منابع و ماخذ پایان نامه زیست محیطی، محیط زیست، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخگویان گزینه «گاهی اوقات» را در پاسخ به گویه «وسایل خانه را که استفاده نمی کنید جهت استفاده دوباره نگه می دارید؟» انتخاب کرده اند، همچنین 30 درصد نیز گفته اند که همچین وسایلی را جهت استفاده دوباره نگه می داریم. 30 درصد پاسخگویان گزینه «به ندرت» و 4 درصد هم گزینه «اصلاً» را در پاسخ به این گویه انتخاب کرده اند. میانگین بدست آمده برای این گویه 2.94 (از 5) بوده است.
38 درصد پاسخگویان (152 نفر) در پاسخ به گویه « لباسهایی که استفاده نمی کنید را برای استفاده دوباره نگه می دارید؟» گفته اند که «اکثر اوقات» همچین لباسهایی را جهت استفاده دوباره نگه می داریم. 4 درصد نیز گزینه «همیشه»، 22 درصد گزینه «گاهی اوقات»، 26 درصد گزینه «به ندرت» و 10 درصد نیز گزینه «اصلا» را در پاسخ به این گویه انتخاب کرده اند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 3 (از 5) به دست آمد.
34 درصد پاسخگویان (136 نفر) در پاسخ به گویه « از وسایل بازیافت شده همچون دستمال کاغذی بازیافت شده استفاده می کنید؟» گفته اند که «اصلا» از وسایل بازیافت شده استفاده نمی کنند. همچنین 28 درصد نیز گفته اند که «به ندرت» از وسایل بازیافتی استفاده می کنند. 20 درصد از پاسخگویان گزینه «گاهی اوقات»، 16 درصد گزینه «اکثر اوقات» و 2 درصد نیز گزینه «همیشه» را در پاسخ به این سوال انتخاب کرده اند. در نهایت میانگین به دست آمده برای این گویه، 2.24 (از 5) بوده است.
مقايسه ميانگين‌ها نشان مي‌دهد كه ميانگين 3 (از 5) مربوط به گویه «لباسهایی که استفاده نمی کنید را برای استفاده دوباره نگه می دارید؟» در بالاترين سطح و ميانگين 22/2 (از 5) مربوط به گویه«در خانه از ظروف و بطری های شیشه ای استفاده می کنید؟» در پائين‌ترين سطح قرار دارد. در مجموع، ميانگين متغیر رفتار بازیافت 2.66 (از 5) مي‌باشد که سطح متوسطی از رفتار بازیافت را نشان می‌دهد.

5-2-2-3- مقیاس پارادایم نوین اکولوژیکی
همان‌طور که قبلاً مطرح گردید مقیاس پارادایم نوین اکولوژیکی NEP)) یکی از پایاترین و معتبرترین مقیاس‌ها در سنجش نگرش کلی نسبت به محیط‌زیست می‌باشد. این مقیاس با 15 گویه تشکیل شده است. پاسخ‌های آن برحسب طیف لیکرت طبقه‌بندی شده‌اند. جدول زیر، توزیع فراوانی متغیر پارادايم نوين اكولوژيكي را براساس نمره مقیاسی 1 تا 5 نشان می‌دهد.

جدول شماره (10-5): توزیع فراوانی متغیر پارادايم نوين اكولوژيكي (NEP)
گویه‌ها
فراوانی
درصد
کاملاً موافق
موافق
بی‌نظر
مخالف
کاملاً مخالف
میانگین از 5
ما آخرین ساکنان زمین هستیم که در مقابل مسائل و مشکلات زیست محیطی دنیای جدید دوام می‌آوریم.
تعداد
48
112
136
80
24
3.20

درصد
12.0
28.0
34.0
20.0
6.0

انسانها حق دارند برای برآوردن نیازهایشان محیط زیست طبیعی را تغییر دهند.
تعداد
40
112
48
128
72
3.20

درصد
10.0
28.0
12.0
32.0
18.0

دخل و تصرف انسان در محیط زیست، اغلب نتایج فاجعه باری ایجاد می‌کند.
تعداد
152
168
40
32
8
4.06

درصد
38.0
42.0
10.0
8.0
2.0

نبوغ انسان ما را مطمئن میسازد که زمین به جای غیر قابل زندگی تبدیل نمیشود.
تعداد
32
144
104
96
24
2.84

درصد
8.0
36.0
26.0
24.0
6.0

انسان‌ها بيش از حد از محيط زيست سوء استفاده مي‌كنند.
تعداد
160
184
32
24

4.20

درصد
40.0
46.0
8.0
6.0

گیاهان و حیوانات به اندازه انسانها حق حیات دارند.
تعداد

240
136
16
8
4.50

درصد

60.0
34.0
4.0
2.0

تعادل طبیعت شدیداً توسط فعالیتهای کشورهای صنعتی مدرن در حال نابودی است.
تعداد
136
184
32
24

4.20

درصد
34.0
46.0
14.0
6.0

در بیان بحرانهای زیست محیطی اغراق میشود.
تعداد

56
120
144
80
3.62

درصد

14.0
30.0
36.0
20.0

منابع موجود در کره زمین بسیار محدود و غیر قابل بازگشت هستند.
تعداد
88
240
64
8

4.02

درصد
22.0
60.0
16.0
2.0

تعادل طبیعت بسیار حساس است و به راحتی از بین میرود.
تعداد
88
192
64
56

3.78

درصد
22.0
48.0
16.0
14.0

انسان‌ها جهت بقا، می‌بایست هماهنگ با طبیعت زندگی کنند.
تعداد
176
184
16
24

4.28

درصد
44.0
46.0
4.0
6.0

انسان‌ها حق دارند كه محيط طبيعي را طبق نيازهاي خودشان دست‌كاري كنند.
تعداد
24
56
64
184
72
3.56

درصد
6.0
14.0
16.0
46.0
18.0

انسان‌ها براي حفظ و ادامه بقا نیازی به هماهنگی با طبیعت ندارند.
تعداد
24
8
16
208
144
4.10

درصد
6.0
2.0
4.0
52.0
36.0

هدف اولیه از خلقت گیاهان و جانوران استفاده آن‌ها توسط بشر می‌باشد.
تعداد
32
120
64
144
40
3.10

درصد
8.0
30.0
16.0
36.0
10.0

جهت حفظ اقتصاد سالم، نیازمند نوعی توسعه اقتصاد پایدار هستیم که در آن رشد صنعتی کنترل می‌شود.
تعداد
104
192
104


4

درصد
26.0
48.0
26.0

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، فراواني مربوط به گويه‌هاي متغیر پارادايم نوين اكولوژيكي (NEP) در جدول شماره 9-5 آمده است. يافته‌ها حاكي از آن است كه:
بيشترين فراواني (با 34 درصد) برای گويه «ما آخرین ساکنان زمین هستیم که در مقابل مسائل و مشکلات زیست محیطی دنیای جدید دوام می‌آوریم» به گزينه «بی‌نظر» اختصاص دارد.26 درصد گزینه‌های«مخالف» و «کاملاً مخالف» و 40 درصد گزینه‌های «موافق» و «کاملاً موافق» را برگزیده‌اند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 3.20 (از 5) بوده است.
32 درصد «مخالف» و 18 درصد «کاملاً مخالف» با گویه «انسانها حق دارند برای برآوردن نیازهایشان محیط‌زیست طبیعی را تغییر دهند» بوده‌اند. 38 درصد نیز «موافق» و «کاملاً موافق» تغییر محیط‌زیست طبیعی برای برآوردن نیازهای انسان‌ها بوده‌اند. همچنین 12 درصد نیز نظری درباره این گویه نداشته اند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 3.20 (از 5) بوده است.
42 درصد برای گویه «دخل و تصرف انسان در محیط‌زیست، اغلب نتایج فاجعه‌باری ایجاد می‌کند» «موافق» و 38 درصد «کاملاً موافق» را انتخاب کرده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، 80 درصد موافقند که دخل و تصرف انسان‌ها موجب نتایج فاجعه‌بار شده است. 10 درصد نیز نظری نداشته‌اند. همچنین 10 درصد نیز مخالف با این گویه بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 4.06 (از 5) بوده است.
برای گویه «نبوغ انسان ما را مطمئن میسازد که زمین به جای غیر قابل زندگی تبدیل نمیشود» 26 درصد از پاسخگویان گزينه «بی‌نظر» را انتخاب کرده‌اند. با این حال، 30 درصد از پاسخ‌ها به گزینه «مخالف» و «کاملاً مخالف» پاسخ داده‌اند. همچنین 42 درصد از پاسخگویان با این گویه موافق بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 2.84 (از 5) بوده است.
46 درصد و 40 درصد از پاسخگویان به ترتیب گزینه‌های «موافق» و «کاملاً موافق» را برای گویه «انسان‌ها بيش از حد از محيط‌زيست سوء استفاده مي‌كنند» برگزیده‌اند. به عبارتی، 86 درصد از پاسخگویان اعتقاد به سوء استفاده بشر از محیط‌زیست دارند. در عین حال، 8 درصد از پاسخگویان نیز نظری در رابطه با این گویه نداشته‌اند.6 درصد از پاسخگویان نیز با این گویه مخالف بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 4.2 (از 5) بوده است.
در مورد گویه «گیاهان و حیوانات به اندازه انسان‌ها حق حیات دارند» 60 درصد از پاسخ‌ها به گزینه‌ «موافق» اختصاص دارد. 136 نفر نیز گزینه «بی‌نظر» را انتخاب نموده‌اند. همچنین 6 درصد از پاسخگویان با این گویه مخالف بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 4.5 (از 5) بوده است.
46 درصد از پاسخ‌ها به گزینه «موافق» و 34 درصد به گزینه «کاملاً موافق» برای گویه «تعادل طبیعت شدیداً توسط فعالیتهای کشورهای صنعتی مدرن در حال نابودی است» تعلق دارد. 14 درصد نیز نظری در رابطه با گویه نداشته‌اند. همچنین 6 درصد از پاسخگویان مخالف با این گویه بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 4.08 (از 5) بوده است.
30 درصد (120 نفر) درباره گویه «در بیان بحرانهای محیط‌زیستی اغراق میشود» بی‌نظر بوده‌اند. 56 درصد«مخالف» و «کاملاً مخالف» و درنهایت، 14 درصد «موافق» بوده‌اند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 3.62 (از 5) بوده است.
60 درصد از پاسخگویان با گویه «منابع موجود در کره زمین بسیار محدود و غیر قابل بازگشت هستند» «موافق» و22 درصد «کاملاً موافق» بوده‌اند. به عبارت دیگر، 82 درصد از آنها منابع موجود را بسیار محدود و غیرقابل برگشت دانسته‌اند. ضمن اینکه 16 درصد نیز نظری در این رابطه نداشته‌اند. 2 درصد پاسخگویان نیز مخالف با این گویه بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 4.02 (از 5) بوده است.
48 درصد «موافق» و 22 درصد نیز «کاملاً موافق» با گویه «تعادل طبیعت بسیار حساس است و به راحتی از بین میرود» و 16 درصد بی‌نظر بوده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، 70 درصد با این گویه «موافق» یا «کاملاً موافق» بوده‌اند. 14 درصد نیز مخالف با این گویه بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 3.78 (از 5) بوده است.
46 درصد با گویه «انسان‌ها جهت بقا، می‌بایست هماهنگ با طبیعت زندگی کنند» «موافق» و 44 درصد «کاملاً موافق» بوده‌اند. در عین حال، 4 درصد نظری در باره این موضوع ابراز نکرده‌اند و 6 درصد نیز مخالف این گویه بودند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 4.28 (از 5) بوده است.
46 درصد با گویه «انسان‌ها حق دارند كه محيط طبيعي را طبق نيازهاي خودشان دست‌كاري كنند» «مخالف» و 18 درصد «کاملاً مخالف» را انتخاب کرده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، 64 درصد مخالف دخالت بشر در محیط طبیعی برای برآوردن نیازهایش می‌باشند. با این حال، 20 درصد «موافق» یا «کاملاً موافق» این امر بوده‌اند و همچنین 16 درصد نظری در رابطه با این گویه نداشتند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 3.56 (از 5) بوده است.
برای گویه «انسان‌ها براي حفظ و ادامه بقا نیازی به هماهنگی با طبیعت ندارند» 52 درصد گزینه «مخالف» و 36 درصد گزینه «کاملاً مخالف» را انتخاب کرده اند. همچنین 2 درصد گزينه «موافق» و 6 درصد گزینه «کاملاً موافق» را انتخاب کرده‌اند. ضمناً 4 درصد از پاسخ‌ها به گزینه «نظری ندارم» تعلق دارد. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 4.10 (از 5) بوده است.
36 درصد در مورد گویه «هدف اولیه از خلقت گیاهان و جانوران استفاده آن‌ها توسط بشر می‌باشد» مخالف و 10 درصد «کاملاً مخالف» بوده‌اند و 38 درصد «موافق» یا «کاملاً موافق» این بوده‌اند که هدف از خلقت موجودات دیگر استفاده آنها توسط بشر می‌باشد. همچنین 16 درصد نیز نظری در رابطه با این گویه نداشتند. همچنین میانگین بدست آمده برای این گویه 3.10 (از 5) بوده است.
در مورد گویه «جهت حفظ اقتصاد سالم، نیازمند نوعی توسعه اقتصاد پایدار هستیم که در آن رشد صنعتی کنترل می‌شود» 48 درصد از پاسخ‌ها به گزینه‌ «موافق» و 26 درصد به گزینه «کاملاً موافق» اختصاص دارد. در واقع، 74 درصد از پاسخگویان با توسعه اقتصادی پایدار موافقند. 104نفر نیز گزینه «بی‌نظر» را انتخاب نموده‌اند.
مقايسه ميانگين‌ها نشان مي‌دهد كه ميانگين4.28 (از 5) مربوط به گویه «انسا ها جهت بقا، می بایست هماهنگ با طبیعت زندگی کنند» در بالاترين سطح و ميانگين 2.84 (از 5) مربوط به گویه «نبوغ انسان ما را مطمئن می سازد که زمین به جای غیرقابل زندگی تبدیل نمی شود» در پائين‌ترين سطح قرار دارد. در مجموع، ميانگين متغیر پارادایم نوین اکولوژیکی 3.76 (از 5) مي‌باشد که سطح بالایی از نگرش محیط‌زیستی را نشان می‌دهد.

5-3- بخش دوم: تحلیل داده ها
در این بخش، با استفاده از آزمون های آماری به مطالعه روابط میان متغیرها و آزمون فرضیات پرداخته می شود. برای انتخاب آزمون های

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه توزیع فراوانی، انحراف معیار، فراوانی تجمعی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارتباط معنی دار، سطح معنادار، وضعیت تأهل