منابع و ماخذ پایان نامه صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده سهامدار، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

براي سهامداران (CSV)123 سنجيده خواهد شد. فرمول محاسبه هریک از متغیرهای ذکر شده به شرح زير است:
100%× (1 – (درآمد 1t- / درآمدt)) = (GR) رشد درآمد
بازده دارایی‌ها ( ROA)=(سودخالصعملیاتی )/( متوسطدارائيها)
بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)=(سودخالصعملیاتی )/( متوسطحقوقصاحبانسهام)
ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام(CSV) = – ارزش افزوده سهامداران (هزينه سهام عادي ×ارزش بازار حقوق صاحبان سهام)
ارزش افزوده سهامداران=افزايش درارزش بازار حقوق صاحبان سهام – سودهاي نقدي توزيع شده +پرداخت هاي سهامداران

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش بازار، سرمایه فکری، ارزش بازار سهام، بازار سهام Next Entries پایان نامه درمورد کتاب گویا، انگیزش تحصیلی، فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش