منابع و ماخذ پایان نامه عدم اطمینان، اهرم مالی، عملکرد شرکت، بازار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه گذاری” را در نمونهای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اسپانیا انجام دادند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. آنها برای آزمون فرضیات پژوهش خود از اطّلاعات سال های 1998– 2008 استفاده نمودند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی، سرمایه گذاری بیش از حد را کاهش میدهد، همچنین با کوتاهتر شدن تاریخ سررسیدبدهی، می توان کارایی سرمایهگذاری را بهبود بخشید. در نهایت آن ها دریافتند که کیفیت گزارشگری مالی و تاریخ سررسید بدهی مکانیسم هایی جایگزین برای افزایش کارایی سرمایهگذاری هستند.

ج) استراتژی شرکت و نقش آن
آمیت و لیونات40(1988) در تحقیقی ارتباط بین استراتژی تنوع، ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک را بررسی نمودند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. آن‌ها دریافتند که شرکت‌ها ریسک سیستماتیک سهام را از طریق استراتژی تنوع کاهش‌ می دهند و به طور همزمان، اهرم مالی را در راستای استفاده از مزایای مالیاتی، افزایش‌ می دهند.
رولاند و ژو41(2005) در تحقیقی، ارتباط بین استراتژی تنوع، اهرم مالی و ارزش شرکت‌ها را بررسی نمودند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که اهرم مالی، به طور بالقوه ارزش شرکت را از طریق دسترسی به منابع مالی با هزینه پایین، افزایش‌ می‌دهد. این در حالی است که ارزش شرکت‌هایی که استراتژی تنوع را در پیش‌ می گیرند از سایر شرکت‌ها کمتر است
هونگ42 و همکاران (2010) تحقیقی با عنوان” ارتباط بین استراتژی شرکت، ساختار سرمایه وعملکرد شرکت” انجام دادند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. آنها به این نتیجه رسیدندکه استراتژی نقدینگی، به طور قابل ملاحظه‌ای به عملکرد شرکت مربوط نمی شود. مدیران اگر به دنبال عملکرد شرکت هستند نباید برای بالا بردن نقدینگی وقت خود را تلف کنند. در عوض باید بر روی مدیریت تمرکز کنند و نتیجه گیری کردند که ساختار سرمایه بر عملکرد کلی شرکت‌ها تأثیر‌ می گذارد (صالحی حقی،1391).
پارک و جانگ (2013) در تحقیقی ارتباط بین ساختار سرمایه، جریان‌های نقد آزاد، استراتژی تنوع و عملکرد شرکت را به طور همزمان بررسی نمودند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. نتایج نشان داد که جریان نقد آزاد،‌ میزان تنوع در شرکت‌ها را افزایش‌ می‌دهد. همچنین، نتایج حاکی از این است که اهرم مالی، یک راه موثر برای کاهش جریانات نقدی آزاد و بهبود عملکرد شرکت‌ها‌ می‌باشد و این نقش اهرم مالی در شرکت‌های دارای استراتژی تنوع، چشمگیرتر است. این محققین دریافتند که اهرم مالی، به طور مستقیم اثرات منفی پراکندگی بر عملکرد شرکت را کاهش‌ می‌دهد و فرصتهای مدیران را برای در پیش گرفتن یک استراتژی تنوع ناکارآمد، کاهش‌ می‌دهد.

د) عدم اطمينان و پیامدهای آن
بایوم و دیگران(2008) با هدف یافتن نقش اهرمهاي مالی به عنوان یکی از اجزاي عمده ساختار سرمایه در رفتار سرمایه گذاريها در شرایط عدم اطمینان، تحلیلهاي رگرسیونی خود را با در نظر گرفتن نرخ رشد سرمایه گذاري به عنوان متغیر وابسته در مقابل متغیرهاي عدم اطمینان و برخی از متغیرهاي دیگر همچون توبين كيو، نسبت جریانات نقدي به مجموع دارایی ها و نسبت مجموع دارایی به بدهی انجام دادند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. آنها با رساندن نمونه اولیه خود به 4512 شرکت -سال شامل 449 شرکت آمریکایی، دریافتند که اثر عدم اطمینان بر سرمایه گذاري به نوع عدم اطمینان بستگی دارد و ممکن است مثبت یا منفی باشد.
کیم و همکاران(2010) در تحقیقی تاثیر عدم اطمینان بازار سرمایه بر انتشار پیش بینی سود مدیریت و پاسخ سرمایه گذاران به این پیش بینی ها را بررسی نمودند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. آنها دریافتند که در طول دوره های عدم اطمینان بالا، از یک طرف، کاهش معناداری در فراوانی انتشار پیش بینی های سود مدیریت رخ داده است و از طرف دیگر، انتشار اخبار بد و اندازه اخبار بد، محدود شده است. بررسی واکنش بازار سرمایه به انتشار پیش بینی سود نشان داد که سرمایه گذاران به اخبار بد در طول دوره های عدم اطمینان بالا، شدیدتر است. این یافته ها حاکی از این است که حساسیت سرمایه گذاران به اخبار بد پیش بینی سود، در طول دوره های عدم اطمینان بالا، تمایل مدیران را به انتشار پیش بینی سود و بخصوص اخبار بد پیش بنی کاهش می دهد. همچنین نتایج نشان داد که شرکتهای با ریسک بالاتر، با احتمال بیشتری افشای اطلاعات اختیاری را در طول دوره های عدم اطمینان بالا کاهش می دهند.
چویی(2010) نشان داد که نوسان عدم اطمینان بازار، باعث تغییر در واکنش قیمت سهام به سود غیرمنتظره شرکت می شود. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. نتایج این تحقیق حاکی از این است که زمانی که سرمایه گذاران در خصوص وقوع رونق یا رکود اقتصادی با عدم اطمینان روبرو هستند؛ اخبار بد پیش بینی سود تاثیرات شدیدتری در کاهش قیمت سهام دارد. این امر از آنجا ناشی می شود که اخبار بد، عدم اطمینان سرمایه گذاران در خصوص تغییر وضعیت اقتصادی آتی را افزایش می دهد. همچنین، زمانی که سرمایه گذاران در طول دوره های رکود تجاری با عدم اطمینان مواجه هستند؛ اخبار خوب، باعث افزایش شدیدتر قیمت سهام می شود.
حبیب و همکاران(2011) در تحقیقی واکنش بازار سهام به هموارسازی سود برای شرکتهای فعال در محیط های با عدم اطمینان بالا را بررسی کردند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. آنها سطح هموارسازی سود را با استفاده از بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام تعهدی با جزء نقدی سود، اندازه گیری نمودند. همچنین برای محاسبه ضریب پاسخ سود از دو معیار مبتنی بر محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود استفاده کردند. نتایج نشان داد که واکنش بازار سرمایه به اطلاعات مبتنی بر هموارسازی سود برای شرکتهای فعال در محیط های با عدم اطمینان بالا، شدیدتر از سایر شرکتهاست. در این راستا، یافته های تحقیق، تئوری واکنش بازار سرمایه به هموارسازی سود را تایید می کند.
گاگلایان و همکاران (2012) در پژوهشی با عنوان “موجودی ها، عدم قطعیت در فروش و توان مالی شرکت ها” به بررسی تاثير رابطه بین این عوامل پرداختند. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. آن ها این موضوع را بررسی کردند که آیا عدم قطعیت در فروش منشات گرفته از توان مالی شرکت ها است یا ریشه در سطح سرمایه گذاری شرکت ها در موجودی ها دارد. بر مبنای داده های پانل دیتا در ارتباط با شرکت های تولیدی به این نتیجه رسیدند که عدم قطعیت در فروش نشات گرفته از افزایش در سطح سرمایه گذارای در موجودی ها می باشد که به نوعی در ارتباط با افزایش توان مالی شرکت ها است. همچنین نتایج آن ها شواهدی را در ارتباط با توان مالی و تاثیر آن بر عدم قطعیت در فروش فراهم آورد. پژوهش ما نیز از تحقیق گاگلایان و همکاران (2012) پیروی کرده اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تفاوت های موجود در بورس اوراق بهادار دو کشور یک سری متغیرها مورد بازبینی قرار گرفته و با توجه به بازار سرمایه کشورمان توسط محقق تعدیل شده اند.
* تحقیقات انجام شده در داخل کشور
الف) عوامل موثر بر فاصله مالیاتی
صادقی و شکیبایی (1380) در تحقیقی استدلال نمودند که دسترسی به اطلاعات حجم اقتصاد زیر زمینی و میزان فاصله مالیاتی برای سیاستهای کلان اقتصادی مهم است. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. آنها در این مقاله از مجموعه و منطق فازی برای ایجاد یک سری زمانی سالانه برای اقتصاد زیرزمینی (غیرقابل مشاهده) و فاصله مالیاتی در ایران برای دوره زمانی (1378-1343) استفاده کردند. دو متغیر ورودی (نهاده) مورد استفاده نرخ موثر مالیات و شاخص مقررات هستند. رویکرد منطق فازی برای مسئله اندازه گیری تا حدی ذهنی است، اما نتایج کاملا محکم و قابل انتخاب است.
موسوي جهرمي (1388) در تحقیقی انجام دادند که هدف آن بيان نظري عوامل اقتصادي موثر بر شكل گيري و گسترش پديده فرار مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده است. روش تحقيق آنها از نوع همبستگي و مدل رياضي بكار رفته، مبتني بر رگرسيون چند متغير است. بر اساس مدل ارايه شده چنين استنباط مي شود که با افزايش پرداخت هاي هزينه اي مشمول ماليات بر ارزش افزوده، فرار مالياتي افزايش مي يابد و به عبارتي تمكين مالياتي كاهش خواهد يافت. همچنين، افزايش در احتمال رسيدگي و كشف فرار مالياتي و افزايش نرخ جريمه، براي مواردي كه پرونده مالياتي رسيدگي نمي شود، افزايش تمكين مالياتي و در نتيجه كاهش فرار مالياتي موجب، خواهد شد. نتايج حاصل که از پشتوانه نظري برخوردار است، مي تواند مسوولين و مجريان نظام ماليات بر ارزش افزوده را در اتخاذ سياست ها و انتخاب متغير سياستي در امر جلوگيري از فرار مالياتي ياري رساند.
زهی و محمدخانلی(1389) در تحقیقی استدلال نمودند که با عنايت به نقش ماليات در اقتصاد که يک اهرم مالي تخصيصي- توزيعي مي باشد، پديده فرار مالياتي به عنوان يک ضد ارزش مي تواند تهديد جدي براي تداوم زندگي اجتماعي و تحقق رفاه اجتماعي باشد و به همين علت ضرورت شناخت عوامل بروز و تشديد فرار مالياتي و تمهيد و ارائه راهکارها و پيشنهادات علمي- کاربردي امري فاصله ناپذير خواهد بود. در اين تحقيق با استفاده از روش بررسي ميداني از دو طيف جامعه موديان و کادر تشخيص اداره کل امور مالياتي استان آذربايجان شرقي نظرسنجي به عمل آمد و ضمن ارزيابي 15 مولفه تاثيرگذار در فرار مالياتي با استفاده از آزمون t براي نمونه هاي مستقل و t تک نمونه اي، ديدگاه هاي اين دو طيف بررسي شد و با توجه به نتايج تجزيه و تحليل، 10 مولفه مورد بررسي هم از نظر کارمندان و هم از نظر موديان در تشديد فرار مالياتي موثر قلمداد شد. از نظر موديان فقط 3 مولفه و از نظر کارمندان فقط 1 مولفه در تشديد فرار مالياتي موثر مي باشد. يکي از مولفه ها نيز از نظر هر دو طيف بي تاثير بوده است.
حیدرپور و همکاران(1389) تحقيقی با عنوان بررسي نقش حسابرسي مالياتي در نظام مالياتي و کاهش فاصله انتظاراتي بين حسابرسان، موديان و سازمان مالياتي انجام دادند. براي ارزيابي عملکرد نقش حسابرسي مالياتي در نظام مالياتي مي توان شاخص هاي مختلفي را مورد بررسي قرار داد که در اين تحقيق از چهار بعد، فاصله زماني بين زمان رسيدگي تا صدور برگ تشخيص، فاصله زماني صدور برگ تشخيص تا صدور برگ قطعي، فاصله زماني صدور برگ قطعي تا انجام عمليات اجرايي، رعايت استانداردهاي حسابداري و قوانين و مقررات مالياتي براي ارزيابي اين نقش استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق را مودياني از اشخاص حقوقي اداره کل امور مالياتي غرب تهران که طي پنج سال متوالي1381  تا 1385 از حسابرسي استقبال کرده اند. اطلاعات مورد نياز از روش اسناد کاوي (اطلاعات واقعي پرونده هاي مالياتي) بدست آمده و براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از آزمون t-test و آزمون t-value استفاده گرديده است. در اين تحقيق مشخص گرديد انجام حسابرسي مالياتي موجب تسريع در وصول ماليات، کاهش وقفه هاي مالياتي و افزايش سطح کيفي گزارش هاي مالي مي گردد.
میرمحمدی و همکاران(1390) تحقیقی انجام دادند که هدف از آن، بررسي تاثير عوامل موثر بر ارتقاي تمکين موديان مالياتي از ديدگاه کارکنان مالياتي موديان بزرگ مالياتي در شهر تهران مي باشد. جامعه آماري 233 نفري اين پژوهش، کارکنان مالياتي اداره کل موديان بزرگ مالياتي شهر

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه فاصله مالیاتی، عدم تقارن، نرخ موثر مالیات، گزارشگری مالی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عدم اطمینان، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده حقوق صاحبان سهام