منابع و ماخذ پایان نامه علامه طباطبایی، حمل و نقل هوایی، مطالعه تطبیقی، آمریکای لاتین

دانلود پایان نامه ارشد

at 742.

189- Chicago Convention, 1944, ICAO Doc, 7300/6, 156 UNTS 6605.

190- Codigo Aeronautico art 17285 (67) (Arg.).vited in Luis E. Ortiz, Griselda Capaldo, Can Justice Use Technical and Personal Information Obtained Through Aircraft Accident Investigations? 65 J. Air L. & Com. Spring 2000 at 263.
191- Cod. Proc. Pen. 700
192- ماده 27 مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/5/1390 بنا به پیشنهاد شماره 57502/11 مورخ 3/5/1389 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (22) قانون هواپیمایی کشوری، شماره ابلاغ 8742/ ت 45067 هـ.

193- همان ماده 28.
194- W. Guldiman, “Some Legal Aspects of Aircraft Accident Investigations” 1990 XV Ann. Air & Sp. L., at 102.

195- Durand Claudie, op. cit. at 55.

196- منصور جباری، قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی: بررسی سوانح هوایی فوکر 28 و هرکولس سی- 130، مجله پژوهشهای حقوقی(علمی – ترویجی) شماره 9، نیمسال اول 1385 صص 97- 63.

197- مانند کشورهای آمریکای لاتین
198. جباری، منصور، مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی شماره 15 و 16 سال هفتم 1384، صص 45- 19.
199. Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, October 13 1919 (Paris Convention); (1922) LNTS 173.

کنوانسیون پاریس (که در فصل دوم این کتاب مختصراً بحث شد) نخستین سند حقوقی است که در حقوق هوایی به اجرا درآمده است، بر اساس این کنوانسیون که به وسیله 32 کشور به تصویب رسیده بود حاکمیت کامل و انحصاری کشورها بر آسمان خودشان به رسمیت شناخته شد. برای اینکه کنوانسیون مسائل فنی را هم در برنگیرد ضمائم چندی که به معیارهای قابلیت پرواز، گواهینامه صلاحیت برای خدمه و کارکنان هواپیما و نظایر آن مربوط شد بدان اضافه گردید.
200. تعریف مزبور در ضمائم 6 و 7 کنوانسیون شیکاگو وجود دارد.
201.ICAO Doc. No. 9294, Vol.II.

202. Matte, op. cit. at 114-119, Vershoor,op.cit. at 171- 173.

203. Verschoor, op. cit. at 18.

204. Paris Convention (1919), op. cit.

205. Ibero-American Convention, op. cit.

206. Pan-American Convention, op. cit.

207. Rome Convention (1925), op. cit.

208. ماده 17 کنوانسیون شیکاگو.

209. همان، ماده 18.

210. همان ، ماده 19.

211. همان، ماده 20.

212. همان، ماده 25.
213. ICAO Doc. 8787 – L c/ 156 -1 and ICAO Doc. 8787 – LC/ 156 -2.

214. قانون هواپیمایی کشوری ایران، ماده 1.

215. همان، ماده2.
216. The British Nationality Act 1948 s.32(5).

217. Martin, op.cit at 159.
218. Kite.

219. Airship

220. Flying Machine.

221. Land plane.

222. Sea planes.

223. Amphibians.

224. Gyro plane.

225. The Prize Act 1939 and the Prize Salvage Act 1944 (2 Halsbury’ s Laws of England (4 thedn.).

226. Martin, op. cit. at 160.

227. Air Navigation Order, 1976,S.1, 1976,No. 1783.

228. Aircraft towing or being towed.

229. مجموعه قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری چاپ اول سال 1375، ص 1.

230. همان، ماده 11.
231. همان.

232. Canadian Aviation Law, Division II-Aircraft Registration, General, Sec. 202. 15 (1), as amended to December 2004.

233. Ibid. 202. 19.

234. Ibid. 202. 26.
235. Ibid. 202. 43.

236. See. 2(2) of the Royal and parliamentary Titles Act 1927.

237. Channel IsIands.

238. Isle of Man.
239. Sec. 2(2) of the Royal and Parliamentary Titles Act 1927.Arts 3.4 and 77.

240. U. K. Air Navigation order 1976, S.I , 1976, No 1783. Art. 4 (1).

241.Ibid. art. 4 (2) (a)

242. Ibid. art. 4 (2) (c)

243. Ibid. art. 4 (2) (d)

244. Ibid. art. 4 (2) (b)

245. Ibid. art.4 (4)

246. Ibid. art.4 (5).

247. Canadian Aviation Law, Division II- Aircraft Registration, General. Sec. 202.16 & 17.

248. Canadian Aviation Law, Subpart 2, Division I- Aircraft Marking and Registration, Sec. 222.02.

249. Ibid. 222.15.

250. مجموعه قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری، همان، ص 571.

251. همان، ماده 1.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره شیخ اعظم انصاری، عربستان سعودی، علی بن الحسین، فقهای امامیه Next Entries منابع مقاله درمورد عسر و حرج، قانون مدنی، حقوق زوجه، قاعده نفی عسر و حرج