منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد بازار

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌توان استفاده نمود. در اين تحقيق جهت تبيين و تفسير متغيرهاي مستقل و وابسته و اينکه هر متغير با چه وضعيتي در جامعه آماري وجود دارد از آزمون T تک نمونه‌اي استفاده شده است.
3-10-3. آزمون رگرسيون خطي ساده با نرم‌افزار SPSS
در رگرسيون به دنبال برآورد رابطه‌اي رياضي و تحليل آن هستيم، بطوري که با آن بتوان کميت متغيري مجهول را با استفاده از متغيرهاي معلوم تعيين کرد. مدل رگرسيون خطي به فرم Y=a+bx+ε نوشته مي‌شود که در آنa عرض از مبدا، b شيب خط، Y متغير وابسته يا پاسخ، X متغير مستقل يا پيشگو و ε عامل خطا مي‌باشد. هدف از رگرسيون ساده اين است که با برآورد کردن پارامترهاي a و b ، مدل خطي ساده‌اي را به داده‌ها برازش کنيم. جهت آزمون فرضيه‌هاي اول تا سوم و بررسي وجود رابطه خطي بين تک‌تک متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته از آزمون رگرسيون خطي ساده استفاده شده است.
3-10-4. آزمون رگرسيون خطي چندگانه با نرم‌افزار SPSS
در رگرسيون خطي چندگانه تاثير همزمان و خطي دو يا چند متغير را روي متغير وابسته اندازه‌گيري مي‌کنيم. در واقع به مدل رگرسيوني که شامل بيش از يک متغير مستقل مي‌باشد، رگرسيون خطي چندگانه گفته مي‌شود و بصورت+cX_(2 )+…+ε Y=a+bX_1 نوشته مي‌شود که به Y متغير وابسته و به X1 و X2 و ….. متغيرهاي مستقل و به ε خطاي مدل گفته مي‌شود. جهت آزمون فرضيه‌هاي چهارم تحقيق و بررسي وجود رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته (هنگامي که متغيرهاي مستقل بر يکديگر تاثير مي‌گذارند) از آزمون رگرسيون خطي چندگانه استفاد گرديد.
3-10-5. تحليل واريانس (آزمون آنووا) دو طرفه با نرم‌افزار SPSS
به کمک تحليل واريانس دو طرفه به بررسي و تحليل تفاوت متغيرها با توجه به ويژگي‌هاي شرکت‌ها مي‌پردازيم. با انجام تحليل واريانس (آنووا) دوطرفه مي‌خواهيم بررسي کنيم آيا بين ميانگين‌هاي نمونه‌اي متغيرها که از جامعه‌هاي مختلف گرفتيم تفاوت واقعي وجود دارد و يا آن مقدار تفاوت قابل اغماض بوده و مي‌توان آن را معلول تصادف دانست. در واقع در اين تحقيق براي بررسي فرضيه پنجم از اين آزمون استفاده مي‌کنيم.

3-10-6. تحليل معادلات ساختاري با نرم‌افزار LISREL
يکي از قوي‌ترين و مناسب‌ترين روش‌هاي تجزيه و تحليل در تحقيقات علوم رفتاري و علوم اجتماعي تجزيه و تحليل چند متغيره است. زيرا ماهيت اين گونه موضوعات، چند متغيره بوده و نمي‌توان آنها را با شيوه دو متغيري (که هر بار تنها يک متغير مستقل با يک متغير وابسته در نظر گرفته مي‌شود ) حل نمود. تجزيه و تحليل چند متغيره به يک سري روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاق مي‌شود که ويژگي اصلي آنها، تجزيه و تحليل همزمان K متغير مستقل و N متغير وابسته است. تجزيه و تحليل ساختارهاي کوواريانس يا مدل‌سازي علي يا معادلات ساختاري يکي از اصلي‌ترين روش‌هاي تجزيه و تحليل ساختارهاي داده‌اي پيچيده است. بنابراين از آنجايي که در تحقيق حاضر چند متغير مستقل وجود که مي‌بايد اثر آن‌ها بر روي متغير وابسته مورد بررسي قرار گيرد استفاده از مدل معادلات ساختاري ضرورت مي‌يابد. جهت آزمون فرضيه اول تا چهارم تحقيق و بررسي وجود رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته (هنگامي که متغيرهاي مستقل و وابسته بر يکديگر تاثير گذاشته و با يکديگر تعامل دارند) از تحليل معادلات ساختاري استفاده مي‌شود.
3-11- جمع‌بندي
همانطور که مشاهده شد در بخش‌هاي مختلف اين فصل تلاش شده است روش دستيابي به هدف پژوهش که بررسي و تحليل تاثير مديريت دانش و نوآوري فرآيند بر توسعه محصول جديد (مورد مطالعاتي- شرکت‌هاي کوچک و متوسط شهرک صنعتي شمس‌آباد تهران)تشريح گردد. فرآيند انجام تحقيق متشكل از هشت گام است که در شکل 3-5نمايش داده شده است.

شکل 3-5: گام‌هاي انجام تحقيق

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1-

مقدمه
تجزيه و تحليل داده‏ها فرآيندي چند مرحله‌اي است که طي آن داده‏هايي که از طريق بکارگيري ابزارهاي جمع‏آوري در جامعه آماري فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندي و دسته‏بندي و در نهايت پردازش مي‏شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل‏ها و ارتباط بين اين داده‏ها به منظور آزمون فرضيه‌ها فراهم آيد. در واقع تحليل اطلاعات شامل سه عمليات اصلي مي‏باشد: ابتدا شرح و آماده‏سازي داده‌هاي لازم براي آزمون فرضيه‌ها، سپس تحليل روابط ميان متغيرها و در نهايت مقايسه نتايج مشاهده شده با نتايجي که فرضيه‌ها انتظار داشتند.
همانطور که در فصل‌هاي قبلي مطرح گرديد اين پژوهش به دنبال بررسي ارتباط بين متغيرهاي مديريت دانش، نوآوري فرآيند و توسعه محصول جديد است. براي بررسي اين موضوع پنج فرضيه
مديريت دانش بر نوآوري فرآيند تاثير دارد،
مديريت دانش بر توسعه محصول جديد تاثير دارد،
نوآوري فرآيند بر توسعه محصول جديد تاثير دارد،
مديريت دانش و نوآوري فرآيند بر توسعه محصول جديد تاثير دارند و
ويژگي شرکت‌هاي مختلف (نظير: سن استقرار شرکت، تعداد پرسنل تحقيق و توسعه، تعداد کارمندان و نوع صنعت) تفاوت معني‌داري را در ارتباط بين متغيرها (مديريت دانش ، نوآوري فرآيند و توسعه محصول جديد) ايجاد مي‌کند مطرح گرديد.
لازم به ذکر است جهت جمع‌آوري داده‌هاي لازم جهت آزمون فرضيه‌ها، پرسشنامه‌هاي مرتبط طراحي شده و پس از توزيع و جمع‌آوري داده‌ها در اين فصل اقدام به تجزيه و تحليل داده‌ها شده است. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‏آوري شده آمار تحليلي به دو صورت آمار توصيفي و استنباطي مطرح مي‌گردد. در ابتدا با استفاده از آمار توصيفي، شناختي از وضعيت و ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي پاسخ‏دهندگان و محاسبة فراواني و درصد پاسخگويي به گويه‌ها حاصل مي‌شود و در ادامه در آمار استنباطي اين پژوهش به بررسي روابط بين متغيرهاي موجود در مدل مفهومي پژوهش مي‌پردازيم.
تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري در اين پژوهش بوسيله نرم‌افزارهايSPSS وLisrel انجام مي‌شود. در اين بخش سعي شده است که تمام عمليات آماري انجام شده بر روي پرسشنامه در قالب دسته‏بندي معين، ارائه شود. اين دسته‌بندي شامل بررسي روايي پرسشنامه تحقيق، تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌هاي تحقيق و جمع‌بندي نتايج حاصل مي‌باشد که در ادامه شرح داده مي‌شود:
4-2- بررسي روايي پرسشنامه تحقيق
همانطور که در فصل 3 ملاحظه گرديد مدل و ابزار تحقيق يعني پرسشنامه از چندين مقاله معتبر و تاييد شده اتخاذ شده است، با اين وجود، در اين پژوهش، براي سنجش روايي محتوي پرسشنامه طراحي شده از آزمون T دو جمله‌اي استفاده مي‌شود. بدين صورت که در تحقيق حاضر پس از شناسايي عوامل که متغيرهاي پنهان را شناسايي مي‌کنند (متغيرهاي آشکار)، در قالب پرسشنامه‌اي (پرسشنامه الف) اين عوامل در اختيار افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه خبرگان موضوع قرار داده شد و از آنها خواسته شد که ميزان اعتبار اين مولفه‌ها را در طيف پنج تايي مشخص نمايند.
پرسشنامه الف براي 35 نفر از اساتيد محترم دانشگاه و صاحبنظران موضوع مورد مطالعه به صورت الکترونيکي توزيع گرديد و از آنها درخواست گرديد نظر خود را در خصوص مناسب بودن تعريف و شناسايي متغيرها و ابعاد مربوطه (متغيرهاي پنهان) و همچنين شاخص‌هاي سنجش ابعاد مربوط (متغيرهاي آشکار) را در گويه‌هاي کاملاً موافقم، موافقم، نه موافقم و نه مخالفم، مخالفم و کاملاً مخالفم بيان نمايند.
تعداد پرسشنامه‌هاي پاسخ داده شده 29 عدد بود. به منظور دسترسي به اطلاعات مورد نياز براي تجزيه و تحليل و تفسير داده‌هاي جمع‌آوري شده، توزيع فراواني پاسخگويي به سوالات پرسشنامه نشان داد که اکثر پاسخ‌دهندگان به پرسش‌ها بالاي 3 (متعادل) پاسخ داده‌اند. چون از پاسخ‌دهندگان خواسته شده بود ميزان موافقت يا مخالفت خود را در پيوستار مربوط هر سوال از 1 تا 5 امتياز مشخص کنند، ميانگين شدت تاييد يا عدم تاييد براي هر پرسش ميان پاسخ‌دهندگان، با استفاده از آزمون Tدو جمله‌اي بررسي و نتايج به تفکيک نظرهاي بالاي سه موافق بعنوان تاييد و پايين 3 بعنوان عدم تاييد بيان مي‌شود. لازم به ذکراست مبناي تاييد سطح خطاي کمتر از 5% در آزمونT مي‌باشد. نتايج مربوط به فراواني پاسخ‌دهندگان و آزمون T دوجمله‌اي براي تک‌تک ابعاد متغيرهاي تحقيق و همچنين شاخص‌هاي سنجش ابعاد به شرح ادامه مي‌باشد.

4-2-1. بررسي اعتبار ابعاد شناسايي شده متغيرهاي تحقيق توسط آزمون T دو جمله‌اي
جدول زير فراواني نسبي پاسخگويان و نتايج آزمون T دو جمله‌اي را براي ابعاد شناسايي شده متغيرهاي تحقيق را نشان مي‌دهد:
جدول 4-1: نتايج آزمون T دو جمله‌اي ابعاد متغيرهاي تحقيق
رديف
ابعاد متغيرهاي تحقيق
امتياز دريافتي
تعداد
درصد
P-Value
نتيجه آزمون
1
ذخيره دانش
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

2
ايجاد و اکتساب دانش
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

3
توزيع و يکپارچگي دانش
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

4
معرفي ماشين آلات و تجهيزات جديد
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

5
تغييرات در فرآيندهاي توليد
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

6
استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

7
الزامات جديد مديريتي
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

8
عملکرد بازار
بالاي 3
28
97%
0
تاييد

پايين 3
1
3%

9
عملکرد پروژه
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

10
عملکرد محصول
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

(منبع: محاسبات تحقيق)

4-2-2. بررسي اعتبار شاخص‌هاي شناسايي شده ابعاد متغيرهاي تحقيق توسط آزمون T دو جمله‌اي
جدول زير فراواني نسبي پاسخگويان و نتايج آزمون T دو جمله‌اي را براي شاخص‌هاي شناسايي شده ابعاد متغيرهاي تحقيق را نشان مي‌دهد:
جدول 4-2: نتايج آزمون Tدو جمله‌اي شاخص‌هاي ابعاد متغيرهاي تحقيق
رديف
ابعاد متغيرهاي تحقيق
امتياز دريافتي
تعداد
درصد
P-Value
نتيجه آزمون
1
تعريف چشم‌انداز واستراتژي مشخص در حوزه دانش در شرکت
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

2
وجود سامانه‏هاي مديريت ايده‏ها همچون نظام پيشنهادات، اتاق فکر، شوراي مشورتي و … در شرکت
بالاي 3
26
90%
0
تاييد

پايين 3
3
10%

3
ارج نهادن به توليد دانش و ايده جديد و فراهم نمودن مشوق‌ها و فضاي مناسب براي به اجرا درآوردن نظريه‌ها و ايده‌هاي جديد در شرکت
بالاي 3
27
93%
0
تاييد

پايين 3
2
7%

4
در نظر گرفتن توسعه مهارت‌هاي مديريتي و فني به‌عنوان نتيجه‌اي از اجراي پروژه‌ها در شرکت
بالاي 3
24
83%
001/0
تاييد

پايين 3
5
17%

5
استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي و ابزارهاي کاربردي لازم براي ايجاد دانش جديد مرتبط با ماموريت شرکت
بالاي 3
26
90%
0
تاييد

پايين 3
3
10%

6
کسب دانش جديد از طريق توسعه محصولات و يا عمليات جديد در شرکت
بالاي 3
24
83%
001/0
تاييد

پايين 3
5
17%

7
طراحي و استقرار فرآيندهاي لازم به منظور کسب دانش جديد از طريق کارمندان و تامين‌کنندگان و مشتريان در شرکت
بالاي 3
28
97%
0
تاييد

پايين 3
1
3%

8
تسهيم دانش و تجربيات افراد با همکاران در شرکت
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

9
تسهيم دانش بين سرپرست‌ها و زيردستان
بالاي 3
18
62%
265/0
رد

پايين 3
11
38%

10
تسهيم دانش کسب شده پروژه از کانال‌هاي غيررسمي
بالاي 3
12
%42
583/0
رد

پايين 3
17
%58

11
تسهيم دانش کسب شده پروژه از کانال‌هاي رسمي
بالاي 3
12
62%
583/0
رد

پايين 3
17
38%

12
تشويق افراد به خاطر تسهيم و به اشتراک‌گذاري دانش خود
بالاي 3
26
90%
0
تاييد

پايين 3
3
10%

13
رواج کار تيمي در سازمان
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

14
وجود اعتماد

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد بازار، سهم بازار، اهداف سود Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه فرآيند، نوآوري، تاثير، مديريت