منابع و ماخذ پایان نامه سازمان جهانی تجارت، عرضه کننده، حمل و نقل، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

باشد :
1- نامحسوس بودن : خدمات اصولاً نامحسوس هستند؛ یعنی نمیتوان قبل از خرید، آنها را دید، مزه مزه یا لمس کرد یا شنید. به عنوان مثال کسانی که می خواهند از خدمات جراحی پلاستیک استفاده کنند نمیتوانند قبل از خرید، نتیجه را مشاهده نمایند. به همین ترتیب، مسافران هواپیما فقط دارای بلیط پرواز و قول مساعد تحویل سالم در مقصد هستند. عرضه کنندگان خدمات تلاش می کنند تا خدمات خود را برای مصرف کننده از طریق تهیه عکس و بروشور و کاتالوگ از امکانات، تجهیزات و مهارتهایی که در اختیار دارند و نیز خدماتی که سابقاً انجام دادهاند، محسوس نمایند (اسماعیل پور، 1384: 327).
2- تفکیک ناپذیری : کالاهای محسوس و لمس شدنی پس از تولید انبار و سپس فروخته می شوند و ممکن است مدتی طول بکشد تا به مصرف برسند. در مورد خدمات وضع به گونه دیگری است. خدمت ابتدا فروخته و سپس تولید می شود و همزمان به مصرف می رسد. بنابراین خدمت، صرف نظر از اینکه ارائه کننده آن اشخاص یا ماشین باشد، از ارائه کننده خود جدانشدنی است، اگر شخص، ارائه کننده خدمت باشد، او بخشی از خدمت است. معمولا چون مشتری در طول تولید خدمت، حضور دارد، نوعی ارتباط متقابل میان خدمت دهنده و مشتری، به عنوان شکل خاصی از بازاریابی، به وجود می آید و در نتیجه خدمت دهنده و مشتری هر دو بر نتیجه خدمت تاثیر می گذارند. در برخی خدمات همچون گردشگری و خدمات فنی و مهندسی ارتباط تنگاتنگی میان خدمت و عرضه کننده وجود دارد (اسماعیل پور، 1384: 328).
3- تغییر ناپذیری : خدمات بر خلاف کالاها عموماً به شکل مشابه تولید می گردند، کیفیت خدمات بسیار متغیر است. بدین معنا که کیفیت یک خدمت به شخص ارائه کننده و زمان و مکان و نحوه ارائه خدمت بستگی دارد. برای مثال، در بخش خدمات هتلداری برخی از هتل ها از نظر کیفیت خدماتی، دارای شهرت و اعتبار خوبی هستند، همچنین در داخل هتل هم می توان سطوح متفاوتی از کیفیت ارائه خدمات را مشاهده نمود. حتی کیفیت ارائه خدمت توسط یک کارمند نیز می تواند بسته به حوصله فرد متفاوت باشد (کاتلر، 1383: 812). خدمات( به ویژه خدماتی که به میزان زیادی از عملکرد نیروی انسانی بهره می برد)، ناهمگون و ناهمسان است. به بیان دیگر عملکرد کارکنان از یک عرضه کننده خدمات با عرضه کننده دیگر، از یک مصرف کننده به مصرف کننده دیگر و حتی از زمانی به زمان دیگر متفاوت است. از این رو برخلاف کالاها، استاندارد سازی خدمات با هدف یکنواختی محصولات خدماتی دشوار به نظر می آید (کاتلر و آرمسترانگ، 1384: 53).
4- فناپذیری : خدمات فناپذیر هستند، بدین معنا که خدمات را نمیتوان برای فروش یا مصرف بعدی انبار کرد. در صورتی که مسافری از هواپیما جا بماند، نمیتواند ادعا کند چون از هواپیما استفاده نکرده است حق دارد پولش را پس بگیرد، بلکه آن خدمت فقط در آن زمان آماده ارائه بوده است و پس از آن از بین رفته است. عرضه کننده خدمت حمل ونقل تعهد نموده است که در زمان و مکان مشخصی امکان جابجایی شخص را فراهم آورد و بابت این تعهد پول گرفته است (اسماعیل پور، 1384: 329). توسعه در خدمات به راحتی توسط رقبا، قابلیت تقلید دارد و چون اساساً توسعه خدمات دارای هیچ حق ثبت و اختراعی نیستند، نمی توان به راحتی جلوی کپی برداری از خدمات را گرفت (ده یادگاری،1386: 68).
5- همزمانی تولید و مصرف: تولید و مصرف خدمات همزمان رخ می دهد. مرحله تولید و مرحله مصرف در بیشتر خدمات غیر قابل تفکیک می باشد. استفاده از خدمات اغلب در زمان عرضه خدمات انجام می شود. بنابراین ارزیابی کیفیت خدمات در همان زمانی انجام می پذیرد که خدمت مورد نظر، مراحل مختلف تولید را طی می کند (کاتلر و آرمسترانگ، 1384: 54).
عموم افراد، بیشتر به خدمات فردی توجه دارند (مانند اغذیه فروشی و سالن های زیبایی)، در حالی که بیشتر فعالیت های این بخش، خدمات ویژه تولیدکنندگان است. در اقتصاد های توسعه یافته، خدمات ویژه تولید کنندگان لااقل 50 درصد کل تولید خدمات را تشکیل می دهد و ارزش تولید آن دو برابر کالاهای تولیدی است. همین موضوع در خصوص تجارت الکترونیک نیز صادق است. عمده خدماتی که از طریق اینترنت فروخته می شود، خدمات بین بنگاهی است (کمالی اردکانی، 1383: 9).
یکی دیگر از ویژگی های خدمات، ساختار بازار آن است که با کالا متفاوت می باشد. برخی از خدمات در بعضی کشورها به صورت سنتی به عنوان کالای عمومی توسط عرضهکنندگان انحصاری دولتی ارائه شدهاند. به عنوان مثال می توان از حمل و نقل، مخابرات، پست، بانکداری، بیمه و بیمه اتکایی، بهداشت و آموزش نام برد. بسیاری از خدماتی که در بخش خصوصی عرضه می شوند تحت مقررات سنگین دولت های محلی قرار دارند. لذا محدودیت های تجاری به همان اندازه یا حتی بیش از آنکه ناشی از سیاست های تجاری باشند منبعث از محیط های قانونی داخلی هستند. برای برخی از عرضه کنندگان به خاطر محدودیت های داخلی ( به خصوص در زمینه خدمات حرفه ای)، صدور خدمات از عرضه خدمات در داخل آسانتر است ( کمالی اردکانی، 1383: 15).
2-3-2- طبقه بندی خدمات
طبقه بندی خدمات در حال حاضر مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه اعضای سازمان جهانی تجارت قرار گرفته است. تصمیمات مربوط به طبقه بندی خدمات می تواند اثر مستقیم بر روی تفسیری که در خصوص تعهدات مندرج در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات صورت می گیرد، داشته باشد و به همان نحو می تواند بر تصمیم گیری در خصوص تعهداتی که در آینده به وجود خواهند آمد، اثرگذار باشد.
از دو دهه قبل، اداره آمار سازمان ملل متحد، مجموعه ای از طبقهبندیهای استاندارد را برای استفاده کشورها آماده کرده است که در تهیه آمارهای اقتصادی نیز بکار میرود. این نظامهای طبقهبندی به فراخور مقتضیات توسط کمیسیون آمار سازمان ملل یا هیاتهای صلاحیتدار، مورد بازبینی قرار گرفتهاند. در سال 1991، دبیرخانه گات یک طبقهبندی برای بخش خدمات تهیه کرد. این طبقهبندی به گونهای تنظیم شده بود که کشورها در زمان مذاکره بر سر تعهدات خود در بخش خدمات، میتوانستند از آن استفاده کنند اما این طبقهبندی، بیش از آنکه یک طبقهبندی آماری باشد، یک فهرست برای استفاده در مذاکرات بود (سازمان جهانی تجارت8،2000: 12).
موافقتنامه توضیحی درباره نظام طبقهبندی خدمات ندارد. طبقهبندیهایی که از سوی برخی نویسندگان طرح شده، عموماً فاقد کاربرد در سازمان جهانی تجارت است و نتوانسته با توجه به تنوع خدمات و تشابه زیاد برخی خدمات به کالاها، نظام جامع و مناسبی برای طبقهبندی ارائه دهد. دبیرخانه سازمان جهانی تجارت، فعالیت های گوناگون بخش خدمات را به 12 بخش اصلی شامل خدمات بازرگانی، ارتباطات، ساخت و مهندسی، توزیع، آموزشی، محیط زیست، مالی، بهداشت، جهانگردی و مسافرت، تفریحی، فرهنگی و ورزشی، حمل و نقل و سایر خدماتی که در جای دیگر گنجانده نشده است، تقسیم نموده که این بخش ها در مجموع به 155 زیر بخش فرعی تقسیم می شود. این طبقه بندی برگرفته شده از نظام موقت سازمان ملل برای طبقه بندی مرکزی کالا[1] می باشد که به طبقه بندی CPC در بخش خدمات معروف است. این طبقهبندی، مهمترین نظام طبقهبندی کالاها و خدمات میباشد که سازمان جهانی تجارت آن را به عنوان مبنایی برای طبقهبندی پذیرفته است و طبیعتاً همین نظام بر خدمات موضوع گاتس نیز اعمال میشود (راستی، 1388: 30). نظام مذکور در حقیقت فهرست مفصل کلیه کالاها و خدماتی است که میتواند مورد معامله قرار گیرد. برای هر محصول یک کد در نظر گرفته شده است.
در بین انواع معیارهایی که بطور عام برای متمایز ساختن کالاها و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد (ملموس در مقابل غیر ملموس، قابل انبار کردن در مقابل غیر انبار کردن یا قابل حمل و نقل در برابر غیر قابل حمل و نقل) هیچکدام نمیتواند بدون ابهام و بهطور عملی و معتبر در تمام موارد کالاها و خدمات را از یکدیگر متمایز کند. زیرا در عین حال که بر اساس نظام طبقهبندی محوری محصولات(CPC) تکلیف هر محصولی مشخص شده است و میتوان کالا یا خدمت بودن آن را بیان کرد لکن مواردی پیش میآید که به راحتی نمیتوان این تمایز را قایل شد. مثالهایی از وضعیتهای مبهم عبارتند از عکس، لوح فشرده کامپیوتری و غذا یا نوشابه در رستوران. در این موارد بسته ای فروخته میشود که ترکیب یا مخلوطی از محصولات است و اغلب از هر دو جزء کالاها و خدمات تشکیل شده است. مثلاً در مورد غذا یا نوشابهای که در رستوران صرف شده است، غذا و نوشابه مصرف شده کالا محسوب میشود و پخت و پز و پذیرایی و نیز تامین محل نشستن و موقعیت مکانی رستوران که یک جزء غیر ملموس را تشکیل میدهند، خدمات به شمار میروند. خریدار چنین محصول مخلوطی معمولاً فکر خود را به این مشغول نمیکند که کالا خریده است یا خدمت کسی که کفش خود را برای تعویض کف آن به تعمیر میدهد مبادله را به عنوان خرید یک خدمت در نظر میگیرد و به قطعات مواد به کار رفته فکر نمیکند (مرکز آمار ایران،1391: 12). در کنار طبقهبندی 12گانه متن گاتس، در حال حاضر تنها ملاک استاندارد بین المللی برای طبقهبندی خدمات، نظام طبقهبندی محوری CPC است. این نظام طبقهبندی، هر دو گروه کالا و خدمات را در برمیگیرد.
2-3-3- ساختار موافقتنامه
اصول کلیدی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات عبارتند از تامین امکانات دسترسی به بازار، رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد. همچنین وجود شفافیت و نظم در مورد قوانین و مقررات داخلی نیز از جمله شرایط مهم در چارچوب موافقتنامه است. این موافقتنامه 29 ماده و 8 ضمیمه دارد و همانند موافقت نامه گات از دو بخش اصلی به شرح زیر تشکیل می شود:
الف: متن موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (مشتمل بر مقررات مربوط به تعهدات عمومی در مقابل تعهدات خاص که در جدول تعهدات آزاد سازی خدمات قرار می گیرد) به همراه ضمایم آن
ب: جدول تعهدات بخش خدمات که جزء لاینفک موافقتنامه است[2] (سازمان جهانی تجارت،2001: 10).
متن موافقتنامه از 6 بخش به شرح زیر تشکیل شده است:
حوزه شمول و تعریف (ماده 1)
تعهدات عمومی (ماده 2 تا 15)
تعهدات خاص (ماده 16 تا 18)
آزاد سازی تدریجی (ماده 19 تا 21)
مقررات نهادی (ماده 22 تا 26)
مقررات پایانی (ماده 27 تا 29)(سازمان جهانی تجارت،2001: 10).
متن اصلی موافقتنامه در 29 ماده در بردارنده مفاهیم کلی و اصولی همچون رفتار ملی، اصل دول کامله الوداد، شفافیت و نیز قواعد حاکم بر اقدامات موثر در تجارت خدمات است. موافقتنامه 8 ضمیمه دارد که به موضوعات خاص (همچون جابجایی اشخاص حقیقی ) و یا بخش های خاص ( همچون خدمات مالی و مخابرات) می پردازد. به علاوه، کشورها، هر یک تعهدات ویژه ای در زمینه آزاد سازی تجارت در بخش ها و زیر بخش های خدماتی خود دارند که به موافقتنامه پیوست می گردد. این تعهدات انعطاف پذیر است و کشورها بر اساس نتایج مذاکرات خود با سایر اعضای سازمان جهانی تجارت در برخی بخش های خدماتی و یا شیوه های عرضه خدمات تعهدات دسترسی به بازار را می پذیرند (مرکز تجارت جهانی کشورهای مشترک المنافع9،2000: 21-10).
قسمت دوم گاتس شامل تعهدات عمومی و خاص در فصل سوم مورد بررسی قرار میگیرد. قسمت 4 گاتس شامل مواد 19 تا 21 تحت عنوان آزادسازی تدریجی است که محتوای این مواد، در متن مقدمه آن نیز ذکر شده است. این قسمت مربوط به مذاکره درباره تعهدات خاص، جداول تعهدات خاص و نحوه تغییر جداول میباشد که در فصل سوم خواهد آمد.
از قسمت 5 با عنوان مقررات نهادی، مواد مربوط به مشورت و حل اختلاف در اینجا مطرح میشود. ماده 22 به بیان مشورت و ماده 23 به بیان حل اختلافات میان اعضا میپردازد. اعضا در خصوص هر مسئله موثر بر اجرای موافقتنامه که میان اعضا اختلافی رخ دهد، در وهله اول باید به مشورت با هم در آن مورد بپردازند. در صورتی که راه حل رضایتبخشی حاصل نشد، شورای تجارت خدمات یا رکن حل اختلاف میتواند در خصوص مسئله مطروحه با هر یک از اعضا که لازم بداند، مشورت کند. در صورت عدم دستیابی به نتیجه مناسب، ارجاع امر به رکن حل اختلاف در نظر

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه کشورهای در حال توسعه، سازمان جهانی تجارت، رشد اقتصادی، خدمات آموزشی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، حمل و نقل هوایی، سازمان جهانی تجارت، مصرف کنندگان