منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه درگردش، خوداشتغالی، رگرسیون، بانک تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

اشتغال پیش‌بینی‌شده بنگاه‌های زودبازده می‌باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضرایب تمامی متغیرهای این مدل در سطح احتمال 10 درصد از نظر آماری معنادار هستند.
دستگاه اجرایی طرح
با توجه به نتایج نگاره شماره 4-3 سازمان بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهادکشاورزی و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی تأثیر منفی معناداری بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده دارند. سازمان بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت نقش مثبتی در کاهش انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته و ملاحظه می‌شود این تأثیر هم در عرض از مبدأ رگرسیون و هم در شیب آن تغییرات خود را نشان داده است. با توجه به ضریب به‌دست آمده در مدل، با پرداخت یک میلیون ریال به طرح‌های معرفی شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرگانی، به ترتیب انحراف از اشتغال به میزان 0011/0 و 0017/0 افزایش می‌یابد.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود در سال 1385 سازمان صنعت، معدن و تجارت دارای عرض از مبدأ تفاضلی بیش‌تری نسبت به دستگاه‌های اجرایی دیگر بوده و بنابراین نسبت به دیگر دستگاه‌های اجرایی موجود در این مطالعه، در کاهش انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق‌تر عمل نموده است. اداره تعاون، کار و امور اجتماعی ، سازمان بازرگانی و سازمان جهادکشاورزی به ترتیب رتبه‌های دوم تا چهارم را در میزان موفقیت در کاهش انحراف مذکور در سال 1385 به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بر اساس ضریب‌زاویه تفاضلی مدل موجود، سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به سازمان بازرگانی میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را کم‌تر افزایش داده و از این‌رو بهتر عمل نموده است.
نوع طرح اجرایی
نتایج بدست آمده در نگاره شماره 4-3 بیانگر تأثیر مثبت اجرای طرح‌های از نوع سرمایه درگردش و نیمه‌تمام و اثر منفی طرح‌های خوداشتغالی در افزایش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌باشند.به‌عبارت دیگر، هرچه تعداد طرح‌های اجرایی از نوع سرمایه درگردش و نیمه‌تمام افزایش یابد، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نیز افزایش و هرچه تعداد طرح‌های خوداشتغالی افزایش، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کاهش می‌یابد. لازم به‌ذکر می‌باشد که تأثیر طرح نیمه‌تمام در افزایش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بیش از طرح‌های سرمایه درگردش بوده و از این لحاظ طرح‌های سرمایه درگردش عملکرد بهتری داشته‌اند. اثر طرح‌های سرمایه درگردش و نیمه‌تمام به اضافه طرح‌های از نوع جدید در ضریب‌زاویه مدل نیز نمایان بوده و نشان‌دهنده آن است که با افزایش میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده افزایش می‌یابد. به‌ این معنا که اگر یک میلیون ریال به طرح‌های سرمایه درگردش برای ایجاد اشتغال پرداخت شود، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به میزان 0017/0 کاهش می‌یابد. همچنین تأثیر منفی طرح‌های از نوع خوداشتغالی در عرض از مبدأ مدل نمایان است. با افزایش تعداد این نوع طرح‌ها میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کاهش می‌یابد.
بر اساس اطلاعات یافت شده از عرض از مبدأ‌های مدل، به ترتیب طرح‌های خوداشتغالی، سرمایه درگردش و نیمه‌تمام در کاهش انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده عملکرد بهتری داشته‌اند و نیز ضرایب‌زاویه تفاضلی بیان‌کننده آن هستند که طرح‌های نیمه‌تمام اثر بیشتری در کاهش انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نسبت به طرح‌های جدید و سرمایه درگردش داشته‌اند.
مجری طرح
بر اساس نتایج نگاره شماره 4-3 ، تأثیر نقش نوع مجری طرح (زن، مرد و تعاونی) بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده مثبت است. در واقع مجریان بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده تأثیر مثبتی بر نزدیک شدن اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش‌بینی شده ندارند. اما بر اساس عرض از مبدأ این مدل می‌توان نقش شرکت‌ها را در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده حائز اهمیت دانست. اجرای طرح‌ها توسط تعاونی‌ها و مجریان مرد بر شیب مدل اثر معنادار گذاشته و نشان می‌دهد که با پرداخت یک میلیون ریال به تعاونی‌ها برای اجرایی کردن طرح‌ها، انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به میزان 0033/0 کاهش می‌یابد.
در نتیجه اثر شرکت‌ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بهتر از سایر مجریان حقیقی و حقوقی بوده و نیز به‌ترتیب اجرای طرح‌ها توسط تعاونی‌ها، مردان و زنان می‌تواند در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده اثرگذار باشد. در بررسی اثر این ویژگی بر ضرایب‌زاویه، اثر تعاونی‌ها بهتر از مجریان مرد بوده است.
بانک عامل
بررسی تأثیر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال 1385 نشان می‌دهد که بانک صنعت و معدن باعث افزایش و بانک سپه باعث کاهش میزان انحراف مذکور شده‌اند. بانک رفاه و بانک تجارت در این سال نشان‌دهنده اثر مثبت انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده بوده و بانک‌های صادرات و کشاورزی دارای اثر منفی انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در این سال می‌باشند.
بر اساس نتایج به‌دست آمده بانک سپه نسبت به سایر بانک‌ها عملکرد بهتر در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته و سپس بر اساس شیب مدل شماره 4-2، به‌ترتیب بانک‌های رفاه، تجارت، صادرات و صنعت و معدن موفق‌تر بوده‌اند.
مکان اجرای طرح
نگاره شماره 4-3 نیز ویژگی مکانی را که اثر شهرستان‌های استان کرمان بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده است؛ را نشان می‌دهد. این نگاره بیان می‌نماید که شهرستان‌های کرمان و سیرجان اثر انحراف از تسهیلات بر روی انحراف از اشتغال را تشدید کرده و شهرستان زرند میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را کاهش داده است.
بر اساس نتایج به دست آمده از عرض ‌از مبدأ مدل، شهرستان زرند در این سال عملکرد مناسبی داشته است. شهرستان‌های سیرجان و کرمان بنابر نتایج یافت شده از ضرایب‌زاویه مدل، به ترتیب در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق بوده‌اند.
میزان سهم تسهیلات
سهم تسهیلات که عبارت از نسبت تسهیلات پرداختی به تسهیلات پیش‌بینی شده در سال مشخص می‌باشد؛ تأثیر مثبتی بر کاهش انحراف از اشتغال داشته است. زیرا هرچه این نسبت بیش‌تر باشد، در واقع به‌معنای تناسب پرداخت‌ها با مقادیر انتظاری تسهیلات است که سبب خواهد شد اشتغال تحقق یافته نیز به اشتغال پیش‌بینی شده نزدیک‌تر گردد و فرصت‌های شغلی کم‌تری در این میان از بین برود.
میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده
انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده توانسته اثر معناداری بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته باشد و اثر آن‌را کاهش دهد.
نتیجه‌گیری
بر اساس نتایج نگاره شماره 4-3، سازمان صنعت، معدن و تجارت، طرح‌های خوداشتغالی و نیمه‌تمام، مجریان حقوقی، بانک‌های سپه و رفاه، شهرستان‌های زرند و سیرجان و نیز ویژگی سهم تسهیلات در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نسبت به سایر ویژگی‌های مورد استفاده در مدل شماره 4-2، بهتر عمل نموده‌اند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود تمام عرض از مبدأهای تفاضلی و ضرایب زاویه در سطح احتمال 10 درصد از نظر آماری معنادار بوده و به این ترتیب می‌توان فرضیه تغییر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده را در سال 1385 از طریق متغیرهای موجود در مدل 4-2 را قبول نمود.
از نتایج فوق می‌توان دو رگرسیون زیر را به‌دست آورد:
اگر0D = باشد
Yt = 2.542Xt  0.532St مدل شماره 4-3
اگر 1D = باشد
Yt = 952815Xt  0.532St مدل شماره 4-4
این رگرسیون‌ها بیانگر این مطلبند که رگرسیون دومی ضریب زاویه تیزتر و عرض از مبدأ بالا‌تری نسبت به رگرسیون اول دارا است.
4-3-2- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1386
نگاره شماره 4-4 مربوط به اطلاعات طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده‌ای است که در سال 1386 تسهیلات دریافت کرده‌اند.
نگاره شماره 4-4: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال 1386
(متغیر توضیح‌گیرنده: انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده) 31/0R=،85/94F=
متغیرها
ضریب
خطا استاندارد
آماره t
سطح احتمال
انحراف از تسهیلات




بانک تجارت




بانک تجارت*




بانک رفاه*




بانک صنعت و معدن




بانک صنعت و معدن*




بانک کشاورزی*




بانک مسکن*




بانک ملت




بانک ملت*




بخش صنعتی




بخش صنعتی*




بخش کشاورزی*




سازمان بازرگانی




سازمان بازرگانی*




سازمان جهاد کشاورزی*




سازمان صنعت، معدن و تجارت




شهرستان بافت*




شهرستان بردسیر*




شهرستان جیرفت*




شهرستان رفسنجان*




متغیرها
ضریب
خطا استاندارد
آماره t
سطح احتمال
شهرستان کهنوج




شهرستان کهنوج*




طرح توسعه ای




طرح جدید




طرح جدید*




طرح سرمایه درگردش




طرح نیمه تمام*




تعاونی




تعاونی*




زن




مرد




عرض از مبدأ




* انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده
منبع: یافته‌های محقق

مدل شماره 4-5
Yt = α -αDa+αDb -αDb+ αDb+ αDc+ αDe+ αDe+αDe- αDm- αDm – αDp -αDp- αDp- βDaXt- βDaXt+βDbXt+βDbXt – βDbXt + βDbXt + βDbXt + βDbXt +βDcXt- βDcXt -βDcXt -β1DcXt + βDcXt+ βDeXt – βDmXt + βDmXt + βDpXt – βDpXt+ βXt + Ut
مدل شماره 4-5 شامل 19 متغیر کمی و 13 متغیر کیفی است. این قسمت از پژوهش در نظر دارد که به بررسی تأثیر معناداری تمام متغیرهای کیفی و کمی روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بنگاه‌های زودبازده در سال 1386 بپردازد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضرایب تمامی متغیرهای این مدل در سطح احتمال 10 درصد از نظر آماری معنادار هستند.
دستگاه اجرایی طرح
بر اساس یافته‌های نگاره 4-4، سازمان بازرگانی تأثیر معناداری بر روی عرض ‌از مبدأ و شیب انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده در سال 1386 دارد. این سازمان به‌عنوان یک دستگاه اجرایی برای طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده توانسته میزان انحراف از اشتغال را کاهش دهد. همچنین با پرداخت یک میلیون ریال به طرح‌های معرفی شده توسط سازمان بازرگانی، میزان انحراف از اشتغال به میزان 0011/0 افزایش می‌یابد. سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز اثر معناداری بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته و آن‌را کاهش می‌دهد. سازمان جهادکشاورزی هم مانند سازمان بازرگانی بر شیب مدل برآوردی اثر معنادار داشته؛ اما برخلاف آن، سازمان جهادکشاورزی دارای اثر مثبت انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌باشد. به‌عبارت دیگر، این سازمان توانسته در کاهش انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده برای ایجاد اشتغال مثمر ثمر واقع شود.
نتایج نشان می‌دهد که به ترتیب اداره تعاون، کار و امور اجتماعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرگانی در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق‌تر عمل نموده‌اند و بر اساس

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ایجاد اشتغال، بانک کشاورزی، سرمایه درگردش، شهرستان کرمان Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، سرمایه درگردش، بخش کشاورزی، خوداشتغالی