منابع و ماخذ پایان نامه فاصله مالیاتی، رگرسیون، مدل های رگرسیونی، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

تنوع
DIVER
-1.453467
0.305224
0.367877
-200.6776
14.54653
-10.70879
128.4363
525
عدم اطمینان
UNSER
0.901441
0.136498
82.62877
0.015144
6.565580
9.644431
98.35684
525
ضریب بتا
BETA
0.547882
0.345000
36.84000
-7.560000
2.417284
10.64752
147.7852
525
اقلام تعهدی اختیاری
DA
0.000507
-0.183340
35.78228
-0.802789
2.237468
15.09388
236.3851
525
نوسانان سود قبل از مالیات
EBITVOL
0.460649
0.057407
46.18504
0.003497
3.585035
10.21808
111.8103
525
نسبت موجودی کالا
INV
0.254658
0.232113
0.761943
0.000000
0.138748
0.929113
3.874805
525
لگاریتم قیمت بازار سهام
PRICE
8.147893
8.028944
10.95766
6.011267
1.024165
0.364012
2.459909
525
نرخ رشد فروش
SG
2.021193
0.161498
411.7205
-0.998236
23.92651
15.66043
252.7520
525
تحلیل توصیفی، اطلاعات مفیدی را در خصوص توزیع داده های جمع آوری شده و متغیرهای محاسبه شده در اختیار محقق قرار می دهد. برای مثال، نتایج ارائه شده در جدول 1-4 نشان می دهد که انحراف معیار بدست آمده برای هر دو معیار فاصله مالیاتی، از میانگین این متغیرها بالاتر است. این یافته حاکی از عدم نرمال بودن آنها (بعنوان متغیرهای وابسته) و وجود نوسانات شدید در داده ها می باشد که در تحلیل رفتار آن از طریق مدل های رگرسیونی، اهمیت ویژه ای دارد. میانگین متغیر فاصله مالیاتی (1) که منعکس کننده نسبت اختلاف مالیات پرداختی و قطعی به سود قبل از مالیات است، 111/0 می باشد که نشان می دهد، این اختلاف در میان شرکتهای نمونه آماری، در حدود 11 درصد سود قبل از مالیات است. این در حالی است که مقدار حداقلی این متغیر صفر است و حاکی از این می باشد که برخی از شرکتهای نمونه آماری در طول دوره تحقیق، فاصله مالیاتی نداشته اند و مالیات پرداختی و قطعی آنها برابر بوده است. یافته ها در خصوص متغیر فاصله مالی (2)، نشان می دهد که کشیدگی این متغیر نسبت به چولگی آن، بسیار بالاتر بوده است که حاکی از تمرکز داده ها در حول عدد صفر بوده و نشان می دهد که تمایل توزیع بیشتر در طرف راست محور می باشد.
در رابطه با متغیر کیفیت گزارشگری مالی (1) که از طریق لگاریتم اختلاف بین زمان انتشار گزارشات مالی با پایان سال مالی اندازه گیری شده است؛ یافته ها حاکی از این است که انحراف معیار این متغیر از میانگین آن کمتر است و در نتیجه داده های آن به توزیع نرمال نزدیک می باشد. میانگین بدست آمده برای متغیر کیفیت گزارشگری مالی (2) که منعکس کننده دقت پیش بینی سود است؛ برابر با 225/0 می باشد که نشان می دهد، بین سود پیش بینی شده با سود تحقق یافته هر سهم، بیش از 22 درصد اختلاف وجود داشته است. آمار توصیفی متغیرهای استراتژی تنوع و عدم اطمینان حاکی از این است که انحراف معیار این متغیرها نسبت به میانگین آنها بالاتر است و در نتیجه، توزیع داده ها، از توزیع نرمال فاصله دارد.
4-4) تحلیل پیش فرض های رگرسیون
در تحقیق حاضر، سه فرضیه مطرح شده است که با عنایت به اینکه متغیر وابسته تحقیق(فاصله مالیاتی)، مبتنی بر دو معیار متفاوت اندازه گیری شده است؛ 6 مدل رگرسیونی جهت تحلیل روابط بین متغیرها، برازش داده شده است. اعتبار مدل های رگرسیونی، از طریق پیش فرضهای اساسی رگرسیون سنجیده می شود. این پیش فرض ها و نتایج آنها برای مدلهای تحقیق به صورت زیر می باشند.
الف) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته
در الگوي آزمون فرضيات اين تحقيق، متغیرهای فاصله مالیاتی (1)و(2) بهعنوان متغیرهای وابسته تلقی شده است. جهت بررسی نرمال بودن متغیر وابسته(بعنوان یکی از فرضهای کلاسیک رگرسیون و اعتبار مدل)مذکور از آزمون جارکو-برا استفاده شده است. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد.
H0 : توزیع داده ها نرمال است.
H1: توزیع داده ها نرمال نیست.

نتایج حاصل از آزمون آماری فوق در جدول 3-4 آمده است.
جدول 3-4: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق
متغیرها
آماره جارگو-برا
سطح معناداری
فاصله مالیاتی (1)
487/1199
000/0
فاصله مالیاتی (2)
5728197
000/0

با توجه به این که سطح معناداری آماره کمتر از 05/0 می‌باشد (0000/0) بنابراین فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته در سطح اطمینان 95% رد می شود. این یافته بیانگر این است که متغیرهای وابسته از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشند.
جهت تبیین بهتر، نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق از طریق نمودار میله ای نیز موردنظر قرار می گیرد.
نمودار 1-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1)

نمودار 2-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2)

همانطور که از نمودارهای فوق پیداست؛ توزیع داده های متغیر وابسته به شکل محسوسی در حول عدد صفر متمرکز شده اند و این امر باعث شده است که توزیع، به طور نسبی از توزیع زنگوله ای شکل فاصله داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق، لازم است قبل از آزمون فرضیه ها متغیر وابسته نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از لگاریتم طبیعی داده ها (Ln) بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون جارکو-برا بعد از فرآیند نرمال سازی داده ها به شرح جدول 4-4 می باشد.
جدول 4-4: آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق پس از نرمال سازی
متغیرها
آماره جارگو-برا
سطح معناداری
فاصله مالیاتی (1)
07/3
122/0
فاصله مالیاتی (2)
873/2
097/0
با توجه به نتایج، سطح معنی داری بدست آمده از آزمون جارگو-برا برای متغیر وابسته، بیشتر از سطح خطای آزمون (05/0=α) است و فرضیه H0 پذیرفته می شود. به عبارت دیگر، داده های مربوط به متغیرهای وابسته پس از نرمال سازی، از توزیعی نزدیک به توزیع نرمال پیروی می کنند و نرمال بودن بعنوان یکی از فرض های اساسی رگرسیون در خصوص این متغیرها پذیرفته می شود.
جهت تبیین بهتر، نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق از طریق نمودار میله ای نیز موردنظر قرار می گیرد.

نمودار 3-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (1) پس از نرمال سازی

نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر فاصله مالیاتی (2) پس از نرمال سازی

همانطور که از نمودارهای فوق پیداست؛ توزیع داده های متغیرهای وابسته، پس از نرمال سازی به صورت قابل توجهی به توزیع زنگوله ای شکل نزدیک شده و توزیع داده ها در دو طرف نمودار به طور محسوس، هموارتر شده است.

ب) به سمت یک میل کردن ضریب تعیین
ضرایب تعیین تعدیل شده بدست آمده برای مدل های رگرسیونی برازش شده در تحقیق حاضر، به شرح زیر است.
جدول 5-4: ضرایب تعیین تعدیل شده مدل های رگرسیونی برازش شده
مدل
متغیر وابسته
ضریب تعیین
رابطه 1
TAXA(1)
25/0

TAXA(2)
432/0
رابطه 2
TAXA(1)
247/0

TAXA(2)
44/0
رابطه 3
TAXA(1)
246/0

TAXA(2)
868/0

نتايج نشان مي دهد كه کمترین ضریب تعیین، مربوط به رابطه 3 می باشد که فرضیه سوم را مبتنی بر فاصله مالیاتی ناشی از اختلاف مالیات قطعی و پرداختی، اندازه گیری می نماید و برابر با 246/0 است که نشان می دهد، این مدل توانسته است 6/24 درصد از تغییرات فاصله مالیاتی شرکتها را از طریق متغیرهای مستقل، تبیین نماید. این در حالی است که بیشترین ضریب تعیین، مربوط به رابطه 3 است که فرضیه سوم را مبتنی بر فاصله مالیاتی ناشی از نوسانات مالیات پرداختی، اندازه گیری می نماید و برابر با 868/0 است که نشان می دهد، این رابطه توانسته است 8/86 درصد از تغییرات فاصله مالیاتی شرکتها را از طریق متغیرهای مستقل، تبیین نماید. در مجموع، رابطه های برازش شده مبتنی بر متغیر وابسته TAXA(2)، دارای ضریب تعیین بالاتری بوده اند.
ج) استقلال خطی X ها یا متغیرهای مستقل(ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق)
ماتریس همبستگی، منعکس کننده ارتباط دو به دوی متغیرهای تحقیق می باشد. این ارتباط از طریق ضریب همبستگی پیرسون سنجیده می شود و به محقق اجازه می دهد قبل از اجرای مدل های رگرسیونی، در خصوص وجود یا فقدان هم خطی بین متغیرهای مستقل هر یک از رابطه ها، اطلاعاتی کسب نماید. ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق حاضر بصورت ذیل است.
جدول 6-4: ماتریس همبستگی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیه ها
معادل فارسی متغیر
فاصله مالیاتی (1)
فاصله مالیاتی (1)
کیفیت گزارشگری مالی (1)
کیفیت گزارشگری مالی (2)
استراتژی تنوع
عدم اطمینان
ضریب بتا
اقلام تعهدی اختیاری
نوسانان سود قبل از مالیات
نسبت موجودی کالا
لگاریتم قیمت بازار سهام
نرخ رشد فروش
نماد متغیر
TAXA1
TAXA2
IIQ1
IIQ2
DIVER
UNSER
BETA
DA
EBITVOL
INV
PRICE
SG
TAXA1
 1.000000

TAXA2
 0.033558
 1.000000

IIQ1
-0.126748
 0.064613
 1.000000

IIQ2
 0.005263
-0.000438
-0.027170
 1.000000

DIVER
 0.020064
 0.003475
 0.031804
 0.001135
 1.000000

UNSER
-0.002700
 0.365632
 0.090689
-0.179960
 0.012777
 1.000000

BETA
 0.008632
-0.005042
-0.002981
-0.011151
-0.019572
 0.007468
 1.000000

DA
 0.004956
 0.695655
 0.083147
-0.393478
 0.006478
 0.375020
 0.005465
 1.000000

EBITVOL
 0.006360
 0.306351
 0.116956
-0.150714
 0.011370
 0.350468
 0.002494
 0.451782
 1.000000

INV
 0.039320
 0.096281
-0.003278
-0.102138
 0.042803
-0.018871
 0.090290
 0.105636
-0.025921
 1.000000

PRICE
-0.234201
 0.003556
 0.180639
-0.049671
 0.027711
 0.043331
 0.073647
-0.011029
 0.070592
-0.066713
 1.000000

SG
-0.026523
-0.005209
 0.028142
-0.431789
 0.008258
 0.393294
 0.026280
 0.329859
 0.401003
 0.022456
-0.025381
 1.000000

بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای مستقل تحقیق نشان می دهد که هیچ یک از ضرایب همبستگی، بالاتر از 5/0 نیستند و از این نظر احتمال وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل در الگوی آزمون فرضیات، رد می شود.
د) عدم خود همبستگي باقیمانده ها
جهت بررسی فرض فقدان خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل رگرسیونی از آماره دوربین واتسون استفاده می شود. دامنه مطلوب این آماره، بین 5/1 تا 5/2 می باشد. نتایج این آزمون برای مدل های رگرسیونی در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 7-4: آزمون فقدان خودهمبستگی بین باقیمانده های مدل رگرسیونی
مدل
آماره دوربین واتسون
نتیجه
رابطه 1
558/1
فقدان خودهمبستگی

95/1
فقدان خودهمبستگی
رابطه 2
562/1
فقدان خودهمبستگی

919/1
فقدان خودهمبستگی
رابطه 3
56/1
فقدان خودهمبستگی

204/2
فقدان خودهمبستگی

با توجه به اینکه آماره دوربین واتسون برای هر مدل رگرسیونی، در دامنه مطلوب قرار دارد؛ فرض فقدان خودهمبستگی بین باقیمانده ها، برای مدل برازش شده، پذیرفته می شود.
ه) نرمال بودن باقیمانده ها
چنانچه رگرسیون برازش شده، بهترین برازش برای تعیین ارتباط بین متغیرهای اساسی تحقیق باشد؛ باید باقیمانده های رگرسیون دارای توزیع نرمال باشند که این امر حاکی از قرینه بودن توزیع داده ها در دو طرف خط رگرسیون خواهد بود. نمودار زیر، منعکس کننده آزمون نرمال بودن باقیمانده های مدل برازش شده مبتنی بر آزمون جارکو-برا می باشد.
نمودار 5-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1

نمودار 6-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 1

نمودار 7-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2

نمودار 8-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 2

نمودار 9-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3

نمودار 10-4) نمودار میله ای باقیمانده های رابطه 3

همانطور که از نمودارهای فوق پیداست؛ توزیع داده های باقیمانده های مدل

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، کیفیت گزارشگری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، فاصله مالیاتی، سطح معنادار، مدل رگرسیون