منابع و ماخذ پایان نامه فتوولتائیک، دوره ی قاجار، معماری سنتی، باستان شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

،1391)
ﺩﺭ ﺍﻳﺪﺓ تصویر 5-19 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﺑﺎﻡ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮﺭﮔﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻀﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﺩﺭ تصویر 5-20 ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﻧﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺭﻭﻯ ﺷﻴﺐ، ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻀﺎﻯ ﺑﺎﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻨﻞ ﻫﺎ ﺭﻭﻯ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻀﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

تصویر 2-26: شیب سقف در تابستان و زمستان(ماخذ: وفائی ،1391)

-7-5-2 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ:
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻯ (ﭘﻮﺳﺘﻪ) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺳﻨﮓ، ﺁﺟﺮ، ﺳﻴﻤﺎﻥ، ﺷﻴﺸﻪ، ﭘﻨﻞ ﻫﺎﻯ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ، ﻭ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ، ﭼﻮﺏ ﻭ ﭘﻠﻰ ﻛﺮﺑﻨﺎﺕ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰ ﺧﻮﺭﺩ. ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺎﺕ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎﻑ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻰ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺰﻳﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻴﺸﺔ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 80% ﺗﺎ 90% ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻨﻚ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻮﺍﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ.ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺁﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻰ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻟﻴﻜﻦ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻋﺎﻳﻖ ﺻﻮﺗﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ:
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﺓ ﺗﺎﺑﺶ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﺕ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎﻑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻰ، ﺩﻳﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮﺷﺪﻩ، ﻧﻮﺭ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ، ﻭ ﻋﺎﻳﻖ ﺻﻮﺗﻰ، ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺘﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻧﻤﺎﻯ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎﻳﻴﻚ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﻮﺭ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻀﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
نتيجه گیری: – 6-2
برای احداث یک ساختمان باید سیستم فتوولتائیک را در کار طراحي و در ترکیب با معماری بنا وارد کرد. به منظور یکپارچه شدن صحیح فتوولتائیک ها با ساختمان، باید فتوولتائیک ها را همچون عنصری از ساختمان، از ابتدای طراحي در نظر گرفت. بر این اساس، الزام است که بین اجزای سیستمهای فتوولتائیک و سایر اجزای ساختمان هماهنگي و یکپارچگي پدید آید. از این جهت، فتوولتائیک ها باید بخشي از طرح ماههای اولیۀ ساختمان و مطابق با طرح معمار باشند.
همچنین لازم است آنها را بخشي کامل از راهبرد انرژی ساختمان و جزئي مهم از سیستم زیست محیطي آن شمرد . نکتۀ دیگر اینکه، ترکیب سیستمهای فتوولتائیک با ساختمان که بر فرایند طراحي آن اثر مي گذارد، نیازمند همکاری بین رشته ای متخصصان مختلف است. حضور گروه طراحي متشکل از معمار و متخصصان دیگر رشته های مرتبط با ساختمان از ابتدای فرایند طراحي ضروری است تا با مشارکت یکدیگر فتوولتائیک ها را از جنبه های مختلف با بنا ترکیب و یکپارچه کنند. بنا بر این، طراحان ساختمان در فرایند طراحي باید عوامل مختلف را با یکدیگر هماهنگ کنند تا بهترین و کارآمدترین گزینه انتخاب شود.

فصل سوم :

معرفی نمونه های داخلی و خارجی

-1-3 نمونه های داخلی:
-1-1-3 موزه ی آبگینه:
موزه ی آبگینه و سفالینه ی تهران یکی از زیباترین و نفیس ترین موزه های ایران است. امارت اصلی موزه و ساختمان های جنبی آن از بناهای ارزشمند اواخر قرن 13 هجری است و بسیاری از ویژگی های بناهای دوره ی قاجاریه را داراست. ساختمان مذکور حدوداً 85 سال پیش برای یکی از صاحب منصبان دوره ی قاجار به نام احمد قوام (ملقب به قوام السلطنه) ساخته شد و تا سال 1332 مورد استفاده ی وی قرار داشت. پس از وی، ساختمان به مدت 7 سال به سفارت مصر واگذار شد. برای مدتی نیز بانک بازرگانی آن را به تصرف خود در آورد و نهایتاً در سال 1355 شمسی، ساختمان به دفتر فرح دیبا فروخته و پس از تعمیرات اساسی و مهم تصمیم به ایجاد موزه ای در آن گرفته شد. تغییر و تبدیل ساختمان با تجهیزات موزه ای به وسیله ی سه گروه از مهندسین ایرانی، اتریشی و آلمانی زیر نظر هانس هولاین (Hans Hollein)، مهندس معمار اتریشی، صورت پذیرفت.
فضاهای مختلف ساختمان:
ساختمان موزه با زیربنای 1040 متر مربع، در باغی به وسعت 7200 متر مربع قرار دارد. طرح بنا، هشت گوش بوده و ستون های کاذبی در قسمت ورودی آن ساخته شده اند. بنا دارای دو طبقه و یک زیرزمین است. طبقه ی همکف از طریق یک پلکان چوبی دوطرفه به سبک معماری روسی، با طبقه ی بالا ارتباط پیدا می کند. سرسرای موزه که تا پیش از این استقرار سفارت مصر در این محل به شکل گنبد ساخته شده بود، توسط مصری ها به صورت مسطح در آمد.

تصویر 3-1: نمای خارجی موزه آبگینه
زیرزمین بنا که امروزه محل کتابخانه ی موزه است، بیشتر حال و هوای معماری سنتی ایران را دارد. این کتابخانه شامل 2000 جلد کتاب به زبان انگلیسی و 1100 جلد کتاب به زبان فارسی در زمینه ی سینما، تئاتر، معماری، نقاشی، موسیقی، عکاسی، تاریخ هنر و باستان شناسی بوده که مورد استفاده ی عموم قرار دارد. کاربرد گسترده ی در و پنجره ها با آرایش های گوناگون در معماری سنتی ایران، معمار بنا را بر آن داشته که به جای استفاده از ایوان از پنجره های دوگانه استفاده کند. (در فرهنگ معماری این پنجره ها به پنجره های ایرانی یا ونیزی مشهورند)، به این ترتیب که در پشت پنجره های شیشه ای، درهایی چوبی تعبیه شده که تنظیم نور و حرارت داخلی ساختمان را امکان پذیر می سازد. سبک کلی معماری این بنا مانند بسیاری از ساختمان های دوره ی قاجار، تلفیقی از معماری سنتی ایران و معماری سده ی نوزدهم اروپاست.

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ﻣﻰ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ، ﺷﻴﺐ، ﺑﺮﺍﻯ Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، اوقات فراغت، علامه طباطبایی، تحلیل داده