منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد خانواده، بیماران مبتلا، سرطان سینه

دانلود پایان نامه ارشد

هستند.
– افراد از فرهنگ یاد می گیرند و اجتماعی می شوند.
– رفتار افراد حاصل تاریخچه زندگی آنهاست که بطور مداوم بعلت کسب اطلاعات جدید تغییر می یابد.
نقطه قوت این تئوری تمرکز بر فرآیند داخلی در خانواده ها مانند نقش ها، تعارضات، حالات، ارتباطات، پاسخ به استرس ها، تصمیم گیری و اجتماعی شدن است. به همین جهت، این نظریه بیشتر مورد استفاده محققین پرستاری قرار می گیرد.
نقطه ضعف این الگو اینست که این نظریه وسیع است ودر مورد مفاهیم ومفروضات اتفاق نظر وجود ندارد.
همچنین تعامل گراها خانواده را یک واحد نسبتا بسته در نظر می گیرند که روابط کمتر با جامعه و محیط خارج دارد(8).
ابزارهایی که برای سنجش کارکرد خانواده به کار می روند(مقیاس درجه بندی بالینی مک مستر و مصاحبه ساختار یافته مک مستر از کارکرد خانواده) به طور کامل در براون تکوین یافتند.
در مرحله نظام ها در کار Epstein، خانواده یک نظام باز در نظر گرفته می شود. ساختار، سازمان و الگوهای تبادلی که در نظام خانواده نمایش داده می شود، متغیرهای مهمی در تعیین رفتار اعضای خانواده بودند. تغییرات درونی یا بیرونی بر نظام خانواده و بر رفتار همه اعضای خانواده تاثیر گذار است. در درمان خانواده ها، از جنبه ساختاری، سازماندهی، یا الگوهای تبادلی به اختلال درون نظام توجه می شود. فرآیندهای درونی روانی اعضای نظام، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. پیش فرض این است که اگر متغیرهای نظام در کنار هم کارکرد خوبی داشته باشند، آنگاه رفتار فرد وهمچنین فرآیندهای درونی و روانی این افراد تحت تاثیر قرار می گیرد(74).
الگوی مک مستر، همه جنبه های عملکرد خانواده را پوشش نمی دهد اما ابعادی را که در برخورد بالینی با خانواده ها مهم است را شناسایی می کند(71). یعنی با عملکرد جاری خانواده سروکار دارد نه با مرحله تکاملی خانواده یا رشد قبلی آن. این مدل وظایف خانواده ها را به سه قسمت تقسیم می کند. وظایف پایه، مانند تامین خوراک، امنیت، مراقبت بهداشتی برای اعضای خود، وظایف تحولی، مانندمراقبت از نوزاد، توجه به نوجوان خانواده و وظایف بحرانی، که شامل مهارت های خانواده در هنگام بروز بحرانها و وقایع غیر منتظره مانند بیماری شدید یک عضو خانواده می باشد (12).
پرستارانی که زمینه کاریشان در ارتباط با خانواده و جامعه ای که خانواده به آن تعلق دارد می باشد، نیازمند آموزش های ویژه در زمینه بررسی مشکلات بهداشتی و نیازهای بهداشتی خانواده های هدف و همچنین دخالت در برنامه ریزی مداخلات بهداشتی برای کمک به خانواده ها می باشند. بنابر این با توجه به اینکه این مطالعه بر روی خانواده های بیماران مبتلا به سرطان انجام شده است ونیز رشته تحصیلی محقق، پرستاری بهداشت جامعه می باشد، در این بخش به تشریح شاخه های مختلف پرستاری که مربوط به کار با خانواده و مخصوصا خانواده های بیماران مبتلا به سرطان می باشد، خواهیم پرداخت.

پرستاری بهداشت جامعه:
مهمترین عضو تیم بهداشتی، پرستاران بهداشت جامعه می باشند(70). پرستاری بهداشت جامعه نقش اصلی در حمایت بهداشت عمومی جامعه ایفا می کند و عبارت است از عمل ارتقاء و حفاظت بهداشت مردم با استفاده از دانش پرستاری، علوم اجتماعی و علم بهداشت جامعه. این نوع از پرستاری، یک فرآیند سیستماتیک است که اهداف آن:
– بررسی و شناسایی نیازهای بهداشتی جوامع، خانواده ها و افراد
– تدوین برنامه های مداخله جهت بر آوردن نیازهای بهداشتی
– ارزشیابی مداخلات انجام شده
– استفاده از نتایج فرآیند در برنامه های مراقبت بهداشتی(83).
پرستاران بهداشت جامعه، افرادی هستند که با جوامع کار می کنند و نقش های محوله بر آنها بر بهداشت اولیه تمرکز می کند که ممکن است شامل اخذ تصمیم در مورد حقوق جوامع، بدون برقراری تماس مستقیم با هر فرد در جامعه باشد.

ارکان پرستاری بهداشت جامعه:
– برنامه ریزی برای ارتقاء بهداشت و برنامه های حمایت از بهداشت
– کاهش رفتارهای پرخطر و نابرابری ها در ارائه خدمات بهداشتی
– پیشگیری از بیماریها
– بررسی و پایش بهداشت جوامع و ملل برای شناسایی جمعیتهای در معرض خطر (آسیب پذیر) و شناسایی اولویتهای اقدامات(44).
بهداشت خانواده می تواند بهداشت جامعه را به عنوان یک کل تحت تاثیر قرار دهد. بهداشت جوامع با احساس خوشی مردم و خانواده های آن اندازه گیری می شود. چالش های پرستار بهداشت جامعه ارائه مراقبت برای جوامع و ملت ها و نه فقط تمرکز بر سطح افراد و خانواده ها می باشد. خانواده ها باید به عنوان اجزاء جامعه در نظر گرفته شوند. پرستار بهداشت جامعه باید جامعه را بشناسد، و در نظر داشته باشد که جوامع ، نه فقط به خاطر تفاوت در نیازهای بهداشتی بلکه به خاطر تفاوت در منابع بهداشتی، با همدیگر فرق دارند، تا مطمئن شوند که نیازهای خانواده و جامعه بر آورده می شوند و اولویتها و نیازهای متفاوت خانواده در جوامع مختلف را در نظر بگیرند(25).

پرستاری بهداشت خانواده:
هدف پرستاری بهداشت خانواده، کمک به خانواده ها جهت رسیدن به سطح بالاتری از عملکرد درمتن اهداف ویژه، آرزوها و تواناییهای آنها می باشد. عمل پرستاری خانواده، ارائه مراقبت پرستاری به خانواده ها و اعضای آنها در موقعیت های مختلف بیماری/سلامتی می باشد(8). پرستاری بهداشت خانواده پایه تئوریکی قوی دارد و شامل پرستاران و خانواده هایی است که با همدیگر برای تقویت موفقیت های خانواده و اعضای آن و پاسخ های بیماری/سلامتی تعامل دارند(9).
فرآیند بررسی خانواده با جمع آوری مداوم اطلاعات و قضاوت حرفه ای که ضمیمه اطلاعات جمع آوری شده می باشد، همراه است. بنابراین، متغیر مهمی که پرستاری خانواده را ارتقاء می دهد یا باز می دارد، این است که پرستار مشکلات را چگونه می بیند. دانش و آگاهی در مورد نظریه های خانواده و همچنین استفاده از چارچوب سیستماتیک برای بررسی و کار با خانواده ها، کمک بزرگی به پرستار برای حرکت از جنبه های فردی به جنبه های خانوادگی می کند(8).
با توجه به اینکه پژوهش حاضر در رابطه با خانواده های بیماران مبتلا به سرطان طراحی شده است، گذری کوتاه بر پرستاری سرطان، که شاخه جدیدی از پرستاری می باشد خواهیم داشت.
پرستاری سرطان یک تخصص منحصر به فرد در حرفه پرستاری است. در سال 1986،Ash، در مورد پرستاری سرطان می نویسد، همیشه پرستارانی که برای بیمار مبتلا به سرطان مراقبت ارائه دهند، وجود دارد ولی این پرستاران همیشه دانش و مهارت لازم را ندارند. Corner در سال 1997، نمونه هایی از رفتار پرستاری سرطان را شامل: بودن در کنار بیمار، حفظ امید بیمار، کاهش درد و رنج بیمار، حفظ خلوت بیمار، پیش بینی نیازهای بیمار بر می شمارد. محور اصلی فلسفه پرستاری سرطان، ارتقاء مراقبت خود محور با اعتقاد بر این است که بیماران حق دارند تا در مورد بیماری و درمان خود اطلاعات کسب کنند و در مورد تصمیمات مربوط به درمان، مشاوره دریافت کنند(44).
مراقبتی که توسط پرستاران برای خانواده ها ارائه می شود، بخش حیاتی در ارائه مراقبت برای فرد مبتلا به سرطان است(84). زیرا پرستاران سرطان در یک موقعیت منحصر به فرد برای ارائه مراقبت به بازماندگان سرطان وخانواده های آنان و حمایت از آنها در طول تشخیص و بعد از تشخیص قرار دارند. این پرستاران نه تنها با درمان بیماری درگیر هستند، بلکه نقش های آموزش دهنده، راهنما، مشاور و مدافع حقوق افراد مبتلا به سرطان را نیز بر عهده دارند. همچنین، نقش مهمی در ارتقاء رفتارهای بهداشتی بیماران دارند(85).
بنابراین، بعد اساسی در نوتوانی سرطان این است که بیمار و خانواده به عنوان یک واحد در نظر گرفته شوند. پرستاران مانند سایر اعضاء تیم پزشکی، فرصت دارند که نقش مهمی در حمایت و توانمند سازی بیماران سرطانی و خانواده های آنها در سیر درمان سرطان، ایفا کنند. پرستاران می توانند آگاهی بیماران و پرسنل را در مورد نیازهای نوتوانی سرطان افزایش دهند و یک نگرش مثبت در مورد نوتوانی سرطان، با تاکید بر اینکه سرطان یک بیماری مزمن است، ایجاد کنند(86).

مرور بر متون:
1- در مطالعه ای که در ژاپن در سال 2003، بر روی زنان مبتلا به سرطان سینه صورت گرفت، ارتباط بين پاسخ هاي سازگاري بيماران مبتلا به سرطان نسبت به تشخيص سرطان سينه و عملكرد خانواده بررسي شد. 46 بيمار سرطاني و همسرانشان در این مطالعه شرکت کردند. بیماران و همسرانشان، مقیاس قضاوت ذهنی سرطان(MAC)9 ، و پرسشنامه 60 آیتمی سنجش عملکرد خانواده(FAD)10را بدون اطلاع از پاسخ های همدیگر و بصورت جداگانه تکمیل نمودند.
MAC خود 5 بعد دارد و شامل 40 حالت است که واکنش افراد به شنیدن تشخیص سرطان را توصیف میکند. در این مطالعه بیشتر بر 2 بعد بی یاوری/ناامیدی و جنگ روانی تمرکز شده است. بیمار با جنگ روانی تشخیص سرطان را می پذیرد و در مورد سرطان به جستجوی اطلاعات می پردازد و تصمیم می گیرد که با آن بجنگد. در مقابل فرد با خصوصیت بی یاوری/ناامیدی، تحت تاثیر آگاهی از تشخیص سرطان قرار می گیرد و زندگی روزمره او از هم می پاشد.
امتیازات مقیاس MAC بیمار از جنگ روانی و نا امیدی در آنالیز، به عنوان متغیرهای وابسته وارد شدند. ابتدا بین امتیازات مقیاس MAC آنالیز تک متغیر انجام شد.
فاکتورهای روانی- اجتماعی و زیستی برای تعیین متغیرهای مستقل با من ویتنی، Uتست یا ضریب همبستگی اسپرمن بررسی شدند.
نتایج آنالیز چندگانه نشان دادند که درک بیماران از عملکرد ضعیف خانواده در بعد ارتباطات مقیاس FAD با امتیازات بالای بی یاوری/نا امیدی مقیاس MACارتباط دارد. میزان تحصیلات با بعد جنگ روانی در مقیاس MAC ارتباط معکوس دارد.

نتایج حاکی از آن است بین نگرش بیمار از بی یاوری/نا امیدی در برخورد با سرطان و بعد ارتباطات در خانواده رابطه وجود دارد. بنابراین کارکنان تیم بهداشتی علاوه بر بیمار، باید به دیگر اعضای خانواده نیز توجه کنند و برای ارتقاء الگوهای ارتباطی خوب در بین اعضاء خانواده تلاش کنند(87).
– مطالعه دیگری با عنوان ” عملکرد خانواده و تنش روانی در بیماران مبتلا به سرطان سینه و خانواده ها” با هدف به دست آوردن یک دیدگاه از عملکرد خانواده دربیماران مبتلا به سرطان سینه و خانواده های آنها” در سال 2005 انجام گرفت. 74 خانواده در مطالعه شرکت کردند.معیار های ورود به مطالعه، تشخیص در هر مرحله از سرطان سینه، آگاهی از تشخیص سرطان، سن بالاتر از 20 سال، گذشت 3 ماه از زمان تشخیص، قدرت جسمانی کافی برای پاسخگویی به سوالات، نداشتن اختلال شناختی و بدخیمی همزمان بود. همه نمونه ها 3 مقیاس FRI11 (شاخص ارتباط در خانواده)، SAS 12(مقیاس سنجش اضطراب زونگ) وSDS13 (مقیاس سنجش افسردگی زونگ) را تکمیل نمودند که در این مطالعه 3 بعداز مقیاس FRI یعنی همبستگی، تعارض و وضوح در 3 خوشه، طبقه بندی شدند. 3 نوع از مقیاس ساختار خانواده در 3 خوشه طبقه بندی شدند. خوشه 1 ساختار خانواده حمایت کننده نامیده شد که چنین خانواده هایی سطح پایینی از تنش روانی در بین اعضایشان نشان دادند. خوشه 2 ساختار خانواده متوسط، که این خانواده ها انسجام و وضوح ارتباطات متوسط و تعارض کم دارند. خوشه 3 خانواده با تعارض، که تنش آنها بطور مداوم با ارتباط مناسب در طی درمان دخالت می کند.
پس از این تقسیم بندی، درک افراد از عملکرد خانواده در3 طبقه مقایسه شدند و تنش روانی اعضاء در خانواده با استناد به مقیاس های SDS و SAS و با استفاده از آزمون ANOVA تحلیل شدند. تحلیل خوشه ها 3 گروه از بیماران و خانواده های آنها را به همراه داشت. یک نوع که انسجام بالا، وضوح بالا و تعارض کمتر دارند(46.(n= نوع با تعارض حمایت کننده، انسجام کم، وضوح زیاد و تعارض زیاد دارند (65.(n=نوع متوسط با انسجام محدود، وضوح محدود و تعارض کمتر است (60.(n=
یافته های این مطالعه نشان داد که گونه شناسی عملکرد خانواده می تواند بطور روانی، خانواده های در معرض خطر را شناسایی کند. رویکرد متمرکز بر خانواده می تواند به کاهش تنش روانی مخصوصاً در خانواده ها ی با تعارض کمک کند. بنابراین کارکنان تیم پزشکی باید علاوه بر بیمار، به

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه خانواده درمانی، عملکرد خانواده، گروههای اجتماعی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد خانواده، بیماران سرطانی، تحت درمان