منابع و ماخذ پایان نامه قارچهاي، ، كـه، بــارزترين

دانلود پایان نامه ارشد

همکاران191، 1991؛کوسی و جانزن192، 1987؛ مانجونا و هابت193، 1988).
در این آزمایش تلقیح میکوریزا بر میزان یون فسفر ریشه اثر معنی داری نداشت. نتایج این آزمایش با نتایج آزمایش فاطمه آقابابایی (1388) موافقت نداشت که عنوان داشتند تلقیح میکوریزایی موجب افزایش غلظت برخی عناصر مانند فسفر و روی در ریشه بادام شد.
مهمتــرين و بــارزترين اثــر مفيــد قارچهاي ميكوريزا، افزايش رشـد گيـاه ميزبـان اسـت كـه معمولا به واسطه افـزايش جـذب عناصـر غيـر متحـرك از خاك صورت مي گيرد (بولان194، 1991). قارچهاي میکوریزي بـا داشتن شبکه هیفی گسترده و افـزایش

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روابط عمومی، بانکداری الکترونیک، مدیران و کارکنان، توسعه بانکداری الکترونیک