منابع و ماخذ پایان نامه سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی، رضایت از زندگی، مقطع متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

6-2-2 تحقیقات مرتبط
جدول 2- 2: خلاصه ای از تحقیقات مرتبط
عنوان پژوهش
نویسندگان
سال انتشار
بررسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن
زارع- فلاح
1391
ضرورت ارائه تعریف بومی(اسلامی-ایرانی) از سبک زندگی
ولی زاده
1392
بررسی رابطه نگرش جنسیتی و سبک زندگی در بین زنان شهر کرمان
سعیده گروسی- بهشید گروسی- امیر حیدری
1391
بررسی سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان مرکز جامع علمی-کاربردی زندان تبریز
احمدی- اسمعیلی- رسولی
1391
رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان
کجباف- سجادیان- کاویانی- انوری
1390
بررسی جامعه شناختی رابطه بین سبک زندگی و دینداری(مطالعه موردی شهر ساری)
رحمانی- سهرابی
1392
پیروی از سبک زندگی اسلامی در میان زندانیان معتاد و غیر معتاد در استان البرز. ایران
حسینی- کلانتر کوشه- اسماعیلی
2014
تماشای تلویزیون و ارتباط آن با سبک زندگی ایستا و اضافه وزن و مصرف ناکافی میوه و سبزیجات در میان دانش آموزان دبیرستانی: متفاوت از نظر نژادی، قومی، و جنسیت
لوری- وچسلر- گالوسکا- فالتون- کان
2002
اجرای سبک زندگی در میان دانشجویان دانشگاه مالزی
الناگر- بوبری شِو- موحد نور
2013

در سال‌های اخیر شاهد بحث‌های زیادی در زمینه سبک زندگی بوده و هستیم، لذا تحقیقات متعددی نیز در این زمینه به چشم می‌خورد اما در بحث دروس و سبک زندگی در آنها، تحقیقی یافت نشد. تنها به تعدادی از تحقیقات با موضوعات متفاوت از تحقیق حاضر، در زمینه سبک زندگی اشاره می‌کنیم.
پژوهشی(1391) توسط زارع و فلاح انجام شده است که به گونه‌شناسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن پرداخته‌اند. در این تحقیق نظریه ساخت‌گرایی تکوینی بوردیو برای تدوین چهارچوب نظری، استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده این است که در میان انواع سبک زندگی، بیشترین میانگین در سبک زندگی لذت‌جویانه و کمترین میانگین مربوط به سبک زندگی منفعلانه است. نکته قابل ملاحظه در این تحقیق، برتری نقش سرمایه اقتصادی نسبت به سایر متغیرهاست. در نتایج این تحقیق، به روشنی نقش مصرف و لذت را در بین سبک زندگی جوانان شاهد هستیم در حالی که با منتقل کردن محتوای درسی مناسب در طول دروان تحصیل، می‌توان در هدایت آنان به سوی سبک زندگی منطبق با فرهنگ و اعتقاداتشان نقش بسیار مهمی را ایفا کرد.
تحقیقی توسط ولی زاده(1392) برای ارائه تعریف بومی(اسلامی- ایرانی) از سبک زندگی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد ریشه و علت اصلی اختلاف در تعریف از چیستی سبک زندگی در فرهنگ خودی و غرب، دو چیز است: تضاد در جهان بینی و تفسیر از خود زندگی و تضاد در فلسفه و هدف غایی. بنابراین استفاده از نظرات متفکران غربی در این زمینه نه لازم است، نه کافی و نه تلفیق‌شدنی و لزوماً باید از نوع نگاه نشئت گرفته از جهان‌بینی خاص بومی(اسلامی- ایرانی) برای تعریف سبک زندگی بهره گرفته شود. این تحقیق صرفاً به مفهوم‌شناسی سبک زندگی پرداخته است.
پژوهشی توسط سعیده و بهشیدگروسی و امیرحیدری(1391) به بررسی رابطه نگرش جنسیتی و سبک زندگی در بین زنان شهر کرمان پرداختند. نتایج نشان داد که زنان مورد مطالعه در نگرش جنسیتی و سبک زندگی، کاملاً سنتی هستند. فقط سبک رفتار سلامتی ایشان حالت مدرن داشت. نتیجه به دست آمده، نشان‌دهنده این مسئله بسیار مهم است که هنوز سبک زندگی مدرن، به طور کامل وارد شهرها نشده است و فرصت اصلاح و حاکمیت سبک زندگی اسلامی- ایرانی برای مسئولان و آحاد جامعه وجود دارد.
در تحقیقی(1391) توسط احمدی، اسمعیلی و رسولی به بررسی سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی زندان تبریز و عوامل مرتبط با آن پرداخته شد. نتایج نشان‌دهنده وجود رابطه معنی‎‌دار بین متغیرهای سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، دینداری و محرومیت نسبی با سبک زندگی است.
پژوهشی توسط کجباف، سجادیان، کاویانی و انوری(1390) برای تعیین رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان انجام شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سبک زندگی اسلامی و شادکامی، با رضایت از زندگی دانشجویان در سطح (001/0p)، شادکامی با 6 خرده مقیاس سبک زندگی اسلامی در سطح (001/0p) و خرده مقیاس سلامت با رضایت از زندگی در سطح (001/0p) همبستگی مثبت و معناداری دارند.
پژوهشی توسط رحمانی و سهرابی در سال 1392 برای بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین سبک زندگی و دینداری انجام شد. نتایج حاصل، نشان داد که بین نوع سبک زندگی و نوع دینداری رابطه وجود دارد. بین نوع سبک زندگی و میزان دینداری رابطه‌ای به دست نیامد. بنابر‌این تحقیق، سبک های زندگی متفاوت، موجب تعدد رفتار دینی و شکل‌گیری الگوهای خاص در زمینه دینداری می‌شود.
تحقیقی توسط کلانتر‌کوشه، حسینی و اسماعیلی60(2014) برای بررسی سبک زندگی اسلامی در میان زندانیان معتاد و غیر معتاد استان البرز انجام شد. نتایج تفاوت معناداری را در میزان پیروی از سبک زندگی اسلامی در بین سه گروه معتادان، افراد غیر معتاد، و کارکنان زندان‌ها نشان داد. تفاوت معناداری در سطح پیروی از سبک زندگی اسلامی بین زنان و مردان وجود داشت.
پژوهشی توسط لوری، وچسلر، گالوسکا، فالتون و لارا کان61(2002) به بررسی ارتباط تماشای تلویزیون با سبک زندگی ایستا و اضافه وزن و مصرف ناکافی میوه و سبزیجات در میان دانش‌آموزان دبیرستانی پرداخت. نتایج این تحقیق نشان‌داده که تماشای تلویزیون منجر به اضافه وزن، کاهش فعالیت های بدنی و رفتار‌های تغذیه‌ای ناسالم در بین نوجوانان می‌شود.
پژوهشی توسط الناگر، یوری وی بویری شو و موحدنور62(2013) برای بررسی اجرایی شدن سبک زندگی در میان دانشجویان دانشگاه مالزی انجام گرفت. این مطالعه اجرای ضعیف سبک زنگی سالم را در بین دانشجویان نشان داد.
لازم به ذکر است که طی بررسی‌های انجام شده در میان تحقیقات خارج از کشور، این نتیجه به دست آمد که اکثر تحقیقات در زمینه سبک زندگی، در ارتباط سبک زندگی با بیماری‌های مختلف بوده و چون ارتباطی با بحث حاضر نداشت از ارائه بیشتر این موارد در اینجا خودداری شد.
بنابر توضیحات این بخش، به نظر می‌رسد بحث از سبک زندگي در عرصه زندگي فردي و اجتماعي، از مباحث بسيار ضروري جامعه کنوني ما به شمار می‌رود. لايه رويين و آشکار هويت يک جامعه، سبک زندگي آن است. زمانی که سبک زندگی یک جامعه، متناسب با باورها و ارزش‌هایش باشد می‌تواند آن را به عنوان یک جهان‌بینی صحیح به دیگران منتقل کند. در حال حاضر با تأسف، عدم هماهنگی ميان باورهاي بنيادين و ارزش‌هاي اسلامي منجر به ایجاد سبک زندگي خاص در زمینه‌های مختلف شده است. این مطلب در نتایج بعضی تحقیقات نمایان بود. علل اين گسست و شکاف ميان ارزش‌ها و سبک زندگي، در جاي خود قابل بررسي است؛ اما به نظر مي‌‌رسد مهم‌ترين عامل آن عامل شناختي است. در واقع بسياري از افراد جامعه چون آگاهي لازم از سبک زندگي متناسب با باورها و ارزش‌های خود را، ندارند، به همين دليل در شيوه رفتاري آنها را به کار نمي‌گيرند.
غفلت از مسأله سبک زندگي مي‌تواند خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري بر پيکره جامعه وارد کند. وقتي مردم نتوانند ميان شيوه زندگي خود و باورها و ارزش‌هایشان ارتباطی برقرار نمايند، بعد از مدتي ممکن است دست از باورها و ارزش‌هاي خود نيز بشويند و آنان را ناکارآمد تلقي کنند و براي اينکه توجيهي براي سبک زندگي که انتخاب کرده‌اند، داشته باشند، باورها و ارزش‌هاي خود را زير سؤال ببرند و مثلاً آنها را ناظر به گذشته و مربوط به جوامع غير پيشرفته بپندارند و بدين ترتيب از اساس، دست از باورهاي خود بشويند.
با وجود تلاش‌هاي بسيار در نظام آموزش و پرورش، خبرهاي نگران‌كننده‌اي در مورد وضعيت اخلاقي و اجتماعي كودكان و نوجوانان منتشر مي‌شود. دگرگوني‌هاي عظيمي كه در سال‌هاي اخير در كيفيت آموزش رخ داده و بازتابي از نيازهاي روز‌افزون، گسترش فناوري و تغيير مداوم در سبک زندگی است، نشان داده در چنين شرايطي، برنامه‌ها و روش‌هاي آموزشي سنتي، توان حل مسائل را در برآوردن نيازها و مهارت نسل جوان در به كار بستن دانستني‌ها و اصول علمي به هنگام قرارگرفتن در موقعيت‌هاي جديد و چالش انگيز را ندارند. لذا سبک زندگی منعکس شده در محتوای دروس به عنوان یک مبنا و معیار برای دانش‌آموزان می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
بخش سوم : دانش‌آموزان و دروس مقطع متوسطه
نوجوانی، دوران گذار از مرحله کودکی به بزرگسالی است و مانند همه دوران‌های گذار، با مشکلات، تعارض‌ها و بحران‌هایی همراه است. علاوه بر این، امروزه تغییرات زیستی، فن آوری، اقتصادی و اجتماعی در زندگی نوجوانان روی داده که منجر به ایجاد نیازهای متفاوت، مخصوص این گروه سنی شده است. جنبه دیگری که بر اهمیت موضوع نوجوانان می‌افزاید، کثرت جمعیتی این گروه سنی در کنار نادیده گرفته شدن موضوع نوجوانان می‌باشد . از آنجا که گروه سنی مورد پژوهش (دانش آموزان مقطع متوسطه)، نوجوانان هستند در قسمت اول این بخش، سعی داریم به آشنایی با این دوره سنی دست پیدا کنیم.
در قسمت دوم، از این جهت که پرداختن به تحلیل محتوای کتاب‌ها جهت تناسب با وضعیت روحی دانش‌آموزان بسیار ضروری است چرا که از طريق محتواست كه نظام آموزشي و پرورشي به طور مستقيم با هويت دانش‌آموزان مرتبط مي‌شود و آثار مورد نظر را در نگرش، دانش، رفتار، انگيزه‌ها و شخصيت آنان بر جای مي‌گذارد، و از آنجا که این تحقیق درصدد بررسی نقش محتوای دروس در تأمین نیازهای فطری دانش‌آموزان است به طور خلاصه به آشنایی با محتوای دروس مقطع متوسطه می‌پردازیم.
قسمت اول: نوجوانی
1-3-2 معرفی و اهمیت نوجوانی
از منظر اسلام و با توجه به آیات و روایات، انسان مراحل مختلفی در زندگی دارد که ملزم به عبور از آنهاست. هر مرحله، ویژگی‌های خاص خود را دارد که آن دوره را از دوره‌های قبلی و بعدی تفکیک می‌کند. پیامبر اسلام، رشد آدمی را در سه مرحله بیان می‌کند: هفت سال اول زندگی‌ که فرزند، آقا و سید پدر ‌و‌ مادر است. هفت سال دوم زندگی که فرزند فرمانبردار و مطیع پدر و مادر است. هفت سال سوم که فرزند وزیر و مشاور پدر و مادر است63 (بحار الانوار، ج101، ص95). بر اساس این روایت، نوجوانی در هفت سال سوم واقع می‌شود.
اسلام نوجوانی را از دو جنبه مثبت و منفى مدّ‌نظر قرار داده است. در جنبه مثبت، به نظر اسلام، نوجوانى دوره قوّت و توانایى است که در بین دو دوره ضعف و ناتوانى‌(کودکى و پیرى) قرار گرفته است64 (روم/54، ترجمه مکارم شیرازی). اولیاى اسلام نیز نوجوانى را یکى از نعمت‌هاى پر‌ارج الهى و از سرمایه‌هاى بزرگ سعادت در زندگى بشر شناخته‌اند. پیامبر(ص) در این‌باره می‌فرمایند: «شما را به نيكى با جوانان سفارش مى‌كنم، چرا كه آنان، دل‌هاى رقيق‌ترى دارند، به راستى كه خداوند، مرا بشارت‌دهنده و هشدار‌دهنده برانگيخت، جوانان با من هم‌پيمان شدند و پيران با من به مخالفت برخاستند65»( سفینه البحار، ج2، ص176). امام علی(ع) نیز می‌فرمایند: « دو چیز است که اهمیت آنها جز با از دست دادنشان شناخته نمی‌شوند: اول جوانی و دوم عافیت66» (بحارالانوار، ج 44، ص 245).
در جنبه منفى، اولیاى الهى از این دوره به دوره جنون و مستى تعبیر کرده‌اند: پیامبر(ص) در این‌باره فرموده‌اند: «جوانى شاخه‏اى از جنون است67»(‌بحارالانوار، ج‌77، ص‌135).حضرت علی (ع) نیز فرموده‌اند: «مستی چهارگونه دارد: مستی جوانی، مستی دارایی، مستی خواب و مستی مقام68»( تحف العقول، ص‌124).
البته تعبیر از دوره نوجوانی به دوره جنون و مستی نمی‌تواند لزوماً ناظر به منفی دانستن این مقطع سرنوشت‌ساز زندگی انسان باشد بلکه تعبیری است از غلیان و غلبه احساسات و شهوات بر جنبه عقلانی و دوراندیشی انسان که عدم مهار و هدایت آن می‌تواند موجب انحراف آدمی گردد.
فلاسفه نیز به موضوع نوجوان و جوان توجه خاص

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سبک زندگی، علاقه اجتماعی، دوران کودکی، روانشناسی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بلوغ جنسی، اجتماعی شدن، فکر و اندیشه، برنامه آموزشی