منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه فکری، صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

ب همبستگی بین متغیرها با توجه به نوع مقادیر و کمیت‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده خواهد شد.
1-8- قلمرو زماني و مکانی تحقيق
براي انتخاب جامعه آماري به شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رجوع گرديده است. زيرا، اطلاعات شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمي، حسابرسي مي‌شود، در نتيجه نسبت به اطلاعات ساير شركت‌ها از قابليت اتكاء بالاتري برخوردار است. دوره زماني پژوهش، اطلاعات مالي مربوط به عملكرد سال‌هاي 1384 الي 1388 شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدت 5 سال مي‌باشد.
1-8-1- نمونه گیری و حجم نمونه
نمونه آماري به روش غربال‌گری(سیستماتیک) انتخاب شده، شرايط لحاظ شده عبارتند از:
شركت‌هايي كه سال مالي آنها منتهي به پايان اسفند هر سال باشد.
شركت‌هايي كه طي سال هاي 1384 تا 1388 دوره مالي خود را تغيير نداده باشند.
شركت‌هايي كه امكان دسترسي به اطلاعات مالي و ساير اطلاعات مورد نيازآنها باشد.
شرکت‌هایی که قبل از سال 83 در بورس پذیرفته شده باشند.
در مجموعه صنعت بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و سرمايه گذاري مالي نباشند.
حقوق صاحبان سهام آنها طي دوره مورد بررسي منفي نباشد.
شركت‌هايي كه طي دوره مورد بررسي زيان ده نباشد.
شرکت‌هایی که نماد معاملاتی‌شان وقفه معاملاتی بیش از 3 ماه در سالهای مورد مطالعه نداشته باشند.
حذف شرکت‌هایی که طی دوره مورد بررسی از تابلوی بورس خارج شده‌اند.
با اعمال محدودیت‌های فوق 49 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده است.
1-9- روش و ابزار گردآوري اطلاعات
در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از روش كتابخانهاي استفاده شده است. مبناني نظري و پژوهش‌هاي انجام شده مورد استفاده قرار گرفته و همچنين مطالعات كتابخانه‌اي به منظور كشف متغيرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضيه‌ها انجام گرفته است.
براي جمعآوري اطلاعات مورد نياز از روشهاي كتابخانهای استفاده شده و ابزارهاي جمعآوري اطلاعات عبارتند از:
1.مقالات خارجي و فارسي علمي پژوهشي منتشر شده در مجلات ISI و مجلات علمي پژوهشي.
2.اطلاعات موجود دركتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سايت بورس اوراق بهادار تهران و گزارش‌هاي مالي شركت‌هاي فعال.
3.اطلاعات موجود در سايتهاي اينترنتي www.sid.ir، www.magiran.ir،www.rdis.ir، www.emeraldinsight.com ، www.elsevier.com
4. مراجعه به منابع علمي و رساله‌هايي كه در اين زمينه كار شده است.
5. استفاده از بانك اطلاعاتي(تدبير پرداز، ره آوردنوين، دناسهم ….) جهت استخراج داده‌هاي تحقيق.
1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش، بانکهای اطلاعاتی، اطلاعات استخراج شده از گزارشات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و خصوصاً منابع اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
اطلاعات پس از جمع‌آوري، پردازش شده و آنگاه توسط نرم افزارهاي Excelو SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار می‌گیرد.
با توجه به اینکه در تحقیق حاضر به منظور پاسخگویی به سؤالات تحقیق از مدل معادله‌ی رگرسیون و نیز محاسبه‌ی همبستگی و رابطه‌ی بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است، لذا لازم است شرایط پنجگانه‌ی استفاده از تحلیل‌های رگرسیونی نیز مورد بررسی قرار گیرد:
اول مقیاس اندازه‌گیری همه‌ی متغیرها حداقل رتبه‌ای باشد. دوم اینکه توزیع مقادیر متغیر وابسته نرمال باشد، که این کار با آزمون کولموگروف-اسمیرنف بررسی میشود. سوم اینکه وجود رابطه‌ی خطی بین متغیرها با آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) و محاسبه‌ی آماره Fبررسی می‌شود، چهارم مستقل بودن مشاهدات از یکدیگر که این موضوع با آزمون دوربین واتسون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پنجم این که مدل رگرسیون خطی، مناسب بوده است که این کار با استفاده از ضریب همبستگی(R) و ضریب تعیین (R Square) آزمون و مورد بررسی قرار میگیرد.
1-11- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق
در زیر مفاهیم، متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق تعریف می‌شوند.

سرمایه فکری
سرمایه فکری عبارت است از تلاش برای استفاده مؤثر از دانش موجود و دارایی‌های ناملموس است. ابعاد سرمایه فکری عبارتند از:
1. سرمایه بکارگرفته شده 2. سرمایه انسانی 3. سرمایه ساختاری
سرمایه بکارگرفته شده
سرمايه بكار گرفته شده به كل دارایي‌هاي جاري و بلندمدت اطلاق می‌شود. اگر از طرف منابع ترازنامه به آن نگاه نمائيم، جمع حقوق صاحبان سهام و بدهي هاي بلندمدت را شامل مي‌شود. اگر از سمت مصارف ترازنامه به آن نگاه كنيم، سرمايه بكار گرفته شده شامل دارایي‌هاي ثابت و سرمايه درگردش مي‌شود. لذا سرمايه بكارگرفته شده نشاندهنده ارزش دارایي‌هايي است كه به شركت در ايجاد درآمد كمك می‌كند و به آن دارايي‌هاي عملياتي نيز ميگويند. اين سرمايه معمولا از طريق استفاده از دو روش تامين مي‌شود: حقوق صاحبان سهام و خالص بدهي‌ها. سرمايه بكار گرفته شده، تحت كنترل مستقيم يك مدير است و معمولا شامل حساب‌هاي دريافتني، موجودي كالا، ماشين آلات و تجهيزات است.
سرمايه بكار گرفته شده (SE=( كل دارايي‌ها – دارايي‌هاي نامشهود
سرمایه انسانی
سرمايه انساني را مي‌توان به سلامت، دانش، انگيزش و مهارت منابع انساني سازمان، فارغ از درآمدهاي بالقوه آتي آن براي سازمان تعريف كرد. وجود اين ويژگي‌ها در منابع انساني باعث رضايت خاطر مي‌شود. در تعريف ديگر سرمايه انساني به شايستگي‌هاي كاركنان در ايجاد دارایي‌هاي مشهود و نامشهود از طريق خلق ايده و دانش اطلاق مي‌شود. سرمايه انساني، بر خلاف سرمايه ساختاري در مالكيت افراد است، مگر اينكه به عنوان شكل مشهود ثبت شود و يا در ساختار و رويه‌هاي سازماني حول يابد. تقويت مستمر منابع و ظرفيت‌هاي فكري، ضرورتاً بايد مجموعه بزرگي از هوش و توانايي حرفه‌اي در صنعت بانكداري و مالي ايجاد كند. بخش مالي به طور خاص، به نسل جديدي از مديران اجرايي نياز دارد كه مشتري مدارتر، دانا و توانا برفناوري، لايق‌تر، منعطف و آگاه بر مجموعه‌هايي كه هم اكنون جامع تر از قبل هستند، باشند. امروزه در فضاي جهاني شدن، سرمايه انساني پيشرفته يكي از ضرورت‌هاست و ديگر امري تشريفاتي نيست.
سرمايه انساني(HU) = مجموع سرمايه گذاري در كاركنان (حقوق و دستمزد کارکنان،…)
سرمایه ساختاری
سرمايه ساختاري در برگيرنده ساختارهايي است كه امكان بهره برداري از سرمايه فكري را براي سازمان فراهم می‌كنند. اين ساختارها از اقلام مشهود سازمان مانند حقوق انحصاري، علائم تجاري، بانك هاي اطلاعات گرفته تا اقلامي كاملا نامشهود مانند فرهنگ، شفافيت و اعتماد بين كاركنان را در برميگيرند. اين نوع سرمايه ناشي از محصولات و سيستم‌هايي است كه سازمان در طي زمان ايجاد كرده است و هنگامي‌كه افراد سازمان را ترك مي‌كنند در سازمان باقي مي‌مانند. لذا سازمان‌هايي كه داراي ساختارهاي قوي هستند فرهنگي دارند كه به پشتوانه آن به كاركنان اجازه انجام آزمايش براي يادگيري و تمرين را مي‌دهند.
)سرمايه ساختاريSC) ارزش افزوده=(VA) _ سرمايه انساني
عملکرد
معیارهای ارزیابی عملکرد را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی میتوان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به دادههای حسابداری ارزیابی میشود و در حالیکه در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارایی‌های موجود و سرمایهگذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی میگردد.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم
ارزش دفتری هر سهم از تقسیم متوسط حقوق صاحبان سهام عادی بر تعداد سهام عادی و ارزش بازار هر سهم از تقسیم ارزش بازار شرکت بر تعداد سهام شرکت که در شرکت‌هایی که افزایش سرمایه داشتهاند، ضریب افزایش سرمایه در محاسبه ارزش بازار لحاظ شده است.
نرخ بازده دارایی‌ها
یکی از نسبتهایی که در ارزیابی عملکرد شرکتها مورد توجه قرار میگیرد نسبت نرخ بازده دارایی‌ها است، که بيانگر كارايي استفاده از دارايي ها میباشد و ميزان سود به ازاي هر ريال از وجوه سرمايه‌گذاري شده در شركت را نشان مي‌دهد.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
یکی از نسبتهایی که در ارزیابی عملکرد شرکتها مورد توجه قرار میگیرد نسبت نرخ بازده حقوق صاحبان سهام است، که بیانگر كارايي استفاده از حقوق صاحبان سهام عادي است و سود شركت را در ازاي هر يك ريال حقوق صاحبان سهام نشان ميدهد.
نرخ رشد درآمد
رشد درآمد بر اندازه‌گيري تغييرات صورت گرفته در سطح درآمد شركت‌ها مي‌پردازد، افزايش درآمد به معناي افزايش فرصتهاي شركت براي رشد مي‌باشد.
ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام
بطورکلی بیانگر این موضوع است که یک شرکت زمانی ارزش برای سهام داران ایجاد میکند، که بازده صاحبان سهام از بازده مورد انتظار آنها بیشتر باشد یا به عبارتی دیگر شرکتی، در پایان یکسان مالی ارزش برای سهامداران خود ایجاد میکند که ارزش ایجاد شده آن شرکت بالغ بر پیشبینی باشد.
1-12- ساختار کلی تحقیق
تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه خواهد شد:
در فصل اول ما به بیان موضوع، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، اهداف علمی و کاربردی تحقیق و به صورت خلاصه به بیان چارچوب نظری و تعاریف عملیاتی واژهها و اصطلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیقپرداختیم.
در فصل دوم ضمن مروری فشرده بر ادبیات موضوع تحقیق، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسی تحقیق شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل دادهها و در آخر فصل سوم به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و روش آماری آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیههای تحقیق توسط روشهای آماری مناسب پرداخته شده است.
در فصل پنجم ضمن بیان خلاصهای از موضوع تحقیق و روش تحقیق، نتایج آزمون فرضیات تحلیل خواهد شد. همچنین پیشنهاداتی که میتواند در تحقیقات آتی مورد استفاده قرر گیرد، ارئه میشود.
1-13- خلاصه فصل
در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخشها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب میباشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، در این فصل با بیان مقدمهای کلیات طرح تحقیق مشخص گردیده و در ادامه به بیان مسئله و چارچوب نظری، اهداف علمی و کاربردی تحقیق، دلایل و ضرورت انجام تحقیق، فرضیات و خلاصهای از روش تحقیق پرداخته شده است. در انتها تعاریف واژگان کلیدی و ساختارکلی تحقیق ارائه شده است.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

فهرست مطالب فصل دوم:

مقدمه
پایگاه نظری پژوهش
ادبیات پژوهش
پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
افشاء اطلاعات نامشهودها و سرمایه فکری در سال‌های اخیر اهمیت پیدا کرده است و سرمایه فکری یک بخش جدائی ناپذیر از فرآیند ایجاد ارزش شرکت در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از شرکت‌های سهامی بزرگ در کشورهای توسعه یافته گزارشات سرمایه فکری را به صورت مکمل گزارشات سالانه متداول توسعه داده اند. این گزارشات روی نقش سرمایه فکری در ارتباط با ایجاد ارزش و ارتباط آن با منابع دانش در شرکت‌ها با یک چارچوب استراتژیک تأکید دارند.
توجهات نخستین به سرمایه فکری مرهون تلاشهای مچلاپ در سال 1962 میلادی است. اما ابداع مفهوم سرمایه فکری به سال 1969 میلادی، اقتصاد دانی به نام جان کنت گالبرایس نسبت داده شده است. اما با یک بررسی دقیق‌تر شاید بتوان گفت که مفهوم سرمایه فکری از دهه 80 میلادی نظر عموم نظریه پردازان و محققان را به خود جلب نموده و از دهه‌ی 90 میلادی این مفهوم به طور گسترده‌تری مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفت. مفهوم سرمایه فکری توانست در جهت توسعه‌ی قابلیت‌ سازمان‌ها، در شناسایی و طبقه بندی آنچه که مدت‌ها جلب توجه می‌کرد و در مورد روشهای مدیریتی و ارزش‌گذاری آن با عنوان سرمایه فکری، به ارمغان بیآورد. بن مایه سرمایه فکری، دانش و اطلاعات

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه فکری، ارزش بازار، صاحبان سهام، بازده دارایی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه فکری، مدیریت سرمایه، سرمایه انسانی، ارزش واقعی