منابع و ماخذ پایان نامه فتوولتائیک، موزه ملی، موزه ملی ایران، ایران باستان

دانلود پایان نامه ارشد

نورپردازی………………………………………………………………. 131
-1-1-11-4 نورپردازی طبیعی (نور روز)…………………………………………………… 132
-2-1-11-4نور مصنوعی……………………………………………………………………….. 132
فصل پنجم: بستر طرح

-1-5 مطالعات اقلیمی شهر تهران……………………………………………………………. 134
-1-1-5 تقسیمات اقلیمی ایران………………………………………………………………… 134
-2-1-5 اقلیم استان تهران………………………………………………………………………. 135
-2-5 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران…………………….. 136
-1-2-5 منطقه ۲۲ به عنوان قطب علمی- تحقیقاتی………………………………………. 139
-2-2-5 منطقه ۲۲ ، قطب تفریحی- گردشگری تهران…………………………………… 139
-3-2-5 منطقه ۲۲ قطب توسعه اقتصادی……………………………………………………. 140
-4-2-5 چشم انداز توسعه……………………………………………………………………….. 141
-5-2-5 اهداف طرح……………………………………………………………………………… 142
-6-2-5 عناصر و فضاهای دریاچه شهدای خلیج فارس………………………………. 144
-3-5 بررسی سایت……………………………………………………………………………….. 147
-1-3-5 دلایل انتخاب سایت جهت موزه علوم و فناوری معماری………………….. 149
-4-5 برنامه عملکردی و فیزیکی پروژه……………………………………………………… 151
-1-4-5 جدول برنامه فیزیکی…………………………………………………………………… 152
-2-4-5 ارائه برنامه فضایی و دیاگرام های ارتباطی………………………………………….. 154
-5-5 روند طراحی………………………………………………………………………………… 157
-6-5 تاسیسات موزه………………………………………………………………………………. 166
-1-6-5 سیستم های تاسیساتی……………………………………………………………………. 166
-2-6-5 سیستم برق………………………………………………………………………………… 166
-3-6-5 سیستم فاضلاب…………………………………………………………………………. 166
-4-6-5 سیستم گاز رسانی……………………………………………………………………… 167
منابع…………………………………………………………………………………………………… 168
پیوست………………………………………………………………………………………………… 171

فهرست تصاویر

تصویر2-1- صفحه خورشیدی……………………………………………………………….. 10
تصویر2-2- سیستم دریافت مستقیم…………………………………………………………. 13
تصویر2-3 – سیستم دیوار ترومپ………………………………………………………….. 14
تصویر2-4 – سلول فتوولتائیک……………………………………………………………….. 20
تصویر2-5 – اجزای اصلی سیستم فتوولتائیک……………………………………………. 25
تصویر2-6 – مدول سلول فتوولتائیک………………………………………………………. 26
تصویر2-7 – سلول فتوولتائیک………………………………………………………………… 28
تصویر2-8 – نمای سلول فتوولتائیک اجرا شده در سقف…………………………….. 28
تصویر2-9 – انواع سیستم های خورشیدی………………………………………………… 29
تصویر2-10 – نمونه سلول فتوولتائیک اجرا شده زیر پنجره ها…………………….. 29
تصویر2-11 – دیاگرام تابش ( Integrated Photovoltaic )System……… 31
تصویر2-12 – شکل زاویه شیب پنل های فتوولتائیک………………………………….. 33
تصویر2-13 – جزئیات تهویه پنل ها……………………………………………………….. 36
تصویر2-14 – انواع سقف های مناسب برای سلول های فتوولتائیک………………….. 37
تصویر2-15 – سيستمهاي فتوولتائيک يکپارچه با نما………………………………….. 39
تصویر2-16 – تأثير فرم پلان ساختمان……………………………………………………… 41
تصویر2-17 – تأثير میزان شیب دیوار در دریافت نور خورشید…………………….. 43
تصویر2-18 – نمودار مسیر انرژی…………………………………………………………. 45
تصویر2-19 – نمودار ساعات آفتابی………………………………………………………… 47
تصویر2-20 – نمودار ماه های سال و ساعات تابش……………………………………. 50
تصویر2-21 – نمودار روز -درجه گرمایش- سرمایش………………………………….. 51
تصویر2-22 – نمودار روز و میزان بارندگی…………………………………………………. 52
تصویر2-23 – نمودار تابش بر اساس زاویه دیوار………………………………………. 53
تصویر2-24 – نمودار دریافت تابش ماهانه و سالانه شهر تهران……………………….. 54
تصویر2-25 – شیب سقف و میزان دریافت انرژی………………………………………… 60
تصویر2-26 – شیب سقف در تابستان و زمستان………………………………………… 60
تصویر3-1 – نمای خارجی موزه آبگینه……………………………………………………. 64
تصویر3-2 – نمای داخلی موزه آبگینه……………………………………………………… 65
تصویر3-3 – نمای ورودی موزه ملی ایران باستان……………………………………… 66
تصویر3-4 – نمای سالن اصلی موزه ملی ایران باستان…………………………………. 67
تصویر3-5 – پلان مجموعه موزه دفاع مقدس…………………………………………….. 70
تصویر3-6 – سایت پلان مجموعه موزه دفاع مقدس………………………………….. 72
تصویر3-7 – پلان موزه هنر فورت وورث………………………………………………… 73
تصویر3-8 – برش طولی از موزه هنر فورت وورث…………………………………… 74
تصویر3-9 – نمای خارجی موزه هنر فورت وورث………………………………………. 74
تصویر3-10 – حجم خارجی موزه سانفرانسیسکو……………………………………….. 75
تصویر3-11 – نمای ورودی موزه سانفرانسیسکو……………………………………….. 75
تصویر3-12 – آتریوم مرکزی موزه سانفرانسیسکو……………………………………… 76
تصویر3-13 – نمای خارجی موزه سانفرانسیسکو………………………………………. 76
تصویر3-14- فضای زیر آتریوم موزه سانفرانسیسکو…………………………………… 76
تصویر3-15- حجم خارجی موزه اتومبیل………………………………………………… 77
تصویر3-16- حجم خارجی موزه اتومبیل………………………………………………… 77
تصویر3-17- ماکت اولیه و ایده شکل گیری…………………………………………….. 78
تصویر3-18- سایت پلان موزه اتومبیل…………………………………………………… 79
تصویر3-19- برش پرسپکتیو از موزه اتومبیل…………………………………………………. 79
تصویر3-20- نماهای مختلف از مجموعه…………………………………………………. 79
تصویر3-21- ورودی موزه دنور…………………………………………………………….. 80
تصویر3-22- نما پله ها و راه ارتباطی طبقات موزه دنور……………………………. 80
تصویر3-23- حجم کلی موزه دنور…………………………………………………………. 80
تصویر3-24- نمای پله ها و فضای ارتباطی موزه دنور……………………………….. 81
تصویر3-25- نمای داخلی موزه دنور………………………………………………………. 81
تصویر3-26- نمای داخلی موزه…………………………………………………………….. 81
تصویر3-27- روند شکل گیری موزه دنور………………………………………………… 82
تصویر3-28- پلان طبقات موزه دنور………………………………………………………….. 83
تصویر3-29- برش طبقات موزه دنور………………………………………………………. 84
تصویر3-30- حجم خارجی موزه دنور……………………………………………………. 84
تصویر3-31- نمای داخلی موزه ماکسی…………………………………………………… 85
تصویر3-32- حجم خارجی موزه…………………………………………………………… 85
تصویر3-33- حجم خارجی موزه…………………………………………………………… 86
تصویر3-34- حجم خارجی موزه ملی ماکسی…………………………………………… 87
تصویر3-35- نمای داخلی موزه……………………………………………………………… 88
تصویر3-36- حجم خارجی و سایت موزه…………………………………………………… 89
تصویر3-37- حجم خارجی موزه…………………………………………………………… 90
تصویر3-38- نمای داخلی موزه……………………………………………………………… 90
تصویر3-39- برش عمودی موزه……………………………………………………………. 90
تصویر3-40- حجم خارجی…………………………………………………………………… 91
تصویر3-41- ایده اولیه شکل گیری موزه…………………………………………………. 91
تصویر3-42- حجم خارجی موزه ریورساید………………………………………………. 92
تصویر3-43- حجم خارجی موزه ریورساید………………………………………………. 93
تصویر3-44- حجم خارجی موزه…………………………………………………………… 94
تصویر3-45- حجم خارجی موزه ریورساید……………………………………………… 95
تصویر3-46- پلان و سایت پلان موزه ریورساید……………………………………….. 96
تصویر4-1- یک نمونه از عرصه بندی موزه……………………………………………… 117
تصویر5-1- نقشه موقعیت منطقه22…………………………………………………………. 138
تصویر5-2- نقشه محدوده منطقه22………………………………………………………… 142
تصویر5-3- نقشه محدود

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه موزه ملی، فتوولتائیک، باستان شناسی، موزه ملی ایران Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه فتوولتائیک، فناوری های نوین، معماری موزه، طراحی معماری