منابع و ماخذ پایان نامه فضاهای عمومی، کیفیت زندگی، سرمایه انسانی، شهر اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

ر متصل، شهر پيش رو و استفاده بهينه از منابع منجر به ارتقاي كيفيت زندگي و زيست پذيري شهر كمك خواهد كرد (خان سفيد، 1391، 94-92). ارتقای کیفیت زندگی با توسعه فضاهای عمومی و جمعی بعنوان بستر شهر خلّاق حاصل ميشود زيرا فضاهاي عمومي با درگيركردن مفاهيمي چون مشاركت، تنوع، سرزندگي، جذابيت، ارزش اقتصادي و هويت بخشي به عنوان موتور محركه شهر خلّاق عمل ميكند بنابراين توجه به فضاي عمومي نيازمند مديريت شهري خلّاق است تا از تخريب فضاهاي عمومي شهر جلوگيري كند و باعث افزايش: خلّاقيت در ساكنين گردد (كلانتري و همكاران، 1391، 78-74).
در جستجوی سابقه شهرهای کشورمان، اسنادی مربوط به نامهی کمیسیون ملی یونسکو با استانداری فارس را میتوان مشاهده کرد که در آن درخواست شده، مقدمات معرفی شهر شیراز با سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) فراهم شود. در صورت عملی شدن این موضوع شیراز نخستین شهر ایران در مجموعه شهرهای خلاق یونسکو میشود. برای ثبت نهایی شیراز در بخش ادبیات شهرهای خلاق یونسکو، لازم است ضوابط ویژهای مانند امکان برگزاری برنامههای هنری و جشنوارههای ادبی، انتشارات فعال، واحدهای ادبیات در دانشگاه، کتابخانه و فروشگاههای مهم کتاب برپا شود(رفیعیان، 1389، 16). در کشورمان نیز در سالهای اخیر در مورد شهر خلّاق تحقیقاتی انجام شده است که در این پژوهش به چند مورد از آنها در ذیل اشاره میشود.
– احمد موذنی در پایاننامه دکتری جامعهشناسی(1390)؛ به بررسی جایگاه تنّوع اجتماعی در ایجاد شهرهای خلاقآور مورد مطالعه: شهر اصفهان پرداخته است. و نتیجهگیری میکند که استان اصفهان از لحاظ درصد مهاجرپذیری در بین استانهای ایران در رتبهی دهم قرار داشته و رتبهی سوم را پس از استانهای تهران و خراسان رضوی، در میزان حضور افراد غیر بومیبه خود اختصاص داده است. در میان شهرستانهای استان اصفهان، بالاترین درصد مهاجرپذیری را داشته، اما از لحاظ درصد افراد غیربومی در میان شهرستانهای استان، از رتبه سوم برخوردار است. همچنین شهر اصفهان از تنوع زبانی برخوردار نیست. بهطور کلی شهر اصفهان، بر طبق آمارها و به لحاظ کمّی از شهرهای مهاجرپذیر ایران به حساب آمده و پتانسیل حرکت به سمت شهر خلاق و نوآور زا داراست.
– پویان شهابیان و عرفانه رهگذر(1391)؛ در مقالهای تحت عنوان پیوند محیط خلاق با شهر» به بررسی مفاهیم مرتبط با رویکرد شهر خلّاق، با بررسی چند تجربه موفق جهانی در زمینه استفاده از فضاهای باز و عرصه محیطهای دانشگاهی در پرورش خلّاقیت، لزوم توجه جدی به این موضوع را در راستای افزایش بهرهگیری از فضاهای دارای پتانسیل ارتقای خلّاقیت و توسعه شهرهای کشور مورد تاکید و بررسی قرار میدهد. و با توجه به بررسی تجارب جهانی نتیجهگیری میکنند که میتوان با برنامهریزی صحیح جهت استفاده بهینه از اینگونه فضاها (محیطهای دانشگاهی) تا چه اندازه میتوان در ایجاد فضاهای عمومی موفق و ارتقای خلّاقیت گام برداشت.
– بهرنگ کلانتری، وحید یاریقلی و اکبر رحمتی (1391)؛ در مقالهای تحت عنوان « فضاهای جمعی و شهر خلاق» به بررسی مزایای فضاهای عمومی همچون سرزندگی، تنوع، هویت، جذابیت، ارزش اقتصادی، مشارکت و نقش آنها در شکلگیری شهر خلّاق میپردازند. و نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد توجه به نقش و ارتقای وضعیت فضاهای عمومی از بدو پیدایش شهرها و به ویژه در طول بیش از یک سده گذشته همواره مورد توجه بوده است. به طوری که امروزه فضاهای شهری، مکانهایی هستند که به عموم شهروندان تعلق داشته، منحصر به جنبه کالبدی و فیزیکی نبوده و در حقیقت با حضور انسان و فعالیت اوست که معنا پیدا میکنند. این فضاها به نوبه خود میتواند بستری برای بروز خلّاقیتهای افراد باشند. بنابراین با توجه به اینکه افراد خلّاق نیاز به فضایی برای زندگی، کار، الهامبخشی و نمایش کارهای خود دارند، فضاهای عمومی میتوانند به کانونی برای بروز خلّاقیت در بین شهروندان تبدیل شوند.
– هانیه توکلی و حسین حسنپور(1392)؛ در مقالهای تحت عنوان «بررسی معیارهای شهر خلاق با تاکید بر توسعه پایدار شهری(نمونه موردی پیرانشهر)» پرداختهاند. و نتیجه حاصله از این مقاله نشان میدهد با اصلاح برخی شاخصها و تعمیم آن در محیط شهری میتوان شهر پیرانشهر را در زمره شهرهای خلاق به شمار آورد. نتایج نشان میدهند شاخص آموزش فرهنگی و الکترونیکی با امتیاز نرمال 0.148323 و شاخص توسعه و نگهداری فضای سبز با امتیاز نرمال 0.113980 دارای رتبه و امتیاز بالاتری نسبت به دیگر شاخصها میباشند.
– میرنجف موسوی(1393)؛ در مقالهای تحت عنوان «رتبهبندي محلات شهر سردشت از نظر حركت به سوي خلّاقيت با تأكيد بر تحقق شهر خلّاق » پرداخته است و نتایج حاصله از این پژوهش نشان میدهد که محلات آزادگان و ترمينال به سبب وجود مراكز علمي، بيشترين ميزان استفاده از خدمات فرهنگي را به خود اختصاص داده اند و همچنين بالاترين ميزان نوآوري و اختراعات و ابداعات در محلات آزادگان و ترمينال با 64 درصد بوده است. در اين ميان شاخصهاي تعداد مراكز علم و فناوري، تعداد اختراعات به ترتيب با ميزان 33% و 31% بیشترین نقش را در تحقق شهر خلّاق سردشت دارند. همچنين بر اساس مدل تاپسیس، محلات استادیوم و آزادگان در شاخصهای مورد مطالعه در بالاترين سطح از نظر ميزان خلّاقيت قرار دارند. محاسبات ضريب همبستگي چندگانه نيز روشن كرد كه 14.8 درصد از تغییرات تحقق محلات خلّاق شهر سردشت ناشي از بهبود و افزايش به كارگيري مؤلفههاي شهر خلّاق است به گونهاي كه به ازاي يك واحد تغيير در اثر انحراف معيار، معيارهاي تحقق شهر خلّاق 0.652 واحد تغيير در تحقق محلات خلّاق شهر سردشت ايجاد ميگردد. در نتيجه براي قرارگرفتن هر يك از محلات در مسير تحقق شهر خلّاق، استراتژيهايي چون تشكيل انجمن نخبگان و اتاقهاي فكر نخبگان مديريت شهر، توزيع عادلانه خدمات و امكانات علمي و فناوري، اختصاص مكانهايي به طبقه خلّاق جامعه و قرار دادن امكانات دسترسي به اينترنت براي طبقه خلّاق و ساير شهروندان و … بسيار تأثيرگذار ميباشند.
– مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران(1392)؛ در پژوهشی تحت عنوان «شهر خلّاق (مبانی نظری و شاخصها)» به بررسي شهر خلّاق از ديدگاه مباني نظري، مفاهيم و شاخصها ميپردازد. در اين گزارش مفاهيم و شاخصهاي شهر خلّاق با نمونه عملي آنها در سطح جهان مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سپس كلانشهر تهران را با اين نمونه ها مورد مقايسه قرار داده و در نهايت نتيجهگیری میکنند كه تهران با وجود سابقه تاريخي، هنري، فرهنگي، ظرفيتهاي مذهبي، جاذبههاي فرهنگي شامل موزههاي هنري و نمايشنامهها، راهاندازي كريدور علم و فناوري و صنايع خلّاق ميتواند در جهت تحقق شهر خلّاق حركت كند.
در كشورمان مشکل همیشه اين است كه هميشه به دنبال مداخلات وسيع كالبدى و عوض كردن فرم فضاهاى شهرى هستيم. آنچه در شهرهاى سرزنده و خلاق دنيا اتفاق مىافتد، غالباً اين طور است كه مستقيم به كالبد پرداخته نمىشود، بلكه سعى مىشود حيات شهرى را آرام آرام بياورند و اجازه دهند اين حيات در كالبد رشد كند. در عين حال اجازه نمىدهند كالبد از كنترلشان خارج شود. بنابراين آنچه كه به وجود مىآيد، يك ماسك يا يك پوسته نيست كه هميشه اين سوال را ايجاد كند كه چرا اين را كه ما ساختهايم، رونق ندارد. بلكه حيات پررونقى در بافت شكل گرفته كه كم كم ايجاد شده و به تدريج موجب تغييرات مثبتى در كالبد هم مىشود.در حالت کلی جهت حركت به سمت ايجاد و تحقق شهر خلّاق به دلايل جايگاه شهر به عنوان محل شكلگيري بسترهاي جامعه دانايي، اهميت و محور بودن شهرها در توسعه اقتصادي (اقتصاد دانايي)، جايگاه و اهميت شهر به عنوان يكي از الزامات اساسي تشكيل خوشههاي علم و فناوري و نقش و جايگاه شهرها در جذب، انجام تحقیقاتی در این زمینه بسيار ضروري و مهم است.
1-4- هدف‌ها:
تحقیق حاضر در زمرۀ تحقیقات کاربردی است و هدف آن ارزیابی میزان تحققپذیری مولفههای شهر خلّاق و همچنین ارائه راهکارهای در جهت جهت تحقق شهر خلّاق در محلات شهر بناب است. با توجه به این مسائل اهداف تحقیق حاضر عبارتند از :
1. بررسي مؤلفههاي شهر خلّاق در محلات شهر بناب.
2. شناسايي ميزان تأثيرگذاري هر يك از مؤلفهها در تحقق شهر خلّاق در محلات شهر بناب.
3. رتبهبندي محلات شهر بناب از نظر ميزان خلّاقيت.
4. ارائه راهكارهايي جهت تحقق شهر خلّاق در محلات شهر بناب.
1-5- فرضيه ها:
1). به نظر میرسد محلات شهر بناب از نظر مولفههای شهر خلّاق پتانسیل شهر خلّاق را دارند.
2). به نظر میرسد ميزان تأثيرگذاري هر يك از مؤلفههاي شهر خلّاق در تحقق شهر خلّاق در سطح محلات شهر بناب متفاوت است.
1-6- كاربردهاي متصور از تحقيق:
هدف از این تحقیق ارزیابی میزان تحققپذیری مولفههای شهر خلّاق و با هدف بررسی مولفههای سرمایه انسانی خلّاق، نوآوری، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محلات شهر بناب در راستای افزایش زیستپذیری محلات شهر و حرکت به سوی ایجاد محلات خلّاق میباشد. حركت به سوي تحقق و ايجاد شهرهاي خلّاق راهكار اساسي براي حل اين گونه بحرانها ميباشد. با ایجاد محلات شهری خلّاق در شهر بناب با تأكيد بر نخبگان و متخصصين برنامهريزي شهري، مديريت شهري، شهرسازان و ساير علوم مربوطه کاربردهای مفیدی دارد که عبارتند از: گسترش امكانات و توزيع عادلانه آنها در محلات شهر ، ساماندهي مطلوب بافتهاي تاريخي و بافتهاي فرسوده محلات سطح شهر بناب و ارائه امكانات و خدمات ارتباطي به آنها و ايجاد مراكز علمي در سطح محلات بافت فرسوده شهر، بهبود وضعيت اقتصادي ساكنين محلات شهر و غیره میباشد.
1-7- مراجع استفاده كننده از نتيجه پایاننامه:
مطمئناً نتایج حاصل از این پژوهش و راهحلهای پیشنهادی در آن میتواند راهگشای بسیاری از محققان، پژوهشگران و دستاندرکاران حوزۀ مطالعات شهری و ارگانهای دولتی در حیطه شهرهای خلّاق باشد، بنابراین برای برخی از سازمانها و نهادهایی که با مسائل برنامهریزی شهری در ارتباط دارند از جمله:
1). شهرداری بناب 2). شورای اسلامی شهر بناب 3). فرمانداری شهر بناب 3). پارکهای تحقیقات علم و فناوری 4). معاونت توسعه و برنامه ریزی استان 5). استانداری 6). دانشجویان، دانشپژوهان 7). و سایر متخصصان علاقمند به مسائل شهری میتواند مُثمر ثمر باشد.

1-8- روش انجام تحقيق:
دستیابی به هدفهای علم با شناخت علمی میسر نخواهد بود. مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار مییابد نه موضوع تحقیق(خاکی، 1384: 155). تحقيق حاضر با توجه به اهداف تحقيق و مؤلفههاي مورد بررسي، از نظر ماهيت از نوع تحقیقات کاربردی، و از لحاظ روش تحقيق از نوع روشهاي توصیفی- تحلیلی است.
1-8-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات:
هر پژوهشی به لحاظ بنیانهای اندیشهای و چارچوب نظری – مفهومی خود، روش و اسلوب خاصی را طلب میکند. معمولا آن دسته از مقولات کلی با پایههای وسیع نظری، روش تحقیق کلی و یکپارچهنگری را ایجاب میکند. در این پژوهش نیز با توجه به وجود زمینههای کنکاش نظری و مقولههای نسبتاً کلی، دو روش مختلف اسنادی و میدانی در فرآیند تحقیق، انتخاب و اتخاذ گردیده است.
1- مطالعات کتابخانهای و اسنادی: در این بخش به جمعآوری اطلاعات جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی و … در مورد شهر بناب از کتابها، مقالات، پایاننامهها و منابع موجود در شهرداری و دیگر ادارات مربوط استفاده گردید ابزار گردآوري اطلاعات براي بررسي معيارهاي شهر خلّاق شامل 20 شاخص شهر خلّاق ميباشد. (جدول 1) كه از سرشماري عمومي نفوس مسكن، سالنامههاي آماري، شهرداريها، مراكز آموزش عالي، پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد و سازمانها و نهادهاي ذيربط جمعآوري شده است.
2- مطالعات میدانی: که در واقع مکمل مطالعات کتابخانهای است. در این بخش با پخش پرسشنامهها در سطح محلات شهری اقدام به جمعآوری دادههای شاخصهای شهر خلاق(سرمایه انسانی، نوآوری، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی) شهر بناب گردید.

جدول1-1: شاخصهای شهر خلّاق
سرمایه انسانی خلاق
تعداد فرهنگیان و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه اقتصادی، کیفیت زندگی، توسعه شهر، سرمایه انسانی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه شهر، تحقیق و توسعه، طرح تفصیلی، جامعه آماری