منابع و ماخذ پایان نامه زردآلو، دانهالهای، سانتیمتر)، a

دانلود پایان نامه ارشد

طور معنیداری بیشتر از ارتفاع شاخساره در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین ارتفاع شاخساره مربوط به زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی بود (33/19 سانتیمتر) که با ارتفاع شاخساره در دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی ( به ترتیب 11/22 و 69/21 سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع شاخساره در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر ارتفاع شاخساره دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 25-4) نشان داد بیشترین ارتفاع شاخساره مربوط به تیمار بادام شیرین و کلرید سدیم 150 میلیمولار بود (33/53 سانتیمتر) که با میزان ارتفاع شاخساره در تیمارهای بادام تلخ بدون کلرید سدیم (83/50 سانتیمتر) و بادام شیرین و بدون کلرید سدیم یا تیمار 75 میلیمولار (به ترتیب 50/48 و 66/48 سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع شاخساره در سایر تیمارها بود. کمترین میزان ارتفاع شاخساره در دانهالهای زردآلو تلخ در تیمار کلرید سدیم 150 میلیمولار بود (83/22 سانتیمتر) که با ارتفاع شاخساره در دانهالهای زردآلو تلخ و کلرید سدیم 75 میلیمولار (33/23 سانتیمتر) و همچنین دانهالهای زردآلوی بهبهان و تیمارهای کلرید سدیم 75 و 150 میلیمولار تفاوت معنی داری نداشت (به ترتیب 29 و 83/28 سانتیمتر) ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع شاخساره در سایر تیمارها بود.

2-1-2-4 طول ریشه
نتایج مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم بر طول ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 39-4) نشان داد بیشترین طول ریشه در تیمار کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (46/13 سانتیمتر) که با طول ریشه در تیمار کلرید سدیم 150 میلیمولار (92/11 سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از این شاخص در تیمار شاهد بود (بدون کلرید سدیم) (5/10 سانتیمتر). کمترین ارتفاع شاخساره مربوط به تیمار شاهد بود که با این شاخص در تیمار کلرید سدیم 150 میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع شاخساره در تیمار 75 میلیمولار کلرید سدیم بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر طول ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 25-4) نشان داد بیشترین طول ریشه در دانهالهای زردآلوی بهبهان و تیمار کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (50/14 سانتیمتر) که به طور معنیداری بیشتر از طول ریشه در دانهالهای زردآلو بهبهان بدون کلرید سدیم (67/5 سانتیمتر) بود ولی با طول ریشه در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت. کمترین طول ریشه در تیمار زردآلو بهبهان بدون کلرید سدیم بود (67/5 سانتیمتر) که به طور معنیداری کمتر از طول ریشه در سایر تیمارها بود.

3-1-2-4 ارتفاع کل گیاه
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر ارتفاع کل دانهال ژنوتیپهای بادام و زردآلو (نمودار 40-4- الف) نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه در دانهالهای بادام شیرین وجود داشت (83/62 سانتیمتر) که با ارتفاع گیاه دانهالهای بادام تلخ (55/60 سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع گیاه در دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بود (به ترتیب 78/32، 12/34 سانتیمتر). کمترین ارتفاع گیاه مربوط به دانهالهای زردآلو تلخ بود که با میزان این شاخص در زردآلو بهبهان تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع گیاه در سایر تیمارها بود.
نتایج مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم بر ارتفاع گیاه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 40-4- ب) نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (38/50 سانتیمتر) که به طور معنیداری بیشتر از مقدار این شاخص در تیمار شاهد بود (68/42 سانتیمتر) ولی با ارتفاع گیاه در تیمار کلرید سدیم 150 میلیمولار (68/49 سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت.
نتایج برهمکنش اثر تیمار قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر ارتفاع گیاه (جدول 24-4) نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به تیمار بادام شیرین با میکوریزا بود (33/64 سانتیمتر) که با این شاخص در دانهالهای بادام شیرین بدون میکوریزا (33/61 سانتیمتر) و بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و بدون همزیستی میکوریزایی به ترتیب (55/62 و 55/58 سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع گیاه در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین ارتفاع گیاه در دانهالهای زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی بود (78/29 سانتیمتر) که با ارتفاع گیاه در دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب 77/35 و 36/30 سانتیمتر) ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع گیاه در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر ارتفاع گیاه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 25-4) نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به تیمار بادام شیرین و کلرید سدیم 150 میلیمولار بود (50/66 سانتیمتر) که با ارتفاع گیاه در تیمارهای بادام شیرین و بدون کلرید سدیم یا تیمار 75 میلیمولار (به ترتیب 33/60 و 67/61 سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع گیاه در سایر تیمارها بود. کمترین میزان ارتفاع گیاه در تیمار زردآلو بهبهان بدون کلرید سدیم وجود داشت (03/19 سانتیمتر) به طور معنیداری کمتر از ارتفاع گیاه در سایر تیمارها بود.

4-1-2-4 قطر بالای ساقه

بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر قطر بالای ساقه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 41-4) نشان داد بیشترین قطر بالای ساقه در دانهالهای بادام شیرین وجود داشت (06/1 میلیمتر) که با قطر بالای ساقه دانهالهای بادام تلخ (03/1 میلیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از قطر بالای ساقه دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بود (به ترتیب 95/0، 86/0 میلیمتر). کمترین قطر بالای ساقه نیز مربوط به زردآلو بهبهان بود که به طور معنیداری کمتر از این شاخص در سایر تیمارها بود.

نتایج برهمکنش اثر تیمار میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر قطر بالای ساقه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 26-4) نشان داد بیشترین قطر بالای ساقه مربوط به تیمار بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار بود (42/1 میلیمتر) که به طور معنیداری بیشتر از قطر بالای ساقه دانهال در تیمارهای بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم (71/0 میلیمتر)، زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم (70/0 میلیمتر) و زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و غلظتهای 0، 75 و 150 میلیمولار کلرید سدیم (به ترتیب 78/0، 65/0، 69/0) و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و غلظتهای 0، 75 و 150 میلیمولار کلرید سدیم بود (08/1، 70/0 و 77/0 میلیمتر) ولی با میزان این شاخص در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت. کمترین قطر بالای ساقه در تیمار زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی همراه با کلرید سدیم 75 میلیمولار وجود داشت (65/0 میلیمتر) که به طور معنیداری کمتر میزان این شاخص در تیمارهای بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و غلظت صفر، 75 و 150 میلیمولار کلرید سدیم و بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم 75 میلیمولار (به ترتیب 21/1، 20/1، 22/1 و 20/1 میلیمتر) و بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و غلظت 75 و 150 میلیمولار کلرید سدیم و بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم و زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم بود (به ترتیب 42/1، 21/1، 12/1 و 23/1 میلیمتر) ولی با میزان این شاخص در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.

5-1-2-4 قطر پایین ساقه

بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر قطر پایین ساقه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار 42-4) نشان داد بیشترین قطر پایین ساقه در دانهالهای بادام تلخ وجود داشت (52/2 میلیمتر) که با قطر پایین ساقه دانهالهای بادام شیرین (50/2 میلیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از قطر پایین ساقه دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بود (به ترتیب 27/2، 78/1 میلیمتر). کمترین قطر پایین ساقه مربوط به تیمار زردآلو بهبهان بود (78/1 میلیمتر) که به طور معنیداری کمتر از این شاخص در سایر تیمارها بود.

نتایج برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر قطر پایین ساقه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول 24-4) نشان داد بیشترین قطر پایین ساقه مربوط به تیمار بادام شیرین بدون میکوریزا و یا بادام تلخ با میکوریزا بود (59/2 میلیمتر) که با قطر پایین ساقه در بادام تلخ و یا زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی (به ترتیب 46/2 و 29/2 میلیمتر) و بادام شیرین و زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی (به ترتیب 41/2 و 46/2 میلیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از قطر پایین ساقه دانهال در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین قطر پایین ساقه دانهال مربوط به دانهال زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی بود (62/1 میلیمتر) که به طور معنیداری کمتر از این شاخص در سایر تیمارها بود.

نمودار 38-4- اثر ژنوتیپ (الف) و کلرید سدیم (ب) بر ارتفاع شاخساره دانهالهای بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 39-4- اثر ژنوتیپ (الف) وکلرید سدیم (ب) بر ارتفاع کل دانهالهای بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 40-4- اثر ژنوتیپ (الف) وکلرید سدیم (ب) بر ارتفاع کل دانهالهای بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 41-4- اثر ژنوتیپ بر قطر بالای ساقه دانهالهای بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

نمودار 42-4- اثر ژنوتیپ بر قطر پایین ساقه دانهالهای بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال 5./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
جدول 24-4 برهمکنش اثرهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخصهای رویشی در دانهالهای بادام و زردآلو(سانتیمتر)
قطر پایین ساقه
ارتفاع دانهال
ارتفاع شاخساره
ژنوتیپ
قارچ میکوریزا
46/2 a
55/58 a
55/45 b
بادام تلخ
بدون میکوریزا
59/2 a
33/61 a
00/49ab
بادام شیرین

29/2 a
78/29 c
33/19 d
زردآلو تلخ

93/1 b
88/37 b
78/25 c
زردآلو بهبهان

59/2 a
55/62 a
11/50ab
بادام تلخ
با میکوریزا
41/2 a
33/64 a
33/51 a
بادام شیرین

46/2 a
77/35 bc
11/22 cd
زردآلو تلخ

62/1 c
36/30 bc
69/21cd
زردآلو بهبهان

* در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح 5% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

جدول 25-4 برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخصهای رویشی دانهالهای بادام و زردآلو (سانتیمتر)
ارتفاع دانهال
طول ریشه
ارتفاع شاخساره
کلرید سدیم (میلی مولار)
ژنوتیپ
33/64 ab
50/13a
83/50 ab
0
بادام تلخ
17/60 b
50/13a
66/46 b
75

17/57 b
16/11 a
00/46b
150

33/60 ab
83/11 a
50/48ab
0
بادام شیرین
67/61 ab
00/13 a
66/48 ab
75

50/66a
17/13 a
33/53 a
150

00/27 d
00/11 a
00/16d
0
زردآلو تلخ
17/36 c
83/12 a
33/23 c
75

17/35 c
33/12 a
83/22 c
150

03/19 e
67/5 b
37/13 d
0
زردآلو بهبهان
50/43c
50/14 a
00/29c
75

83/39 c
00/11 a
83/28 c
150

* در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس