منابع و ماخذ پایان نامه سهم بازار، رقابت بازار، چرخه عمر

دانلود پایان نامه ارشد

گاوهاي شيرده :
اين واحدها با نسبت رشد كم داراي سهم بازار بزرگ و وسيع ميباشند .اين واحدها دوره رشد خود را طي كرده و هزينه آنها كم وسودآوريشان بيشتر ميباشد و عاملي براي پس انداز نقدينگي براي افزايش بنيه و توان موسسه در محيط رقابتي هستند .

د : واحدهاي تصفيه يا سگان :
بخشي از ماتريس بستن است كه هم داراي سهم بازار كم و نيز نسبت رشد كم ميباشند .در اين بخش كالاهايي كه رشدشان ضعيف و يا اندك شده قرار ميگيرند ، در اين نوع واحدهاي استراتژيك بازرگاني ورود و خروج نفدينگي باهم برابر بوده و براي حفظ سهم بازار و مقدار آن بايد اين واحدها را بوسيله انجام دادن برنامه ريزي ، ابداعات و نوآوريها در سازمان و تزريق اندازه نقدينگي تقويت نمود .
اما اين فنون نيز داراي يكسري محدوديتهايي ميباشد كه به انها ميپردازيم :

الف : تعداد رده بندي زياد – كم در ماتريس :
يك اصول كلي براي همه كالاها و فعاليتها در نظر ميگيرد . يعني كالاها و فعاليتهايي كه در اين تقسيم بندي نيز جايي ندارند نيز شامل اين نوع طبقه بندي ميشوند .

ب : توجه نكردن به عوامل ديگر محيطي و سازماني :
در اين نوع روش فقط در تجزيه تحليل آن دو روش بكار رفته است ك عبارتند از :
سهم نسبي بازار و وضعيت رقابت وديگر عوامل موثر در بازار را مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار نميدهد . بعنوان مثال مواردي ازقبيل : ميزان برتري رقبا هم نيروزايي كالاها در يك بازار و …..

ج : نبودن رابطه مقايسه اي بين واحدهاي موجود در ماتريس مورد نظر :
براي بررسي واحدهايي كه با مقياس موجود در ماتريس سنجيده ميشوند ، هيچگونه عامل مقايسه اي ميان اين واحدها وجود ندارد . تا بتوان ميان اين واحدها با يكديگر مقايسه برقرار نمود .
اما بطور كلي ميتوان گفت روشي را كه گروه مشاوران بستن آنرا پيشنهاد كرده اند هر چند يك تصوير كلي از فعاليتهاي واحدهاي مختلف استراتژيك در موسسه را در اختيار مديران ارشد قرار ميدهد اما :
اولاً : بهم واحدهاي استراتژيك موجود در موسسه به يك اندازه و ميزان مي نگرد .
ثانياً : ميزان همپوشاني فعاليتهاي اين واحدها را با يكديگر در فعاليتهاي موسسه مشخص نميكند .

2-الف-2- تجزيه تحليل مجموعه اي از استراتژي ها :
اين تجزيه و تحليل براساس روش تامپسون واستركيلند برمبناي اندازه سرعت رشد بازار ، وضعيت رقابت در رشته صنعت مورد فعاليت موسسه بوجود آمده است . در اين ماتريس استراتژي هاي منطقه اي به دو قسمت تقسيم شده است :
الف : ميزان رشد بازار
ب : وضعيت رقابت در يك رشته صنعت
كه وضعيت رقابت به چهار قسمت تقسيم ميشوند :
در اين تجزيه و تحليل مجموعه استراتژيكي كه در منطقه يك باتوجه به رشد بازار كم و رقابت ضعيف ، استراتژي هايي چون تخصصي شد يكپارچگي افقي در موسسه ، عقب نشيني نسبت به سطح بازار و تصفيه پيشنهاد شده است 1
البته مديران بايد قبل از اتخاز تصميم ميزان توانايي واحد استراتژيك و نيز تاثيرات محيطي بر روي آن اعم از فرصتها و تهميداتشان را سنجيده و آنگاه به موارد ياد شده بالا عمل نمايند .

——————–
1- مديريت استراتژيك دكتر عليرضا اميركبيري 1377
ناحيه دوم :
در اين ناحيه وضعيت بازاري بررسي ميشود كه رشد آن سريع و وضعيت رقابتي در آن بيشتر است . در اين ناحيه با توجه به وضعيت بازار و نيز شرايط محيطي استراتژي هايي كه بايد توسط موسسات بكار گرفته شوند ، عبارتند از : تخصصي شدن ،حفظ بازار موجود و نيز استراتژي يكپارچگي را نيز به اجرا بگذارد .در اين ناحيه با توجه به ريسك بازاري و رشد آن براي آنكه يك موسسه از ريسك فعاليتهاي خود بكاهد ميتواند از استراتژي متفاوت شدن در نحوه فعاليتهايش استفاده كند ، تا ريسك موجود در فعاليتهاي يك موسسه به يك اندازه پخش شود .
ناحيه سوم :
در ناحيه سوم وضعيت بازاري در آن بررسي ميشود كه داراي رقابتي برتر در بين موسسات ميباشد در اين ناحيه موسساتي وجود دارند كه داراي امكانات رشد كم ، نقدينگي بيشتر به نسبت فعاليتهاي خود بدست ميآورند .
براي موسساتي كه ميخواهند با توجه به شرايط اينچنيني در بازار به موفقيت و رهبري دست پيدا كنند ، ميتوانند از استراتژي هاي بدست آوردن موسساتي را كه در همان زمينه فعاليت ميكنند و با آنكه با ورود به فعاليتهاي جاذبي كه در بازار وجود دارد ميتواند استفاده كند . علاوه بر آن نيز موسسات ميتوانند با استفاده از سرمايه گذاري مشترك استراتژي هاي ياد شده بالا را با ريسك كمتري انجام دهند .
ناحيه چهارم :
در اين ناحيه وضعيت رقابت ضعيف در بازار و نيز كندي سرعت رشد آن مورد بررسي قرار ميگيرد . فعاليتها و استراتژي هايي كه موسسات در اين حالت با توجه به شرايط بازار انجام داده و يا انتخاب ميكند عبارتند از : استراتژي هاي حرفه جويي ، متمايز شدن و اتصال را ميتوان نام برد .

————-
كاتلر – فيليپ – مفاهيم استراتژي بازاريابي – فصل چهارم – چاپ اول 1999

3-1-2-1-3- سبد جنرال الكتريك :
در تجزيه و تحليلهايي كه از روش گروه بستن صورت گرفت ، ضعفهايي از آن مشاهده شده ، كارشناسان شركت جنرال الكتريك را بر آن داشت تا به تهيه يك روش جديدتري اقدام نمايند. اين افراد با كمك مك كينسي و شركت او يك ماتريس سبدي ديگري را بسط و توسعه دادند .
در ماتريس ارائه شده توسط اينشركت با بنيان قرار دادن جاذبه بازار در دراز مدت با عوامل رقابلت موسسه ، ماتريس گروه بستن را بطور ديگر اصلاح نمود .
در اين ماتريس جديد دو محورد تعريف شده است محور افقي شامل جاذبه بازار بوده و برحسب شدت آن يعني زياد ، كم و متوسط درجه بندي گرديده است .
در محور عمودي نيز موفقيت رقابتي موسسه همراه با برتريهاي آن قرار دارد و اين محور نيز مانند محور افقي برحسب شدت آن به سه قسمت : زياد – متوسط و يا كم تقسيم شده است .
براي آنكه بتوان واحدهاي استراتژيك را با توجه به اين ماتريس پيشنهادي سنجيد بايد متغيرهايي كه بر روي جاذبه بازار و نيز وضعيت رقابت تاثير دارند ، تجزيه و تحليل شوند .
از ويژگيهاي خيلي مهم اين نوع ماتريس ميتوان گفت : دركنار امكان دادن توانايي ارزيابي توليد و بازار هاي موجود ، وارد كردن متغيرهايي كه در تجزيه و تحليل ميدانهاي فعاليتي كمك ميكند و نيز توانايي تجزيه و تحليل رخدادهاي پيش بيني نشده را به مديران استراتژيك يك موسسه ميدهد . استراتژي هايي كه در سبد ماتريسي پيشنهادي جنرال الكتريك مورد استفاده قرار گرفته است .

الف : استراتژي هاي سرمايه گذاري موسسه و رشد :
اين استراتژيها در بخش اول ماتريس مورد نظر اجرا ميشوند . از اين استراتژي ها كه توسعه تكنولوژي ، افرايش ظرفيت توليد ، توسعه كالا و انجام طراحيهاي جديد ميتوان نام برد در موسسات مورد استفاده قرار ميگيرد .

ب : استراتژي هاي سرمايه گذاري انتخابي :
در واحدهايي كه به خصوصيات اين ناحيه مشابه هستند و با رنگ زرد تعريف ميشوند . راهبردهاي افزاريش سودآوري ، منابع وقابليت ارزشها بيشتر مناسب ميباشد .هدف كلي اين استراتژي موفقيت در بازار موجود همراه با سرمايه گذاري ميباشد .

ج : استراتژي هاي عقب نشيني :
اين نوع استراتژي ها با فروش تجهيزات كم مصرف يا بي مصرف ، كاهش زمان توليد ، كم كردن ميزان و تعداد كالاها صورت ميگيرد و فقط توليد كالاهايي كه برعهده موسسه است صورت ميگيرد .

2-الف – 4: تجزيه تحليل هافروماتريس ارزشيابي كالا / بازار :
ماتريس ارزشيابي كالاي هافر بعد از انتقاداتي كه از روشهاي بستن و جنرال الكتريك صورت گرفت و ضعف آنها در مراحل بعدي استفاده پيدا شد ، بوجود آمد . در اين ماتريس يك تقسيم بندي جديد متفاوت از دو پيشنهاد ديگر گذشته صورت گرفت ، يكي وضعيت رقابت و ديگري مراحل عمل كالا در اين ماتريس پيشنهادي (( هافر عمر كالاها را به پنج مرحله تقسيم كرده است : توسعه – رشد – ارزش – بلوغ – افول ))1 كه در محور افقي قرار ميگيرد.
در محور عمودي نيز وضعيت رقابت ((مانند ماتريس پيشنهادي جنرال الكتريك )) در سه قسمت درجه بندي شده وجود دارد كه در خوي – متوسط – ضعيف ميباشد .
دايره هاي قرار داده شده در ماتريس سهم ، بازار موسسه نيز اندازه اين دايره ها بزرگي بازارهايي را ك واحدهاي استراتژيك در آن فعاليت ميكنند را نشان ميدهد .
((ويژگي هاي اين ماتريس پيشنهادي توسط هافر آن است كه تجزيه تحليل موسسه را همواره با تعاملات موجود كه در بين رقبا وجود دارد همزمان مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد ))2
———————
1- امير كبيري – عليرضا – مديريت استراتژيك – فصل سوم – چاپ دوم
2- كاتلر فيليپ – مفاهيم استراتژي بازاريابي – فصل چهارم – چاپ اول 1999
و بطوركلي در اين نوع ماتريس پتانسيلهاي بازار ، سهم كالا و بازار ، وضعيت رقابت بازار و مرحله عمودي كه بازار در آْن قرار دارد ارزشيابي ميشود .

2-ب : فنون استفاده درتوسعه استراتژي هاي موسسه وواحداستراتژيك بازرگاني :
2- ب -1 : منحني عمر كالا و تابلو رقابت :
هر كالايي كه به سطح بازار رسيده است داراي 4 مرحله يا چرخ عمر ميباشد كه عبارتنداز :
ورود ، رشد ، بلوغ و افول . مراحل عمري كه كالاها در آن قرار دارند مرحله عمر كالا نام دارد. اين منحني هميشه با درنظر گرفتن عواملي ازقبيل حجم فروش و يا سودآوري برحسب سير و جريان كالاها همراه با وضعيت آن رسم ميشود . در اين منحني در محور افقي آن زمان ودر محور عمودي آن حجم فروش و سود قرار دارد .

ويژگيهاي مراحل عمر كالا واثرات آن بر روي استراتژيها :
الف : مرحله اول ورود :
در زمان ورود كالا و خدمات به بازار از آنجا كه اين محصولات تازه به بازار عرضه شده اند مشكلات چندي پيش روي موسسه ميباشد .
اول آنكه : محصولات تازه وارد اعم از كالا و خدمات داراي ظرفيت بازار محدود ميباشد .
دوم آنكه : در مورد كالاها در كانالهاي توزيع ديركرد توزيع بوجود ميآيد .
سوم : بعلت ناشناختي و گمنامي محصول هزينه هنگفتي براي شناساندن آن به مصرف كنندگان بايد هزينه شود .
چهارم : بعلت آنكه در بازار اين نوع محصول هزينه زياد وجود دارد . فقط موسساتي كه در ديگر واحدهاي استراتژيك خود داراي درآمد بالا هستند در اين مرحله ميتوانند موفق تر باشند زيرا در اين مرحله بايد از بنيه مالي قوي برخوردار باشد تا ريسك زيان دهي را در بازار جبران نمايد .
ب : مرحله رشد :
در اين مرحله از چرخه عمر كالاها ، فروشها سيرصعودي به خود ميگيرند به قسمتهاي ديگر و جديد بازار وارد شده ودر كانالهاي توزيع اثر گذار خواهد شد .در اين مرحله استراتژيهايي كه موسسه بكار ميگيرد عبارتند از :
تنوع بخشيدن كالا با استفاده بيشتر از ظرفيت خالي موسسه و نيز متفاوت سازي ميباشد .
در اين مرحله بخاطر عدم رقابت در قيمت سود موسسه افزايش پيدا ميكند .
ج : بلوغ :
اين مرحله از چرخه كالا مرحله تكامل يافته تر از مرحله رشد بوده و طولاني ترين دوره عمر كالا ميباشد .در اين مرحله رقابت در موسسات افزايش يافته و نيز بعلت فروش زياد و هزينه هاي اندك سودآوري موسسه به نهايت خود ميرسد .
د : افول :
آخرين مرحله عمر كالا است كه كم كم از حجم آن كاسته شده و نيز سهم بازار نيز عقب نشيني ميكند . از طرف ديگر نيز هزينه ها بالا رفته و بهره وري و سودآوري كاهش پيدا ميكند كه معمول دلايل زير ميباشد :
اول : در مرحله بلوغ موسسات رقيب با شناسايي محصول اقدام به مشابه سازي با كيفيت يكسان نموده يا با شكلهاي گوناگون سعي در ازدور خارج كردن موسسه مينمايد كه البته موسسه با ايجاد تبليغ بر روي نشان تجاري خود ميتواند تا حدودي از اين عمل رقبا جلوگيري نمايد .
دوم : با افزايش محصول مشابه و گوناگون و نيز وجود محصولاتي بهتر باعث گرديده تا مصرف كنندگان تمايل كمتري نسبت به محصول موسسه داشته باشند .

2-ب-2 : منحني هاي يادگيري : 1
همانطور كه ميدانيم هر موسسه داراي يك محيط خاص خود ميباشد ، اين محيط بنا به ويژگيهاي خاص موسسه يكسري فرصتها و تهديداتي باخود بهمراه ميآورد اين فرصتها و تهديدات بطور تجربي يكسري رفتار را به موسسه آموزش ميدهد تا در موقعيتهاي ديگر موسسه بتواند از آن بهره گيري نمايد .
اين منحني كه

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سهم بازار، توسعه بازار، منابع قدرت Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سهم بازار، سلسله مراتب، توسعه بازار