منابع و ماخذ پایان نامه عدم اطمینان، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

شركت پذيرفته شده در بورس تهران، بر اساس اطّلاعات مندرج در گزارش هاي مالي شركت ها در فاصله سال هاي 1379 الي 1387 انجام شده است كه نتايج نشان داد در بورس تهران بر خلاف تحقيقات بيدل و همكاران(2006، 2007 و 2009) و وردي ( 2006 ) ، عملاًهيچ گونه همبستگي معناداري ميان متغيرهاي مزبور وجود ندارد.
کردستانی و رحیمی (1390) به پژوهشی با عنوان بررسی عوامل تعیین کننده انتخاب سطح کیفیت گزارشگري مالی و اثرات اقتصادي آن در بازار سرمایه پرداخته اند. این بررسی با استفاده از اطّلاعات 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. نتایج این پژوهش دلالت بر وجود یک رابطه مثبت معنادار بین مالکیت نهادي و سطح کیفیت گزارشگري مالی دارد. بین رشد فروش، سرمایه گذاري در دارایی هاي ثابت و اهرم مالی و سطح کیفیت گزارشگري رابطه معناداري وجود نداشته است. همچنین بین سطح کیفیت گزارشگري مالی با هزینه سرمایه سهام عادي و عدم تقارن اطّلاعاتی رابطه معناداري مشاهده نشده است.
بادآور نهندی و همکاران (1392) در طی پژوهشی به بررسی تأثیر شفافیت اطّلاعات حسابداری بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی شفافیت اطّلاعات حسابداری در بهبود کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، برای اندازه گیری شفافیت اطّلاعات حسابداری از مدل بارث(2009 ) و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مدل ریچاردسون (2006) استفاده شده است. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شفافیت اطّلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تأثیری ندارد. این موضوع بیانگر عدم نقش فعال اطّلاعات حسابداری در توزیع برابر اطّلاعات بین گرو ههای ذینفع و نظارت آنها در هدایت صحیح منابع از سوی مدیریت به سمت سرمایه گذاری در پژوهش های بهینه می باشد.
قربانی و همکاران (1392) در پژوهشی تأثیر کیفیت گزارشگري مالی بر نوسان بازده غیر متعارف سهام را در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی ده ساله (از سال 1380 الی1389) مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش براي اندازه گیري کیفیت گزارشگري مالی از شاخص کیفیت سود بر اساس مدل فرانسیس(2005) و براي محاسبه نوسان بازده غیر متعارف سهام نیز از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده است. تحلیل داده هاي این پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده هاي ترکیبی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت گزارشگري مالی بر نوسان بازده غیر متعارف سهام تأثیري معکوس دارد. همچنین نتایج پژوهش دلالت بر وجود تأثیر مستقیم متغیرهاي بازده سالانه سهام، اهرم مالی، جریان نقدي عملیاتی سال آینده، بر نوسان بازده غیر متعارف سهام و نیز تأثیر معکوس اندازه شرکت بر نوسان بازده غیر متعارف سهام، دارد.
ج) استراتژی شرکت و نقش آن
خلیلی عراقی و همکاران (1388) طی تحقیقی با عنوان اثر ریسک‌های محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌ها انجام دادند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. آنها به این نتیجه رسیدند که در تأثیر استراتژی بر عملکرد‌ می توان چنین بیان کرد که نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را‌ می توان به عنوان تابعی خطی از رشد دارایی، رشد فروش، پتانسیل رشد و نقدینگی در نظر گرفت که رشد دارایی دارای بیشترین تأثیر بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام‌ میباشد و رشد فروش، پتانسیل رشد ونقدینگی دارای تأثیر کمتری‌ می باشد‌‌.
عرب صالحی و همکاران (1391) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. نتایج نشان داد که بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم، بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختر سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم رابطه معنادار وجود دارد.
هنربخش و همکاران (1391) به بررسی اثر نسبی استراتژی‌های تجاری بر روی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. براي آزمون فرضيات، شركتها به 2 طبقه داراي استراتژي رهبري هزينه يا استراتژي تمايز محصول تقسيم شده‌اند. نتايج حاكي از آن است كه در هر2 طبقه‌ي شركت‌ها، متغير اهرم مالي رابطه مثبتي با عملكرد شركت دارد. همچنين نتايج نشان داده است كه در شركت‌هاي با استراتژي رهبري هزينه، سود تقسيمي رابطه مثبتي با عملكرد شركت دارد. و در شركت‌هاي با استراتژي تمايز محصول، متغير اندازه شركت، رابطه مثبت با عملكرد اما سود تقسيمي رابطه منفي با عملكرد شركت دارند.

د) عدم اطمينان و پیامدهای آن
پورحیدری و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسي اين موضوع پرداختند که تحت چه شرايطي روشهاي بودجه بندي سرمايه اي در بين شرکت ها متفاوت است و چه چيز حاکم بر اين تفاوت هاست. آنها استدلال نمودند که مديران ممكن است ابهام را در محيط عمومي، صنعت و شرکت درك كنند. اين مطالعه فرصتي را براي تحليل اثرات عدم اطمينان هاي برون شرکتي (شامل عدم اطمينان رقابتي، نرخ ارز، عدم اطمينان سياسي) و عدم اطمينان هاي درون شرکتي (شامل عدم اطمينان رفتاري و وصول مطالبات) در روشهاي بودجه بندي سرمايه اي ارائه مي دهد.يافته هاي پژوهش حاکي از آنست که افزايش در عدم اطمينان هاي خاص بر بکارگيري روشهاي پيشرفته بودجه بندي سرمايه اي تاثير مي گذارد.

4-2) خلاصه پیشینه تحقیق

جدول 2-2) خلاصه تحقیقات خارجی
تاریخ
محققین
متغیرها و نحوه اندازه گیری
مدل
نتایج
2002
نیمروسکی و همکاران
ارزش ها، عقاید، گرایشها، دانش مالیاتی و رفتار تمکین مالیاتی واقعی
معادلات ساختاري
رابطه بین ارزش ها، عقاید، گرایشها، دانش مالیاتی و رفتار تمکین مالیاتی واقعی وجود دارد
2003
نمیروسکی و ویرینگ
نقش موسسات مالیاتی در تمکین مالیاتی
معادلات ساختاري
وکیل مالیاتی نقش عمده ای در ارائه مشورت و توصیه های مالیاتی، تصحیح اظهارنامه مالیاتی و مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن مالیاتها بر عهده دارد.

2005
هیون
مقایسه تمکین مالیاتی در کره و ژاپن
آزمون t
ژاپن سطح بالاتری از سیاستها را هم در ممیزی مالیاتی و هم در ساختار جریمه نسبت به کره دارد.
2006
وردي
رابطهی بين كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري
رگرسيون چندگانه
شاخصهاي كيفيت گزارشگري مالي هم با سرمايه گذاري كمتر از حد و هم با سرمايه گذاري بيش از حد رابطهاي منفي دارد
2007
کریچلر و همکاران
تمکین مالیاتی، افزایش جرایم و احتمال ممیزی
رگرسيون چندگانه
در یک جو بی اعتمادی، فشار زیاد سازمان مالیاتی از طریق وادار کردن به تمکین مالیاتی، افزایش جرایم و احتمال ممیزی ممکن است یک سیاست مالیاتی مؤثر باشد

2007
بيتي و همكاران
نقش كيفيت اطّلاعات حسابداري در كاهش عدم كارايي سرمايهگذاري در شرايط وجود اطّلاعات اختصاصي
رگرسيون چندگانه
محدوديت در سرمايه گذاري، كارايي سرمايه گذاري را افزايش و تاثير كيفيت اطّلاعات حسابداري بركارايي سرمايه گذاري را كاهش ميدهد.

2009
لویز و سچراند
عدم اطمینان، سقوط بازارهای پولی، سیاستهای افشا

رگرسيون چندگانه
شرکتها در پاسخ به افزایش عدم اطمینان ناشی از سقوط و دگرگونی بازارهای پولی واکنش نشان می دهند و در سیاستهای افشا و گزارشگری مالی خود تجدیدنظر می کنند
2010
کیم و همکاران
عدم اطمینان بازار سرمایه بر انتشار پیش بینی سود مدیریت و پاسخ سرمایه گذاران به این پیش بینی ها
رگرسيون چندگانه
در طول دوره های عدم اطمینان بالا، از یک طرف، کاهش معناداری در فراوانی انتشار پیش بینی های سود مدیریت رخ داده است

2010
چویی
نوسان عدم اطمینان بازار، قیمت سهام، سود غیرمنتظره
رگرسيون چندگانه
زمانی که سرمایه گذاران در خصوص وقوع رونق یا رکود اقتصادی با عدم اطمینان روبرو هستند؛ اخبار بد پیش بینی سود تاثیرات شدیدتری در کاهش قیمت سهام دارد.
2011
حبیب و همکاران
واکنش بازار سهام به هموارسازی سود برای شرکتهای فعال در محیط های با عدم اطمینان بالا را بررسی کردند
رگرسيون چندگانه
واکنش بازار سرمایه به اطلاعات مبتنی بر هموارسازی سود برای شرکتهای فعال در محیط های با عدم اطمینان بالا، شدیدتر از سایر شرکتهاست. در این راستا، یافته های تحقیق، تئوری واکنش بازار سرمایه به هموارسازی سود را تایید می کند.
2011
پلیل و فریق مصطفی
معیارهای تمکین مالیاتی در کشور مالزی
معادلات ساختاري
احتمال ممیزی، درک مؤدی از چگونگی هزینه کرد توسط دولت، درک مؤدی از انصاف سیستم مالیاتی، جرایم مالیاتی، محدودیت بودجه ای مؤدی، تغییر در سیاستهای دولت، نقش خانواده و نزدیکان مؤدی، نقش سازمان و دانش مؤدی را در تمکین مالیاتی مؤثر دانسته اند.
2012
گاگلایان و همکاران
موجودی ها، عدم قطعیت در فروش و توان مالی شرکت ها
رگرسيون چندگانه
نتایج آن ها شواهدی را در ارتباط با توان مالی و تاثیر آن بر عدم قطعیت در فروش فراهم آورد.
2013
کوتیلاس و پدرو سانچز
کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه گذاری
رگرسيون چندگانه
کیفیت گزارشگری مالی و تاریخ سررسید بدهی مکانیسم هایی جایگزین برای افزایش کارایی سرمایهگذاری هستند.

جدول 3-2) خلاصه تحقیقات داخلي
تاریخ
محققین
متغیرها و نحوه اندازه گیری
مدل
نتایج
1387
مدرس و حصارزاده
بررسي رابطه كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايهگذاري بر اساس مدلي كاملاً منطبق با مدل تحقيق وردي(2006)
رگرسيون چندگانه
سطح كيفيت گزارشگري مالي با سطح كارايي سرمايه گذاري رابطه معنادار و مثبتي دارد

1388
نیکومرام و نهندی
تبيين و ارائه الگويي براي تعيين و ارزيابي عوامل مؤثر بر انتخاب كيفيت گزارشگري مالي در ايران
رگرسيون چندگانه
كيفيت گزارشگري مالي با حاشيه سودآوري، و كارايي مديريت شركت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظهكاري مديريت، اندازه،سرمايه بر بودن فعاليت، چرخه عملياتي و پيچيدگي محيط فعاليت شركت رابطه منفي دارد.
1388
سجادی و همکاران
بررسی ويژگي هاي غيرمالي موثر بر كيفيت گزارشگري مالي در شركت ها
رگرسيون چندگانه
اندازه شركت، عمر شركت و نوع صنعت رابطه مثبت معنادار و ساختار مالكيت رابطه منفي با كيفيت گزارشگري مالي دارد اما رابطه نوع موسسه حسابرسي با كيفيت گزارشگري مالي از لحاظ آماري معنادار نبود.
1388
موسوي جهرمي
عوامل اقتصادي موثر بر شكل گيري و گسترش پديده فرار مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده
آزمون t
با افزايش پرداخت هاي هزينه اي مشمول ماليات بر ارزش افزوده، فرار مالياتي افزايش مي يابد و به عبارتي تمكين مالياتي كاهش خواهد يافت
1388
خلیلی عراقی و همکاران
اثر ریسک‌های محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌ها
رگرسيون چندگانه
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را‌ می توان به عنوان تابعی خطی از رشد دارایی، رشد فروش، پتانسیل رشد و نقدینگی در نظر گرفت که رشد دارایی دارای بیشترین تأثیر بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام‌ میباشد و رشد فروش، پتانسیل رشد ونقدینگی دارای تأثیر کمتری‌ می باشد‌‌.
1389
ثقفیو عرب مازار یزدی
كيفيت گزارشگري مالي و ناكارايي سرمايهگذاري
رگرسيون چندگانه
عملاًهيچ گونه همبستگي معناداري ميان متغيرهاي مزبور وجود ندارد.
1389
حیدرپور و همکاران
نقش حسابرسي مالياتي در نظام مالياتي
آزمون t
انجام حسابرسي مالياتي موجب تسريع در وصول

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اندازه شركت، مالیات بر درآمد Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، جامعه آماری، بورس اوراق بهادار تهران، فاصله مالیاتی