منابع و ماخذ پایان نامه سهم بازار، اهداف سود

دانلود پایان نامه ارشد

کافي در سازمان براي ارائه دانش افراد به کل سازمان
بالاي 3
27
93%
0
تاييد

پايين 3
2
7%

15
برگزاري جلسات منظم و مستمر براي تبادل اطلاعات ميان مسئولين و کارکنان
بالاي 3
24
83%
001/0
تاييد

پايين 3
5
17%

16
اخذ تصميم درست و مطمئن با توجه به دانش موجود در سازمان
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

17
استفاده از دانش کارکنان در جهت اهداف سازماني شرکت
بالاي 3
24
83%
001/0
تاييد

پايين 3
5
17%

18
ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به دانش کارکنان در شرکت
بالاي 3
26
90%
0
تاييد

پايين 3
3
10%

19
ثبت و نگهداري پژوهش و تجارب ارزنده در شرکت
بالاي 3
28
97%
0
تاييد

پايين 3
1
3%

20
ثبت ونگهداري اطلاعات مربوط به مراجعان در شرکت
بالاي 3
26
90%
0
تاييد

پايين 3
3
10%

21
مستندسازي و نگهداري از اطلاعات مربوط به پروژه‏ها در شرکت
بالاي 3
27
93%
0
تاييد

پايين 3
2
7%

22
مجهز بودن شرکت به يک حافظه الکترونيکي در شرکت
بالاي 3
28
97%
0
تاييد

پايين 3
1
3%

23
مستندسازي و نگهداري از تجارب آموخته شده در موفقيت‏هاي مهم يا دلايل شکست‏ها در شرکت
بالاي 3
27
93%
0
تاييد

پايين 3
2
7%

24
وجود سازوکارهايي براي روزآمدسازي دانش ذخيره شده
بالاي 3
27
93%
0
تاييد

پايين 3
2
7%

25
دستيابي به ماشين‌آلات جديد جهت بهبود فرآيند توليد يا توليد محصولات جديد در شرکت
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

26
فراهم نمودن تجهيزات توليد جهت بهبود فرآيند توليد در شرکت
بالاي 3
26
90%
0
تاييد

پايين 3
3
10%

27
ارائه روش توليد جديد در شرکت
بالاي 3
28
97%
0
تاييد

پايين 3
1
3%

28
بهبود قابل چشم‌گيري روش‌هاي توليد در شرکت
بالاي 3
26
90%
0
تاييد

پايين 3
3
10%

29
ارائه روش جديد يا بهبود چشم‌گير خدمات آماد‌سازي توليد همانند تدارکات، تحويل با توزيع محصول در شرکت
بالاي 3
27
93%
0
تاييد

پايين 3
2
7%

30
افزايش ظرفيت توليد
بالاي 3
13
%45
339/0
رد

پايين 3
16
%55

31
افزايش انعطاف پذيري در توليد و يا ارائه خدمات
بالاي 3
8
%38
438/0
رد

پايين 3
21
%72

32
استفاده از فناوري‌هاي ICT در طراحي در شرکت
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

33
گسترش و استفاده از نرم‌افزارهاي کاربردي همانند ERP ، CRM و مالي در شرکت
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

34
استفاده از سايت و اينترنت جهت بازاريابي و فروش
بالاي 3
22
76%
008/0
تاييد

پايين 3
7
24%

35
سرآمد بودن شرکت در نوآوري‌هاي بازاريابي (ورود به بازارهاي جديد، روش‌هاي قيمت‌گذاري جديد، روش‌هاي جديد توزيع، و غيره) نسبت به رقبا
بالاي 3
28
97%
0
تاييد

پايين 3
1
3%

36
بهبود قابل چشم‌گير فرآيندهاي پشتيباني همانند سيستم‌هاي نگهداري و عمليات خريد، حسابداري در شرکت
بالاي 3
28
97%
0
تاييد

پايين 3
1
3%

37
بهبود مناسب مواد وانرژي به‌ازاي هر واحد در شرکت
بالاي 3
26
90%
0
تاييد

پايين 3
3
10%

38
دريافت گواهينامه ISO 9001
بالاي 3
12
%42
583/0
رد

پايين 3
17
%58

39
تلاش در جهت تحقق اهداف درآمدي توسط محصولات جديد در شرکت
بالاي 3
28
97%
0
تاييد

پايين 3
1
3%

40
تلاش در جهت دستيابي به اهداف رشد فروش توسط محصولات جديد در شرکت
بالاي 3
27
93%
0
تاييد

پايين 3
2
7%

41
تلاش در جهت دستيابي به اهداف سهم بازار در نظر گرفته شده براي محصولات جديد در شرکت
بالاي 3
28
97%
0
تاييد

پايين 3
1
3%

42
بازگشت سرمايه مناسب محصولات جديد درشرکت
بالاي 3
27
93%
0
تاييد

پايين 3
2
7%

43
تلاش در جهت تحقق اهداف سودآوري توسط محصولات جديد در شرکت
بالاي 3
28
97%
0
تاييد

پايين 3
1
3%

44
استقبال و رضايت مشتري از محصول جديد
بالاي 3
28
97%
0
تاييد

پايين 3
1
3%

45
کاهش شکايت مشتريان
بالاي 3
8
%38
438/0
رد

پايين 3
21
%72

46
معرفي به موقع (بدون تاخير) محصول به بازار در شرکت
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

47
عملکرد مناسب پروژه‌هاي توسعه محصول جديد در شرکت (انجام پروژه توسعه محصول مطابق زمان پيش‌بيني شده در شرکت)
بالاي 3
26
%90
0
تاييد

پايين 3
3
10%

48
کوتاه بودن زمان معرفي محصول به بازار نسبت به رقبا
بالاي 3
28
97%
0
تاييد

پايين 3
1
3%

49
کاهش هزينه‌هاي پروژه
بالاي 3
18
62%
265/0
رد

پايين 3
11
38%

50
بررسي و دسته‌بندي ايده‌ها و تبديل آنها به محصولات جديد در شرکت
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

51
بهتر بودن کيفيت کلي محصولات جديد شرکت از رقبا
بالاي 3
26
90%
0
تاييد

پايين 3
3
10%

52
کمک قابل توجه محصولات جديد به رهبري فناوري شرکت در صنعت
بالاي 3
26
90%
0
تاييد

پايين 3
3
10%

53
نوآوري بالاي محصولات جديد شرکت
بالاي 3
29
100%
0
تاييد

پايين 3
0
0%

54
سن استقرار شرکت
بالاي 3
23
79%
002/0
تاييد

پايين 3
6
21%

55
ظرفيت (مقياس شرکت)
بالاي 3
18
62%
265/0
رد

پايين 3
11
38%

56
تعداد کل کارمندان شرکت
بالاي 3
26
90%
0
تاييد

پايين 3
3
10%

57
تعداد پرسنل تحقيق و توسعه
بالاي 3
27
93%
0
تاييد

پايين 3
2
7%

58
نوع صنعت
بالاي 3
21
72%
024/0
تاييد

پايين 3
8
28%

59
نسبت پرسنل آقا به خانم
بالاي 3
16
%55
304/0
رد

پايين 3
13
%45

(منبع: محاسبات تحقيق)
همانطور که در نتايج بخش 4-2-1 و 4-2-2 ملاحظه شد از بين 69 ابعاد و شاخص تعداد 59 ابعاد و شاخص مورد تاييد قرار گرفت و تنها 10 شاخص به نظر خبرگان قابل قبول نبود. بنابراين اين متغيرها از پرسشنامه ب حذف شده و ادامه کار جهت جمع‌آوري داده بمنظور آزمون فرضيه‌هاي تحقيق انجام ميگيرد.
4-3- آمار توصيفي نمونه آماري
4-3-1. تحليل آماري مشخصات فردي پاسخ‌دهندگان
به منظور تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده لازم است قبل از هر تحليلي در خصوص جامعه آماري پژوهش حاضر و مشخصات ويژگي‌هاي آنها اطلاعاتي را ارائه داد.
نمونه آماري مورد مطالعه 113 نفر از مديران ارشد و مياني شرکت‌هاي کوچک و متوسط شهرک صنعتي کشور مي‌باشند که به طور تصادفي انتخاب شده‌اند و پرسشنامه ب جهت جمع‌آوري داده‌هاي تحقيق توزيع گرديد. تعداد پرسشنامه که بطور صحيح پاسخ داده شده 100 نمونه بوده است. بنابراين نرخ پاسخگويي براي اين پژوهش 88% است.
در ادامه جهت تصويري از نمونه جامعه آماري تحقيق و ارائه خلاصه‌اي از ويژگي‌ها که پاسخگويان را در جامعه آماري قرار داده پرداخته مي‌شود، در اين بخش به تشريح آمار توصيفي افراد پاسخ‌دهنده به پرسشنامه در جامعه آماري پرداخته شده است. در نمودار 4-1 درصد پاسخ‏دهندگان به تفکيک جنسيت (زن و مرد) مشخص شده است. در نمودار 4-2 پاسخ‌دهندگان از لحاظ سن به چهار دسته کمتر از 30 سال، بين 30 تا 40 سال، 40 تا 50 سال و بالاي 50 سال تقسيم شده‌اند. در نمودار 4-3 ملاک عمل مدرک تحصيلي بوده و اينکه پاسخ‌دهندگان داراي چه مدرک تحصيلي بوده‌اند و در نهايت در نمودار 4-4 ميزان تجربه‌کاري پاسخ‌دهندگان رانشان مي‌دهد.

نمودار 4-1- توزيع جنسيت پاسخ‌دهندگان (نمونه آماري)
(منبع: يافته‌هاي پژوهش)

نمودار 4-2: توزيع سني پاسخ‌دهندگان (نمونه آماري)
(منبع: يافته‌هاي پژوهش)

نمودار4-3- توزيع تحصيلي پاسخ‌دهندگان (نمونه آماري)
(منبع: يافته‌هاي پژوهش)

نمودار4-4- توزيع تجربه‌کاري پاسخ‌دهندگان (نمونه آماري)
(منبع: يافته‌هاي پژوهش)

4-3-2. تحليل آماري مشخصات شرکت‌هاي مورد بررسي
در اين بخش به تشريح طبقه‌بندي که از ويژگي‌هاي آماري شرکت‌هاي مورد بررسي شده پرداخته مي‌شود. در نمودار 4-5 درصد شرکت‌هاي مورد بررسي به تفکيک نوع صنعت مشخص شده است. در نمودار 4-6 پاسخ‌دهندگان از لحاظ سن استقرار به چهار دسته بين 5 تا 10 سال، بين 10 تا 15 سال، 15 تا 20 سال و بالاي 20 سال تقسيم شده‌اند. در نمودار 4-7 ملاک تعداد پرسنل شرکت‌ها بوده و در نهايت در نمودار 4- 8 ميزان تعداد پرسنل تحقيق و توسعه شرکت‌هاي مورد بررسي رانشان مي‌دهد.

نمودار4-5- توزيع نوع صنعت شرکت‌هاي مورد بررسي
(منبع: يافته‌هاي پژوهش)

نمودار4-6- توزيع سن شرکت‌هاي مورد بررسي
(منبع: يافته‌هاي پژوهش)

نمودار4-7- توزيع تعداد پرسنل‌ شرکت‌هاي مورد بررسي
(منبع: يافته‌هاي پژوهش)

نمودار4-8- توزيع تعداد پرسنل تحقيق و توسعه شرکت‌هاي مورد بررسي
(منبع: يافته‌هاي پژوهش)

4-4- بررسي پايايي داده‌هاي حاصل
همانطور که در فصل سه بيان گرديد در اين تحقيق براي بررسي پايايي داده از فرمول آلفاي کرونباخ استفاده مي‌گردد. پايايي ابزار آلفاي كرونباخ ضريبي است كه ميزان همبستگي مثبت اعضاي يك مجموعه را باهم منعكس مي‌كند هرقدرآلفاي كرونباخ به عدد يك نزديك‌تر باشد. اعتبار سازگاري دروني بيشتر است. بعد از تکميل 100 پرسشنامه ب به طور صحيح و ورود داده‌ها در نرم‌افزار، آلفاي کرونباخ داده‌هاي حاصل از طريق نرم‌افزارSPSS محاسبه و اعتبار آن تاييد گرديد. نتيجه حاصله به شرح جدول 4-3مي‌باشد:

جدول 4-3: نتيجه آزمون آلفاي کرونباخ پرسشنامه تحقيق
تعدادسوال
آلفاي كرونباخ
45
.96

(منبع: يافتههاي تحقيق)
همانطور که ملاحظه شد نتيجه آزمون کرونباخ داده‌هاي جمع‌آوري شده بالاتر از 70% درصد مي‌باشد (96%) و بنابراين مي‌توان در ادامه جهت آزمون فرضيه‌هاي تحقيق داده‌هاي حاصل را تجزيه و تحليل نمود.
4-5- نتايج آمار توصيفي داده‌ها
نتايج زير بخشي از تحليل توصيفي داده‌هاي حاصل مي‏باشد.
جدول4-4: نتايج توصيفي داده‌هاي پژوهش (پرسشنامه ب)
متغيرهاي
تحقيق
ابعاد تحقيق
شاخص‌هاي تحقيق
فراواني نسبي پاسخگويان به گويه‌ها
ميانگين شاخص‌هاي تحقيق
ميانگين ابعاد تحقيق
ميانگين متغيرهاي تحقيق

1
2
3
4
5

مديريت دانش
ايجاد و اکتساب دانش
x1
0%
1%
14%
69%
4%
4
52/3
32/3

x2
0%
18%
53%
29%
0%
11/3

x3
0%
1%
36%
60%
3%
65/3

x4
0%
0%
49%
48%
3%
54/3

x5
0%
2%
48%
50%
0%
48/3

x6
0%
0%
28%
69%
3%
75/3

x7
0%
13%
57%
30%
0%
17/3

توزيع و يکپارچگي دانش
x8
0%
3%
76%
21%
0%
18/3
32/3

x9
0%
6%
51%
42%
1%
38/3

x10
0%
1%
64%
31%
4%
38/3

x11
0%
0%
82%
18%
0%
18/3

x12
0%
7%
26%
64%
3%
63/3

x13
0%
1%
15%
77%
7%
9/3

x14
0%
54%
32%
14%
0%
6/2

ذخيره دانش
x15
0%
17%
62%
21%
0%
04/3
12/3

x16
0%
8%
68%
24%
0%
16/3

x17
0%
7%
43%
48%
2%
45/3

x18
0%
6%
55%
39%
0%
33/3

x19
0%
39%
39%
22%
0%
83/2

x20
0%
7%
71%
22%
0%
15/3

x21
0%
30%
51%
19%
0%
89/2

نوآوري فرآيند
معرفي ماشين آلات و تجهيزات جديد
x22
0%
1%
10%
63%
26%
14/4
9/3
56/3

x23
0%
0%
33%
65%
2%
69/3

تغييرات در فرآيندهاي توليدي
x24
0%
2%
23%
64%
11%
84/3
72/3

x25
0%
2%
41%
50%
7%
62/3

x26
0%
0%
33%
62%
5%
72/3

استفاده از فناوري اطلاعات و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه عملکرد بازار، سهم بازار، اهداف سود Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه فرآيند، نوآوري، تاثير، مديريت