منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد بازار، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباطات
x27
0%
9%
49%
38%
4%
37/3
24/3

x28
0%
11%
40%
49%
0%
38/3

x29
2%
29%
43%
22%
4%
97/2

اقدامات جديد مديريتي
x30
0%
11%
50%
39%
0%
28/3
39/3

x31
0%
0%
60%
38%
2%
42/3

X32
0%
6%
60%
30%
4%
32/3

توسعه محصول جديد
عملکرد بازار
X33
0%
1%
50%
47%
2%
5/3
55/3
46/3

X34
0%
3%
47%
50%
0%
47/3

X35
0%
2%
54%
44%
0%
42/3

X36
0%
0%
49%
51%
0%
51/3

X37
0%
0%
47%
52%
1%
54/3

X38
0%
1%
17%
74%
8%
89/3

عملکرد پروژه
X39
0%
2%
53%
42%
3%
46/3
5/3

X40
0%
1%
43%
49%
7%
62/3

X41
0%
4%
55%
35%
6%
43/3

عملکرد محصول
X42
0%
2%
13%
69%
16%
99/3
33/3

X43
0%
3%
42%
53%
2%
54/3

X44
0%
23%
48%
29%
0%
06/3

X45
0%
43%
39%
18%
0%
75/2

(منبع: يافته‌هاي پژوهش)

4-6- آمار استنباطي نمونه آماري
4-6-1. تبيين و تفسير متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق
در اين فصل، قبل از اينکه رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق بررسي شود، به تبيين و تفسير متغيرها پرداخته مي‌شود. با توجه به اينکه حجم داده‌ها (تعداد پرسشنامه‌هاي جمع‌آوري شده از شرکت‌هاي کوچک و متوسط شهرک صنعتي شمس‌آباد) بالاتر از 30 مي‌باشد (همانطور که قبلاً ذکر شد 100 پرسشنامه از جامعه آماري جمع‌آوري گرديد)، با توجه به قضيه حد مرکزي، توزيع جامعه آماري، توزيع نرمال مي‌باشد. با توجه به نرمال بودن توزيع، جهت تبيين و تفسير متغيرهاي تحقيق از آزمون T تک نمونه‌اي با مقدار آزمون برابر عدد 3 (Test Value=3) و فاصله اطمينان 95% (خطاي 5%) استفاده شده است. در آزمون مذکور، در صورتي که مقدار P-Value بزرگتر از 05/0 باشد، متغير مورد بررسي با مقدار آزمون (يعني عدد 3) تفاوت معناداري ندارد و در نتيجه عامل مورد بررسي در حد متوسط در جامعه آماري وجود دارد و در صورتي که مقدار P-Value کمتر از 05/0 باشد، متغير مورد بررسي با مقدار آزمون (يعني عدد 3) تفاوت معناداري دارد، در اين حالت اگر ميانگين عامل مورد بررسي بالاتر از عدد 3 بود، عامل مورد بررسي بصورت قوي در جامعه آماري وجود دارد و اگر ميانگين عامل مورد بررسي پايين‌تر از عدد 3 بود، عامل مورد بررسي بصورت ضعيف در جامعه آماري وجود دارد. با توجه به مطالب ذکر شده و همانطور که در جدول 4-5 مشاهده مي‌شود مديريت دانش، نوآوري فرآيند و توسعه محصول جديد بطور قوي در جامعه آماري وجود دارد. لازم به ذکر است که جدول نتايج آزمون آماري T تک نمونه‌اي در قسمت پيوست محاسبات آماري قابل ملاحظه مي‌باشد.
جدول 4-5: نتايج آزمون t تک نمونه‌اي براي متغيرهاي مستقل و وابسته
متغير
P-Value
Sig.(2-tailed)
ميانگين
انحراف معيار
آزمون T
مديريت دانش
000/0
32/3
33/0
79/98
نوآوري فرآيند
000/0
52/3
48/0
802/72
توسعه محصول جديد
000/0
47/3
40/0
533/86
(منبع: يافته‌هاي پژوهش)
4-6-2.آزمون فرضيه تحقيق
4-6-1.2. آزمون فرضيه اول تحقيق
فرضيه اول تحقيق حاکي است که مديريت دانش بر نوآوري فرآيند تاثير دارد. در اين بخش به کمک تحليل رگرسيون ساده به بررسي تاثير مديريت دانش بر نوآوري فرآيند پرداخته می‌شود. در رگرسيون مقدار R Square نشان‌دهنده اين است که چند درصد از تغييرات متغير وابسته، تحت تاثير متغير مستقل مي‌باشد. در قسمت ANOVA، اگر Sig. کمتر از 05/0 باشد نشان‌دهنده خطی بودن معادله رگرسيون است و اگر Sig بيشتر از 05/0 باشد، معادله رگرسيون خطي نمي‌باشد و به کمک قسمت Coefficients مي‌توان معادله خط رگرسيون را نوشت. همانطور که در جدول 4-4 مشاهده مي‌شود مقدار ANOVA(Sig) کمتر از 05/0 مي‌باشد که نشان‌دهنده وجود رابطه خطي بين مديريت دانش و نوآوري فرآيند مي‌باشد. مقدارR Square برابر 654/0 مي‌باشد که بيانگر اين مطلب است که 65.4% تغييرات نوآوري فرآيند تحت تاثير مديريت دانش مي‌باشد.
جدول 4-6: نتايج آزمون رگرسيون بين مديريت دانش و نوآوري فرآيند
متغير مستقل
متغير وابسته
R
Squre
ANOVA
(Sig.)
Coefficients

B
مديريت دانش
نوآوري فرآيند
0.654
0.000
Constant=-0.342

KM=1.163
(منبع: يافته‌هاي تحقيق)
با توجه به نتايج فوق معادله خط رگرسيون را مي‌توان بصورت زير نوشت:
PI=-0.342+ 1.163 KM
4-6-2.2.آزمون فرضيه دوم تحقيق
فرضيه دوم تحقيق حاکي است که مديريت دانش بر توسعه محصول جديد تاثير دارد. در اين بخش به کمک تحليل رگرسيون ساده به بررسي تاثير مديريت دانش بر توسعه محصول جديد مي‌پردازيم. همانطور که در جدول 4-5 مشاهده مي‌شود مقدار ANOVA(Sig) کمتر از 05/0 مي‌باشد که نشان‌دهنده وجود رابطه خطي بين مديريت دانش و توسعه محصول جديد مي‌باشد. مقدار R Square برابر 671/0 مي‌باشد که بيانگر اين مطلب است که 01.67% تغييرات توسعه محصول جديد تحت تاثير مديريت دانش مي‌باشد.

جدول 4-7: نتايج آزمون رگرسيون بين مديريت دانش و توسعه محصول جديد
متغير مستقل
متغير وابسته
R
Squre
ANOVA
(Sig.)
Coefficients

B
مديريت دانش
توسعه محصول جديد
0.671
0.000
Constant=0.226

KM=0.978
(منبع: يافته‌هاي تحقيق)
با توجه به نتايج فوق معادله خط رگرسيون را مي توان بصورت زير نوشت:
NPD= 0.226+ 0.978 KM
4-6-3.2. آزمون فرضيه سوم تحقيق
فرضيه سوم تحقيق حاکي است که نوآوري فرآيند بر توسعه محصول جديد تاثير دارد. در اين بخش به کمک تحليل رگرسيون ساده به بررسي تاثير نوآوري فرآيند بر توسعه محصول جديد مي‌پردازيم. همانطور که در جدول 4-6 مشاهده مي‌شود مقدار ANOVA(Sig) کمتر از 05/0 مي‌باشد که نشان‌دهنده وجود رابطه خطي بين نوآوري فرآيند و توسعه محصول جديد مي‌باشد. مقدار R Square برابر 654/0 مي‌باشد که بيانگر اين مطلب است که 65.4% تغييرات توسعه محصول جديد تحت تاثير نوآوري فرآيند مي‌باشد.
جدول 4-8: نتايج آزمون رگرسيون بين نوآوري فرآيند و توسعه محصول جديد
متغير مستقل
متغير وابسته
R
Squre
ANOVA
(Sig.)
Coefficients

B
نوآوري فرآيند
توسعه محصول جديد
0.654
0.000
Constant=1.110

PI=0.671
(منبع: يافته‌هاي تحقيق)
با توجه به نتايج فوق معادله خط رگرسيون را مي‌توان بصورت زير نوشت:
NPD= 1.110+ 0.671 PI
4-6-4.2. آزمون فرضيه چهارم تحقيق
فرضيه چهارم تحقيق حاکي است که مديريت دانش و نوآوري فرآيند بر توسعه محصول جديد تاثير دارد. در اين بخش به کمک تحليل رگرسيون چندگانه به بررسي تاثير نوآوري فرآيند و مديريت دانش بر توسعه محصول جديد مي‌پردازيم. همانطور که در جدول 4-7 مشاهده مي‌شود مقدار ANOVA(Sig) کمتر از 05/0 مي‌باشد که نشان‌دهنده وجود رابطه خطي بين مديريت دانش و نوآوري فرآيند و توسعه محصول جديد مي‌باشد. مقدار R Square برابر 727/0 مي‌باشد که بيانگر اين مطلب است که 72.7% تغييرات توسعه محصول جديد تحت تاثير نوآوري فرآيند و مديريت دانش مي‌باشد.
جدول 4-9: نتايج آزمون رگرسيون بين مديريت دانش، نوآوري فرآيند و توسعه محصول جديد
متغير وابسته
متغير مستقل
R
Squre
ANOVA
(Sig.)
Coefficients

B

Constant=0.347
توسعه محصول جديد
نوآوري فرآيند
0.727
0.00
PI= 0.352

مديريت دانش

0.00
KM=0.568
(منبع: يافته‌هاي تحقيق)
با توجه به نتايج فوق معادله خط رگرسيون را مي‌توان بصورت زير نوشت:
NPD= 0.347+ 0.352 PI+0.568 KM
4-6-5.2. آزمون فرضيه پنجم تحقيق
فرضيه پنجم مبتني بر اين است که ويژگي شرکت‌هاي مختلف (نظير: سن استقرار شرکت، تعداد پرسنل تحقيق‌وتوسعه، تعداد کارمندان و نوع صنعت) تفاوت معني‌داري را در ارتباط بين متغيرها (مديريت دانش ، نوآوري فرآيند و توسعه محصول جديد) ايجاد مي‌کند. جهت بررسي اين فرضيه از آزمون آناليز واريانس دو طرفه ( انووا دو طرفه) استفاده مي‌شود. جدول زير سطح معناداري P.Valu ويژگي‌هاي مختلف شرکت بر ميانگين متغيرهاي مديريت دانش، نوآوري فرآيند و توسعه محصول جديد را نشان می‌دهد. همانطور که در جدول زير مشاهده مي‌شود مقدار Sig براي کليه ويژگي‌ها کوچکتر از 0/05 بوده، بنايراين مطابق با اين نتيجه ويژگي شرکت‌هاي مختلف (نظير: سن استقرار شرکت، تعداد پرسنل تحقيق‌وتوسعه، تعداد کارمندان و نوع صنعت) تفاوت معني‌داري را در ارتباط بين متغيرها (مديريت دانش ، نوآوري فرآيند و توسعه محصول جديد) ايجاد مي‌کند.
جدول 4-10: نتايج آزمون آنووا دو طرفه جهت بررسي تاثير ويژگي‌هاي شرکت بر متغيرها
متغير وابسته
عامل ثابت
(Sig.)
مديريت دانش
سن استقرار شرکت
0.006

تعداد پرسنل تحقيق و توسعه
0.002

تعداد کارمندان
0.000

نوع صنعت
0.000
نوآوري فرآيند
سن استقرار شرکت
0.000

تعداد پرسنل تحقيق و توسعه
0.037

تعداد کارمندان
0.012

نوع صنعت
0.000
متغير وابسته
عامل ثابت
(Sig.)
توسعه محصول جديد
سن استقرار شرکت
0.000

تعداد پرسنل تحقيق و توسعه
0.005

تعداد کارمندان
0.000

نوع صنعت
0.000
(منبع: يافته‌هاي تحقيق)
4-7- بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته به کمک معادلات ساختاري
4-7-1. تشريح مدل معادلات ساختاري
مدل معادلات ساختاري يک رويکرد آماري جامعي براي آزمون فرضيه‌هايي درباره روابط بين متغيرهاي مشاهده شده و متغيرهاي مکنون است. از طريق اين رويکرد مي‌توان قابل قبول بودن مدل نظري را در جامعه‌هاي خاص با استفاده از داده‌هاي همبستگي، غيرآزمايشي آزمون نمود. نتايج معادلات ساختاري به شکل نمودار مسير ارائه مي‌گردد. نمودار مسير يک نمايش گرافيگي از مدل معادلات ساختاري است که سه جزء اصلي اين نمودار عبارت‌اند: مستطيل‌ها، بيضي‌ها و پيکان‌ها. پس از ارائه مدل اوليه توسط نرم‌افزار تحليل مدل معادلات ساختاري، يکي از مهم‌ترين جنبه‌هاي بحث‌برانگيز اصلاح مدل است. اصلاح مدل مستلزم تطبيق کردن يک مدل بيان شده و تخمين زده شده است که اين را از طريق آزاد کردن پارامترهايي که قبلاً ثابت بوده‌اند و يا ثابت کردن پارامترهايي که قبل از آن آزاد بوده‌اند صورت مي‌گيرد. در اين حالت پارامترهايي را که در مدل معنادار نشده را حذف کرده و مدل را بهبود مي‌بخشد.
هنگامي که يک مدلي تخمين زده مي‌شود برنامه نرم‌افزاري يکسري آمارهايي از قبيل خطاي استاندارد، T-Value و غيره را درباره ارزيابي تناسب مدل با داده‌ها منتشر مي‌کند. مهم‌ترين شاخص تناسب مدل عبارت است از RMSEA. لازم به ذکر است در اين پژوهش جهت تحليل مدل معادلات ساختاري از نرم‌افزار LISRELاستفاده شده است. لازم به ذکر است که متغيرهاي پنهان در مدل‌سازي با اختصارات KM مديريت دانش، PI نوآوري فرآيند و NPD توسعه محصول جديد مي‏باشد. همچنين متغيرهاي آشکار با توجه به گويه پرسش‏ها از X1 تا X45 نام‌گذاري شده است.
4-7-2. مدل معادلات ساختاري برآورد شده
اين مدل شامل کليه متغيرهاي مستقل و وابسته و ارتباط بين متغيرهاي تحقيق يعني مديريت دانش، نوآوري فرآيند و توسعه محصول جديد مي‏باشد. نتيجه حاصل شده بصورت شکل 4-9 مي‏باشد (اعدادي که بر روي خطوط فلش قرار دارند، مقادير T-value بين متغير مستقل و وابسته مي‏باشند). با بررسي دقيق‌تر مدل ارائه شده که مشخص مي‏شود که قدر مطلق مقدار T-Value در همه رابطه‏ها بيشتر از عدد 2 مي‏باشد که اين موضوع بيانگر رابطه بين متغيرهاي مربوطه با يکديگر مي‏باشد.

شکل 4-9: مدل تحقيق
(منبع: يافته‌هاي پژوهش)
جدول زير خلاصه نتايج معادلات ساختاري رانشان مي‌دهد. همانطور که در اين جدول مشاهده مي‏شود کليه شاخص‌ها در حالت مناسبي قرار دارند و مدل مدل مناسبي برآورد شده است.
جدول 4-11: شاخص‌هاي برازش مدل تحقيق
مدل
P-value
RMSEA
χ^2/df
GFI
AGFI
نتيجه
مدل تحقيق
10872/0
048/0
6/2
97/0
89/0
مدل مناسب
(منبع: يافته‌هاي پژوهش)
همانطور که در فصل 3 مشاهده نموديم براي بررسي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد بازار، سهم بازار، اهداف سود Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه فرآيند، نوآوري، تاثير، مديريت