمت و بازده سهام انعکاس یافته است، بازده تحقق یافته هر سهم در بر دارنده اطلاعات مشهود و نا مشهود یا به عبارتی بازده مشهود و بازده نا مشهود است (دنیل و تیتمن، 2006). نتایج پژوهش دنیل و تیتمن (2006) نشان داد که بازده نامشهود دوره های قبل میتواند بر بازده اینده سهام تأثیرگذار باشد ، لذا این امکان هست که رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده اینده سهام ناشی از نادیده گرفتن یا به عبارتی حذف بازده نامشهود دوره های قبل باشد. ریساتک(2010) در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی به پیروی از مطالعه دنیل و تیتمن (2006)، بازده سهام را به دوجزء تفکیک کرد. وی از طریق رگرسیون بازده سهام بر متغیرهایی نظیر اقلام تعهدی، اقلام غیر تعهدی انتشار سرمایه و B/M ، باقیمانده الگو را به عنوان بازده نامشهود در نظر گرفت.
بازده نامشهود میتواند منعکسکننده اطلاعاتی درباره آینده و فرصتهای رشد آینده شرکت باشد که توسط معیارهای حسابداری در دورههای شناخت اقلام تعهدی، شناسایی و اندازه گیری نشده است. نتایج پژوهش وی نشان داد که نابهنجاری اقلام تعهدی در نتیجه نادیده گرفتن متغیر بازده آینده سهام است و به محض اینکه این متغیر در الگوی پژوهش وارد می شود، رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده سهام حذف می شود. بر خلاف ادبیات پیشین، که بیانگر اشتباه سرمایهگذاران در استفاده از اطلاعات اقلام تعهدی است در دیدگاه بازده نامشهود، نابهنجاری اقلام تعهدی به دلیل واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعاتی است که در دورههای شناخت و اندازهگیری اقلام تعهدی مد نظر قرار نگرفته است. از مهمترین اقدامات در حوزه سرمایهگذار ی، تخصیص بهینه منابع و کسب حداکثر بازدهی است. از این رو، پژوهشگران همواره در جستجوی عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام هستند.
برای تشریح رفتار بازده سهام، از مدلهای مختلفی استفاده شده است از جمله این مدل ها مدل تک عاملی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM)، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل آربیتراژ و مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای چند دورهای (ICAPM)است. از معروفترین و قدیمیترین این مدلها ،مدل CAPM است. ولی نتایج پژوهشهای انجام شده نظیر باسو (1997)، فاماوفرنچ18(1992)،اسلون(1996)، و برادشو19 (2006) حاکی از این است که متغیرهایی نظیر اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اقلام تعهدی و تامین مالی خارجی، بازده سهام را بهتر از مدل CAPMپیشبینی میکند، این موارد با عنوان نابهنجاریهای بازار در ادبیات معاصر مطرح است.
از جمله نابهنجاریهایی که در سالهای اخیر در بازار سرمایه مطرح شده است. نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام)و نابهنجاریهای تامین مالی خارجی (اثر تامین مالی خارجی بربازده آتی سهام) است. پژوهش حاضر بر آن است تا مبانی نظری و استدلالهای نظریهپردازان حسابدارای را در زمینه مباحث مربوطه بررسی نماید.

2-2-2 نابهنجاریهای اقلام تعهدی
ریچاردسون و همکاران، اقلام تعهدی را به عنوان تفاوت بین سود تعهدی و سود نقدی تعریف کردند. همچنین اسلون اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه در گردش به کسر هزینه استهلاک تعریف کرد و ارتباط منفی و معنادار اقلام تعهدی با بازده آتی سهام را به عنوان نابهنجاری اقلام تعهدی در ادبیات حسابداری مطرح نمود. نتایج پژوهش اسلون نشان داد که پرتفوی شرکتهایی با اقلام تعهدی بالا، بازده های آتی پایینتری را کسب میکند. وی این موضوع را به پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد به نحوی که نادیده گرفتن پایداری متفاوت اجزای نقدی و تعهدی سود، منجر به واکنش نادرست سرمایهگذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی و قیمتگذاری اشتباه سهام میشود. طبق نظر برنارد و همکاران نابهنجاری اقلام تعدی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
نابهنجاری اقلام تعدی مبتنی بر ریسک: ارتباط متغیرهایی علاوه به ریسک سیستماتیک نظیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام (نابهنجاریهای بازار سرمایه) میتواند ناشی از عدم شناسائی کامل عوامل ریسک باشد (فاما و فرنچ20، 1993). هرشلیفر و همکاران (2011) با بررسی این موضوع که آیا نابهنجاری اقلام تعهدی مبتنی بر ریسک است یا قیمتگذاری نادرست، دریافتند که این نا بهنجاریها مبتنی بر صرف ریسک نیست. بلکه، ناشی از قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی است. نابهنجاری اقلام تعهدی مبتنی بر قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی: در نظریههای مالی – رفتاری نوین، فرض بر این است که سرمایهگذاران به طور سیستماتیک در قیمتگذاری داراییها دچار خطا و اشتباه میشوند و نابهنجاریها در نتیجه خطای قیمتگذاری است (وو و ژانگ21، 2011). بر این اساس مطالعاتی نظیر زای (2001) ،زاچ(2003)، کرفت و همکاران (2006)، کور (2006) و فدیک و همکاران (2011) در بررسی علت نابهنجاری اقلام تعهدی به قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی توسط سرمایهگذارارن اشاره میکنند.به عبارت دیگر ، وجود سرمایه گذاران بی تجربه در بازار ، سبب قیمتگذاری نادرست اوراق بهادار میگردد، به نحوی واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی، موجب

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه اقلام تعهدی، قلام تعهدی، بازده آتی سهام، بازده سهام Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، قلام تعهدی، تامین مالی، اقلام تعهدی