منابع و ماخذ پایان نامه فاصله مالیاتی، عدم تقارن، نرخ موثر مالیات، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

هر استراتژي، به تعداد متغييرهاي غير قابل كنترل، داراي مقادير مختلف مطلوبيت و رسيدن به هدف تصميم مي باشيم. لذا به منظور تبديل اين مقادير مختلف به يك مقدار قابل مقايسه با ديگر استراتژي ها، ‌از مفهوم ارزش انتظاري بهره مي گيريم. تصميم گيري در شرايط عدم اطمینان كامل به معني اين است كه مدل ساز در اين شرايط، فاقد اطلاعاتي در مورد احتمال متغييرهاي غير قابل كنترل بوده و درنتيجه براي انتخاب بهترين استراتژي (طرح) نمي تواند به محاسبه ارزش انتظاري بپردازد(کیم و همکاران، 2010).
3-2) پیشینه تحقیق
* تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
الف) عوامل موثر بر فاصله مالیاتی
نمیروسکی و ویرینگ(2003)، نقش موسسات مالیاتی در تمکین مالیاتی را مورد ارزیابی قرار دادند و با استفاده از عواملی شامل رفتارها، ارزشها، عقاید و گرایش، صلاحیت، انصاف، دانش مالیاتی، رضایت و نوع زندگی به طبقه بندی مؤدیان پرداختند و با استفاده از فاکتورهای تجربیات مؤدیان از خدمات سازمان مالیاتی استرالیا و میزان درک شان از پرکردن اظهارنامه مالیاتی توسط وکیل مالیاتی، نقش این گونه موسسات را در تمکین مالیاتی مورد سنجش قرار دادند. روش تحقيق آنها، علي-مقايسه اي بوده و مدل رياضي به كار رفته، مبتني بر مقايسه ميانگين ها مي باشد. نتایج نشان میدهد که وکیل مالیاتی نقش عمده ای در ارائه مشورت و توصیه های مالیاتی، تصحیح اظهارنامه مالیاتی و مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن مالیاتها بر عهده دارد.
هیون(2005)، تمکین مالیاتی را در کره و ژاپن با هم مقایسه کرد. روش تحقيق اين محقق، علي-مقايسه اي بوده و مدل رياضي به كار رفته، مبتني بر مقايسه ميانگين ها مي باشد. او دریافت که ژاپن سطح بالاتری از سیاستها را هم در ممیزی مالیاتی و هم در ساختار جریمه نسبت به کره دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که ژاپن نسبت به کره، سطح بالاتری از فرهنگ مالیاتی را داراست و سیستم قانونی بیشترین اهمیت را در فاکتورهای تعیین سطح فرهنگ مالیاتی نسبت به دیگر بخشهای دولتی دارد.
کریچلر و همکاران(2007)، در مقاله دیگری تحت عنوان چرا مالیات می پردازیم؟ نگاه اجمالی به تصمیمات تمکین مالیاتی بیان می کنند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. اين محققين، استدلال نمودند که در یک جو بی اعتمادی، فشار زیاد سازمان مالیاتی از طریق وادار کردن به تمکین مالیاتی، افزایش جرایم و احتمال ممیزی ممکن است یک سیاست مالیاتی مؤثر باشد. اما در جوی که مؤدیان به سازمان مالیاتی اعتماد دارند، متغیرهای دیگری نیز از اهمیت برخوردارند. دانش، گرایشات، اخلاق، انصاف و دموکراسی ممکن است منجر به تمکین داوطلبانه شود. در این مورد، جرایم بالا و ممیزیهای سرزده می تواند منجر به اثرات غیر عمدی شود و طرز فکر مالیاتی را عوض نماید و منجر به فاصله مالیاتی شود.
پلیل و فریق مصطفی(2011)، معیارهای تمکین مالیاتی در کشور مالزی را بررسی و فاکتورهای احتمال ممیزی، درک مؤدی از چگونگی هزینه کرد توسط دولت، درک مؤدی از انصاف سیستم مالیاتی، جرایم مالیاتی، محدودیت بودجه ای مؤدی، تغییر در سیاستهای دولت، نقش خانواده و نزدیکان مؤدی، نقش سازمان و دانش مؤدی را در تمکین مالیاتی مؤثر دانسته اند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که دانش مالیاتی یک اثر معنی دار بر تمکین مالیاتی دارد، همچنین، به طور ویژه، تمکین مالیاتی تحت تأثیر احتمال حسابرسی، درصد مخارج دولت، جرایم ، محدودیت بودجه و اثرگذاری خانواده و نزدیکان مؤدی قرار می گیرد.
آلابد و همکاران(2011) با استفاده از بسط مدل فیشر و ترکیب کیفیت خدمات اداره مالیاتی، کیفیت حاکمیت عمومی، تفاوت های قومی و همچنین اثر تعدیلی شرایط مالی و اولویت ریسک را بر روابط بین نگرش مؤدیان و تمکین مالیاتی مورد ارزیابی قرار دادند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. در این مقاله عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و فرهنگی در یک مدل جامع آورده شده است و وضعیت مناسب و محیطی ویژه ای را برای بهتر فهمیدن رفتار مالیاتی مؤدیان حقیقی برمی شمرد.
چن و همکاران(2010) سطح فاصله مالیاتی شرکتهاي خانوادگی و غیرخانوادگی را با یکدیگر مقایسه کردند. روش تحقيق اين محقق، علي-مقايسه اي بوده و مدل رياضي به كار رفته، مبتني بر مقايسه ميانگين ها مي باشد. آنها به این نتیجه رسیدند که شرکتهاي خانوادگی نسبت به رقباي غیر خانوادگی خود از پرداخت مالیات کمتر اجتناب می کنند. شرکتهاي خانوادگی شرکتهایی هستند که اعضاي خانواده موسس شرکت، اعم از نسبی و سببی، در مقام مدیریت ارشد، هیئت مدیره یا سهامداران عمده و بلوکی به فعالیت خود ادامه می دهند. در این شرکتها یک تضاد نمایندگی منحصر به فرد میان سهامداران عمده و خرد شکل می گیرد. هزینه نمایندگی از آنجا ناشی میشود که مالیات یکی از هزینه هاي مهم شرکت و سهامداران میباشد و معمولا انتظار میرود سهامداران فاصله مالیاتی را ترجیح دهند، اما نتایج تحقیق موید آن است که مالکان خانوادگی بیشتر از سایرین نگران جریمه هاي بالقوه و لطمه به خوشنامی و اعتبار ناشی از ممیزي دولت می باشند و انگیزه کمتري براي فاصله مالیاتی دارند.
هوپس و همکاران(2012) به بررسی این موضوع پرداختند که آیا ممیزان اداره دارایی فاصله مالیاتی شرکت ها را کشف می نمایند یا خیر؟ روش تحقيق اين محقق، علي-مقايسه اي بوده و مدل رياضي به كار رفته، مبتني بر مقايسه ميانگين ها مي باشد. آنها با بررسی 1732 سال-شرکت امریکایی طی بازه 1992 الی2008 دریافتند که افزایش در میزان نظارت اداره مالیات بر درآمد موجب کاهش قابل ملاحظه در فاصله مالیاتی شرکت می شود.
فیلیپس(2013) به بررسی این موضوع پرداخت که آیا منوط کردن پاداش مدیر عامل و مدیران واحد تجاري به معیارهاي عملکرد حسابداري پس از مالیات، منجر به کاهش نرخ موثر مالیاتی می شود یا خیر؟ روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. وي دریافت که پاداش مبتنی بر معیارهاي پس از مالیات مدیران واحدهاي شرکت(و نه مدیرعامل) منجر به کاهش نرخ موثر مالیات تعهدي می شود. چنین نتیجه اي در چارچوب نمایندگی با این دیدگاه مطالقت دارد که اگر فاصله مالیاتی فعالیت ارزشزا یا به عبارتی فعالیت داراي ارزش افزوده باشد و از سوي دیگر چنانچه محر كهاي پاداش، منافع مدیران و مالکان را همسو نماید؛ شرکتهایی که از محرك عملکرد پس از مالیات بیشتري استفاده می کنند، باید فاصله مالیاتی بیشتري استفاده نماید.
ب) کیفیت گزارشگری مالی و پیامدهای آن
بوشمن و اسميت (2001)،در تحقيقي به شناسايي راه هاي ابهام در سود پرداختند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. آنها سه راه را شناسايي نموده اند كه ممكن است ابهام در سود، بازار سرمايه را متاثر گرداند. اول اينكه؛ اطّلاعات حسابداري بهتر به سرمایهگذاران كمك مي كند سرمايهگذاري هاي بد و خوب را تشخيص دهند كه اين موضوع ريسك برآورد و در نتيجه هزينه سرمايه را كاهش مي دهد. دوم اينكه؛ اطّلاعات حسابداري بهتر، سرمايه گذاران را در تميز دادن مديران خوب و بد كمك مي كند و اين مسئله هزينههاي نمايندگي و در نتيجه هزينه سرمايه را كاهش ميدهد. سوم اينكه؛ ابهام در سود، با تضعيف رابطه سود حسابداري گزارش شده و سود اقتصادي، موجب افزايش عدم تقارن اطّلاعاتي مي شود.
وردي(2006) در تحقيقي به بررسي رابطهی بين كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري در نمونهاي متشكل از 38،062 مشاهده(شركت- سال) در طي سالهاي 1980 تا 2003 پرداخت. روش تحقيق، از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. وي كيفيت گزارشگري مالي را با استفاده از مدل جونز و از طريق نماگر كيفيت اقلام تعهدي بررسي نمود و نشان داد كه شاخصهاي كيفيت گزارشگري مالي هم با سرمايه گذاري كمتر از حد و هم با سرمايه گذاري بيش از حد رابطهاي منفي دارد. گذشته از اين نتايج، وي دريافت كه ارتباط ميان كيفيت گزارشگري مالي با سرمايهگذاري بيش از حد براي شركتهايي كه داراي مانده وجه نقد بيشتري هستند و سرمايه گذاران پراكندهاي دارند، بسيار قوي است كه اين امر خود به اين نكته اشاره دارد كه كيفيت گزارشگري مالي عدم تقارن اطّلاعاتي ناشي از مشكلات نمايندگي و در نتيجه هزينه هاي سهام داران براي نظارت و پايش مديريت را كاهش داده، به گزينش صحيح پروژه ها منجر ميگردد. وي همچنين نشان داد رابطه كيفيت گزارشگري مالي با سرمايه گذاري كمتر از حد براي شركت هايي كه با محدوديت در امر تامين مالي مواجه بوده اند، قويتر است. در نهايت، محقق در اين پژوهش اثبات ميكند كه رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي(كيفيت اقلام تعهدي) و كارايي سرمايهگذاري براي شركت هاي داراي محيطهاي اطّلاعاتي با كيفيت پايين، قويتر است.
بيدل و هيلاري (2006) با استفاده از نماگر كيفيت اقلام تعهدي بر اساس مدل فرانسيس و همكاران نشان دادند كه چگونه كيفيت اطّلاعات حسابداري به سرمايه گذاري در سطح شركت ها مربوط است. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. نتايج اين تحقيق، بيانگر آن بود كه كيفيت حسابداري بالا، كارايي سرمايه گذاري را از طريق كاهش عدم تقارن اطّلاعاتي بين مديران و وام دهندگان و تامين كنندگان خارج از سازمان، افزايش داده، همچنين موجب كاهش حساسيت سرمايه گذاري در سطح شركت در برابر تغييرات جريان هاي نقدي مي گردد. آنها در تحقيق ديگر خود( 2007) نشان دادند كه كيفيت بالاتر اطّلاعات حسابداري عدم تقارن اطّلاعاتي موجود بين افراد مطّلع (آگاه)و افراد نا آگاه(بیخبر) را كاهش داده، موجب افزايش كارايي سرمايه گذاري در اقلام سرمايهاي، بر اثر رفع عيوب محتمل ناشي از گزينش نادرست و خطر اخلاقي ميشود. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. آنها به اين نتيجه دست يافتند كه شركت هاي داراي كيفيت بالاي اطّلاعات حسابداري، داراي بازگشت سرمايه بهتروهمچنين بازدهي بالاتر در سرمايهگذاري هاي خود بوده، اين امر (كيفيت بالاتر اطّلاعات حسابداري) همچنين بهرهوري سرمايهگذاري در دارايي هاي سرمايهاي را نيز به صورت ميانگين افزايش ميدهد.
بيتي و همكاران (2007) نقش كيفيت اطّلاعات حسابداري در كاهش عدم كارايي سرمايهگذاري در شرايط وجود اطّلاعات اختصاصي را بررسي نمودند. آنها انتظار داشتند دستيابي به اطّلاعات اختصاصي و اعمال محدوديتهاي مستقيم بر سرمايهگذاريها بتواند با افزايش كيفيت اطّلاعات حسابداري، كارايي سرمايهگذاري را افزايش دهد. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است.نتايج تحقيق نشان داد كه اگرچه وام دهندگان برون سازماني با انعقاد قراردادهاي محدودكننده و كيفيت گزارشگري مالي و ناكارايي سرمايهگذاري دستيابي به اطّلاعات اختصاصي، اهميت كيفيت اطّلاعات حسابداري را كاهش ميدهند، ولي اصولاً محدوديت در سرمايه گذاري، كارايي سرمايه گذاري را افزايش و تاثير كيفيت اطّلاعات حسابداري بركارايي سرمايه گذاري را كاهش ميدهد.
چن و همكاران (2011) در پژوهشي به بررسي ارتباط بين كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايهگذاري شركت هاي خصوصي در بازارهاي در حال توسعه پرداختند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. آنها داده هاي 79 كشور را براي دورهی مالي 2005- 2002 مورد بررسي قرار دادند. نتايج تحقیق آنها نشان ميدهد كه كيفيت گزارشگري مالي، به طور مثبتي كارايي سرمايهگذاري را تحت تأثير قرار ميدهد. علاوه براين، تأمين مالي شركت ها از طريق بانك، موجب بهبود نقش اطّلاعات حسابداري در تصميمات سرمايهگذاري مي شود و انگيزة حداقل سازي سود را براي اهداف مالياتي كاهش مي دهد.
کوتیلاس و پدرو سانچز ( 2013) تحقیقی تحت عنوان” کیفیت

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه فاصله مالیاتی، نظام مالیاتی، خدمات مالی، فرار مالیاتی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عدم اطمینان، اهرم مالی، عملکرد شرکت، بازار سرمایه