منابع و ماخذ پایان نامه سیاست جنایی، حمل و نقل، واقع گرایی، سیاست جنایی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

تدوین می شود .
خانم لازرژ در تبیین جایگاه سیاست جنایی مشارکتی در مبارزه علیه بزهکاری می نویسد :
«پی بردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل ، باید به شرکت دادن مردم در سیاست جنایی با کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می آورد ، بیانجامد . نه بدین لحاظ که از نظر عقیدتی ، طرفدار حضور و مداخله کمتر دولت هستیم بلکه به خاطر واقع گرایی ، زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی به کارایی بیشتر آن می افزاید . به علاوه این واقع گرایی ، ما را در جهت مردمی کردن زندگی عملی سوق می دهد . شرکت دادن عموم مردم در سیاست جنایی ، افزون بر رفع نگرانی مشروع در جهت بالا بردن کارایی به معنا آن است کهامروزه پیشگیری و سرکوبی بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه افراد جامعه مربوط می شود . به نظر بعضی نویسندگان شرکت دادن مردم در سیاست جنایی یعنی تفویض و انتقال افراطی اختیارات و وظایف حکومت و دولت به مردم . برعکس ، عده دیگری از مولفان آن را یک شیوه فعال می دانند که هدف از آن ارتقای آموزش مسئولیت مردم از یک سو و هموار کردن زمینه دموکراسی محلی از سوی دیگر است » (لازرژ ، 1390 : 123).
سیاست جنایی مشارکتی کم هزینه ترین راه مقابله علیه پدیده مجرمانه است و از منابع و سرمایه های این نوع سیاست جنایی می توان به اخلاقیات ، انصاف ، وجدان و … اشاره کرد .

بخش دوم : جرایم و تخلفات
برای درک بهتر مفهوم سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفت راهنمایی و رانندگی نیازمند آشنایی با یک سری مفاهیم و تعاریف می باشیم که ما در این گفتار ابتدا به آن می پردازیم و در فصل بعد به اصل مطلب می پردازیم .
گفتار اول : شناخت جرایم
در این گفتار ابتدا به بررسی انواع جرایم از حیث ماهیت و سپس به تعریف جرم می پردازیم.
1- انواع جرایم از حیث ماهیت
انواع جرم : در چارچوب كلي نظام اجتماعي جرم را به انواع ذيل مي توان تقسيم نمود :
جرائم حدي ، جرائم مخل نظم عمومي ، جرائم مضر به نفع شخصي ، جرائم مختلط ، تخلف .
الف)جرایم مخل نظم عمومي
جرایم مخل نظم عمومي عبارت از آن است كه مباشر مرتكب فعل و عملي مجرمانه مي گردد كه براي نظم و هنجارهاي اساسي اجتماع مضر و ناپسند است و در مرحله شديد تر آن ممكن است موجب بر اندازي آن نظام اجتماعي شود .مثل : جاسوسي ، محاربه ، قتل و… ( بند 2 م 2ق.ا.د.ك )
ب)جرائم حدي
در جرائم حدي كه مستوجب مجازات حدي است كه در آن بيشتر جنبه تدين و تقدس به موازين فقهي اسلام مد نظر است و در كشور ايران ما به عنوان مسلمان پايبند به احكام الهي مي باشد كه از سوي پروردگار عالميا وضع گرديده و كليه مسلمانان مكلف به رعايت آن مي باشند . مثل : زنا ، لواط ، قوادي و … ( بند اول م 2ق.ا.د.ك )
ج)جرائم مضر نفع شخصي
در اين نوع جرایم بيشتر جنبه شخصي بودن آن مطرح است بدين جهت كه هر شخص بايد مصون از تعرض ديگران باشد و هر شخص بايد امنيت فردي و اجتماعي خود را دارا باشد و به پيرو ، اين نوع جرایم فقط با شكايت شاكي خصوصي مطرح و با رضايت آن موضوع منتفي است. مثل : ضرب و شتم ، فحاشي و …( بند 3م 2ق.ا.د.ك )
د)جرائم مختلط
اين نوع جرائم معمولا اركان مختلف را داراست به طوري كه هم جنبه عمومي دارد هم جنبه شخصي . جنبه الهي دارد و اجتماعي . يا داراي هر سه جهت مجرمانه مي باشد. سرقت حدي . محاربه و …( تبصره 2م 2ق.اد.ك )
ذ- تخلف
تخلف نوع بسبار خفيف تري نسبت به مابقي جرایم مي باشد و در واقع برزخي است ما بين نظم عمومي و ضرر به شخص ثالث. مثل جرایم راهنمايي و رانندگي. جرایم عليه محيط زيست. زيرا اولاً جرم است چرا كه داراي ركن قانوني است . داراي جنبه الهي است اما در مرحله بسيار ضعيف و خفيف تا حدي كه نمي توان چنين شخص را محارب يا كافر به خدا دانست . و داراي ضرر شخصي است اما قابل اغماض و در مرحله بسيار خفيف .
2- تعريف جرم :
تعریف جرم از ديدگاه موازين مختلف علمي متغير مي باشد و هر علم و مكتب نسبت به اصول عملي و تئوري خود تعريفي را از جرم ارائه مي دهد. اما در اين مبحث جرم را از ديدگاه قانون گذار جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار مي دهيم. در ماده 2 ق.م.ا در اين باب مقرر مي دارد : « هر رفتاری اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب می شود » . از اين ديدگاه ترتيب اركان مجرمانه به اين ترتيب واقع مي شود كه عبارت از: ركن مادي ، ركن قانوني ، ركن معنوي. چرا كه ابتدا مباشر جرم بايد مرتكب رفتاری گردد و بعد در صورت لزوم ابتدا آن فعل مادي را با موازين قانوني در نظر مي گيرند و سپس در صورت جرم دانستن و صدور قرار مجرميت نوبت به مرحله تفكيك و بررسي ركن معنوي آن مي رسد .

گفتار دوم : تعاریف و اصطلاحات
آشنایی به تعاریف لغوی و اصطلاحی هر خرده فرهنگی ضروری است ما نیز در این گفتار برخی از اصطلاحات پرکاربرد در خرده فرهنگ رانندگی را مطرح می کنیم تا خوانندگان هنگام مواجه شدن با آن در قانون و جامعه نسبت به آن علم داشته باشند و بهتر بتوانند به تجزیه و تحلیل مطالب بپردازند.

1- تخلف و تخلف کردن
در لغت نامه دهخدا كلمه تخلف به معناي باز ايستادن ، خلاف و خلف وعده ، به عهد و پيمان عمل نكردن ، سرپيچي و دنبال افتادن مي باشد . تخلف كردن نيز به معني خلاف كردن ، بازپس ايستادن از وعده و عهد و امري آمده است . قانو نگذار در ماده 2 ق.ا.د.ك مقرر مي دارد ( كليه جرائم داراي جنبه الهي است ) اين تيتر ماده نيز مبين ركن تخلف در زمره جرایم مي باشد. و اين مستند نيز ازآن جاست كه فقها گفته اند هر كس موجب ضرر جامعه اجتماعي مسلمانان يا ضرر مسلماني باشد داراي عقوبت اخروي است . چرا كه مسلمان به خدا نبايد مضر براي اطرافيان و جامعه اسلامي باشد.
2- پلیس
عبارت است از يك سازمان دولتي كه ماموريتش حمايت از قانون اساسي ، پيشگيري از تخطي ، تامين نظم عمومي و حفظ جان و مال اشخاص است .
3- حمل و نقل
يعني جابجائي ، حركت ، حركت پيوسته ، حركت در زمان و مكان ، حركت يعني تغيير دائمي و تحول هميشگي. حمل و نقل فرآيند آمدوشد و يا حركت انسان ، كالا و خدمات با استفاده از تاسيسات ، وسائل و تسهيلات حمل و نقل قابل حصول به صورت مقبول و نظام يافته مي باشد .
4-وسیله نقلیه
هر نوع وسيله نقليله اي كه براي حمل انسان و بار به كار گرفته مي شود.
5- راننده
كسي كه هدايت وسيله نقليه را بوسيله فرمان يا با استفاده از امكانات ديگر بر عهده دارد.
6- تصادف
وقوع سانحه منجر به جرح ، فوت ، خسارت يا تركيبي از اين سه حالت كه در نتيجه برخورد يك وسيله نقليه با يك وسيله نقليه ديگر يا انسان يا حيوان يا شيء به وجود مي آيد و باعث تلفات جاني يا خسارت مي شود.
7-سرعت بیش از حد مجاز
تخطي كردن از محدوده سرعت معين براي يك كشور ، شهر ، شهرستان ، ناحيه يا جاده خاص.
8- سرعت غیر مجاز
راندن اتومبيل با سرعتي كه براي جاده عمومي و شرايط آمد وشد نامناسب باشد.

9- حادثه
حادثه ، اتفاق و يا پيشامد يعني رويداد غير قابل پيش بيني كه همان تصادف مي باشد.
10- ترافيك
واژه فرنگي ترافيك به معناي عبور و مرور وسائط نقليه و اشخاص و حيوانات در راه هاي كشور مي باشد.
11- فرهنگ ترافيك
كشش دائمي در راه بالابردن ، بهتركردن و پيش بردن شرایط عبورومرور وسائط نقليه از يكسو و پرورش استعدادهاي استفاده كنندگان در راه در برخورداري هر چه بهتر از اين وسائل چه بصورت پياده يا به صورت سرنشين و چه بعنوان راننده از سوي ديگر.
12- سانحه ترافيكي
مجموعه اي ازعوامل مرتبط اجزاء سازنده ي سامانه شبكه اي راه ها، محيط ، وسايل نقليه واستفاده كنندگان ازجاده و همچنين نحوه تعامل آن ها مي باشد. دسته اي ازعلل در رخداد تصادم موثر بوده و بنابراين جزء علت هاي تصادف به حساب مي آيد. سايرعلل ميزان تاثيربرخورد و تصادم را تعيين نموده و بنابراين شدت تر وما را تعيين مي نمايد. برخي عوامل ممكن است بطور مستقيم مرتبط با آسيب هاي ناشي ازسوانح ترافيكي به نظر نرسند. برخي ازعلل ، مستقيم و فوري عمل نموده ، درصورتي كه ممكن است خود به دليل عوامل ساختاري طولاني مدت يا ميان مدت ايجاد شده باشند. شناسايي آن دسته عوامل خطر كه درايجاد سوانح ترافيكي موثر هستند در شناسايي اقدام اصلاحي كه مي تواند خطرات اين عوامل را كاهش دهد داراي اهميت فراواني مي باشند.
13- گواهینامه رانندگی
گواهینامه رانندگی یا تصدیق رانندگی مدرکی رسمی است مبنی بر اینکه فردی می‌تواند با وسایل نقلیه دارای موتور مانند موتورسیکلت ، اتومبیل ، کامیون و اتوبوس رانندگی کند . در کشورهایی که تعداد زیادی از شهروندان رانندگی می‌کنند ، گواهینامه رانندگی هم‌چنین به عنوان یک مدرک هویتی ارزش دارد . معمولاً گواهینامه رانندگی تنها پس از قبولی در آزمون رانندگی به شخص داده می‌شود . ماهیت گواهینامه رانندگی ، یک قرارداد یا موافقتنامه بین فرد راننده و سایر اعضای جامعه می باشد . در حقیقت پلیس به نمایندگی و از طرف شهروندان جامعه این قرارداد را با فرد راننده منعقد می نماید . راننده می بایست مراقب باشد تا از این قراداد سوء استفاده نگردد و مفاد آن رعایت شود و باید آگاه باشد که زیر پا گذاشتن مفاد این قراداد تبعات و جریمه های سنگینی برای او خواهد شد .
اولین گواهینامه رانندگی را «کارل بنز» مخترع خودروهای مدرن ، در سال 1888 دریافت کرد . او برای راندن خودروی خود که موسوم به موتورواگن بود و دود و صدای قابل توجهی تولید می‌کرد ، از دولت محلی اجازه رانندگی دریافت کرد . اولین کشوری که داشتن گواهینامه برای رانندگی را الزامی کرد، پروس بود که در تاریخ 29سپتامبر 1903 این قانون را به اجرا گذاشت . اولین قوانین رانندگی در ایالات متحده در سال1910 و در ایالت نیویورک تصویب شد و اولین ایالتی که داشتن گواهینامه را برای همه رانندگان الزامی کرد ، نیوجرسی بود (از سال 1913).
گواهی‌نامه رانندگی در ایران : در ایران سال‌ها دو نوع گواهینامه خودرو وجود داشت : گواهینامه پایه دو که مخصوص رانندگی با خودروهای با ظرفیت حداکثر ۳۵۰۰ کیلوگرم بود (مثل خودروهای سواری، مینی‌بوس و وانت بار) و گواهینامه پایه یک که مخصوص رانندگی با خودروهای بالای ظرفیت ۳۵۰۰ کیلوگرم (مثل کامیون و اتوبوس و تریلر) بود . مدت اعتبار این گواهینامه‌ها در ابتدا ۱۰ سال بود که بعداً به ۵ سال کاهش یافت . در حال حاضر گواهینامه پایه یک به همان صورت اول باقی مانده و گواهینامه پایه دو سابق به قوت اعتباری خود باقی مانده اما برای متقاضیان جدید صادر نمی‌شود به جای آن دو نوع گواهینامه به نام‌های ب۱ و ب۲ تعریف شده‌است . دارندگان گواهینامه ب۱ در سال اول حق رانندگی از ساعت ۱۲ شب الی ۵ صبح را ندارند و مجاز به رانندگی خارج از شهر و در آزادراه ها نیستند ، همچنین حق ندارند با وسایل نقلیه عمومی رانندگی کنند . این افراد بعد از گذشت یک سال از مدت گرفتن گواهینامه ب۱ می‌تواند با شرکت در یک آزمون ،گواهینامه ب۲ که محدودیت های ذکر شده برای گواهینامه ب۱ را ندارد دریافت کند . پس از دو سال گواهینامه ب۱ فاقد اعتبار است و در صورت بروز تصادف ، شرکت بیمه به این افراد خدمات‌‏رسانی نخواهد کرد .
گواهینامه پایه یک در ایران برای رانندگی با کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی به جز موتور گازی و موتور سیکلت اعتبار دارد . برای موتورسیکلت ، تراکتور و ماشین‌های سنگین ، گواهینامه‌های ویژه‌ای در ایران وجود دارد .

14- جریمه
معنی لغوی جریمه ، تاوان نقدی که از مجرم می گیرند ، می باشد . جریمه رانندگی به معنای قلک ساختن برای حکومت نیست . جریمه باید کارکرد کنترل تخلف را داشته باشد ، تا زمانی که صاحبان خودروهای چند صد میلیونی را جریمه ۵۰ هزار تومانی کنیم ، معنایش این است که او هرچه‌قدر دلش بخواهد می‌تواند تخلف کند و جان دیگران را به خطر اندازد . در یک کلام ، اگر حکومت با استفاده از ابزارهای امروزی ، کارنامه رانندگی تک‌تک افراد

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سیاست جنایی، سیاست کیفری، راهنمایی و رانندگی، سیاست جنایی تقنینی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عوامل خطر، مصرف مواد، انتقال اطلاعات، مفهوم شناسی