منابع و ماخذ پایان نامه سبک زندگی، همبستگی پیرسون، باورهای غیرمنطقی، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

و باورهای شناختی در افراد میانسال رابطه وجود دارد؟
جهت بررسی این سوال از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج مربوط به همبستگی پیرسون در جدول 7-4 گزارش شده است.

جدول 7-4. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین نگرش مثبت به مرگ و باورهای شناختی
متغیر ملاک
متغیر پیش بین
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
(N)
سطح معناداری
(P)
باورهای غیرمنطقی
پذیرش خنثی نسبت به مرگ
-0.13*
210
0.04

پذیرش گرایشی نسبت به مرگ
-0.32**
210
0.001

پذیرش اجتنابی نسبت به مرگ
-0.06
210
0.35

یافته های جدول بالا حاکی از آن است که بین باورهای غیرمنطقی و پذیرش خنثی مرگ و پذیرش گرایشی نسبت به مرگ رابطه منفی و معنی دار (05/ (P0وجود دارد. در واقع می توان گفت هرچه پذیرش خنثی مرگ و پذیرش گرایشی نسبت به مرگ افزایش می یابد باورهای شناختی غیرمنطقی کاهش می یابد. همچنین بین باورهای شناختی و پذیرش اجتنابی مرگ، در سطح 0.05 رابطه معنا دار یافت نگردید.

آیا بین نگرش مثبت به مرگ و سبک زندگی در افراد میانسال رابطه وجود دارد؟
جهت بررسی این سوال از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج مربوط به همبستگی پیرسون در جدول 8-4 گزارش شده است.

جدول 8-4. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین نگرش مثبت به مرگ و سبک زندگی
متغیر ملاک
متغیر پیش بین
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
(N)
سطح معناداری
(P)
سبک زندگی
پذیرش خنثی نسبت به مرگ
0.05
210
0.43

پذیرش‌گرایشی نسبت به مرگ
0.10
210
0.13

پذیرش‌اجتنابی نسبت به مرگ
0.34**
210
0.001

یافته های جدول بالا حاکی از آن است که بین سبک زندگی و پذیرش خنثی مرگ، و پذیرش گرایشی نسبت به مرگ در سطح 0.05 رابطه معنا دار وجود ندارد. همچنین یافته های جدول بالا حاکی از آن است که بین سبک زندگی و پذیرش اجتنابی مرگ رابطه مستقیم و معنی دار (05/ (P0وجود دارد. در واقع می توان گفت هرچه پذیرش اجتنابی مرگ افزایش می یابد، شاخص سبک زندگی سالم نیز افزایش می یابد.

آیا بین باورهای شناختی و سبک زندگی در افراد میانسال رابطه وجود دارد؟
جهت بررسی این سوال از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج مربوط به همبستگی پیرسون در جدول 9-4 گزارش شده است.

جدول 9-4. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین سبک زندگی و باورهای شناختی
متغیر پیش بین
متغیر ملاک
ضریب همبستگی پیرسون
تعداد
(N)
سطح معناداری
(P)
باورهای غیرمنطقی
سبک زندگی
-0.32**
210
0.001

یافته های جدول 9-4 نشان می دهد که بین باورهای غیر منطقی و سبک زندگی رابطه منفی و معنادار (05/ (P0وجود دارد. بر اساس این یافته ها هر چه افراد باورهای غیر منطقی بیشتری داشته باشند، سبک زندگی آنها ناسالم تر است.

آیا نگرش به مرگ و باورهای شناختی می تواند سبک زندگی افراد میانسال را پیش بینی نماید؟
جدول 10-4. ضریب رگرسیون برای پیش بینی سبک زندگی از طریق نگرش به مرگ و باورهای غیرمنطقی
مدل
R
R2
R2تعدیل شده
خطای معیار برآورد
پیش بینی سبک زندگی از روی متغیرهای پیش بین
0.47
0.22
0.19
0.23
به منظور آزمون سؤال فوق از تحلیل رگرسیون چند متغیری به منظور بررسی رابطه آن ها استفاده گردید. در این سؤال نگرش به مرگ (ترس از مرگ، اجتناب از مرگ، پذیرش خنثی، پذیرش گرایشی، پذیرش اجتنابی) و باورهای غیرمنطقی به عنوان متغیر پیش بین و سبک زندگی به عنوان متغیر ملاک وارد معادله رگرسیون شدند. نتایج این تحلیل در جداول بعد گزارش شده است.
در جدول 10-4 مقادیر R، R2 و R2 تعدیل شده مشاهده می گردد. در این جدول مقدار R2 تعدیل شده بسیار مهم بوده و میزان برازندگی مدل را نشان می دهد. مقدار این ضریب بین 0 تا یک می باشد که هرچه به یک نزدیکتر شود دقت بیشتر مدل را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می گردد این مقدار در تحلیل فوق برابر با 19/0 می باشد که نشان می دهد 19 درصد تغییرات سبک زندگی به متغیرهای پیش بین وابسته است.
جدول 11-4. تحلیل واریانس نمرات سبک زندگی بر متغیرهای پیش بین
شاخص آماری
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری(P)
رگرسیون
3.31
6
0.55
9.62
0.0001
باقیمانده
11.63
203
0.05

مجموع
14.94
209

در جدول 11-4 مقدار ANOVA گزارش شده که آن مقدار اعتبار آماری مدل را ارزیابی می کند. با توجه به اینکه سطح معناداری در این جدول کمتر از 001/0 می باشد می توان تاثیر متغیرهای پیش بین در متغیر ملاک را از لحاظ آماری

پذیرفت. و به وسیله جدول ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده (جدول 12-4)، میزان اهمیت و معناداری هر یک از مولفه های متغیر پیش بین را در تبیین متغیر ملاک به تفکیک مشخص نمود.
جدول 12-4. ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده

ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد شده
t
سطح معناداری

متغیر
B
خطای استاندارد
Beta

مدل
(Constant)
2.813
0.297

9.465
0.000

ترس از مرگ
-0.022
0.018
-0.138
-1.223
0.223

اجتناب از مرگ
0.002
0.017
0.015
0.136
0.892

پذیرش خنثی
-0.006
0.028
-0.016
-0.227
0.820

پذیرش گرایشی
0.023
0.022
0.071
1.010
0.314

پذیرش اجتنابی
0.082
0.018
0.333
4.575
0.000

باورهای غیرمنطقی
-0.002
0.001
-0.213
-2.708
0.007
بر اساس نتایج جدول12-4 و با توجه به سطوح معناداری، پذیرش اجتنابی و باورهای غیرمنطقی می تواند سبک زندگی را پیش بینی کند. همچنین با توجه به ضریب بتا می توان گفت تغییری به اندازه یک انحراف معیار در پذیرش اجتنابی و باورهای غیرمنطقی موجب 21/0 و 21/0- انحراف معیار، تغییر در میزان سبک زندگی می شود.

با توجه به جدول 12-4 و بر اساس متغیرهای پیش بین، نمودار معادله رگرسیون به این صورت می باشد:
(002/0 × باورهای غیرمنطقی) – (082/0 × پذیرش اجتنابی) +813/2 = سبک زندگی

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه نگرش به مرگ و افکار غیرمنطقی با سبک زندگی در افراد میانسال بود. نتایج حاصل از آزمون هریک از سوالات با نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش‌های قبلی در این زمینه مقایسه و تبیین شده است. و نیز به نتیجه گیری نهایی پرداخته شده است. در ادامه نیز به محدودیت های موجود در انجام پژوهش اشاره شده و پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی ارائه گردیده است.

بررسی سؤال های پژوهش:
1.آیا بین نگرش منفی به مرگ و باورهای شناختی در افراد میانسال رابطه وجود دارد؟
نتایج حاکی از آن است که بین باورهای غیرمنطقی و نگرش منفی نسبت به مرگ یعنی ترس از مرگ و اجتناب از مرگ رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. در واقع می توان گفت هرچه ترس از مرگ و اجتناب از مرگ افزایش یابد، باورهای شناختی به سمت غیرمنطقی پیش می‌رود. این نتیجه را با نتایج نادری و اسماعیلی (1388) که نشان دادند بین اضطراب مرگ و اندیشه پردازی خودکشی با احساس ذهنی بهزیستی رابطه منفی معنی داری وجود دارد، می توان همسو دانست. همچنین نتایج حاصل از پاسخ به این سوال با نتایج قاسم پور، سوره و سید تازه کند (1391) که بیانگر رابطه معنی دار بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با اضطراب مرگ، و رابطه پیش بینی کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، توجه مثبت، ارزیابی، فاجعه سازی، ارزیابی مجدد، پذیرش، نشخوار فکری و مقصر دانستن خود، با اضطراب مرگ، همخوان است. نتایج حاصل از این سوال با یافته های مرشدی لهوسی، رضایی، و کاظمی (1392) که نشان دادند طرحواره‌ معیارهای سرسختانه رابطه خطی معناداری با نگرش منفی نسبت به مرگ دارد، همسو است.
ترس از مرگ، سرچشمه ی اصلی اضطراب است، از ابتدا در زندگی حضور دارد، در شکل دادن به ساختار شخصیتی بسیار موثر است و در تمامی طول زندگی همراه ماست تا اضطرابی بیافریند که نتیجه ی آن، دلواپسی آشکار و شکل گیری دفاع های روان شناختی است (یالوم،1390). از آنجا که میانسالی دورانی است که طی آن افراد عمر خود را بر حسب مدت زمان باقی مانده در نظر می گیرند و روی کامل کردن وظایف خود تمرکز می کنند. افراد میانسال دیگر برداشت مبهمی از مرگ خودشان ندارند. آنها می دانند که در آینده ای نه چندان دور، نوبت آنهاست که پیر شوند و بمیرند (برک، 1384). با توجه به یافته مربوط به این سوال پژوهش، اگر از مرگ حساسیت زدایی شود و ترس از مرگ در افراد در حد بهنجار باشد، افراد از باورهای شناختی منطقی برخوردار خواهند بود.
نتایج در زمینه اجتناب از مرگ با نتایج مرشدی لهوسی، رضایی، و کاظمی (1392) که نشان داد طرحواره‌ معیارهای سرسختانه رابطه خطی معناداری با نگرش منفی نسبت به مرگ دارد، همخوان می باشد. همچنین با یافته های توسلی، رضایی، و کاظمی (1393) که نشان داد بین اجتناب از مرگ با بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همسو می باشد.
با یادآوری مرگ، فرد به مرتبه‌ی قدردانی و امتنان از موهبت های بی شمار هستی گام می گذارد. منظور رواقیون هم از عبارت “اگر می خواهید چگونه زیستن را بیاموزید، درباره ی مرگ بیندیشید” همین بوده است. پس این دستور، فراخوانی بیمارگونه برای توجه به مرگ نیست، بلکه مقصود این است که با اصرار به تمرکز بر این زمینه، هستی آگاهانه می شود و زندگی با شکوه تر. به قول سانتایانا :”پس زمینه‌ی سیاه و تیره‌ی مرگ، رنگ های لطیف زندگی را با همه‌ی خلوصشان آشکار می کند و به چشم می آورد”(یالوم،1390). ارزیابی افراد در موقعیت های رویارویی زندگی از جمله استرس با سیستم شناختی فرد و تناسب آن با رفتارهای منطقی آنان به هم وابسته اند (هولین262، 1996). انسان مایل است که وابستگی خود را به بسیاری از اسطوره‌ها و تعصبات خانوادگی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که از دوران اول زندگی آموخته است حفظ کند. خواستها و ترجیحات شخصی را به صورت نیازهای مبرم جلوه دهد و مراقبت و احتیاطی افراطی را در امور خویش داشته باشد، اگر انسانی به این تمایلات طبیعی و در عین حال غیرسالم خود نرسد، خود، دیگران و دنیای خارج را مورد مذمت و نکوهش قرار مي‌دهد (الیس، 2000). با توجه به یافته به دست آمده از سوال نخست پژوهش حاضر، نگرش منفی به مرگ با باورهای غیرمنطقی ارتباط مستقیم دارد.

آیا بین نگرش منفی به مرگ و سبک زندگی در افراد میانسال رابطه وجود دارد؟
نتایج حاکی از آن است که بین سبک زندگی و ترس از مرگ رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. در واقع می توان گفت هرچه ترس از مرگ افزایش می یابد، نمرات سبک زندگی سالم کاهش می یابد. این نتیجه با یافته های پور غلامی، سهرابی، و سامانی (1390) که نشان دادند بین بعضی از ابعاد کیفیت زندگی (سلامت عمومی، محدودیت جسمانی، خستگی یا نشاط) و نگرش نسبت به مرگ در سالمندان رابطه معناداری وجود دارد، همخوانی دارد. همسویی این نتیجه با نتایج عبدالخالق (2004)، که نشان دادند بین اضطراب مرگ با اضطراب عمومی، افسردگی، روان رنجوری و جنسیت (زن بودن)، رابطه معناداری وجود دارد، مشهود است.
در دو سوی طیف مربوط به واكنش های گوناگون ذهنی و احساسی انسان در برابر مرگ دو رویكرد عمده انكار و پذیرش قرار دارد كه اولی غیر انطباقی و مخرب و دومی سازنده و سازگارانه است. تمام كوشش مرگ شناسان معطوف به آن است كه ‌افراد را به پذیرش مرگ ‌‌به عنوان ‌بخشی جدایی ناپذیر‌ از ‌‌زندگی‌‌ جاری تر‌غیب‌‍‎‎‎‏‏‌‌‌ كنند‌ (معتمدی، 1389).
در طول زندگی مردم با توسل به ساختارهای گوناگون دفاعی و ابراز حالت های هیجانی گوناگون در برابر مرگ واكنش نشان می دهند. ترس از مرگ شایع ترین و فراگیر ترین این واكنش ها و دشمن دیرین شادی ها و سعادت بشر است كه به اشكال متنوع خود را نشان می دهد (همان). ترس از مرگ باید به طور مناسبی واپس زده شود تا بگذارد در زندگی ذره ای آسایش داشته باشیم (بکر، 1384). به نظر فرانکل، مرگ را نباید تهدید دانست، بلکه مرگ ما را با انگیزه می کند تا بصورت کامل زندگی کرده و از هر فرصتی برای انجام دادن کاری معنی دار استفاده کنیم (گولد، 1993، نقل از کری، 2005). رویارویی با مرگ خویش، موقعیت مرزی بی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سبک زندگی، اضطراب مرگ، مدیریت استرس، جامعه آماری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سبک زندگی، روان شناختی، بهزیستی روان شناختی، باورهای غیرمنطقی