منابع و ماخذ پایان نامه صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار، سرمایه فکری

دانلود پایان نامه ارشد

شامل نسبت جاري، نسبت آني (سريع)، سرعت تبديل دارايي جاري به نقد و سرمايه در گردش.
اهرم مالي شامل بدهي به دارايي‌ها، بدهي به حقوق صاحبان سهام و نسبت سود پرداختي به سود تقسيم شده.
در اين تحقيق از بين معيارهاي معرفي شده پنج معيار حسابداري براي آزمون فرضيات انتخاب مي‌شود كه در ادامه هريك از معيارهاي فوق به تفصيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
2-19- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)
اين معيار در سال 1998 در نظامي به نام دوپونت ظهور كرد و به عنوان مبنايي براي ارزيابي عملكرد شركت‌ها مورد توجه قرار گرفت.
در گذشته مديران به حاشيه سود تحصيل شده اهميت داده و دفعات گردش را ناديده مي‌گرفتند، در حاليكه يكي از وظايف مهم مديران، نظارت دارايي‌هاي عملياتي است. اگر دارايي‌هاي اضافي در عمليات بكار گرفته شوند مانند اين است كه هزينه‌هاي عملياتي را افزايش داده‌ايم. يكي از مزاياي مهم فرمول نرخ بازده دارايیها اين است كه مديران را به كنترل دارايي‌هاي عملياتي وادار مي‌سازد و همواره با كنترل هزينه‌ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به كنترل دارايي‌هاي عملياتي نيز مي‌پردازد. امروز فرمول نرخ بازده داراييها يكي از مهمترين معيارها براي سنجش كارايي مديران به خصوص براي نظارت بر مراكز سرمايه‌گذاري است. مسئوليت‌هاي مديران در زمينه‌هاي مختلف در فرمول نرخ بازده دارايي‌ها ادغام گرديده و به صورت يك رقم ارائه مي‌گردد كه براي سنجش كارايي مديران در مراكز سرمايه‌گذاري، معيار مناسبي براي تخصيص وجوه سرمايه گذاري است(ملكيان،85).
ايرادات وارد بر نرخ بازده دارايي‌ها
محدود كردن ديدگاه آتی‌نگر و عدم بررسي عواقب و اثرات آتي تصميمات مديريت.
عليرغم كاهش كوتاه مدت در اين نرخ ممكن است منجر به اثرات مطلوب بلند مدت شود، با اين وجود ممكن است به ديدگاه ضعف در مديريت بيانجامد.
اثر عوامل خارجي غير قابل كنترل مديريت مانند شرايط اقتصادي، سياسي، فرهنگي و . . .كه بر نرخ بازده دارايي‌ها اثر مي‌گذارد يكي ديگر از عيوب نرخ بازده دارايي‌هاست.
عدم لحاظ ديدگاه مخاطره‌اي مديريت در اين نرخ ممكن است در آينده لطماتي به شركت وارد كند.
يكي ديگر از نواقص نرخ بازده دارايي ها يا در كل همان ايراد وارد بر نظام دوپونت است. يعني بهره‌گيري از اصل بهاي تمام شده تاريخي كه مربوط بودن اطلاعات رانقض مي كند.
نرخ بازده دارايي‌ها بيشتر بر عملكرد كوتاه مدت مديران تكيه دارد.
نسبت بازده دارايي‌ها با صورت گردش وجوه نقد كه براي تجزيه و تحليل هزينه‌هاي سرمايه‌اي بكار مي‌رود، مطابقت ندارد.
تخصيص هزينه‌ها از نوع تسهيم كه خارج از كنترل مديران بخش‌ها است باعث عدم كارايي كامل و اثربخشي بازده دارایی‌ها مي‌شود(ملكيان و اصغري،85).
براي محاسبه نرخ بازده دارايي‌ها از فرمول زير استفاده خواهد شد:
بازده دارایی‌ها ( ROA)=(سودخالصعملیاتی )/( متوسطدارائيها)
2-20-نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)108
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را ROE يا نرخ بازده ارزش ويژه نیز مي‌نامند. با استفاده از اين نسبت سود شركت در ازاي هر يك ريال حقوق صاحبان سهام محاسبه مي‌شود. با استفاده از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه بين سود و ارزش شركت مشخص مي‌شود زماني كه شركتي وام‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد، افزايش ثروت سهامداران در صورتي امكان پذير است كه نرخ بازده سرمايه‌گذاري از نرخ بهره اين وام ها بيشتر باشد. در اين صورت، مازاد نرخ بازده (نسبت به هزينه نرخ وام ) به سهامداران شركت تعلق مي گيرد(جهانخاني،پارسيان،1386). اين نسبت بيانگر درجه توانايي شركت جهت پرداخت سود قابل تقسيم بين سهامداران است (وكيلي‌فرد،1386).
به عبارتي ROE بيانگر كارايي استفاده از حقوق صاحبان سهام عادي است و سود شركت را در ازاي هر يك ريال حقوق صاحبان سهام نشان مي‌دهد وبه شرح زير محاسبه مي‌شود:
بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)=(سودخالصعملیاتی )/( متوسطحقوقصاحبانسهام)
بازده حقوق صاحبان سهام معيار مناسبي براي تحليل ميزان دستيابي به هدف افزايش ارزش سازمان مي‌باشد.
معيارROE كه از دسته نسبت‌هاي سودآوري بوده و در نظام دوپونت مطرح است، يكي از ايرادات بزرگ اين معيار اين است كه در آن از سود خالص حسابداري استفاده ميشود. سود خالص خود داراي ابهامات زيادي است مانند امكان هموارسازي سود توسط مديريت شركت كه باعث دستكاري سود توسط مديريت براي كسب پاداش بيشتر مي‌شود. عيب ديگر استفاده از برآوردها و تخمين‌‌ها در محاسبه سود حسابداري است مانند برآورد هزينه مطالبات مشكوك الوصول و . . . و عيب ديگر اختيار مديريت براي استفاده از روش‌هاي مورد قبول حسابداري است. البته محسناتي را نيز در پي‌دارد مثل سادگي در محاسبه، كم هزينه بودن و قابليت فهم آسان.
2-21- ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام(CSV)
نهادهای تصمیم‌گیری و سرمایهگذاران همواره نیازمند اطلاعاتی بوده‌اند که بتوانند در تصمیمات استراتژیک خود از آنها بهره برند، خلاصه این تصمیمات باید از لحاظ مالی چنان باشد که در شرکت ایجاد ارزش کند. سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با این که افزایش ثروت در نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است، ارزشیابی واحد تجاری و به کارگیری شاخص‌های مناسب برای مالکان دارای اهمیت فراوانی است(نوروش و همکاران،1383).
چنانچه نرخ بازده سرمایه‌گذار بیش از نرخ بازده مورد انتظارش باشد ارزش دارایی سرمایه گذاری شده بیشتر بوده و ثروت بیشتری ایجاد می‌شود. به این افزایش ارزش ایجادشده سهامدارcsv اطلاق میشود. این معیار از روش‌های ارزیابی و تعیین ارزش شرکتها است که توسط فرناندز(2001) 109ارائه شده است.
ارزش ايجاد شده براي سهامداران به طوركلي بيانگر اين موضوع است كه يك شركت زماني ارزش براي سهام داران ايجاد مي‌كند كه بازده صاحبان سهام از بازده مورد انتظار آنها بيشتر باشد و يا به عبارتي ديگر شركتي، در پايان سال مالي ارزش براي سهامداران خود ايجاد مي‌كند، كه ارزش ايجاد شده آن شركت بالغ بر پيش‌بيني‌ها باشد.
2-22-رشد درآمد(GR)
رشد درآمد بر اندازه‌گيري تغييرات صورت گرفته در سطح درآمد شركت ها مي‌پردازد، افزايش درآمد به معناي افزايش فرصت‌هاي شركت براي رشد مي‌باشد. براي محاسبه نرخ رشد درآمد از فرمول زير استفاده مي‌شود:
100%× (1 – (درآمدt-1 / درآمدt))=رشد درآمد
2-23- ارزش بازار به ارزش دفتری(MTB)
ارزش دفتري بيانگر ارزش جاري يك سهم است كه محافظه‌كارانه‌ترين برآورد از ارزش آن است. ارزش دفتري مبنايي براي پيش‌بيني سودهاي آتي است كه براي تعيين ارزش ذاتي سهام  به‌كار مي‌رود. البته به جز مواردي كه هيچ‌گونه سود نقدي به سهامداران پرداخت نمي‌شود، يعني درصد تقسيم سود صفر است. بنابراين مشخص مي‌شود كه در بيشتر مدل‌ها، سودهاي آتي تضمين شده نيست.
يكي از روش‌هاي عمومي شناخته شده جهت اندازه‌گيري دارایي‌هاي نامشهود وسرمايه فكري است. اين ارزش از طريق اختلاف ارزش بازار به ارزش دفتري شركت محاسبه مي‌شود. اين روش علي‌رغم سادگي داراي برخي مشكلات در اندازه‌گيري و تفسير نتايج مي‌باشد. ارزش دفتري بستگي به استاندارد ملي و يا بين المللي دارد كه بر اساس آن حسابها تهيه شده‌اند كه ممكن است در عمل ارزش دفتري را دستخوش تغيير نمايند. از طرف ديگر ارزش سهام در بازار همواره در حال تغيير است كه نتايج حاصله را صرفاً براي زمان كوتاه معتبر مي‌سازد .با اين حال در مواردي مي‌توان از اين نسبت به شكل درست استفاده كرد. براي مثال در هنگامي‌كه قصد داريم، دارایي‌هاي فكري يك شركت را در مقايسه با ساير رقبا در صنعت بسنجيم. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري با محاسبه‌اي ساده از طريق تقسيم ارزش بازار(MV) به ارزش دفتري(BV) سهام شركت بدست مي‌آيد.
MV= تعداد سهام × متوسط قيمت سالانه بر اساس ميانگين قيمت‌هاي ماهانه
2-24- چارچوب نظری تحقیق
سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخص به موقع و قالب اتکاء برای اندازهگیری ثروت سهامداران هستند. با بهرهگیری از چنین شاخصی، سرمایه‌گذاران درباره فروش یا نگهداری سهام، اعتباردهندگان درباره امنیت سرمایهگذاری خود مدیران درباره عملکرد خود و بخش‌های مختلف شرکت قضاوت خواهند کرد(نوروش و همکاران، 1383).
هدف سرمایهگذاران تحصیل سود و به حداکثر رساندن ثروتشان است. سرمایه‌گذاران با انجام سرمایه‌گذاری، مصرف فعلی سرمایه خود را به تعویق میاندازند تا در آینده به امکان مصرف بیشتری دست یابند. از اینر در جهت تحقق این امر، در دارایی‌هایی که دارای بازدهی بالا در ریسک نسبتاً پایینی هستند، سرمایه گذاری می‌کند. نرخ بازده یک ورقه بهادار، عامل اصلی در انتخاب سرمایهگذاری محسوب می‌‍‌شود(نورش و همکاران، 1386).
تبیین ضرورت استفاده از سرمایه فکری بخوبی توسط نونکا بعنوان یکی از پیشگامان مدیریت دانش بیان شده است:
در اقتصادی که تنها اطمینان و قطعیت، بی‌اطمینانی و عدم قطعیت است، یک منبع پایدار و مطمئن برای کسب برتری رقابتی در سازمان‌ها دانش است…. شرکت‌های موفق، شرکت‌هایی هستند که دائماً دانش جدیدی تولید و آنرا در سراسر سازمان‌ها منتشر کرده و پیوسته بدنبال تکنولوژی‌ها و محصولات جدید هستند(شائمی برزکی،1384).
امروزه اغلب سازمان‌ها در پی اجرای برنامه‌های مدیریت دانش یا به عبارتی مدیریت سرمایه فکری خویش هستند. برای مثال، 80 درصد شرکت‌های فورچون دارای کادر مدیریت دانش هستند، شرکت فورد 1997 تا 2000 بخاطر اجرای اثربخش برنامه مدیریت دانش توانست حدود یک میلیارد دلار صرفه‌جویی کند. مطالعات همچنین نشان می‌دهدکه رویکرد مبتنی بر دانش می‌تواند اثربخشی اتحادهای استراتژیک را افزایش دهد(بوتیس،2002).
در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه‌های فکری به کارگرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به‌کارگرفته شده است که در مقایسه با سرمایه فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار کاهش چشمگیری یافته است. به عبارت دیگر، می‌توان چنین متصور شد که میان میزان برخورداری شرکت‌ها از دارایی‌های نامشهود و دانش از یک طرف و ارزش واقعی سرمایه‌های فکریشان (و در نهایت ارزش بازاری سهام شرکت‌ها) از طرف دیگرف رابطه مستقیمی وجود دارد. به دلیل افزایش اهمیت نسبی سرمایه فکری( به عنوان مهمترین بخش از سرمایه شرکت) در سودآوری پایدار و مستمر و بلند‌مدت، اکثر شرکت‌ها در پی یافتن جواب‌های مناسب برای پرسش‌های اساسی در زمینه سرمایه‌های فکری می‌باشند(انواری رستمی و رستمی،1384).
در ارتباط با توسعه و رشد سریع اقتصاد جهانی، در طول سه دهه گذشته، سرمایه فکری یک محرک حیاتی در جهت تقویت شرکت‌ها بوده است و اکثر شرکتها در پی یافتن روش‌های اندازهگیری سرمایههای فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد مالی‌شان میباشند.
به هرحال چه این توجه از دیدگاه اجتماع اطلاعاتی و اقتصاد دانشمحور باشد وچه براساس نوآوری، تأکید زیادی وجود دارد که سرمایه فکری ابزاری برای تعیین و ارزیابی ارزش شرکت و عملکرد مالی آن است.
در ادامه پیشینه‌ای از تحقیقات انجام شده در زمینه تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها گنجانده شده، که گواهی بر این ادعا می‌باشد.
بر اساس ادبیات و چارچوب نظری ارائه شده و پیشینه‌ای که در ادامه آورده شده مدل مفهومی زیر طراحی شده است:
نمودار(2-17) مدل مفهومی پژوهش

2-25-پيشينه تحقيق
شواهد زيادي نشان مي‌دهد كه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركت‌ها و ارزش بازارشان رابطه مثبتي وجود دارد. پیشینه تحقیق در دو قسمت، ابتدا تحقیقات خارجی و در ادامه تحقیقات داخلی مرور خواهد شد.
تحقيقات خارجي انجام شده در اين زمينه:
ادوینسون از پيشگامان پژوهش در زمينه سرمايه فكري به حساب مي‌آيد، عنوان تحقيق به چگونگي ارزش‌گذاري سرمايه فكري مربوط مي‌شود. ادوينسون، تفاوت بين ارزش بازار و ارزش دفتري را به عنوان ارزش سرمايه‌هاي فكري تعريف مي‌كند. در اين تحقيق، سرمايه فكري از سرمايه انساني و سرمايه ساختاري تشكيل شده است. سرمايه فكري، دانشي است

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش بازار، بازده مورد انتظار، ارزش افزوده، حقوق صاحبان سهام Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه فکری، ارزش افزوده، ارزش بازار، صاحبان سهام