منابع و ماخذ پایان نامه ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

ده، این استخلافها با افزایش دادن ابر الکترونی حلقه تری آزین تمایل جفت الکترونهای اتم نیتروژن در این حلقه را برای شرکت در برهمکنشهای همزمان پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی افزایش میدهند. گروه NH2 یک استخلاف الکترون دهنده قوی میباشد به گونه ای که بیشترین انرژی برهمکنش در مقایسه با دیگر استخلافها برای کمپلکس NH2–TAZ…Y محاسبه شده است (جدول 4-1).

جدول 4-1 انرژی برهمکنش، انرژی همکاری و ثابت هامت کمپلکسهای استخلاف1 شدهY…X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ بر حسب kcal mol-1

X
ΔE
Esyn

meta

pare

total
NH2
-24.63
2.89
-0.16
-0.66
-0.82
CH3
-21.66
2.37
-0.06
-0.14
-0.20
OH
-20.53
2.43
0.13
-0.38
-0.25
H
-19.42
2.31
0.00
0.00
0.00
Br
-17.96
1.79
0.23
0.39
0.62
Cl
-17.67
1.76
0.37
0.24
0.61
F
-17.18
1.73
0.34
0.15
0.49
CN
-14.75
1.45
0.60
0.66
1.26

جهت بررسی اثر استخلافها بر روی این برهمکنشها، رابطه بین انرژی برهمکنش و ضرایب هامت استخلافها بررسی شده است. ضرایب هامت paraσ و metaσ پارامترهای موثری برای توصیف برهمکنش بین مولکولی در کمپلکسهای Y…X–TAZ می باشند. ضریب همبستگی خطی ΔE با paraσ و metaσ به ترتیب برابر با 88/0 و 87/0 میباشد. از طرف دیگر، این امر منطقیتر به نظر میرسد که از total σ به عنوان پارامتر جدید (σtotal = σpara + σmeta) برای توصیف برهم کنش در این کمپلکس استفاده شود (جدول 4-1). دلیل استفاده از σtotalبدست آوردن اثرات عامل رزونانس و القا برای هر استخلاف است 76-747. زیرا همانگونه که مطلع هستیم σpara عامل رزونانس و metaσ عامل القای را توصیف میکند. همان گونه که در نمودار 4-1 مشاهده می شود، همبستگی خوبی بین ΔE و total σ برای کمپلکسهای Y…X–TAZ وجود دارد. ضریب همبستگی خطی 98/0 بیانگر این امر است که در این کمپلکسها اثر الکتروستاتیک استخلافها غالب می باشد.

نمودار 4-1 مقادير EΔ برحسب ضرايب هامت استخلافها

به منظور بررسی اثر برهمکنشهای پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی بر روی یکدیگر کمپلکسهای دوتایی (دیمر) از کمپلکسهای Y…X–TAZ بررسی شده است (شکل 4-1). اثرات متقابل بین برهمکنشهای پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی را میتوان با توجه به انرژی همکاری که از رابطه زیر بدست میاید محاسبه کرد:

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تولید دارو، دینامیکی Next Entries منبع مقاله درباره رگرسیون، تحلیل داده، روش تحقیق، تعریف مفهومی