منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، حقوق بشر، جنگ جهانی اول، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

امنيت بين‌المللي پرداخته و بيشتر به نقش يونسكو در حفاظت از ميراث فرهنگي پرداخته است.
3- سيد محمد موسوي و ساناز نصيري در كتاب خود تحت عنوان «سازمان يونسكو و نقش آن بر پيشبرد مسائل فرهنگي ايران»، انتشارات علوم و فنون رازي، تهران، 1391، تنها به بررسي نقش يونسكو در گسترش فرهنگ، تبادلات فرهنگي و ارتباطات پرداخته‌اند و از نقشی که این سازمان در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند بهطور مستقیم سخن به میان نیاورده است.
4- علي اصغر عامري بافقي، در كتاب «مفهوم صلح در روابط بين‌الملل»، ، انتشارات علوم و فنون رازي، تهران، 1391 ، به بررسي مفهوم صلح پرداخته و با بررسي ابعاد مختلف آن و برخي اختلاف‌ها در روش‌هاي نيل به صلح، نقش سازمان ملل و سازمانهای تابعه آن از جمله يونسكو را نيز در زمينه حفظ صلح، اساسي دانسته است آن هم بهصورت کلی از نقش این سازمان سخن گفته و از بررسی جزئی خودداری نموده است.
5-ناصر تکمیل همایون در کتاب “نقش علمی و فرهنگی یونسکو در پژوهش راههای ابریشم”، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1376. پس از معرفی سازمان یونسکو و پروسه شکل گیری آن، به بررسی راههای ابریشم که پل ارتباطی بین دنیای شرق و غرب و سهمی هنگفت در آشنا کردن فرهنگهای مختلف این دو قشر دارد میپردازد. همچنین در قسمت اصلی بحث خود به نقش سازمان یونسکو در پژوهش و تحقیق در مورد راههای بینالمللی ابریشم میپردازد.
مقالات:
مقالات مختلفی در مورد سازمان یونسکو به رشته تحریر در آمدهاند که در هیچکدام از آنها به نقش یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی بهطور مستقیم اشاره نشده و یا بهصورت خیلی جزئی و پراکنده از نقش این سازمان سخن به میان آورده شده است. برخی از آنها عبارتند از:
1- مهدي نوروزي در «مجله حقوقي رهيافت، سال 1383، شماره 34، ص76-80» در مقاله “آشنايي با سازمان علمي و فرهنگي و آموزشي سازمان ملل متحد” بيشتر به بررسي سازمان يونسكو و اركان آن پرداخته و بهطورخيلي جزئي در صفحه 77 به نقش يونسكو در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي پرداخته است.
2- محمدرضا دهشيري در «فصلنامه مطالعات آفريقا، بهار و تابستان 1386، شماره14، ص191-238» در مقاله “سیاست فرهنگی یونسکو در آفریقا” به معرفي سازمان يونسكو و اهداف اين سازمان پرداخته و بهصورت خيلي جزئي و بهخصوص در صفحه 195 به نقش يونسكو در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اشاره كرده است.
3-مریم بهادر در نشریه “رسانه،” سال دوازدهم، شماره سوم، ص51-58″در مقاله “یونسکو و مساله ارتباطات و اطلاع رسانی” مقدمتا در صفحه 51 به معرفی سازمان یونسکو پرداخته و سپس بهطور اختصاصی به نقش این سازمان در جریان ارتباطات و اطلاع رسانی بین ملتها پرداخته است.
4-احسان نراقی در نشریه “بخارا، شماره 14، بهمن 1377، ص21-31 “در مقاله “یونسکو و نخستین مجمع جهانی گفتگوی فرهنگها ” به نقش یونسکو بهعنوان نخستین سازمان بینالمللی در ایجاد تعاملات میان ملتها میپردازد و این نقش را جهت دوستی میان ملتها بسیار مثمر اثر میداند.
5- مهدي ابراهيمي در نشريه ” اطلاع‌رساني و كتابداري كتاب ماه علوم اجتماعي، شماره 29، مرداد 1389″ در مقاله “امنیت بینالملل” موضوع امنيت بين‌الملل شامل تعاريف، ضروريات، چالشها و راهكارهاي احتمالي آن را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده كه برقراري صلح پايدار نياز به برقراري ارتباط ميان كشورها و گسترش دموكراسي دارد كه اين مهمترين هدف يونسكو در حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي است.
6- هادي احتشامي در «فصلنامه سياست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره1، بهار 1388، ، ص17-38» در مقاله “بررسی جهانی شدن دموکراسی وتاثیر آن بر صلح و امنیت بین الملل”، به بررسي جهاني شدن دموكراسي و تأثيری که دموکراسی می تواند به موجب ارتباطات بر صلح و امنيت بين‌المللي داشته باشد پرداخته و بهطور جزئي نقش يونسكو در گسترش دموكراسي در جهان را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
7- محمدجعفر حبيب زاده و محمد توحیدی فر در مجله «دادرسي، بهمن و اسفند 1380، سال پنجم، شماره30، ص16-22»، در مقاله ” اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ” به بررسي اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي پرداخته و در نتيجه اين تحقيق مشخص گرديده كه اين شورا به تنهايي قادر به حل و فصل تمامي بحرانها نبوده و اصولا شوراي امنيت پس از وقوع بحرانها وارد عمل مي‌شود در حالي كه يونسكو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی دارای نقشی پيشگيرانه مي‌باشد.
پایاننامهها:
در خصوص پایان نامههای انجام شده در رابطه با این موضوع نیز به موارد ذیل اشاره میگردد:
1- خانم زينب فيروزي در سال 1390 در دانشگاه تهران در پايان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «ساز و كارهاي بين‌المللي حمايت از اموال فرهنگي در مخاصمات مسلحانه» به نقش يونسكو بهعنوان يك نهاد فرهنگي و آموزشي در توسعه و ترويج حقوق بشر دوستانه در رابطه با اموال فرهنگي اشاره كرده است و بهصورت مستقيم از نقش يونسكو در حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي صحبتي نكرده است.
2- خانم الهام نامداري در سال 1387 در پايان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «نقد و بررسي عملكرد سازمان ملل متحد در امر آموزش حقوق بشر» تنها به ارزيابي اقدامات آموزشي سازمان يونسكو بهعنوان يكي از موسسات تخصصي سازمان ملل بهويژه در امر آموزش حقوق بشر پرداخته است.
3- آقاي جلال مژگانپور در سال 1376 در دانشگاه تهران در پايان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «جايگاه يونسكو در توسعه و تدوين حقوق بين‌الملل» به معرفي سازمان ملل پرداخته و نقش اين سازمان را در توسعه حقوق بين‌الملل به چالش كشيده است اما در خصوص نقش اين سازمان در حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي بهصورت جزئي آن هم در قالب گفتار اول از مبحث اول فصل دوم تحت عنوان “اهداف يونسكو” (صفحات 36 تا 41) به بررسي نقش يونسكو در حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي بهصورت پراكنده پرداخته است.
4- آقاي مجيد زحمتكش در سال 1362 در مجتمع آموزشي عالي قم پايان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «حفاظت از ميراث فرهنگي در حقوق ايران و حقوق بين‌الملل» اختصاصاً به نقش يونسكو در حفاظت از اموال فرهنگي پرداخته و سخني از نقش اين سازمان در حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي به ميان نياورده است.
همانطور كه بيان شد، در هيچ يك از اين پژوهش ها به بررسي مستقيم نقش يونسكو در حفاظت از صلح و امنيت بين‌المللي پرداخته نشده است. به اين ترتيب، پژوهش حاضر بر آناست تا اين مهم را به همراه چالشهاي فراروي يونسكو در رسيدن به هدفش در اين راه را مورد نقد و بررسي قرار دهد.
منابع لاتین:
در خصوص منابع لاتین نیز به چند مورد اشاره میگردد:
1- آقای federico mayor بهعنوان دبیر کل سازمان یونسکو در مقالهای تحت عنوان “نقش یونسکو در ساختار صلح”12، مقدمتا به بررسی چگونگی شگلگیری سازمان یونسکو میپردازد که در کنفرانسی که در شهر لندن، در سال 1945، نمایندگان 44 کشور گرد هم آمدند و اساسنامه این سازمان را امضا کردند. وی ماموریت یونسکو را – اگرچه بطور خاص- در آرمانهای تعریف شده در سازمان ملل جست وجو می کند و بهطور وسیع و گسترده مکمل اساسنامه یونسکو هستند، حفاظت و نگهداری از صلح بین المللی میداند.
2- آقای SAVAS KARAKASدر مقاله ای تحت عنوان:
“UNESCO Prepares for the Centenary of World War I ”
به بررسی نقش سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل، که بعد از جنگ جهانی اول تاسیس شد، در نیل به صلح بهعنوان یک حق اساسی برای بشر اشاره میکند و با تاکید بر نقش یونسکو در حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب رفته بر اثر جنگ جهانی اول، نقش این سازمان در برپایی یکمین سالگرد بزرگداشت غم انگیزترین حوادث تاریخی با خاک یکسان کردن میراث فرهنگی بشریت که در طول جنگ جهانی اول رخ داد را بی بدیل میداند. وی معتقد است که جنگ جهانی اول ضربهایاست که بهواسطه آن جنبشهای ملی والبته جنبشهایی برای ایجاد یک صلح جهانی بوجود آمد. همچنین یادآور می شود که یونسکو با رهبران سیاسی کشورها، مخاطبان جهان و جوامع علمی تماس گرفته و با ایجاد ارتباط میان آنها، توجه آنها به میراث فرهنگی زیر آب رفته و در نتیجه پیام خودش یعنی صلح را افزایش می دهد.
3-lynn Davies در مقاله ای تحت عنوان :
“UNESCO Associated Schools Project Network(ASPnet) and Peace education ”
ابتدا به بررسی شکلگیری مدارس مرتبط با شبکه پروژه یونسکو میپردازد که در سال 1953با 33 مدرسه در جهان تاسیس شد و ذکر میکند که این شبکه به عنوان یک شبکه جهانی یکی از قدیمیترین و بزرگترین شبکههای آموزشی در جهان میباشد که دارای بیش از 7900 مدرسه و کالج در 179 کشورعضو میباشد و اعضاء به منظور ترویج ایده اصلی یونسکو یعنی صلح بینالمللی و کمک به کیفیت آموزش و پرورش گرد هم آمدند و این شبکه را تاسیس کردند. همچنین یادآور می شود که این شبکه، یک مرکز هماهنگ کننده بین اعضاء میباشد و اینکه هر کشور دارای یک مرکز هماهنگ کننده در ارتباط با مدارس میباشد. وی دلیل جهانی بودن پروژه را اینطور توضیح می دهد که این مدارس مرتبط با پروژه با دعوت اعضاء به ایجاد برنامههای آزمایشی نوآورانه و مبتکرانه، طراحی مواد و روشهای جدید آموزشی و توسعه مبادلات بین دانشآموزان و معلمان در سطح بینالمللی، در گسترش و ترویج آموزش و در نهایت نیل به صلح از طریق آموزش و ایجاد آگاهی بین مردم در سطح جهانی، که همانا هدف اولیه سازمان یونسکو میباشد، تلاش نماید.
ج) اهداف
هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل میباشد:
پرسش اصلي: یونسکو چگونه نقش خود را در زمینه حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایفاء مینماید و آیا این نقش پویا و موثر بوده است؟
همچنین در راستای پرسش اصلی فوق، پایان نامه حاضر میکوشد که به پرسشهای فرعی ذیل نیز پاسخ دهد:
1-صلاحیتها و وظایف اصلی یونسکو چه میباشد و چگونه اجرای این صلاحیتها و وظایف بر حفظ صلح و امنیت بینالمللی تاثیر گذار میباشد؟
2-نهادهای یونسکو چه اقداماتی را در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی انجام داده و میدهند؟
3-آیا یونسکو با سازمانهای دولتی و غیردولتی در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی دارای ارتباط است؟

پاسخ اولیه به پرسش اصلی:
سازمان یونسکو به منظور بسط و گسترش علم و دانش، جلوگیری از بروز جنگ، حفظ میراث جهانی، کمک به توسعه فرهنگ و هنر، گسترش آزادیهای فردی و جمعی و ایجاد ارتباط هرچه بیشتر میان ملل و اقوام مختلف بنیان نهاده شده است. رسالتی که این سازمان دارد ایجاد ارتباط میان ملتهای با فرهنگهای متفاوت است تا از طریق این ارتباط و هرچه بیشتر نزدیکتر کردن آنها بههم، بیشتر از طریق فرهنگی، صلح و امنیت را گسترش دهد. این مفهوم در خود اساسنامه یونسکو هویداست، آنجا که در ابتدای اساسنامه خود و در بند اول ماده یک اساسنامه خود، هدف از تشکیل این سازمان را این چنین بیان می دارد :” کمک به استقرار صلح و امنیت از طریق ترویج همکاری میان ملتها در زمینههای آموزش، علوم و فرهنگ به منظور افزایش احترام همگان به عدالت حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه، بدون تبعیض نژادی، جنسیت، زبان و مذهب که مطابق با منشور سازمان ملل متحدباشد. ” 13
در واقع یونسکو چارچوبي را براي بررسي مشكلات جهاني انسان، براساس اصل برابري كشورهاي عضو ارائه مي‌دهد كه بر مبناي اصول جهان مشمول، تنوع و كرامت انساني استوار شده است. اين سازمان بهطور جدي در پي تقويت اركان منسجمي است كه صلح، توسعه پايدار و حقوق بشر را تشكيل مي‌دهد و در زمينه فقرزدايي و ترويج گفتگو ميان تمدنها، فرهنگها و مردم مشاركت مي‌كند. در اين مورد يونسكو در زمينه فرهنگي نقشي بارز دارد. با يادآوري تأكيد يونسكو در مقدم

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشر، فرهنگ و ارتباطات Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بشر، علوم اجتماعی