منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه درگردش، خوداشتغالی

دانلود پایان نامه ارشد

پیش‌بینی‌شده نقش مؤثری داشته‌اند. اثر سازمان جهادکشاورزی بر شیب مدل نشان‌دهنده عملکرد مناسب این سازمان در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌باشد.
نوع طرح اجرایی
بررسی تأثیر طرح‌های جدید، سرمایه درگردش و نیمه‌تمام بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال 1387 نشان می‌دهد که هر سه نوع این طرح‌ها اثر معناداری بر متغیر وابسته داشته‌ و سبب کاهش میزان این انحراف شده‌اند. همچنین طرح‌های مذکور بر شیب مدل اثر معنادار منفی گذاشته و نشان‌دهنده افزایش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده با افزایش تعداد طرح‌های موجود می‌باشند.
بنابر نتایج به‌دست آمده از این قسمت، به ترتیب طرح‌های نیمه‌تمام، خوداشتغالی، سرمایه درگردش و جدید در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق عمل نموده‌اند.
مجری طرح
نوع مجری عامل دیگر اثرگذار بر روی میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌باشد. در سال 1387 طبق نگاره شماره 4-5، مجریان حقیق اثر معناداری بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته و میزان آن‌را افزایش داده‌اند. همچنین در سال 1387 تعاونی‌ها به‌عنوان نوع مجری حقوقی تأثیری بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در جهت افزایش یا کاهش نداشته‌اند. با پرداخت یک میلیون ریال به مجریان زن در این سال، انحراف از اشتغال به میزان 0074/0 کاهش یافته است.
بر اساس یافته‌های به‌دست آمده، شرکت‌ها و مجریان زن نسبت به سایر مجریان طرح‌ها بهتر عمل نموده‌اند.

بانک عامل

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه درگردش، خوداشتغالی، رگرسیون، بانک تجارت Next Entries منبع تحقیق درمورد حمل و نقل، فعالیت های ورزشی، استفاده از اینترنت، پایگاه اجتماعی