منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد بازار، سهم بازار، اهداف سود

دانلود پایان نامه ارشد

تحقيق
مقصود از روايي آن است که وسيله اندازه‌گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. روايي اصطلاحي است که به هدفي که آزمون براي تحقق بخشيدن به آن درست شده است اشاره مي‌کند (دانايي‌فرد و همکاران، 1387). در آزمون روايي، هدف آن است که به مشکلات و ابهام‌هاي احتمالي موجود در عبارتبندي سوال‌ها و ساختار پرسشنامه و مواردي از اين قبيل پي‌برد. نخست جهت روايي صوري پرسشنامه و صحت و سقم سوالات، پرسشنامه در بين تعدادي از خبرگان و متخصيصن توزيع شد و پس از اطمينان نتايج بدست آمده، پرسشنامه در جامعه آماري پژوهش (مديران ارشد و مياني شرکت‌هاي کوچک و متوسط شهرک صنعتي شمس‌آباد) توزيع شد.
پايايي: پايايي، ثبات و هماهنگي منطقي پاسخ‌ها در ابزار اندازه‌گيري را نشان مي‌دهد و به ارزيابي درستي و خوب بودن ابزار اندازه‌گيري کمک مي‌کند (دانايي‌فرد و همکاران، 1387). يعني آزمون‌هايي که از آنها براي انجام تحقيق استفاده مي‌شود، بايد در هر بار استفاده نتايج يکسان و قابل اعتمادي داشته باشد. براي تعيين و محاسبه ضريب پايايي، تکنيک‌هاي متعددي همانند تکرار آزمون (بازآزمايي)، روش معادل‌سازي (موازي و همتا)، روش تنصيف (دو نيم کردن پرسشنامه و محاسبه همبستگي نمرات دو دسته)، کودر ريچاردسون اشاره کرد که معروف‌ترين آنها روش آلفاي کرونباخ مي‌باشد.
در اين تحقيق، پايايي پرسشنامه يا قابليت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه‌گيري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضريب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0)، به معناي عدم پايداري، تا مثبت يک (1+)، به معناي پايايي کامل قرار مي‌گيرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت يک نزديک‌تر باشد قابليت اعتماد پرسشنامه بيشتر مي‌شود.
3-7- متغيرهاي تحقيق
با توجه به پرسش‏ها و فرضيه‌هاي پژوهش متغيرهاي پژوهش را مي‌توان بدين ترتيب تعريف کنيم:
متغير وابسته: توسعه محصول جديد
متغير وابسته مياني: نوآوري فرآيند (با توجه به تاثير غيرمستقيمي که بر توسعه محصول جديد از طريق تاثير مديريت دانش بر اين متغير دارد)
متغيرمستقل: مديريت دانش، نوآوري فرآيند، ويژگي‌هاي شرکت
3-8- فرضيه‌هاي تحقيق
همانطور که مشاهده شد هدف مطالعه پيش‌رو، بررسي نقش مديريت دانش و نوآوري فرآيند بر توسعه محصول جديد در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مي‌باشد. از طرف ديگر اين مطالعه به‌دنبال آن است که علاوه بر تاثير مستقيم اين دو متغير بر توسعه محصول جديد به تاثير واسطه‌اي که مديريت دانش بر نوآوري فرآيند هم دارد پرداخته شود. البته به نظر مي‌رسد که رابطه مديريت دانش و نوآوري فرآيند بر توسعه محصول جديد در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط تحت تاثير ويژگي‌هاي ديگر شرکت مي‌باشد. بنابراين فرضيه‌هاي اين تحقيق عبارت‌اند از:
مديريت دانش بر نوآوري فرآيند تاثير دارد.
مديريت دانش بر توسعه محصول جديد تاثير دارد.
نوآوري فرآيند بر توسعه محصول جديد تاثير دارد.
مديريت دانش و نوآوري فرآيند بر توسعه محصول جديد تاثير دارند.
ويژگي شرکت‌هاي مختلف تفاوت معني‌داري را در ارتباط بين متغيرها (مديريت دانش ، نوآوري فرآيند و توسعه محصول جديد) ايجاد مي‌کند.
لازم به ذکر است که با توجه به متغير و فرضيه‌هاي تحقيق چارچوب مفهومي تحقيق به شرح شکل صفحه بعد مفروض شده است:

شکل 3-1: چارچوب مفهومي تحقيق
(منبع: يافته‌هاي پژوهش)
3-9- معيارها و شاخص‌هاي تحقيق
جهت ارزيابي و اندازه‌گيري مفاهيم مديريت دانش، نوآوري فرآيند و توسعه محصول جديد و ارتباط آنها با يکديگر ابعاد و شاخص از بين مقالات و پرسشنامه‌هاي محققين ديگر انتخاب گرديد و در قالب پرسشنامه الف بين 35 نفر از خبرگان و متخصيصن موضوع توزيع گرديد که تعداد 29 پرسشنامه پاسخ داده شد (مشخصات خبرگان و سوالات پرسشنامه الف جهت توزيع در بين خبرگان در پيوست قابل مشاهده مي باشد). آمار توصيفي توزيع خبرگان به شرح زير مي‌باشد:

شکل 3-2: توزيع تخصص خبرگان
(منبع: يافته هاي پژوهش)

شکل 3-3: توزيع مقطع تحصيلي خبرگان
(منبع: يافته‌هاي پژوهش)

شکل 3-4: توزيع سابقه کار خبرگان
(منبع: يافته‌هاي پژوهش)
پايايي پرسشنامه مذکور بوسيله آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد که مطابق جدول 3-2 برابر با 94.3% شد که بيانگر پايايي بالاي پرسشنامه مذکور مي‌باشد (ضرايب بالاتر از 70% مناسب و قابل‌قبول هستند).
جدول 3-2: نتيجه آزمون آلفاي کرونباخ پرسشنامه الف تحقيق
تعدادسوال
آلفاي كرونباخ
69
0.943

سپس پس از اطمينان از پايايي داده‌ها، بوسيله آزمون T دو جمله‌اي مشخص گرديد که به نظر خبرگان چه شاخص‌هايي تاييد و چه شاخص‌هايي رد شده است. از بين 69 ابعاد و شاخص تعداد 59 ابعاد و شاخص مورد تاييد قرار گرفت و تنها 10 شاخص به نظر خبرگان قابل قبول نبود. لازم به ذکر است با توجه به نتايج بدست آمده پرسشنامه تحقيق (پرسشنامه ب) تدوين شد. شاخص‌هاي تاييد شده به تفکيک متغيرهاي مستقل و وابسته به شرح جدول 3-3 مي باشد:
جدول 3-3: سازه‌هاي پژوهش و ابعاد و گويه‌ها
متغيرهاي پنهان (ابعاد)
متغيرهاي آشکار
منبع
شماره مربوطه در پرسشنامه
ايجاد و اکتساب دانش
تعريف چشم‌انداز واستراتژي مشخص در حوزه دانش در شرکت
نوناکا و تاکوچي، 1995، بکت و همکاران،2000
1

وجود سامانه‏هاي مديريت ايده‏ها همچون نظام پيشنهادات، اتاق فکر، شوراي مشورتي و … در شرکت
نوناکا و تاکوچي، 1995، بکت و همکاران،2000
2

ارج نهادن به توليد دانش و ايده جديد و فراهم نمودن مشوق‌ها و فضاي مناسب براي به اجرا درآوردن نظريه‌ها و ايده‌هاي جديد در شرکت
نوناکا و تاکوچي، 1995، بکت و همکاران،2000
3

در نظر گرفتن توسعه مهارت‌هاي مديريتي و فني بعنوان نتيجه‌اي از اجراي پروژه‌ها در شرکت
نوناکا و تاکوچي، 1995، بکت و همکاران،2000
4

فراهم نمودن سيستم‌هاي اطلاعاتي و ابزارهاي کاربردي لازم براي ايجاد دانش جديد مرتبط با ماموريت شرکت
نوناکا و تاکوچي، 1995، بکت و همکاران،2000
5

کسب دانش جديد از طريق توسعه محصولات و يا عمليات جديد در شرکت
نوناکا و تاکوچي، 1995، بکت و همکاران،2000
6

استقرار فرآيندهاي لازم به منظور کسب دانش جديد از طريق کارمندان و تامين‌کنندگان و مشتريان در شرکت
نوناکا و تاکوچي، 1995، بکت و همکاران،2000
7
توزيع و يکپارچه سازي دانش
تسهيم دانش و تجربيات افراد با همکاران در شرکت
گرانت، 1996، بکت و همکاران،2000
8

تشويق افراد به خاطر تسهيم و به اشتراک‌گذاري دانش خود
گرانت، 1996، بکت و همکاران،2000
9

رواج کار تيمي در سازمان
گرانت، 1996، بکت و همکاران،2000
10

وجود اعتماد کافي در سازمان براي ارائه دانش افراد به کل سازمان
گرانت، 1996، بکت و همکاران،2000
11

برگزاري جلسات منظم و مستمر براي تبادل اطلاعات ميان مسئولين و کارکنان
گرانت، 1996، بکت و همکاران،2000
12

اخذ تصميم درست و مطمئن با توجه به دانش موجود در سازمان
گرانت، 1996، بکت و همکاران،2000
13

استفاده از دانش خود توسط کارکنان در جهت اهداف سازماني شرکت
گرانت، 1996، بکت و همکاران،2000
14
ذخيره دانش
ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به دانش کارکنان در شرکت
گرانت، 1996، بکت و همکاران،2000
15

ثبت و نگهداري پژوهش و تجارب ارزنده در شرکت
گرانت، 1996، بکت و همکاران،2000
16

ثبت ونگهداري اطلاعات مربوط به مراجعان در شرکت
گرانت، 1996، بکت و همکاران،2000
17

مستندسازي و نگهداري از اطلاعات مربوط به پروژه‏ها در شرکت
گرانت، 1996، بکت و همکاران،2000
18

مجهز بودن شرکت به يک حافظه الکترونيکي در شرکت
گرانت، 1996، بکت و همکاران،2000
19

مستندسازي و نگهداري از تجارب آموخته شده در موفقيت‏هاي مهم يا دلايل شکست‏ها در شرکت
گرانت، 1996، بکت و همکاران،2000
20

وجود ساز و کارهايي براي روزآمدسازي دانش ذخيره شده
گرانت، 1996، بکت و همکاران،2000
21
معرفي ماشين آلات و تجهيزات جديد
دستيابي به ماشين‌آلات جديد جهت بهبود فرآيند توليد يا توليد محصولات جديد در شرکت
ريچ اشتين و همکاران، 2006 و دستورالعمل اسلو، 2005
22

فراهم نمودن تجهيزات توليد جهت بهبود فرآيند توليد در شرکت
ريچ اشتين و همکاران، 2006 و دستورالعمل اسلو، 2005
23
تغييرات در فرآيندهاي توليدي
ارائه روش توليد جديد در شرکت
ريچ اشتين و همکاران، 2006 و دستورالعمل اسلو، 2005
24

بهبود قابل چشم‌گيري روش‌هاي توليد در شرکت
ريچ اشتين و همکاران، 2006 و دستورالعمل اسلو، 2005
25

ارائه روش جديد يا بهبود چشم‌گير خدمات آماده‌سازي توليد همانند تدارکات، تحويل با توزيع محصول در شرکت
ريچ اشتين و همکاران، 2006 و دستورالعمل اسلو، 2005
26
استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات
استفاده از فناوري هاي اطلاعات در طراحي در شرکت
داونپورت، 1993، دستورالعمل اسلو، 2005
27

گسترش و استفاده از نرم‌افزارهاي کاربردي همانندERP ، CRM و مالي در شرکت
داونپورت، 1993، دستورالعمل اسلو، 2005
28

استفاده از سايت و اينترنت جهت بازاريابي و فروش
داونپورت، 1993، دستورالعمل اسلو، 2005
29
اقدامات جديد مديريتي
سرآمد بودن شرکت در نوآوري‌هاي بازاريابي (ورود به بازارهاي جديد، روش‌هاي قيمت‌گذاري جديد، روش‌هاي جديد توزيع، و غيره) نسبت به رقبا
دستورالعمل اسلو، 2005
30

بهبود قابل چشم‌گير فرآيندهاي پشتيباني همانند سيستم‌هاي نگهداري و عمليات خريد، حسابداري در شرکت
دستورالعمل اسلو، 2005
31

بهبود مناسب مواد وانرژي به ازاي هر واحد در شرکت
دستورالعمل اسلو، 2005
32
عملکرد بازار
رسيدن به اهداف درآمدي توسط محصولات جديد در شرکت
اولسن، 1995، ورنا ، 1999و، هسو و همکاران، 2009
33

رسيدن به اهداف رشد فروش توسط محصولات جديد در شرکت
اولسن، 1995، ورنا ، 1999و، هسو و همکاران، 2009
34

رسيدن به اهداف سهم بازار در نظر گرفته شده براي محصولات جديد در شرکت
اولسن، 1995، ورنا ، 1999و، هسو و همکاران، 2009
35

بازگشت سرمايه مناسب محصولات جديد درشرکت
اولسن، 1995، ورنا ، 1999و، هسو و همکاران، 2009
36

رسيدن به اهداف سودآوري توسط محصولات جديد در شرکت
اولسن، 1995، ورنا ، 1999و، هسو و همکاران، 2009
37

استقبال و رضايت مشتري از محصول جديد
اولسن، 1995، ورنا ، 1999و، هسو و همکاران، 2009
38
عملکرد پروژه
معرفي به موقع (بدون تاخير) محصول به بازار در شرکت
اولسن، 1995، ورنا ، 1999
39

عملکرد مناسب پروژه‌هاي توسعه محصول جديد در شرکت (انجام پروژه توسعه محصول مطابق زمان پيش‌بيني شده در شرکت)
اولسن، 1995، ورنا ، 1999
40

کوتاه بودن زمان معرفي محصول به بازار نسبت به رقبا
اولسن، 1995، ورنا ، 1999
41
عملکرد محصول
بررسي و دسته‌بندي ايده‌ها و تبديل آنها به محصولات جديد در شرکت
اولسن، 1995، ورنا ، 1999و يانگ و همکاران، 2009
42

بهتر بودن کيفيت کلي محصولات جديد شرکت از رقبا
اولسن، 1995، ورنا ، 1999و يانگ و همکاران، 2009
43

کمک قابل توجه محصولات جديد به رهبري فناوري شرکت در صنعت
اولسن، 1995، ورنا ، 1999و يانگ و همکاران، 2009
44

نوآوري بالاي محصولات جديد شرکت
اولسن، 1995، ورنا ، 1999و يانگ و همکاران، 2009
45

همچنين لازم به ذکر است نمونه‌اي از پرسشنامه ب را که در آن سوالات بخش ويژگي‌هاي فردي و شرکتي هم درج شده در پيوست پايان‌نامه قابل ملاحظه است.
3-10- روش‌هاي آماري
تجزيه و تحليل آماري اين تحقيق با نرم‌افزارهايSPSS وLisrel انجام مي‌گيرد. آزمون‌هاي آماري مورد استفاده در تحقيق به شرح زير مي‌باشد:
3-10-1. آزمون دوجمله‌اي با نرم‌افزار SPSS
در اين تحقيق از آزمون T دو جمله‌اي براي تاييد و يا رد شاخص‌هاي نهايي جهت تهيه پرسشنامه استفاده شده است.
3-10-2. آزمون T تک نمونه‌اي با نرم‌افزار SPSS
اگر فرضيه‌اي در خصوص ميانگين يک جامعه آماري طراحي شود با استفاده از مراحل آزمون فرض آماري مي‌توان صحت يا سقم فرضيه را در سطح معني‌داريα تعيين کرد که از آزمون T تک نمونه‌اي براي اين منظور

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد سازمان، عملکرد نوآورانه، عملکرد بنگاه، عملکرد نوآورانه سازمان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد بازار