منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه فکری، ارزش افزوده، ارزش بازار، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط به دنبال بررسی میزان و چگونگی(مثبت یا منفی) تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. برای اندازه‌گیری ضریب همبستگی بین متغیرها با توجه به نوع مقادیر و کمیت‌ها از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود.
3-4- فرضیه های تحقیق
فرضیه حدس عالمانهای است دربارهء حل یک مسأله. فرضیه را میتوان به منزلهء رابطهای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف کرد که به صورت جملهای آزمونپذیر بیان میشود. این روابط بر پایهء شبکهء ارتباطهایی تجسم میشود که ریشه در چارچوب نظری تدوین شده برای پژوهش دارند.

برای بررسی تأثير كارايي سرمايه فكري بر عملكرد مالي و ارزش بازار شركتها فرضیههایی به شکل زیر صورت بندی شده است:
فرضيه اصلي اول : (سرمایه فکری بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تأثیر دارد).
فرضیههای فرعی منتج از فرضیه اول اصلی:
کارایی سرمایه فکری بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تأثیر دارد.
كارايي سرمايه بكارگرفته شده بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تأثیر دارد.
كارايي سرمايه انساني بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تأثیر دارد.
كارايي سرمايه ساختاري بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تأثیر دارد.
فرضيه اصلي دوم : (سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد).
فرضیههای فرعی منتج از فرضیه دوم اصلی:
کارایی سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
كارايي سرمايه بكار گرفته شده بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
كارايي سرمايه انساني بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
كارايي سرمايه ساختاري بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
فرضیه اصلی سوم : (سرمایه فکری بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد).
فرضیههای فرعی منتج از فرضیه سوم اصلی:
کارایی سرمایه فکری بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد.
كارايي سرمايه بكار گرفته شده بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد.
كارايي سرمايه انساني بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد.
كارايي سرمايه ساختاري بر بازده دارایی‌ها تأثیر دارد.
فرضیه اصلی چهارم: (سرمایه فکری بر نرخ رشد درآمد تأثیر دارد).
فرضیههای فرعی منتج از فرضیه چهارم اصلی:
کارایی سرمایه فکری بر نرخ رشد درآمد تأثیر دارد.
كارايي سرمايه بكارگرفته شده بر نرخ رشد درآمد تأثیر دارد.
كارايي سرمايه انساني بر نرخ رشد درآمد تأثیر دارد.
كارايي سرمايه ساختاري بر نرخ رشد درآمد تأثیر دارد.
فرضیه اصلی پنجم: (سرمایه فکری بر ارزش ایجاد شده برای هرسهم تأثیر دارد).
فرضیههای فرعی منتج از فرضیه پنجم اصلی:
کارایی سرمایه فکری بر ارزش ایجاد شده برای هر سهم تأثیر دارد.
كارايي سرمايه بكارگرفته شده بر ارزش ایجاد شده برای هر سهم تأثیر دارد.
کارايي سرمايه انساني بر ارزش ایجاد شده برای هر سهم تأثیر دارد.
كارايي سرمايه ساختاري بر ارزش ایجاد شده برای هر سهم تأثیر دارد.
3-5- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
براي انتخاب جامعه آماري به شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و گروههای مختلف رجوع گرديده است. زيرا، اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمي، حسابرسي ميشود، در نتيجه نسبت به اطلاعات ساير شركتها از قابليت اتكاء بالاتري برخوردار است. دوره زماني پژوهش، اطلاعات مالي مربوط به عملكرد سالهاي 1384 الي 1388 شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدت 5 سال ميباشد.
3-6- نمونهگیری و حجم نمونه
نمونه آماري به روش غربال گری(حذفی) انتخاب شده. شرايط لحاظ شده عبارتند از:
شركت‌هايي كه سال مالي آنها منتهي به پايان اسفند هر سال باشد.
شركت‌هايي كه طي سال هاي 1384 تا 1388 دوره مالي خود را تغيير نداده باشند.
شركت‌هايي كه امكان دسترسي به اطلاعات مالي و ساير اطلاعات مورد نيازآنها باشد.
شرکت‌هایی که قبل از سال 83 در بورس پذیرفته شده باشند.
در مجموعه صنعت بانك ها و مؤسسات اعتباري و سرمايه گذاري مالي نباشند.
حقوق صاحبان سهام آنها طي دوره مورد بررسي منفي نباشد.
شركت‌هايي كه طي دوره مورد بررسي زيان ده نباشد.
شرکت‌هایی که نماد معاملاتیشان وقفه معاملاتی بیش از 3 ماه در سالهای مورد مطالعه نداشته باشند.
حذف شرکت‌هایی که طی دوره مورد بررسی از تابلوی بورس خارج شده اند.
با اعمال محدودیت‌های فوق 49 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع( دارو، دستگاههای برقی، خودرو و قطعات، ماشین آلات و تجهیزات، فلزات اساسی، غذایی بجز قندوشکر، سایر کانی غیرفلزی، شیمیایی، محصولات چوبی، محصولات فلزی، رایانه، سیمان آهگ سرامیک) به عنوان نمونه انتخاب شده است(پیوست 1).
3-7- روش گردآوری اطلاعات
گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحلهء گردآوری دادهها، آغاز فرایندی است که طی آن پژوهشگر یافته های میدانی و کتابخانهای را گردآوری میکند و سپس به خلاصهسازی یافتهها از طریق طبقهبندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها میپردازد و فرضیههای تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار میدهد و در نهایت نتیجهگیری میکند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آنها مییابد. به عبارت دیگر، پژوهشگر به اتکای دادههای گردآوری شده حقیقت را آنطور که هست کشف میکند. بنابراین، اعتبار دادهها اهمیت بسیاری دارد، زیرا دادههای غیر معتبر مانع از کشف حقیقت می‌گردد و مسأله و مجهول مورد نظر پژوهشگر به درستی معلوم نمیشود و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد شد. برای حفظ اعتبار دادههای گردآوری شده، پژوهشگر باید دادههای صحیح را بادقت تمام گردآوری کند(حافظنیا،1385).
در اين پژوهش براي گردآوری اطلاعات از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است. مبناني نظري و پژوهش‌هاي انجام شده مورد استفاده قرار گرفته و همچنين مطالعات كتابخانه‌اي به منظور كشف متغيرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضيه‌ها انجام گرفته است.
ابزارهاي جمعآوري اطلاعات عبارتنداز:
1. مقالات خارجي و فارسي علمي پژوهشي منتشر شده در مجلات ISI و مجلات علمي پژوهشي.
2. اطلاعات موجود دركتابخانه سازمان بورس اوراق بهادارتهران و سايت بورس اوراق بهادار تهران و گزارش‌هاي مالي شركتهاي فعال.
3. اطلاعات موجود در سايت‌هاي اينترنتي www.sid.ir، www.magiran.ir،www.rdis.ir، www.emeraldinsight.com ، www.elsevier.com
4. مراجعه به منابع علمي و رساله‌هايي كه در اين زمينه كار شده است.
5. استفاده از بانك اطلاعاتي(تدبير پرداز، ره اوردنوين،دناسهم ….) جهت استخراج داده‌هاي تحقيق.
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
پس ازآنکه پژوهشگر دادهها را گردآوری و طبقه بندی کرد باید مرحله بعدی فرایند پژوهش که به مرحله تجزیه و تحلیل دادهها معروف است را آغاز کند. این مرحله در پژوهش اهمیت زیادی دارد زیرا نشاندهنده تلاشها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله، پژوهشگر اطلاعات و دادهها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار میدهد. در مرحله تجزیه و تحلیل، آنچه مهم است این است که پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد(حافظ نیا،1385).
در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. ابتدا جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون «کولموگروف-اسمیرنوف» استفاده شده، در واقع این آزمون جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادههای متغیر کمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای بررسی همبستگی بین متغیرها از تحلیل همبستگی که ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است استفاده شده، ضریب همبستگی(r) یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر میباشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) رانشان می دهد. در تعیین همبستگی بین متغیرهای کمی از همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است.
برای آزمون هر یک از فرضیه های تحقیق 4 مدل رگرسیون تک متغیره به صورت زیر استفاده شده است:
y= ++1(VAIC)+1it
y= ++2(VACA)+(it
y= ++3(VAHU)+(it
y= ++4(STVA)+(it

فرضیه آماری مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق به شکل زیر تعریف شده است:
H0 ::
H1 :

در انتها با استفاده از نتایج بدست آمده از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون، نسبت به رد یا قبول فرضیه‌های تدوین شده در تحقیق اظهار نظر شده است.
3-9- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت بپذیرد. این ارزشها میتواند در زمانهای مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف متفاوت داشته باشد(اوما سکاران،1381).
3-9-1- کارایی سرمایه فکری و نحوه سنجش آن
متغیر مستقل: متغيرهاي مستقل تحقيق شامل ضريب ارزش افزوده(کارایی) سرمايه بكار گرفته شده (VACA)117، ضريب ارزش افزوده(کارایی) سرمايه انساني (VAHU)118، ضريب ارزش افزوده(کارایی) سرمايه ساختاري (STVA)119 و ضريب ارزش افزوده(کارایی) سرمايه فكري(VAIC)120 مي باشد.
اولين قدم در محاسبه متغيرهاي فوق محاسبه ارزش افزوده(VA)121 است.
VA=Ii + DPi + Di +Ti + Mi + Ri
در محاسبه VA:
Iiهزینه بهره برای سال i، DPi هزینه استهلاک برای سال i، Diسود سهام تقسیمی برای سال i، Ti مالیات شرکت برای سال i، Miسرمایه حقوق صاحبان سهام برای سال i، Ri سود انباشته برای سال i می باشد.
قدم دوم محاسبه هريك از متغيرهای مستقل با استفاده از مدل پیشنهادی پالیک میباشد:
در این مدل برای ارائه تصویری کامل از کارایی منابع ایجادکننده ارزش، لازم است که کارایی سرمایه فیزیکی و همچنین سرمایه مالی را نیز در نظر گرفت. این کارایی از رابطه زیر بدست می‌آید:
سرمايه بكار گرفته شده (CE) = كل داراييها _ دارييهاي نا مشهود
ضریب ارزش افزوده سرمایه بکارگرفته شده ( VACA) = VA/CE

طبق این مدل، کلیه هزینههای کارکنان، به عنوان سرمایه انسانی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین:
سرمايه انسانیHU) )= مجموع سرمايه گذاري در كاركنان(حقوق و دستمزد کارکنان، حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان، عیدی و پاداش کارکنان، مزایای پایان خدمت کارکنان، حق‌الزحمه مشاوران، ایاب و ذهاب کارکنان، هزینه‌های آموزش کارکنان، اضافه کاری کارکنان(مستقیم تولیدی، سربار،اداری، فروش، عمومی).
ضریب ارزش افزوده سرمایه انسانی (VAHU) = VA/HU
کارایی سرمایه ساختاری از رابطه زیر بدست میآید:
سرمايه ساختاري (SC) = ارزش افزوده (VA)_ ) سرمايه انساني HU)
ضریب ارزش افزوده سرمایه ساختاری ( STVA)= SC/VA
آخرین مرحله، محاسبه ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری است که از رابطه زیر محاسبه میشود:
ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری (VAIC) =VACA + VAHU + STVA
متغیر وابسته: متغیری است که مشاهده یا اندازهگیری میشود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود. مطالعه حاضر شامل دو متغير وابسته:
1)نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار(MTB)122
2)عملكرد مالي مي باشد.
3-9-2- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و نحوه سنجش آن
ارزش دفتري هرسهم(BV) از تقسيم متوسط حقوق صاحبان سهام (Equity) برتعداد سهام(n) و ارزش بازار هرسهم (MV) از تقسيم ارزش بازار شركت بر تعداد سهام شركت كه در شركتهايي كه افزايش سرمايه داشته اند ضريب افزايش سرمايه در محاسبه ارزش بازار سهام لحاظ شده است.
ارزش بازار(MV) تعداد سهام = × متوسط قيمت سالانه بر اساس ميانگين قيمت هاي ماهانه

ارزش بازار شركت نيز از متوسط قیمت سالانه بر اساس میانگین قیمت های ماهانه( كه آن نيز از تقسيم حجم ریالی معاملات بر تعداد سهام معامله شده بدست مي آيد) بر تعداد سهام شركت( با اعمال ضريب افزايش سرمايه ) بدست مي آيد.
3-9-3- عملكرد مالي و نحوه سنجش آن
عملکرد مالی شركت با استفاده از چهار شاخص رشد درآمد(GR), بازده داراييها(ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و ارزش ايجاد شده

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارزش بازار، سرمایه فکری، ارزش بازار سهام، بازار سهام Next Entries پایان نامه درمورد کتاب گویا، انگیزش تحصیلی، فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش