منابع و ماخذ پایان نامه سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

داشته باشند.” [55]
با توجه به مثال‌هايي كه سورويکي در مورد عدم ‌تمرکز در آژانس اطلاعات مرکزي آمريكا (157CIA) يا سيستم‌عامل لينوکس ذکر مي‌کند، بايد گفت كه اين معياري کيفي است. همچنين فاجعه شاتل كلمبيا يكي از مثال‌هاي مهمي است كه در كتاب خرد جمعي در مورد مشكلات بالقوه تمركز به آن اشاره شده است. سورويکي اين مشكل را اين‌گونه توجيه مي‌كند، به علت بوروکراسي در مديريت سلسله مراتبي ناسا اين فاجعه كاملاً به آگاهي مهندسين سطح پايين (اجرايي) وابسته شده بود (امكان رديابي آن در سطوح بالاتر وجود نداشت) وي همچنين اشاره مي‌کند كه چون تمامي مهندسان ناسا به صورت متمركز براي اين پروژه آموزش‌ديده بودند از اين رو هيچ كس مشكل را درك نكرد كه اين منجر به آن فاجعه شد [55].
3-2-1-4. روش تركيب مناسب
يكي ديگر از اصل‌هاي بسيار مهم در خرد جمعي روش تركيب مناسب مي‌باشد. سورويکي آن را اين‌گونه تعريف مي‌کند:
“بايد مکانيزمي وجود داشته باشد که بتوان توسط آن نظرات افراد را با يکديگر ترکيب کرده و به يک نظر جمعي تبديل نمود” [55]
آن چيز كه در اينجا بدهي است آن است كه روش تركيب بايد طوري انتخاب شود كه متناسب با داده‌هاي ورودي (رأي افراد) باشد و خروجي مناسب را توليد كند (يك نظر واحد و كامل) و در ادغام داده‌هاي ورودي كمترين خطا را داشته باشد (به طور ايده‌آل صفر) و پاسخگوي انواع مسائل خرد جمعي باشد. از اين روي نمي‌توان يك روش واحد براي تركيب نتايج اوليه تمامي مسائل خرد جمعي پيدا كرد و بايد متناسب باهر مسئله روشي را اتخاذ كرد براي مثال در مسئله فروشگاه دام كه گالتون آن را با ايده ابتدايي خرد جمعي حل كرد مكانيزم تركيب “ميانگين” بود.
3-2-2. اهميت و رابطه استقلال و پراكندگي در خرد جمعي
در سال‌هاي نخستين قرن بيستم طبيعي دان آمريکائي “ويليام بيب158” در حين مطالعات خود در جنگل‌هاي جزاير گويان با منظره عجيبي برخورد کرد. لشگر بزرگي از مورچه‌ها در پيرامون يک دايره بزرگ که محيطي در حدود ۴٠٠ متر داشت بي‌وقفه در حال حرکت بودند. آنان هر ۵/٢ ساعت يک‌بار به دور اين دايره مي‌گشتند. اين گردش آن قدر ادامه يافت که پس از ٢ روز اکثر آن‌ها جان خود را از دست دادند. آنچه که بيب مشاهده کرده بود بيولوژيست‌هاي امروزي آن را “دايره آسياب159” مي‌نامند. اين دايره زماني شکل مي‌گيرد که گروهي از مورچگان از “جمع160” خود به دور مي‌افتند. وقتي که چنين امري اتفاق مي‌افتد آنان از يک قانون ساده پيروي مي‌کنند. از مورچه جلوي خود تبعيت کن. اين دايره زماني مي‌شکند که به طور تصادفي يکي از مورچه‌ها به دليلي نامعلوم دايره را ترک مي‌کند و مورچه بعدي به دنبال او به راه مي‌افتد.
جانسون در کتاب خود بنام ظهور مي‌گويد: “کلني مورچگان معمولاً بسيار خوب کار مي‌کند. هيچ کس گروه را ترک نمي‌کند، هيچ کس فرمان نمي‌دهد و هيچ کس اطاعت نمي‌کند. هيچ مورچه‌اي به تنهايي نمي‌داند چه مي‌کند و هيچ نوع اطلاعاتي در اختيار ندارد اما جمع آن‌ها غذا را پيدا مي‌کند، ذخيره مي‌کند، کارهاي مربوط به جمع را به بهترين شکل انجام مي‌دهد و توليدمثل نيز مي‌کند”. اما همين اصل تبعيت کورکورانه، باعث مرگ آنان در دايره آسياب مي‌شود. يک مورچه هيچ استقلال رأيي ندارد و به همين دليل هم زماني که در دايره مرگ گرفتار مي‌آيد راه خلاصي به بيرون را نمي‌يابد [36]. انسان‌ها اما به خلاف مورچگان مي‌توانند مستقل فکر کرده و مستقل عمل کنند. مفهوم استقلال اين است که به طور نسبي و به ميزاني فرد قادر است مستقل از جمع عمل نمايد. اين تفاوت مهم و چشمگيري است که جمع ما را از مورچگان متمايز مي‌کند.
استقلال به دو دليل از اهميت بسياري در ارتقاء هوش جمعي برخوردار است. اول اينکه از تکرار يک نوع خطا جلوگيري مي‌کند. خطاي يک فرد بر قضاوت يک جمع يک تأثير خردکننده ندارد، اما اگر همان خطا به طور سامانمند در تعداد زيادي از افراد جمع گسترش يابد آن وقت است که رأي جمع را به طور منفي تحت تأثير قرار مي‌دهد. دوم آن که افکار مستقل اطلاعات تازه و متنوع را وارد جمع مي‌کند درحالي‌که اگر افکار مستقل نباشند همان نوع اطلاعات در جمع تکرار مي‌شود و چيز تازه‌اي به خرد جمع اضافه نمي‌شود. بنابراين هوشمندترين گروه‌ها آن‌هايي هستند که افراد آن از تنوع بالا و استقلال رأي هرچه بيشتر برخوردار باشند. مفهوم مخالف آن اين است که جمعي که افرادش به لحاظ فکري به هم نزديک و نزديک‌تر شوند از درجه هوش چندان بالايي برخوردار نيست.
آنچه که ما مي‌خواهيم به عنوان يک اصل مهم از آن ياد کنيم اين است که هر چقدر افراد يک جمع به يکديگر نزديک‌تر باشند و بتوانند با يکديگر روابط فردي برقرار کنند تصميم جمع از عقلانيت بيشتر به دور خواهد بود. هر چقدر ما به يکديگر نزديک‌تر باشيم باورهايمان به يکديگر نزديک شده و امکان تصحيح خطاهايمان کاهش مي‌يابد. ممکن است به لحاظ فردي در اثر اين هم نشيني خود به هوش و دانش بالاتري دست يابيم اما قطعاً جمع را به بي‌خردي و بلاهت نزديک مي‌کنيم.
3-2-3. استثناءها در خرد جمعي
سه مسئله مجزايي که مشخص شده است که در آن‌ها جمعيت‌ها ممکن است از تک‌تک اعضا هوشمندانه‌تر عمل کنند عبارت‌اند از: الف) مسئله سوزن در انبار کاه که بعضي از افراد جمعيت ممکن است جواب را بدانند درحالي‌که خيلي‌ها نمي‌دانند. ب) مسئله تخمين حالت که بعضي افراد جمعيت ممکن است با خوش‌شانسي جواب دقيق را بدهند (درحالي‌که خودشان از قبل از ميزان دقت جوابشان آگاه نباشند)، اما گروه اين‌طور نباشد. ج) مسئله پيشگويي که جواب هنوز بايد کشف (آشکار) شود [49, 53]. براي مسئله پيشگويي، جواب کشف نشده هم مي‌تواند ثابت باشد (به عنوان مثال پيشگويي برنده بعدي جايزه اسکار161، خود جواب را تغيير نمي‌دهد)، هم اينکه جواب مي‌تواند شناور باشد يعني عمل بعدي شما جواب را تغيير مي‌دهد (مثل برگشت سرمايه‌گذاري شما که خود در جواب نهايي موثر است) [32].
3-3. خوشه‌بندي خردمند با استفاده از آستانه‌گيري

شکل3-1. چهارچوب الگوريتم خوشه‌بندي خردمند با استفاده از آستانه‌گيري
شکل 3-1 چهارچوب الگوريتم خوشه‌بندي خردمند با استفاده از آستانه‌گيري را نشان مي‌دهد. در اين روش کل داده‌ به صورت مستقيم در اختيار تمام الگوريتم‌هاي پايه قرار مي‌گيرد. روند اجراي الگوريتم بدين گونه است که ابتدا اولين الگوريتم پايه اجراشده و نتيجه آن پس از ارزيابي پراکندگي (بايد توجه داشت چون اولين الگوريتم است هيچ الگوريتمي جهت ارزيابي درجه استقلال در بخش الگوريتم‌هاي انتخاب‌شده وجود ندارد و نتيجه ارزيابي استقلال کاملاً مستقل خواهد بود) به بخش الگوريتم‌هاي انتخاب‌شده که ما آن را با عنوان جامعه خردمند مي‌شناسيم اضافه مي‌شود. سپس نوبت الگوريتم بعدي است که پس از توليد نتيجه‌ي به ارزيابي درجه استقلال و ميزان پراکندگي آن مي‌پردازيم و در صورتي که نتايج ارزيابي‌ از ميزان آستانه تعيين‌شده بيشتر باشد افراز توليدشده به داخل جامعه خردمند اضافه خواهد شد. در اين روش در صورت رد نتيجه به دست آمده در هر بخش فرآيند ارزيابي نتيجه الگوريتم متوقف‌شده و به سراغ الگوريتم پايه بعدي خواهيم رفت. در اين تحقيق بر خلاف روش‌هاي پيشين خوشه‌بندي ترکيبي، کل افراز به دست آمده از يک الگوريتم خوشه‌بندي پايه را در صورت داشتن شرايط لازم وارد مجمع مي‌کنيم و اين‌گونه اصالت جواب حفظ مي‌شود. مهم‌ترين تفاوت اين روش با روش‌هاي قبلي را مي‌توان موارد زير دانست:
اولين تفاوت اين روش نحوه ارزيابي الگوريتم خوشه‌بندي است که در اين روش پس از اجراي هر الگوريتم پايه، استقلال و پراکندگي آن نسبت به ساير الگوريتم‌هاي داخل مجمع محاسبه مي‌شود و در صورت داشتن شرايط وارد مجمع مي‌شود.
دوم اينکه در اينجا به طور غيرمتمرکز الگوريتم‌ها عمل مي‌کنند و الگوريتمي که بدون کيفيت، پراکندگي و استقلال باشد قادر به ورود در مجمع نيست. لذا خطاهاي غير هم جهت به وجود آمده در اين روش حذف‌شده، و آثار جواب‌هاي هم جهت در مجمع بر روي هم افزوده خواهند شد که اين کاملاً منطبق بر اصول حاکم بر خرد جمعي مي‌باشد.
سوم اينکه چون بعد از رسيدن جمعيت مجمع به تعداد مورد نظر ما، هيچ گزينش ديگري براي توليد جواب نهايي نياز نيست کيفيت نتايج نهايي حفظ مي‌شود.
ادعاهاي مطرح‌شده در اين بخش پس از توضيح روش کار الگوريتم به صورت کامل و واضح در بخش بررسي مکانيزم بازخورد مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. در ادامه به تشريح تعاريف چهارگانه خرد جمعي مطابق با ادبيات خوشه‌بندي ترکيبي خواهيم پرداخت.
3-3-1. روش ارزيابي پراکندگي نتايج
در مورد پراکندگي آراء بايد گفت چون ما در خوشه‌بندي ترکيبي با داده‌ها و نتايج خوشه‌بندي اوليه سر و کارداريم از واژه پراکندگي نتايج اوليه استفاده مي‌کنيم و بر اساس اين فرض و تعريف سورويکي از تنوع آراء آن را به صورت زير بازنويسي مي‌کنيم:
هر الگوريتم خوشه‌بندي پايه بايد به طور جداگانه و بدون واسطه به داده‌هاي مسئله دسترسي داشته و آن را تحليل و خوشه‌بندي کند حتي اگر نتايج آن غلط باشد.
در اينجا نتايج غلط موجب کشف عدم تنوع و جلوگيري از تکرار يک جواب خاص خواهد شد. ما در اين تحقيق بر اساس معيار APMM (رابطه 2-29) معياري جديد جهت سنجش پراکندگي نتيجه هر الگوريتم خوشه‌بندي پايه ارائه مي‌دهيم. در اين تحقيق براي محاسبه مقدار پراکندگي يک خوشه از AAPMM (رابطه 2-30) استفاده مي‌کنيم چون اين معيار هم از لحاظ پيچيدگي زماني سريع‌تر از NMI مي‌باشد و هم مشکل تقارن آن را ندارد. معياري که اين تحقيق جهت سنجش پراکندگي نتيجه افراز يک خوشه‌بندي پايه معرفي کرده است A3 نام دارد که ميانگين وزن‌دار AAPMM مي‌باشد که به شرح زير است:
(۳-۱)
در رابطه (3) تعداد اعضاي خوشه و n تعداد اعضاي کل خوشه‌ها و تعداد افرازهاي الگوريتم پايه مي‌باشد. در اين تحقيق ما مقدار آستانه را براي سنجش ميزان پراکندگي الگوريتم خوشه‌بندي استفاده مي‌کنيم که همواره بين صفر و يک مي‌باشد. پراکندگي از رابطه (3-2) محاسبه خواهد شد:
(۳-2)
بنابراين مطابق با تعاريف بالا يکي از شرايط ورود نتيجه‌ي يک خوشه‌بندي به مجمع رابطه (3-3) مي‌باشد که ما آن را شرط پراکندگي مي‌ناميم:
(۳-۳)

3-3-2. روش ارزيابي استقلال الگوريتم‌ها
طبق تعريف سورويکي استقلال يعني نتيجه رأي بايد تحت تأثير فرد يا گروه مشخصي نباشد با نگاشت اين تعريف با ادبيات خوشه‌بندي ترکيبي تعريف استقلال در خوشه‌بندي را به صورت زير بازنويسي مي‌کنيم :
روش تحليل هر يک از خوشه‌بندي‌هاي پايه نبايد تحت تأثير روش‌هاي ساير خوشه‌بندي‌هاي پايه تعيين شود، اين تأثير مي‌تواند در سطح نوع الگوريتم (گروه) يا پارامترهاي اساسي يک الگوريتم خاص (افراد) باشد.
تنها واژه گنگ تعريف بالا “تعيين شدن” مي‌باشد، تعيين شدن در اينجا يعني در صورتي که يک افراز جديد توليدشده توسط يک الگوريتم پايه بخواهد وارد مجمع (جامعه خردمند) شود بايد مستقل بودن آن نسبت به ساير خوشه‌بندي‌هاي مجمع چک شود. براي مثال اگر ما دو الگوريتم از نوع و داشته باشيم آنگاه چون نوع تصميم‌گيري‌هاي اين دو الگوريتم (روش رسيدن به نتيجه در دو الگوريتم) باهم متفاوت و مستقل است نتايج اين دو خوشه‌بندي حتي در صورت برابر بودن از هم مستقل و قابل‌اتکا مي‌باشد. در مثالي ديگر اگر دو با خوشه‌بندي پايه از نوع داشته باشيم و نتايج مشابه باشد و پارامترهاي اساسي تصميم‌گيري در الگوريتم براي مثال مراکز تصادفي خوشه‌ها برابر يا اختلاف ناچيزي داشته باشند آنگاه اين دو خوشه‌بندي به علت استفاده از روش مشابه به همديگر وابسته مي‌باشند. بنابراين مي‌گوييم در هنگام واردکردن افرازهاي‌ يک الگوريتم خوشه‌بندي پايه در مجمع، بايد ميزان استقلال آن از مقدار آستانه بيشتر باشد. بنا بر تعاريف بالا مي‌توان درجه استقلال دو الگوريتم را با دو شرط زير محاسبه کرد:
اول، اگر دو افراز به دست آمده، از دو الگوريتم غير هم نام باشند

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه بازار سهام Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه عدم تمرکز