منابع و ماخذ پایان نامه شهرستان بناب، دانش آموختگان، موسسات آموزش عالی، استان آذربایجان شرقی

دانلود پایان نامه ارشد

كل
79894
40254
39640
درصد
100
50.38
49.62
منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان آذربایجان شرقی سال 1390.
جدول3-4: رشد جمعیت شهر بناب در فاصله سرشماری 1335- 1390
سال سرشماری
تعداد جمعیت
افزایش جمعیت شهری
رشد سالیانه در فاصله دو آمارگیری
1335
14345


1345
19.30
4685
2.86
1355
29169
10139
4.32
1365
45914
16745
4.6
1375
63240
17326
3.25
1385
76586
13346
1.93
1390
79894
3308
0.84
مآخذ: پیشین.
3-9-3- ساختار سنی و جنسی جمعیت
با توجه به نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال1385 که در نمودار شماره (3- 1) نشان داده شده است. بیشترین فراوانی در گروههای سنی در شهر بناب مربوط به گروههای سنی 15-19 ساله و20-24 ساله میباشد که این امر بیانگر جوان بودن جمعیت این شهر است. این واقعیت لوازم و ضرورتهای برنامهریزیهای عالمانه و عملگرا را درجهت رفع انواع نیازمندیها مانند نیاز به مسکن و امکانات شغلی و دیگر خدمات رفاهی برجسته است.
نمودار 3- 1: وضعیت گروههای سنی جمعیت مرد شهر بناب در سال1390
منبع: مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1390.
نمودار3-2: وضعیت گروههای سنی جمعیت زن شهر بناب در سال 1390

منبع: مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390.
3-9-4- بُعد خانوار
طبق آمار ارائه شده از طرف مرکز آمار ایران بر اساس سرشماری سال 1390، (23174) خانوار در شهر بناب وجود داشته است که از این تعداد (99.99995) درصد خانوارهای معمولی (0.00005) درصد خانوارهای گروهی و (0) درصد را خانوار مؤسسهای تشکیل میدادهاند. از کل خانوارهای معمولی (100) درصد خانوار معمولی ساکن بودهاند. در شهر بناب، میانگین تعداد افراد در خانوار (4.4) نفر بدست آمده است.
جدول3- 5: وضعیت خانوارهای شهر بناب در مقایسه با کل شهرستان
تعداد
بعد خانوار
جمع
واحدمسكونى معمولى
چادر
كپر
آلونك ،زاغه يا…
ساير
1 نفر
827
826
0
0
0
1
2 نفر
2639
2639
0
0
0
0
3 نفر
5144
5144
0
0
0
0
4 نفر
5844
5844
0
0
0
0
5 نفر
3058
3058
0
0
0
0
6 نفر
1224
1224
0
0
0
0
7 نفر
517
517
0
0
0
0
8 نفر
187
187
0
0
0
0
9 نفر
80
80
0
0
0
0
10نفروبيشتر
53
53
0
0
0
0
جمع شهر بناب
19573
19572
0
0
0
1
منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 شهرستان بناب مرکز آمار ایران
3-9-5- مهاجرت
طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390، از (79894) نفر جمعیت ساکن شهر بناب(33 درصد)در محله یا شهر اقامت خود بدنیا آمدهاند. مقایسه محل تولد افراد با محلی که در آن سرشماری شدهاند نشانگر این بوده که از جمعیت ساکن شهربناب(59/16 درصد) از روستاها به شهر بناب، (7/9 درصد) از سایر شهرها به شهر بناب مهاجرت کردهاند.
نمودار3-3: مقایسه محل تولد افراد مهاجران شهر بناب

منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 شهرستان بناب مرکز آمار ایران
از آبان ماه 1375 تا آبان ماه 1385 (12348) نفر به شهر بناب وارد شدهاند. محل اقامت قبلی (85/40) درصد مهاجران وارد شده به شهر بناب سایر استانها، (03/35) درصد شهرستانهای دیگر استان، (07/23) درصد شهر بناب بوده است.
جدول3- 6: مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته برحسب آخرین محل اقامت به تفکیک جنس، شهربناب

جنس وسن
جمع
مرد
زن

جمع
۷۸۲۵
۳۴۵۲
۴۳۷۳
شهرستان محل سرشماري
شهر
۱۳۱۴
۶۱۱
۷۰۳

آبادي
۱۲۲۳
۴۹۳
۷۳۰

اظهار نشده
۷۹
۵
۷۴
ساير شهرستان‌هاي استان
شهر
۱۷۱۹
۷۳۶
۹۸۳

آبادي
۲۰۸
۱۲۵
۸۳

اظهارنشده نشده
۱۵
۷
۸
شهرستان‌هاي ساير استان‌ها
شهر
۲۴۶۱
۱۲۰۳
۱۲۵۸

آبادي
۱۰۱
۶۵
۳۶

اظهار نشده
۱۵
۱۰
۵
خارج از كشور

۲
۲
۰
اظهار نشده

۶۸۸
۱۹۵
۴۹۳
مآخذ: سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 شهرستان بناب مرکز آمار ایران
3-10- تحصیلات
طبق آمار سرشماری سال 1390 درصد جمعیت باسواد این شهر80.31 درصد میباشد. اکه از این 80 درصد 85 در صد آن مرد و 74 درصد آن نیز زنان میباشد. در مقابل تعداد بیسوادان نیز 19 در صد میباشد. از این تعداد نیز 14 درصد آن مردان و 24 درصد آن نیز زنان میباشند. جدول شمارهی میزان باسوادی و بیسوادی این شهرستان را باتوجه به امار سال 1390 را به وضوح نمایش میدهد.
جدول3-7: درصد باسوادی و بیسوادان شهرستان بناب
جنس
با سواد
بي سواد
اظهارنشده
مردوزن
۸۰.۳۱۰۷۱
۱۹.۲۸۳۹۵
۰.۴۰۵۳۴۵
مرد
۸۵.۵۳۲۱۶
۱۴.۰۸۳۱۶
۰.۳۸۴۶۷۴
زن
۷۴.۹۹۳۵
۲۴.۵۸۰۱۱
۰.۴۲۶۳۹۵
مآخذ: سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 شهرستان بناب مرکز آمار ایران
نمودار3-4: سهم جمعیت باسواد و بی سواد شهرستان بناب

مآخذ: سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 شهرستان بناب مرکز آمار ایران
در زیر درصد دانش آموختگان، موسسات آموزش عالی برحسب جنس و سن و آخرین مدرک تحصیلی را نمایش میدهد. طبق این جدول ازکل دانش آموختگان 25.16 در آنها فوق دیپلم و65.33 درصد آنها لیسانس و8.87 درصد آن فوق لیسانس و دکترای حرفهای و0.62 درصد نیز دکترای تخصصی میباشند.
جدول3-8: دانش آموختگان دانشگاهها و موسساتآموزش عالي برحسب جنس، سن و آخرين مدرك تحصيلي- بناب
جنس وسن
فوق‌ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس و دكتراي حرفه اي
دكترا ي تخصصي
مرد و زن
۲۵.۱۶۵۱۷

۶۵.۳۳۷۴۲

۸.۸۷۲۱۰۹

۰.۶۲۵۲۹۵

مرد
۲۵.۳۴۰۱۷

۶۱.۸۷۸۲۱

۱۱.۹۵۶۲۸

۰.۸۲۵۳۴

زن

۲۴.۹۶۸۷

۶۹.۲۲۱۱۴

۵.۴۰۹۴۶۷

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، چند شاخصه، تصمیم گیری چندمعیاره، تصمیمگیری چند معیاره Next Entries پایان نامه ارشد درباره بیش فعالی، کارکردهای اجرایی، کمبود توجه، فزون کنشی