منابع و ماخذ پایان نامه سوگیری، اضطراب اجتماعی، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

مرتبط می‌داند کلید “م” و در صورتی که نامرتبط می‌داند کلید “ی” را فشار دهد. کوشش بعدی بلافاصله پس از پاسخ آغاز خواهد شد.
این نسخه از دو جهت با نسخه اولیه که در پژوهش برد و امیر (2008) معرفی شده است، متفاوت است. نخست اینکه بر خلاف نسخه اولیه که جمله بر روی صفحه باقی می‌ماند تا آزمودنی کلیدی را به نشانه پایان خواندن فشار دهد، برای هر جمله محدودیت زمانی در نظر گرفته شد. از آن جهت که در ارائه جمله بدون محدودیت زمانی با فعال شدن مرحله راهبردی پردازش اطلاعات، آزمودنی تلاش می‌کند تا تصویر مطلوبی از خود نشان دهد و این برخلاف هدف پژوهش خواهد بود. تفاوت دیگر تغییر کلید پاسخگویی است. در نسخه اولیه کلید “1” و “3” به عنوان کلید پاسخ معرفی شده‌اند که با توجه به نزدیک بودن فاصله این دو کلید و راحت نبودن جایگاه دست برای حفظ سرعت پاسخدهی به کلید “م” و “ی” تغییر یافت.
شرایط تعدیل سوگیری تفسیر مشابه فرآیند سنجش است با این تفاوت که به آزمودنی درباره پاسخش در خصوص مرتبط بودن یا مرتبط نبودن کلمه و جمله بازخورد داده می‌شود. در صورتی که آزمودنی ارتباط کلمه و جمله را در کوشش‌های تفسیر خنثی، مرتبط و در کوشش‌های تفسیر تهدیدآمیز نامرتبط بداند، بازخورد مثبت “درست است” دریافت می‌کند؛ بنابراین، وقتی تفسیرهای خنثی را تصدیق می‌کند یا تفسیرهای تهدیدآمیز را درباره جملات مبهم رد می‌کند، بازخورد مثبت دریافت می‌کند. در مقابل، وقتی آزمودنی ارتباط کلمه و جمله را در کوشش‌های تفسیر تهدیدآمیز مرتبط و در کوشش‌های تفسیر خنثی نامرتبط ارزیابی می‌کند، بازخورد منفی “نادرست است” می‌گیرد. بنابراین، وقتی تفسیرهای تهدیدآمیز را تصدیق می‌کند یا تفسیرهای خنثی را رد می‌کند، بازخورد منفی دریافت می‌کند. انتظار می‌رود این همخوانی بازخوردها سوگیری تفسیر خنثی را تقویت کند و سوگیری تفسیر تهدیدآمیز را خاموش سازد.
شرایط گروه کنترل بر همین مبنا ارائه می‌شود. تنها تفاوت در مفهوم و بافت جملات است که درخصوص موقعیت‌های غیراجتماعی یا عملکردی هستند.
در هر یک از سه شرایط سنجش، تعدیل و کنترل، 129 کوشش اجرا شد. کلمات و جملات در مرکز صفحه مانیتور با پس زمینه سفید، قلم مشکی، فونت 72 و 36 ارائه شدند.

3-5- روش اجرا

با اعلام فراخوان و مراجعه افراد با علائم اضطراب اجتماعی داوطلب، پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (2000) به عنوان ابزار غربال اجرا شد. از افرادی که نمرات بالاتر از خط برش و مبین اضطراب اجتماعی را کسب کرده و شرایط کنترل را برآورده ساختند، برای شرکت در پژوهش دعوت شد. با اخذ موافقت شرکت‌کنندگان برای ادامه کار، پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987) و ترس از ارزیابی منفی (1983) اجرا شد و سوگیری توجه و سوگیری تفسیر بوسیله آزمایه پروب دات و پارادایم ارتباط کلمه-جمله مورد ارزیابی قرار گرفت. از آنجا که برای پژوهش حاضر دو شرایط آزمایشی و در هر شرایط گروه آزمایش و کنترل تعریف شد، فرد به تصادف، در یکی از گروه‌های چار گانه پژوهش قرار داده شد؛ این گروه‌ها عبارت بودند از:
1) اجرای برنامه تعدیل سوگیری تفسیر 2) کنترل برنامه تعدیل سوگیری تفسیر 3) اجرای برنامه اصلاح سوگیری توجه 4) کنترل برنامه اصلاح سوگیری توجه. در هر کدام از این گروه‌ها، به تصادف 20 نفر برنامه‌های مدنظر را تکمیل نمودند. پس از چهار جلسه اجرای برنامه، سوگیری توجه و سوگیری تفسیر مجدداً ارزیابی شد و پرسشنامه‌ها نیز بار دیگر ارائه شد.
در خصوص شرایط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اجرای پژوهش لازم به ذکر است که تکمیل مقیاس‌ها و آزمایه‌ها به صورت انفرادی صورت گرفت. آزمایه‌های پروب دات و ارتباط کلمه-جمله به صورت کامپیوتری، با استفاده از لپ‌تاپ ASUS با صفحه نمایش 14 اینچ اجرا شد. دستگاه بر روی میز با فاصله 5±45 سانتیمتر در جلو شرکت‌کننده قرار می‌گرفت. اجرا با خواندن دستورالعمل توسط شرکت‌کننده و در صورت نیاز ارائه شفاهی توضیحات، شروع شده و پس از 10 کوشش تمرینی در ابتدای هر یک از آزمایه‌ها، کوشش‌های اصلی ارائه می‌شد.

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

داده‌های به دست آمده با روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار آماری 20 SPSS مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی فرضیات و سوالات، نخست با آزمون t مستقل همسانی واریانس‌ها تایید شد و سپس طرح تحلیل کوواریانس یک راهه (ANCOVA) اجرا شد.

فصل چهارم

یافته‌های پژوهش

در این فصل، ابتدا اطلاعات توصیفی متغیرهای پژوهش در هر یک از گروه‌های آزمایش و کنترل ارائه می‌شود. سپس با توجه به فرضیات و سوالات، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

4-1- آماره‌های توصیفی

4-1-1- آماره‌های توصیفی متغیر سن

جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار متغیر سن
گروه
میانگین
انحراف معیار
آزمایش تعدیل تفسیر
60/22
28/3
آزمایش اصلاح توجه
90/24
25/3
کنترل تعدیل تفسیر
65/23
36/3
کنترل اصلاح توجه
35/24
62/2

همانگونه که جدول 4-1 نشان می‌دهد، میانگین سن شرکت‌کنندگان در گروه آزمایش تعدیل تفسیر 60/22، گروه آزمایش اصلاح توجه 90/24، گروه کنترل تعدیل تفسیر 65/23 و گروه کنترل اصلاح توجه 35/24 است.
4-1-2- آماره‌های توصیفی متغیر علائم اضطراب اجتماعی
در جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار نمره علائم اضطراب اجتماعی بر مبنای پرسشنامه کانور (2000) در گروه‌های آزمایش و کنترل و مراحل پیش آزمون و پس‌آزمون ارائه می‌شود.

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار متغیر علائم اضطراب اجتماعی
متغیر
مرحله
شاخص آماری

گروه
میانگین
انحراف معیار
تعداد
علائم اضطراب اجتماعی
پیش آزمون
آزمایش تعدیل تفسیر
05/31
10/11
20

آزمایش اصلاح توجه
15/28
98/7
20

کنترل تعدیل تفسیر
15/29
32/7
20

کنترل اصلاح توجه
20/34
89/11
20

پس‌آزمون
آزمایش تعدیل تفسیر
65/25
77/12
20

آزمایش اصلاح توجه
00/25
35/9
20

کنترل تعدیل تفسیر
70/29
02/8
20

کنترل اصلاح توجه
25/34
16/11
20

برمبنای جدول فوق در پیش‌آزمون، گروه کنترل اصلاح توجه بیش‌ترین میانگین (20/34) و گروه آزمایش اصلاح توجه کمترین میانگین (15/28) نمرات علائم اضطراب اجتماعی را داراست. در پس‌آزمون نیز همین دو گروه بیش‌ترین (25/34) و کمترین (25) میانگین نمرات را نشان می‌دهند.

4-1-3- آماره‌های توصیفی متغیر سطح اضطراب اجتماعی
جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار سطح اضطراب اجتماعی بر مبنای پرسشنامه لیبوویتز (1987) در گروه‌های آزمایش و کنترل و مراحل پیش آزمون و پس‌آزمون را نشان می‌دهد.

جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار متغیر سطح اضطراب اجتماعی
متغیر
مرحله
شاخص آماری

گروه
میانگین
انحراف معیار
تعداد
سطح اضطراب اجتماعی
پیش آزمون
آزمایش تعدیل تفسیر
70/59
48/25
20

آزمایش اصلاح توجه
45/54
44/23
20

کنترل تعدیل تفسیر
65/54
12/25
20

کنترل اصلاح توجه
50/63
07/21
20

پس‌آزمون
آزمایش تعدیل تفسیر
30/50
43/26
20

آزمایش اصلاح توجه
05/46
93/18
20

کنترل تعدیل تفسیر
45/56
68/25
20

کنترل اصلاح توجه
05/62
01/23
20

مشاهده می‌شود که بالاترین میانگین نمرات سطح اضطراب اجتماعی در پیش‌آزمون متعلق به گروه کنترل اصلاح توجه (50/63) است. همین گروه در پس‌آزمون نیز با میانگین 05/61 بالاترین میانگین نمرات را نشان می‌دهد.

4-1-4- آماره‌های توصیفی متغیر ترس از ارزیابی منفی

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار متغیر ترس از ارزیابی منفی
متغیر
مرحله
شاخص آماری

گروه
میانگین
انحراف معیار
تعداد
ترس از ارزیابی منفی
پیش آزمون
آزمایش تعدیل تفسیر
10/25
93/8
20

آزمایش اصلاح توجه
40/25
10/11
20

کنترل تعدیل تفسیر
20/26
76/8
20

کنترل اصلاح توجه
25/27
91/11
20

پس‌آزمون
آزمایش تعدیل تفسیر
00/20
40/11
20

آزمایش اصلاح توجه
30/22
57/9
20

کنترل تعدیل تفسیر
10/27
39/9
20

کنترل اصلاح توجه
70/27
96/11
20

برمبنای جدول 4-4، در پیش‌آزمون، گروه کنترل اصلاح توجه بالاترین میانگین (25/27) و گروه آزمایش تعدیل تفسیر پایین‌ترین میانگین نمرات (10/25) را داراست. در پس‌آزمون، گروه کنترل اصلاح توجه با میانگین 70/27 کماکان بالاترین میانگین و گروه آزمایش تعدیل تفسیر با میانگین 20 کمترین میانگین نمرات را نشان می‌دهد.

4-1-5- آماره‌های توصیفی متغیر سوگیری توجه
با توجه به فرمول کسر میانگین زمان واکنش به نشانگر پشت چهره آزمایشی از میانگین زمان واکنش به نشانگر پشت چهره خنثی در محاسبه نمره سوگیری توجه، بالاترین میانگین نمره سوگیری توجه در پیش‌آزمون، در گروه کنترل اصلاح توجه (15/30-) و پایین‌ترین میانگین در گروه آزمایش تعدیل تفسیر (75/5-) دیده می‌شود. در پس‌آزمون، گروه کنترل اصلاح توجه (30/31-) بیش‌ترین میانگین و گروه آزمایش اصلاح توجه با میانگین 5/4 کمترین میانگین را نشان می‌دهد.

نمودار 4-1- میانگین متغیر سوگیری توجه گروه‌های چهار گانه

4-1-6- آماره‌های توصیفی متغیر سوگیری تفسیر
در این بخش میانگین نمره متغیر سوگیری تفسیر به تفکیک سوگیری خنثی و سوگیری منفی مرتبط با تهدید در هر گروه ارائه می‌شود.

نمودار 4-2- میانگین متغیر سوگیری تفسیر گروه آزمایش تعدیل تفسیر

مشاهده می‌شود که در گروه آزمایش تعدیل تفسیر در پیش‌آزمون، میانگین نمره سوگیری تفسیر خنثی 85/62 و میانگین نمره سوگیری تفسیر منفی 95/66 است که در پس‌آزمون میانگین نمره سوگیری تفسیر خنثی به 30/93 و نمره سوگیری تفسیر منفی به 70/35 تغییر یافته است.

نمودار 4-3- میانگین متغیر سوگیری تفسیر گروه آزمایش اصلاح توجه

بر مبنای نمودار 4-3، در پیش‌آزمون، میانگین نمره سوگیری تفسیر خنثی 05/62 و میانگین نمره سوگیری تفسیر منفی 95/66 است. در پس‌آزمون میانگین نمره سوگیری تفسیر خنثی 05/69 و میانگین نمره سوگیری تفسیر منفی 95/59 گزارش می‌شود.

نمودار 4-4- میانگین متغیر سوگیری تفسیر گروه کنترل تعدیل تفسیر
همانطور که در نمودار 4-4 مشاهده می‌شود، در پیش‌آزمون میانگین نمره سوگیری تفسیر خنثی 20/60 و سوگیری تفسیر منفی 60/69 است. در پس‌آزمون این دو مقدار به ترتیب 20/63 و 30/65 گزارش می‌شود.
در نهایت در گروه کنترل اصلاح توجه میانگین نمره سوگیری تفسیر خنثی در پیش‌آزمون 10/61 و در پس‌آزمون 30/62 است. علاوه بر این، میانگین نمره سوگیری تفسیر منفی در پیش‌آزمون 85/67 و در پس‌آزمون 70/66 گزارش می‌شود.

نمودار 4-5- میانگین متغیر سوگیری تفسیر گروه کنترل اصلاح توجه

4-2- آزمون فرضیه‌ها و سوالات

پیش از تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون کولمگروف اسمیرنف به جهت بررسی توزیع بهنجار نمرات و آزمون t مستقل در راستای بررسی تساوی واریانس گروه‌های کنترل و آزمایش صورت گرفت. نتایج توزیع بهنجار و تساوی واریانس‌ها را تایید نمود.

4-2-1- فرضیه اول
به منظور بررسی تاثیر برنامه تعدیل سوگیری تفسیر بر نمره سوگیری تفسیر منفی و سوگیری تفسیر خنثی، از تحلیل کوواریانس یک راهه (ANCOVA) استفاده شد. با تایید شیب خط رگرسیون یکسان دو گروه، گروه آزمایش و کنترل شرایط تعدیل سوگیری تفسیر به عنوان متغیر مستقل، نمره سوگیری تفسیر منفی به عنوان متغیر وابسته و نمره پیش‌آزمون سوگیری تفسیر منفی و سن به عنوان متغیرهای همپراش وارد مدل شدند.

جدول 4-5- تحلیل کوواریانس سوگیری تفسیر منفی در شرایط تعدیل سوگیری تفسیر

متغیر
مجذور میانگین
درجه آزادی
F
P
ضریب اتا
کنترل
سن
56/431
1
36/1
25/0
03/0

پیش‌آزمون سوگیری تفسیر منفی
89/328
1
03/1
31/0
02/0
گروه
پس‌آزمون سوگیری تفسیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع اخلاق فردی، تربیت اخلاقی، اخلاق اجتماعی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سوگیری