منابع و ماخذ پایان نامه شهرستان بناب، دریاچه ارومیه، رگرسیون، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

y=ax+b
در این فرمول، Y نمرههای پیش بینی شده متغیر وابسته، X نمرههای متغیر مستقل، a مقدار ثابت عرض از مبدأ و b ضریب رگرسیون است.
مقادیر a و b ضرایبی هستند که از طریق فرمولهای ذیل بهدست میآیند(حکمتنیا و موسوی، 1390، 40):
a= (∑▒xy)/(∑_x▒2) (5)
b= (∑▒y)/N (6)
3-4-2- رگرسیون چند متغیره
تحلیل رگرسیون چند متغیره براساس این فرضیه است که بین جمعیت و متغیرهای دیگر، رابطه ثابتی وجود دارد. این روش در سادهترین شکل خود، تنها از یک متغیر مستقل به صورت زیر استفاده میکند:
(7) P(t)= a+bx(t)
در این فرمول، X(t)، متغیر مستقل است. گفتنی است که معادلههای روشهای خط – روند و روشهای نسبت، گونهای دیگر از این فرمول به شمار میآیند. با شناخت این معادله، میتوان از آن برای پیشبینی استفاده کرد. معمولا معادله یاد شده، به صورت زیر ارائه میشود:
ΔP_t^(t+n)=a+bΔX_t^(t+n) (8)
در رابطه بالا:
ΔP_t^(t+n): تغییر در جمعیت بین زمان t،t+n .
ΔX_t^(t+n): تغییر در متغییر مستقل بین زمان t،t+n .
معمولا رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قرار میگیرد:
P(t)= a+b1X1+ b2+X2+…+ bnXn (9)
که به صورت فشرده میتوان نوشت:
(10) bi Xi i∑ a+ P(t)=
متغیرهای بهکار رفته ممکن است متغیرهای واقعی()، تغییر در متغیرها()، یا بدون فاصله زمانی، یا انتقال لگاریتمی(لگاریتم Xi یا لگاریتم Xi∆ با تغییرات لگاریتم Xi) باشد(حکمتنیا و موسوی، 1390، 43).
تحلیل رگرسيون چند متغيري روش تحليل نيرومندي است كه در انواع مسايل ميتوان از آن استفاده كرد و در تحقيقات جامعهشناسي، روانشناختي، اقتصادي و … كاربرد دارد. از آن در متغيرهاي پيوسته و متغيرهاي طبقهاي استفاده مي شود و آن را مي توان با دو متغيير مستقل، سه متغير مستقل و يا بيشتر استفاده كرد. يكي از انواع روشهاي تحقيق توصيفي (غير آزمايشي) تحقيق همبستگي است. در اين نوع تحقيق رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف تحقيق تحليل مي‌گردد(كلينجر، 1389: 12).
كاربرد رگرسيون چند متغيري بر پيش بيني يك متغير وابسته از طريق چند متغير مستقل تاكيد دارد كه موجب تبيين موضوع مي شود. در واقع تبيين علمي مبتني است بر تعيين روابط موجود ميان رويدادهاي تجربي.متغير وابسته به صورت Y و متغير مستقل به صورت Xi,X1,X2.X3….. Xk نشان داده ميشود.

3-5- آشنایی با خصیصهها و ویژگیهای طبیعی شهر بناب
3-5-1- موقعیت جغرافیایی شهر بناب
شهرستان بناب یکی از 20 شهرستان استان آذربایجان شرقی است که در غرب شهرستان مراغه و جنوب دریاچه ارومیه در سمت جنوب غربی استان واقع شده است. این شهرستان از شمال و شرق به مراغه و از شمال غرب و غرب به دریاچه ارومیه و استان آذربایجان غربی و از جنوب به استان آذربایجانغربی و شهرستان ملکان محدود میشود. شهرستان بناب دارای 79/778 کیلومتر مربع مساحت بوده 6 درجه و 54 دقیقه الی 37 درجه و 10 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 30 دقیقه الی 46 درجه طول شرقی واقع شده است. شهرستان بناب بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای یک بخش مرکزی و 3 دهستان و یک نقطه شهری و 28 آبادی دارای سکنه است.
نقشه 3-1: موقعیت شهرستان بناب درتقسیمات سیاسی استان

مآخذ: http://www.geodownload.ir
نقشه 3-2: موقعیت استان آذربایجان شرقی و شهرستان بناب درتقسیمات سیاسی کشور

منبع : نگارنده
3-5-2- ژئومورفولوژی شهرستان بناب
بناب شکل جلگهای است که وسعت آن 790 کیلومتر مربع است. جلگه بناب بخش سفلای حوزه صوفی چای را تشکیل میدهد که شهرستان بناب بر روی این جلگه مرتفع مستقر شده است. ارتفاع متوسط ناحیه از سطح دریای آزاد 1300 متر میباشد. این ناحیه که توپوگرافی بسیار سادهای دارد و جنوب به وسیله توده قره قشون محدود میشود و حد شمالی آن را فصل مشترک کوهپایه های توده ولکانیکی سهند تشکیل میدهد و از سوی غرب تا ساحل دریاچه ارومیه که بیش از 7 کیلومتر نیست کشیده شده است. جلگه بناب با شیب فوق العاده کم، کمتر از یک درصد به جانب ساحل شرقی دریاچه ارومیه امتداد مییابد.
سرکار خانم دکتر رجبی در مورد چشمانداز ارتفاعات بناب چنین مینویسد که:« ناحیه مورد مطالعه در چشمانداز کلی شامل دو واحد مرتفع در شمال و جنوب و بخش پست و هموار در حد فاصل این دو واحد میباشد. بخش مسطح از رسوبات و آبرفتهای صوفی چای در طی دورههای زمین شناسی خصوصاً کواترنر تشکیل یافته است. سه واحد مشخص توپوگرافی به شرح زیر قابل تفکیک است:
الف) بخش مرتفع و ناهموار شمالی: واحد متعارض شمالی، دارای حداکثر ارتفاع 2200 متر از سطح دریای آزاد بوده و اختلاف ارتفاع این واحد با سطح هموار جنوبی 900 متر است. از قلههای اصلی این بخش میتوان قاشقاداغی و قزل داغی را نام برد.
ب) واحد ناهموار جنوبی: بخش کوهستان جنوب دارای حداکثر ارتفاع 1740 متر و اختلاف ارتفاعی حدود 450 متر نسبت به واحد جلگه دارد. این توده که قرهقشون داغی نام دارد در جنوب توسعه جلگه بناب را محدود ساخته است.
ج) بخش هموار مرکزی: در بخش میانی دو واحد مرتفع، سرزمین هموار و مسطحی با شیب بسیار ملایم قرار دارد ارتفاع متوسط این واحد 1300 متر میباشد. جهت شیب توپوگرافی این بخش به سمت غرب است. کلیه سکونتگاههای منطقه از جمله شهرستان بناب بر روی این سطح هموار مستقر شده است، جلگه در اثر پسروی دریاچه ارومیه تشکیل و تکوین یافته است.
3-5-3- شیب
شیب منطقه در جهت مسیر رودخانههایی است که اغلب از دامنههای سهند آغاز میشود و در نهایت در جهت شرق به غرب تغییر مسیر میدهد. به طور کلی شیب عمومی شهر بناب از شرق به غرب میباشد و ارتفاع اراضی شهر از 1300 متر در شرق شهر به 1280متر در غرب در یک فاصله 3 کیلومتری کاهش مییابد.

نقشه3-3: نمایش ارتفاعات و پستی بلندی شهرستان بناب

منبع: نگارنده
3-6- ویژگیهایی اقلیمی
3-6-1- آب و هوا
شهرستان بناب به جز در گوشه شمالشرقی خود دارای اقلیم خشک و سرد بوده، در تمامی محدوده خود دارای اقیلم خشک سرد در تقسیمندی آمبرژه میباشد.

نقشه3-4: اقلیم شهرستان در پهنههای اقلیمی استان آذربایجانشرقی

منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذر بایجانشرقی، 1385.
نقشه3-5: پهنه اقلیمی شهرستان بناب

منبع: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذر بایجانشرقی، 1385.
3-6-2- دما(درجه حرارت)
متوسط حداکثر درجه حرارت با 8/40 درجه متعلق به مرداد ماه میباشد. حداکثر مطلق با8/40 درجه سانتیگراد مربوط به مرداد ماه و حداقل با 23- درجه سانتی گراد مربوط به بهمن ماه است. میانگین حداقل درجه حرارت سردترین ماه سال 23- درجه سانتی گراد و میانگین حرارت گرمترین ماه سال 8/27 درجه سانتیگراد و میانگین درجه حرارت سالانه 8/13 درجه سانتیگراد میباشد. سردترین ماهها در سالهای مختلف بهمن و دی، گرمترین ماهها تیر و مرداد می باشد.
3-6-3- روزهای یخبندان
اکثر روزهای یخبندان شهرستان بناب از اواخر فصل پائیز شروع و تا اوایل بهار ادامه دارد متوسط حداکثر آن بین اولین و آخرین ماه زمستان میباشد. بیشترین روزهای یخبندان 89 روز گزارش شده است که مربوط به ماههای مختلف بوده و تعداد روزهای آن در ماههای مختلف متفاوت است.
3-6-4- بارندگی
در شهرستان بناب معمولاً به جز فصل تابستان در سایر فصول بارندگی وجود دارد و میزان آن در فصل بهار بیش از سایر فصول است. حداکثر مجموع بارندگی ماهانه 39/92 میلیمتر مربوط به فروردین ماه و مجموع بارندگی معادل 2/231میلیمتر گزارش شده است. حداکثر میانگین بارندگی ماهیانه 8/42 میلیمتر در اردیبهشت ماه و حداقل آن با 7/0 میلی متر بارندگی متعلق به تیر ماه است. همچنین میانگین بارندگی سالانه 0/271 میلی متر که 9/34 درصد در فصل بهار، 3/3 درصد در فصل تابستان، 8/33 درصد در فصل پاییز و 28 درصد در فصل زمستان به صورت برف و باران و تگرگ نازل میشود.
3-6-5- باد
بر اساس آمارهای موجود از لحاظ دفعات وزش باد جهت جنوب شرقی بیشترین وزش باد را نسبت به سایر جهات داشته است. تفکیک دفعات وزش باد بر حسب فصول مختلف نشان میدهد که در این شهر در تمام فصول وزش باد وجود داشته است. سرعت باد از حداقل 4 نات و حداکثر 21 نات تجاوز ننموده و این سرعت در تمام فصول مختلف میوزد. بطور کلی اغلب باد شهرستان بناب از جنوب شرقی به جنوب غربی بوده است. بر اساس طبقهبندی آمبرژه اقلیم شهرستان نیمه خشک سرد میباشد.
3-7- خاک شناسی
با توجه به بررسی و آزمایشات انجام گرفته در زمینه وضعیت خاک در منطقه، بافت خاک از نوع لومی- رسی بوده که با ساختمان مدوّر نشان دهنده انجام عملیات زراعی در طول سالیان دراز میباشد. عمق خاک زراعی در حدود 80 سانتیمتر و از مواد آلی نسبتاً مناسبی برخوردار است.
3-8- منابع آب
3-8-1- آبهای سطحی
رودخانه چوان چای در قسمت شمال شهرستان واقع شد و از کوهپایههای سهند سرچشمه گرفته و با دبی 14 میلیون متر مکعب در سال پس از طی نزدیک به 20 کیلومتر به دریاچه ارومیه میریزد و رودخانه صوفی چای که در قسمت جنوب شهرستان واقع شده و از کوههای سهند سرچشمه گرفته و حدوداً با دبی 140 میلیون متر مکعب در سال پس از طی کردن بیش از 38 کیلومتر به دریاچه میریزد.
3-8-2- آبهای زیر زمینی
با توجه به بالا بودن سطح آب و همچنین شیب ملایم جلگه در جلگه بناب قنات وجود ندارد ولی در ارتفاعات و دامنههای شمال و جنوب بناب چندین قنات و چشمه طبیعی به چشم میخورد که اهمیت چندانی نداشته وابستگی شدیدی به بارشهای جوی سالانه دارد. متوسط آبدهی قنوات معادل 5/1 لیتر در ثانیه است و حداکثر آبدهی مربوط به قنات بزرگ 6/36 لیتر در ثانیه و حداقل آن نیز مربوط به قنات شورگل و معادل 5/0 لیتر در ثانیه میباشد. چشمههای طبیعی در روستاهایی که در دامنه ارتفاعات شمالی و جنوبی بناب قرار دارند وجود دارند که اغلب به عنوان زهکشی طبیعی این ارتفاعات نقش ایفا میکنند.

3-9- جغرافیای انسانی شهر بناب
3-9-1- وجه تسمیه شهر بناب
واژة بناب به معنی آخر، تک، ته، عمق و قعر آب و متضاد و واژه سراب ذکر شده‌است؛ یعنی مکانی که جریان آب در آن به پایان رسد.( لغت‌ نامه دهخدا)و در فرهنگ معین نیز از واژه بناب به معنی ته و قعر آب یاد شده‌ است( فرهنگ معین). از آن جایی که در زبان ترکی آذربایجانی واژه بین (مین) به معنی هزار و واژه آب (ائو) نیز به معنی خانه است، از ترکیب این دو واژه، واژه بیناب به معنی هزارخانه تشکیل می‌شود. وجه تسمیه و معنی و مفهوم این کلمه هر چه باشد ریشه در جغرافیای طبیعی جلگه دارد اولین ویژگی این کلمه انتساب آن به ـ آب است و دومین ویژگی آن بر میگردد به موقعیت شهر یا جلگه نسبت به جریان آب.
3-9-2- تعداد جمعیت
طبق سرشماری آبان ماه 1390 تعداد 79894 هزار نفر در شهر بناب زندگی میکنند. از این تعداد 40254 نفر ( 38.50درصد) را جنس مرد و 39640 نفریبا (62،49رصد) جنس زن تشکیل میدهد.
جدول3- 3: جمعیت شهر بناب به تفکیک جنس(تعداد- درصد)
شهر
تعداد/درصد
شهر بناب
جنس

جمع
مرد
زن
جمع

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، چند شاخصه، تصمیم گیری چندمعیاره، تصمیمگیری چند معیاره Next Entries پایان نامه ارشد درباره بیش فعالی، کارکردهای اجرایی، کمبود توجه، فزون کنشی