منابع و ماخذ پایان نامه سود سهام، پردازش اطلاعات، ارزش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ر مقداری است که فرد می‌تواند در طول هفته مصرف کند و همچنان در پایان هفته به خوبی اول هفته که شروع کرده باشد. اگر چه تعریف هیکس بر سود فردی تاکید دارد، اما این مفهم می‌تواند به عنوان مبنایی برای تعیین سود تجاری با عوض کردن واژه‌ی مصرف کردن با توزیع کردن قرار گیرد. بنابراین، سود تجاری تغییر خالص دارایی‌ها در نتیجه فعالیت تجاری در طول دوره‌ی حسابداری خواهد بود. به عبارت دیگر، سود تجاری تغییر خالص دارایی‌ها به استثنای سرمایه‌گذاری‌های مالکان و توزیع سود بین آن‌ها است. لازم به ذکر است که این مفهوم تعیین سود از سود حسابداران با عنوان حفظ سرمایه نام گرفته است (کردستانی 1381). به طور کلی، از منظر اقتصادی سود به عنوان افزایش در رفاه تعبیر می‌شود. این تعریف از دیدگاه معنایی8 دارای تفسیر پذیری بالایی بوده و به دیگر سخن از قابلیت فهم زیادی برخوردار است.
سود حسابداري به بیان ساده بدین گونه تعریف می‌شود: تفاوت بين درآمد تحقق يافته ناشي از معاملات دوره و بهاي تاريخي منقضي شده مربوطه. این تعریف بیانگر این است که سود حسابداري داراي پنج ويژگي مي‏باشد:
1- سود حسابداري مبتني بر معاملات واقعي است كه شركت آن‌ها را انجام داده است (سود حسابداري اصولاً از تفاوت درآمد فروش كالاها يا خدمات با هزينه‏هاي لازم براي انجام دادن اين فروش بدست مي‏آيد). بر حسب سنت، حرفه حسابداري براي محاسبه سود از روش معاملاتي استفاده كرده است. اين معامله يا داد و ستد مي‏تواند درون سازمان يا برون سازمان باشد. معاملات آشكار يا برون سازماني، در نتيجه كالاها يا خدماتي كه شركت از ساير واحدها مي‏خرد يا به آن‌هامی‌فروشد انجام مي‌شود و معاملات پنهان (درون سازماني) به سبب استفاده يا تخصيص دارايي‏ها در درون شركت انجام مي‌شوند. معاملات برون سازماني از آن جهت آشكار هستند كه بر يك سري مدارك عيني استوار هستند. معاملات درون سازماني بدان سبب پنهان هستند كه بر مبناي مداركي قرار دارند كه چندان عيني نمي‏باشند.
2- سود حسابداري بر مبناي فرض دوره زماني، به عنوان يك امر بديهي قرار دارد و به عملكرد مالي شركت در طي يك دوره زماني مفروض يا مشخص اشاره دارد.
3- سود حسابداري كه بر مبناي اصل تحقق درآمد قرار دارد، ايجاب مي‏كند كه درآمد تعريف شود، آن‌را اندازه‏گيري و شناسايي (ثبت) نمود. به طور كلي، اصل تحقق درآمد معيار يا آزموني است براي شناسايي (ثبت) درآمد و در نتيجه شناسايي (ثبت) سود.
4- سود حسابداري ايجاب مي‏كند كه اصل بهاي تاريخي به صورت دقيق رعايت شود. يك دارايي تا زماني كه فروش تحقق مي‏يابد بر مبناي بهاي تمام شده ثبت مي‏شود و در آن زمان هر نوع تغييري در ارزش شناسايي مي‏شود.
5- سود حسابداري ايجاب مي‏كند كه درآمدهاي تحقق يافته دوره، در رابطه با هزينه‏هاي مربوط، متناسب يا ذي‏ربط مورد توجه قرار گيرند. از اين رو سود حسابداري بر مبناي اصل تطابق قرار دارد (رياحي بلكويي، 1381).
2-3- پيش‏بيني سود حسابداري
بسياري از سرمايه‌گذاران، پيش‌بيني سود آتي را به عنوان عامل تعیین‌کننده در پيش‌بيني توزيع سود سهام آينده به کار مي‌برند. بديهي است كه سود سهام مورد انتظار به نوبه خود نقش تعیین‌کننده‌ای در قيمت‌گذاري ارزش جاري سهام يا كل واحد تجاري دارد، از آنجا كه پيش‌بيني سود براي سرمايه‌گذاران و تحليل‌گران از اهميت والايي برخوردار است.
2-4- پيش‏بيني سود
يكي از هدف‏هاي حسابداري و تهيه صورت‌هاي مالي، فراهم كردن اطلاعات سودمند به منظور تسهيل تصميم‌گيري است. يكي از ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري، نيز سودمندي در پيش‌بيني است. معيار ارزش پيش‌بيني، احتمال وجود ارتباط بين رويدادهاي اقتصادي مورد علاقه تصميم‌گيرنده و متغيرهاي پيش‌بيني كننده است. اين مفهوم از مدل‌هاي ارزشيابي سرمايه‌گذاري استخراج شده است. اگر اطلاعات حسابداري براي تصميم‌گيري سودمند باشد، بايد امكان پيش‌بيني بعضي از رويدادهايي را فراهم كند كه به عنوان داده‌هاي ورودي مدل‌هاي تصميم‌گيري استفاده مي‌شود. مدل‌هاي تصميم‌گيري را مي‌توان از طريق تئوری‌های توصيفي، واكنش سرمايه‌گذاران و بازار به اطلاعات حسابداري شناسايي كرد. حسابداري يكي از اطلاعات اصلي مورد استفاده در اين مدل‌ها است (خالقي مقدم و رحماني، 1382).
پيش‌بيني سود حسابداري و تغييرات آن به عنوان يك رويداد اقتصادي از ديرباز مورد علاقه سرمايه‌گذاران، مديران، تحليل‌گران مالي، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده است. اين توجه ناشي از استفاده از سود در مدل‌هاي ارزيابي سهام، كمك به كاركرد كارايي بازار سرمايه، ارزيابي توان پرداخت، ارزيابي ريسك، ارزيابي عملكرد واحد اقتصادي و مباشرت مديريت، ارزيابي نحوه انتخاب روش‌هاي حسابداري توسط مديريت و استفاده از پيش‌بيني‌هاي سود در پژوهش‌هاي اقتصادي، مالي و حسابداري است (شریعت پناهی و قاسمي، 1384).
پيش‌بيني سود حسابداري، ميزان رشد و تغييرهاي آن مورد علاقه سرمايه‌گذاران، مديران، تحليل‌گران مالي، پژوهشگران و اعتباردهندگان است. اين توجه به دليل استفاده از سود در مدل ارزيابي سهام (ارتباط مفروض بين سود و جريان‌هاي نقدي)، كمك به كاركرد كارايي بازار سهام (ارتباط بين تغييرات سود و تغييرات قيمت سهام)، ارزيابي توان پرداخت (سود سهام، بهره و تعهدات)، ارزيابي عملكرد واحد اقتصادي و مباشرت مديريت، ارزيابي نحوه انتخاب روش‌هاي حسابداري توسط مديريت و استفاده از پيش‌بيني‌هاي سود در پژوهش‌هاي اقتصادي، مالي و حسابداري است (خالقي مقدم و رحماني، 1382).
پيش‌بيني،عاملي کليدي درتصميم‌گيري‌ها‌ي اقتصادي است. سرمايه‌گذار‌ان،اعتباردهندگان،مديريت وديگراشخاص درتصميم‌گيري‌هاي اقتصادي متکي به پيش‌بيني و انتظارات هستند. ازآنجایی که سرمايه‌گذاران وتحليل‌گران مالي ازسودبه عنوان يکي از معيارهاي اصلي براي ارزيابي شرکت‌هااستفاده مي‌کنند،آنان تمايل به اندازه‌گيري ميزان سودآوري آتي دارندتانسبت به نگهداري یافروش سهام خودتصميم‌گيري کنند. آنان با پيش‌بيني سود،نسبت به وضعيتي که شرکت قضاوت مي‌کنند. زيرادراصل تفاوت در اين پيش‌بيني‌ها است که تخصيص منابع سرمايه به بخش‌هاوواحدهاي مختلف تجاري را تعيين مي‌کند. اين موضوع براي سرمايه‌گذاران بالقوه نيزاهميت دارد. آن‌ها باپيش‌بيني جريان‌هاي نقدي وسودهاي آتي،نسبت به سرمايه‌گذاري وتخصيص منابع سرمايه خود اقدام مي‌کنند. به طور کلي ارزش اطلاعات حسابداري با ارزش ومحتواي پيش‌بيني آن سنجيده مي‌شود‌. ازاين‌روهرگونه پژوهش که توان حسابداري رابراي شناخت محتواي اطلاعات حسابداري،به ویژه ازنظرتوان پيش‌بيني افزايش دهد،به همان نسبت براي حسابداري مهم است وبه همين ترتيب براي زمينه‌هاي مربوط به حسابداري نظيرمديريت امورمالي اهميت دارد (علوي طبري و جليلي، 1385).
2-5- سودمندي در پيش‌بيني
مفهوم سودمندي در پيش‌بيني، از مدل‌هاي ارزشيابي سرمايه‌گذاري نتيجه مي‌شود كه هیئت استانداردهاي حسابداري مالي در بيانيه شماره يك مفاهيم حسابداري مالي آن را این‌چنین تعريف مي‌كند: كيفيت اطلاعات كه به استفاده‌كنندگان كمك مي‌كند. به صورت فزاينده، احتمال وقوع نتايج گذشته يا حال را براي پيش‌بيني به کار گيرند. هندريكسون وبردا (1994)، بر اين باورند كه اگر اطلاعات حسابداري براي تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط و مهم است، اين اطلاعات بايد در مدل‌هاي تصميم‌گيري توسط سرمايه‌گذاران به‌کاربرده شود. بنابراين، اين پرسش مطرح مي‌شود كه مدل‌هاي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران کدام‌اند؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد پژوهش‌هاي انجام مي‌شد تا رفتار سرمايه‌گذاران نسبت به داده‌هاي حسابداري و همچنين مدل‌هاي تصميم‌گيري مطالعه شود. اين مطالعات در دو دسته پژوهش‌هاي حسابداري و همچنين نظريه‌هاي توصيفي رفتار سرمايه‌گذاران و عكس‌العمل بازار دنبال شد. اما مهم‌ترین مشكل اين است كه دانسته‌هاي سرمايه‌گذاران به اطلاعاتي محدود مي‌شود كه در اختيار آنان قرار مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد تو نایی پيش‌بيني اطلاعات حسابداري، موضوع بسياري از تصميم‌هاي آتي و تدوين استانداردها باشد.
2-6- تعداد دفعات پيش‏بيني سود توسط مديران
سوديکي ازاقلام مهم واصلي صورت‌هاي مالي است که توجه استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي رابه خودجلب مي‏كند. سرمايه‏گذاران، اعتباردهندگان، مديران، كاركنان، تحليلگران، دولت و ديگر استفاده‏كنندگان صورت‏هاي مالي از سود به عنوان مبنايي جهت اتخاذ تصميمات سرمايه‏گذاري، اعطاي وام، سياست پرداخت سود، ارزيابي شركت‏ها، محاسبه ماليات و ساير تصمیمات مربوط به شركت استفاده مي‏كنند (مشايخ و شاهرخي، 1386).
اطلاعات ارائه‌شده توسط شركت و در نتيجه سود، مبتني بر رويدادهاي گذشته شركت است اما سرمايه‏گذاران، نيازمند اطلاعاتي راجع به آينده شركت مي‏باشند. يكي از ديدگاه‏هاي موجود در اين زمينه، ارائه صرفاً تاريخي و جاري توسط واحد تجاري است البته به نحوی كه سرمايه‏گذاران بتوانند خود پيش‏بيني‏هاي مربوط به آينده را انجام دهند. ديدگاه ديگر اين است كه مديريت با در دست داشتن منابع و امكانات به انجام پيش‏بيني‏هاي قابل‌اعتماد بپردازد و با انتشار عمومي اين پيش‏بيني‏ها، كارايي بازارهاي مالي را افزايش دهد (مشايخ و شاهرخي، 1386).
تصميم‌گيري درباره انتخاب بين دوديدگاه بالامشکل به نظرمي‌رسدزيرادرک قابل‏قبول يا ازنحوه پردازش اطلاعات توسط سرمایه‌گذاران موجودنيست وتئوری بازارکارابر ميزان و سرعت تأثیر اطلاعات مالي بر قيمت سهام تاكيد دارد. به طور كلي، نظر اغلب دست‏اندركاران مالي بر اين است كه انتشار پيش‏بيني‏هاي مالي به اتخاذ تصميمات سرمايه‌گذاري كمك مي‏كند (مشايخ و شاهرخي، 1386).
پيش‏بيني به سرمايه‌گذاران کمک مي‌کندتافرايندتصميم‌گيري خودرابهبودبخشندو خطر تصميم‏هاي خود را كاهش دهند. آن‌ها علاقه دارند، منافع آينده سرمايه‌گذاري خود رابرآوردنمايندتابتواننددرباره دريافت سودنقدي آينده ونيزارزش سهام خودداوري کنند.
بيوردراین‌باره مي‏گويد: پيش‏بيني‏هارامي‏توان بدون اخذتصميم انجام دادولي کوچک‌ترین تصمیم‌گیری را نمي‏توان بدون پيش‏بيني انجام داد.
پيش‏بيني،عاملي کليدي درتصميم‏گيري‏ها‏ي اقتصادي است. سرمايه‏گذاران،اعتباردهندگان،مديران وديگراشخاص درتصميم‏گيري‏هاي اقتصادي متکي به پيش‏بيني و انتظارات هستند. ازآنجاييکه سرمايه‏گذاران وتحليلگران مالي ازسودبه عنوان يکي از معيارهاي اصلي براي ارزيابي شرکت‏هااستفاده مي‏کنند،از آن جهت مديران تمايل دارند كه سودهاي آتي را پيش‌بيني كنند و وضعيت واحد تجاري براي آن‌ها مطلوب جلوه دهند (آقايي، 1373).
تنوع منابع پيش‏بيني سود سبب توجه به دقت درپيش‌بيني مي‏شود. منبعی که به درصد اشتباه کمتري بینجامديعني پيش‏بيني به واقعيت نزديک باشد،مطمئن‌ترخواهدبود. دردنيا پژوهش‏هاي زيادي به مقايسه دقت پيش‏بيني سودتوسط مديران بامدل‏هاي سري زماني يا پيش‏بيني سودتوسط تحليلگران بامدل‏هاي سري زماني يامقايسه هرسهم مدل باهم پرداختهاست. نتايج اکثرپژوهش‏هانشان مي‏دهد؛پيش‏بيني مديران ياتحليلگران نسبت به پيش‏بيني براساس مدل‏هاي سري زماني دقيق‏تراست. درکشورمابه طوررسمي تحليلگراني وجودنداردکه به پيش‏بيني سودبپردازند،يا پيش‏بيني‏هاي آن‌ها به صورت مدون وجودندارد،سرمايه‏گذاران ياازپيش‏بيني مديران استفاده مي‏کننديااينكه خود رأساًاقدام به پيش‏بيني سودمي‏نمايند. يافته‏هاي کرک و مالک یل9 (1968)، نشان مي‏دهد كه دقت پيش‏بيني تحليلگران از دقت پيش‏بيني‏هاي حاصله از مدل‏هاي سري زماني بيشتر است. رول‌اند10(۱۹۷۸)، پيش‏بيني مديران راباپيش‏بيني تحليلگران وهمچنين هريک رابا پيش‏بيني مدل‏هاي سري زماني مقايسه نمود. شواهدحاصله ازپيش‏بيني‏هاي سال۱۹۶۹تا ۱۹۷۳نشان داد؛پيش‏بيني مديران نسبت به تحليلگران ازدقت بيشتري برخورداراست اما تفاوت آن‌ها بااهميت نيست. علاوه براين،پيش‏بيني تحليلگران درصورتی که قبل از پيش‏بيني مديران اعلام شودنسبت به زماني که اين پيش‏بيني بعدازپيش‏بيني مديران اعلام شود،ازدقت کمتري برخورداراست. مقايسه اين دوپيش‏بيني بامدل‏هاي سري زماني حاکي ازآن بودکه پيش‏بيني تحليلگران

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی