منابع و ماخذ پایان نامه سهم بازار، سلسله مراتب، توسعه بازار

دانلود پایان نامه ارشد

با مقايسه كار مستقيم ويا هزينه توليد شده هر نوع كالايي بامقدار توليد آن كالا يك خط منحني بدست ميآيد (( گروه مشاوران بتن تشريح كردند كه هر مقدار بر ظرفيت توليد اضافه نمايند هزينه توليد كالا بمقدار معيني كاهش پيدا خواهد كرد كه اين نسبتها از %10 تا %30 متغير است . اين منحني بعد از پيدايش آن بصورت يك فن تجزيه و تحليل درآمد و همانطور كه در ابتداي اين سرفصل گفته شد اين منحني هاي تجربه اي يا تغييرات محيطي يك رفتار يا ويژگي خاص را به موسسه ياد ميدهد .

2-ب-3 : وكتور شد انسف : 2
يكي ديگر از استراتژي هايي كه بعنوان فن تجزيه و تحليل متكي به بازار و كالاي ، نظريه اي است كه توسط انسف بيان شده است . در اين ماتريس كالاها و خدمات با به نوع و حيطه بازاري كه در آن به فعاليت ميپردازند ارزشيابي ميشود .
در اين ماتريس 4 ناحيه دارد :
ناحيه اول : نفوذ به بازار
ناحيه دوم : توسعه محصول
ناحيه سوم : توسعه بازار ناحيه
ناحيه چهارم : تنوع بخشيدن
در ناحيه ا.ول :
موسسه دارد به عمق بازار نوذ كرده تا عملكرد موثرتري داشته باشد . بهمين دليل است كه در اين مرحله استراتژي هايي بايد براي موسسه درنظر گرفته شود كه اثرگذاري ان را در بازار بيشتر نمايد . همچنين موسسه ميتواند جداي از انجام وظايف اصلي خود به محيط هاي جديد و ديگر بازار وارد شده ( كه با فعاليت اوليه خود تفاوت دارد ) با درك شرايط بازار ، خدمت ويا كالا و همچنين توانايي و قدرت مانور بر روي محصول و ويژگيهاي آن ، كانالهاي توزيع در جهت كسب برتري به توسعه محصول و نيز بازار آن روي آورد .
در ناحيه دوم :
اين ماتريس محصول و يا خدمات مورد ارائه موسسه از نظر نوع ، كيفيت ، شكل و ….. در بازار ، براي ايجاد برتري رقابتي موسسه ميتواند در مورد هريك از خصوصيات ياد شده استراتژي هايي را بكار بندد تا تمايز محصولات و يا خدمات موسسه از رقبا آشكار گردد .
در ناحيه سوم :
در اين ناحيه بعد از متمايز سازي محصول و يا خدمات موسسه با استفاده از تكنيكهاي مختلف بازاريابي ( كه البته بسته به عواملي چون فرهنگي ، سياسي ، تكنولوژي مورد استفاده در جامعه است ) بازار محصولات خود را گسترس داده و از سهم بيشتري نسبت به رقبا برخوردار باشد .
درناحيه چهارم :
در اين ناحيه موسسه پس از موفقيت در توسعه بازار خود و همچنين كسب توانايي هايي دست به توليدات متنوع محصول اعم از كالا و يا خدمات زده تا بتواند در رشته صنعت هايي كه جذابيت بيشتري دارند نيز برتري خود را اعمال نمايد .
2-ب-4 : فنون ديگري براي تجزيه و تحليل :
2-ب-4-1: تجزيه تحليل پايمز :
اين تجزيه تحليل فني است كه سعي در بيان رابطه ميان استراتژي بازاريابي با بازگشت سرمايه گذاري دارد . اين فن نيز توسط شركت جنرال الكتريك ابداع گرديد .1
اصول و نتايج مهمي كه از تجزيه و تحليل ياد شده بدست ميآيد :
عوامل موثري كه در سودآوري موسسات دخيل ميباشند :
(( طبق تجزيه وتحليل پايمز اين عوامل شامل 37 بخش ميباشد . سرآمد اين عوامل سهم بازار، جمع هزينه بازاريابي ، كيفيت كالا و يا خدمات ، كيفيت محصولات ، معارف سرمايه اي تحقيق و توسعه كه اين عوامل در%8 سودآوري و موفقيت موسسه تعيين كننده است و بقيه اين عوامل بستگي به ميزان و شرايطي دارد كه هر موسسه با آن دست به گريبان است .))2
1- مديريت استراتژيك دكتر عليرضا اميركبيري 1377
2- كاتلد – فيليپا – مفاهيم استراتژي بازاريابي – فصل چهارم – چاپ اول 1377
الف : سهم بازار :
بطوركلي يكي از عوامل مهم و موثر در سودآوري وجود سهم بازار بيشتر نسبت رقبا در يك رشته صنعت ميباشد . بعنوان مثال موسساتي كه ميانگين سهم بازار آنها %40 است از موسساتي كه سهم بازار آنها %10 ميباشد ، داراي 4 برابر سودآوري بيشتر هستند .
مزاياي سهم بازار ويا عوامل موثر در سودآوري شركت عبارتند از : بالا بودن سرعت گردس سرمايه ، پائين بودن هزينه بازاريابي به نسبت فروش و …
ب : كيفيت كالا و خدمات :
دومين عامل موثر در سودآوري عرضه كالاها با كيفيت بالاي موسسه ميباشد كه تمايل استفاده از محصولات موسسه در نزد مشتريان افزايش پيدا ميكند .
هر قدر كه كيفيت محصولات موسسه بيشتر باشد به همان اندازه هزينه بازار يابي براي محصولات كاهش پيدا ميكند.
ج : تحقق و توسعه :
سودآوري در موسسه معمول عواملي است كه يكي ديگر از آنها تحقيق و توسعه در مورد محصول توليدي شركت ، استفاده از تكنولوژي توليدي و يا ارائه خدمات پيشرفته براي كسب سودآوري ميباشد كه به چند بخش صورت ميگيرد :
1) استفاده از تكنولوژي شركتهاي رقيب در توليد كالاها يا بدست آوردن دانش آن .
2) اطريق ابداعات و ابتكارات روش جديد براي توليد محصول ابداع شده يا محصول جديد توليد شود .
د : شاخص هاي رقابت پارتر : 1
شاخص فرآيندي پارتر به ساختار بازار و شرايط رقابت بيشتر تاكيد ميكند .بنظر او در تجزيه و تحليل استراتژي هاي رقابتي در الويت قرار گرفته است . به اين دليل در يك شاخه صنعت تعيين كننده رقابت وجود دارد :

—————–
1- كاتلد – فيليپا – مفاهيم استراتژي بازاريابي – فصل چهارم – چاپ اول 1999
الف : سطح رقابت فعلي
ب : قدرت خريداران
ج : قدرت فروشندگان
د : امكان ورود رقباي احتمالي به بازار
ه : ويژگيهاي كالاي جايگزين
هركدام از موارد ياد شده ميتواند به شكل يك عامل تهديد و يا فرصت تبديل شود .
2-ب-4-2- : تجزيه و تحليل جاذبه بازار و نمودار راهبردي :
(( اين روش توسط هافر و ثندل ابداع شد . اين افراد براي ثبت نمودن جاذبه به هر شاخه صنعت ، يك فرآيند 5 مرحله اي را پيشنهاد ميكند ))
– فعاليتهاي توسعه استراتژي :
اين نوع فعاليتها به توسعه معيارهاي سودآوري نسبي بازار ساختار نظم و ترتيبات حكومتي ، حجم بازار كالا ، نسبت رشد و …..
– درجه بندي :
مرحله دوم كه بعد از انتخاب معيارهاي مناسب رتبه بندي ميشوند عواملي بحراني يا داراي تاثير زياد در سازمان است .
– جمع آوري داده ها :
براي هركدام از معيارهاي انتخاب شده و عوامل موثر درآن اطلاعات و داده جمع آوري ميشود
تجزيه و تحليل :
تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده براي كسب نتيجه .
3-الف- استراتژي هاي رفتاري موسسه : 2
همانطور كه ميدانيم موسسه داراي يك چرخه عمر بوده كه از سودآوري شروع تا افول و ورشكستگي ادامه خواهد داشت .
——————
1-اميركبيري – عليرضا مديريت استراتژيك – فصل سوم – چاپ دوم 1377
2- همان ماخذ
طبيعي است كه هرچه فاصله و مدت دوره رشد و سودآوري آن بيشتر باشد عمر موسسه درازتر و بيشتر است از عواملي كه باعث رشد و سوداوري در فعاليتهاي موسسه ميشود انتخاب استراتژي رفتار مناسب در موسسه براي كسب نتيجه ميباشد .
هر موسسه در محيطي خاص از عوامل بيروني قرار داردو نيز خصوصيات منحصر به فردي كه موسسه ازقبيل توانائيها و نقاط ضعف خود دارد ، تلفيف دو عامل دروني و بيروني باعث ايجاد رفتارهاي خاص در موسسه ميگردد ، كه اهميت آن در ميزان رشد و سودآوري موسسه ميباشد .اما بطور كلي يك موسسه براي پيشبرد اهداف خود به سه نوع رفتار مختلف متوسل ميگردد .
الف) هيچ تغييري در استراتژيهاي فعلي وحال داده نميشود .
ب ) توسعه استراتژي ها با انجام تغييرات ويا باصطلاح بروزكردن آنها
ج ) ابداع و ايجاد استراتژي هاي نوين و جديد در سطح سازمان

لازم بذكر است كه فعاليت رفتاري موسسه در نحوه انتخاب استراتژي متناسب با موسسه بستگي به عوامل محيطي ازقبيل ، ميزان فعاليت اقتصادي در بازار كالا ، وضعيت رقابت در شاخه صنعت مورد فعاليت موسسه ، سلسله مراتب سازماني و …. و نيز توانايي موسسه در هريك از اين موارد ياد شده ميباشد .

3-الف- 1 : سلسله مراتب استراتژي هاي مورد استفاده در سازمانها و محتواي آنها :
اين سلسله مراتب عبارتند از :
الف : استراتژي هاي شركتي
ب : استراتژي موسسه
ج : استراتژي هاي وظيفه اي
تقسيم بندي ديگري كه در مورد استراتژي ها شده برحسب محتوا ميباشد عبارتنداز :

استراتژيهاي كلي ، وضعيت ويژه كه هدف هركدام از استراتژي هاي ياد شده ميتواند :
الف : سودآوري
ب : كاهش هزينه
ج : تنوع بخشيدن به نحوه خدمات ويا توليد كالا ميباشد

3-الف – 1-1: استراتژي هاي موسسه اي يا اصلي :
(( اين استراتژي ها سمت و سوي كلي موسسه را براي سوق دادن تمامي واحدهاي استراتژيك به يك جهت يا سيرخاص مشخص ميكند ، اين استراتژي هاي كلي عبارتنداز :
تمركز گرايي ، تنوع بخشيدن محصولات و ……
اين استراتژي ها خود به 4 بخش تقسيم ميشوند : )) 1

الف : استراتژيهاي حمايت كننده :
اين نوع استراتژي ها به قرار گرفتن مطمئن تر موسسه يك رشته صنعت نسبت به رقبا همراه با ايجاد فاصله ايمني بين آنها تاكيد دارند . اين نوع استراتژي ها سعي برآن دارند تا با استفاده از مزيتها و برتريهاي موسسه در يك يا چند بخش از بازار / كالا هموارد موفقيت موسسه را در رقابت با ديگر موسسات تضمين نمايند اين نوع استراتژي ها عبارتنداز :
كيفيت كالاها و خدمات ، پائين بودن قيمت ، دسترسي آسان و ……

ب : استراتژي هاي فرصت طلبانه :
از ديدگاه اين نوع استراتژي موسسه بايد داراي دو ويژگي باشد :
اول : توانايي در ايجاد برتري با شناخت موقعيتها و فرصتهاي محيطي .
دوم : توانايي سريع سازماندهي و بسيج امكانات موسسه .

—————
1- امير كبيري – عليرضا – مديريت استراتژيك – فصل سوم – چاپ دوم 1377
اين نوع استراتزي ها به سازمان يك زمينه آمادگي قبلي داده تا در هنگام هر اتفاق غيرقابل پيش بيني عكس العمل مناسب را از خود نشان دهند و داراي اين نوع توانايي هستند كه براي مقابله با رقبا هميشه داراي يك توانايي نوآوري در حفظ برتري ميباشند .

ج : استراتژي هاي بررسي گرا :
اين نوع استراتژي ها فعاليتهاي سازمان را با درنظر گرفتن چندين عوامل موثر در بازار / كالا بررسي كرده و سپس به موسسه امكان طراحي ، توليد و توزيع كالاها را ميدهد . اين نوع استراتژي ها بطور كلي داراي دو محاسن هستند :
اول : پيدا كردن راهي مطمئن تر با سودآوري بيشتر ( البته با درنظر گرفتن فرصت از دست رفته ) و نيز ريسك كمتر
دوم : بسيج تمامي امكانات موسسه در يك جهت براي كسب برتري كه ميتواند با ابتكارات و نوآوريها همراه بوده و آغازي دوباره براي توفق موسسه باشد .

د ) استراتژي هاي واكنش دار : 1
اين نوع استراتژي ها با ديد محرك بودن محيط خارجي و تاكيد تاثيرگذاري برسازمان ، به موسسه بعنوان يك سيستم عدم تاثيرگذار نظر كرده كه همواره سعي در انجام واكنش محيطي نسبت به تغييرات آن دارد .

3-الف-1-2: استراتژي هاي موسسه اي رقابتي :
اين نظريه توسط پورتو تر بيان گرديده . بنا به نظر وي اساسي ترين عاملي كه در دراز مدت باعث توفق سازمان ميگردد امتياز بستر رقابتي ميباشد كه موسسه در آن قرار دارد . يك موسسه براي آنكه بتواند به برتري رقابتي دست پيدا كند ، سعي بر آن دارد تا به دو استراتژي اصلي دست پيدا كند
————
1- بوسن – كلين – جوهره استراتژي – فصل پنجم – چاپ اول 1376
اول : هزينه يابي
دوم : متفاوت سازي . كه البته امتياز رقابتي مورد پورتو بستگي به ساختار رشته صنعت مورد فعاليت موسسه دارد .
طبق نظريه پورتو موسسه براي آنكه به موفقيت بالا در سطح بازار /كالا برسد بايد سه استراتژي هزينه رهبري ، متفاوت ساز و تمركز گرايي را بكار گيرد

الف : استراتژي هاي رهبري با توجه به هزينه :
دراين نوع استراتژي ها موسسه سعي دارد تا با انجام هزينه يابي در سطحي پائين تر از رقبا در جهت توليد و توزيع محصولات اقدام نمايد . انجام اين استراتژي به سه بخش عمده نياز است:
اول :استاندارد بودن
دوم : پائين آمدن منحني يادگير موسسه
سوم : توانايي انعطاف پذيري قيمت كالاها و خدمات مورد ارائه در موسسه

ب : استراتژي هاي متفاوت كردن :
اين نوع استراتژي سعي برآن دارد تا با تغيير دادن يكي از ويژگيهاي محصول ازقبيل شكل ظاهر ، كيفيت ، بسته بندي و قيمت و ……… سعي در مطلوب كردن آن دارند .

ج : استراتژي هاي تمركز گرايي :
از اين استراتژي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سهم بازار، رقابت بازار، چرخه عمر Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه توسعه بازار، سهم بازار