منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، کیفیت گزارشگری

دانلود پایان نامه ارشد

پرداختی: با توجه به اینکه انتظار می رود که درآمد شرکتها دارای یک پایداری نسبی است؛ هر چه نوسان مالیات پرداخت شده در طول سالهای متوالی بیشتر باشد، منعکس کننده استفاده آنها از روشهایی برای فاصله مالیاتی در برخی از سالها می باشد. برای محاسبه این متغیر از انحراف معیار 5 ساله مالیات پرداختی استفاده شده است.
〖TaxA(2)〗_(i,t)=(δ∑_(t=1)^5▒PTax)/EBIT

کیفیت گزارشگری مالی(x1): برای محاسبه این متغیر از دو معیار سرعت اعلان سود و دقت سود پیش بینی شده، استفاده شده است.
سرعت اعلان سود: پس از پایان سال مالی، هر چه مجمع عمومی زودتر تشکیل شود، دستیابی به اطلاعات مالی شرکت، سریعتر خواهد بود. بنابراین اختلاف زمانی بین پایان سال مالی با تاریخ مجمع عمومی(به روز)، هر چه کمتر باشد، سرعت اعلان سود و به تبع آن کیفیت اطلاعات بالاتر است.
IIQ(1)=Ln(اختلاف زمانی بین پایان سال مالی با تاریخ مجمع عمومی به روز)*(-1)
دقت پیش بینی سود: هرچه قدر اختلاف بین سود پیش بینی شده هر سهم با سود تحقق یافته هر سهم، کمتر باشد، اطلاعات منتشر شده شرکت بیشتر به واقعیتهای اقتصادی نزدیک می باشند. جهت محاسبه این متغیر از رابطه زیر استفاده شده است.
〖IIQ(2)〗_(i,t)=((PEPS-AEPS)/PEPS)*-1
PEPS: سود پیش بینی شده هر سهم
AEPS: سود تحقق یافته هر سهم

استراتژی تنوع(x2): نسبت درآمد فروش حاصل از بزرگترین کسب و کار شرکت به کل درآمدهای شرکت.
DIVER=Pit * Ln(1/P_it )
شرایط عدم اطمینان(x3): برای محاسبه این متغیر از میانگین انحراف معیار 5 ساله درآمد فروش، جریان نقد عملیاتی و حقوق صاحبان سهام استفاده شده است.
〖Unser〗_(i,t)=(δ∑_(t=1)^5▒Sales+δ∑_(t=1)^5▒OCF+δ∑_(t=1)^5▒BV)/3

ضريب بتا(x4) (شاخص ریسک سیستماتیک)
ریسک سیستماتیک(Beta) منعکس کننده رابطه بین تغییرپذیری بازده سهام شرکت با تغییرپذیری بازده بازار سهام می باشد. در اين تحقيق، جهت محاسبه ضريب بتا از رابطه ذيل استفاده شده است(نوروش و دیلمی، 1384).

Rit: بازده كل سهام شركت i دردوره t( شامل كليه مزاياي نقدي و تغيرات در قيمت سهام در دوره t )
Rm: بازده بازار سهام در دوره t
بايد توجه داشت كه ضريب بتاي سالانه سهام شركتهاي نمونه آماري از طريق نرم افزار ره آورد نوين، محاسبه مي شود و از محاسبات دستي، پرهيز مي شود.
نرخ رشد فروش(x5)
〖SalesGrowth〗_t=[(〖Sales〗_t-〖Sales〗_(t-1))/〖Sales〗_(t-1) ]
نوسانات سود قبل از مالیات(x6)
〖EbitVol〗_t=[(δ∑_(t=1)^5▒Ebit)/〖Assets〗_(t-1) ]
اقلام تعهدی اختیاری(x7)
برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. این مدل توسط دیچو و همکاران(1995) ارائه و در تحقیقات مختلفی از آن استفاده شده است(مانند تحقیقات دیچو و سچراند،2010؛ دیفوند،2010). مطابق با مدل تعدیل شده جونز، اقلام تعهدی اختیاری بشرح ذیل محاسبه گردیده است. در ابتدا الگوی رگرسیونی ذیل برازش شده است.
TA/〖Assets〗_(i,t-1) = α1 (1/〖Assets〗_(i,t-1) ) + α2( ΔREVit/〖Assets〗_(i,t-1) ) + α3( PPEit/〖Assets〗_(i,t-1) )+ε_it
كه در آن
TA: اقلام تعهدي كل که از تفاوت بین جریان نقد عملیاتی با سود عملیاتی به دست آمده است.
ΔREV: تغيير در درآمد فروش نسبت به دوره قبل
TA: جمع داراييها
PPE: جمع ارزش دفتری اموال،ماشین آلات و تجهیزات
در مدل رگرسیونی فوق، مقادیر باقیمانده مدل (ε) به عنوان اقلام تعهدی اختیاری محسوب شده اند.

نسبت موجودی کالا(x8)
〖INV〗_(i,t)=Inv/Assets
Inv: مانده موجودی کالای شرکت
Asses: جمع دارایی های شرکت
لگاریتم قیمت سهام(x9)
Price=Ln(قیمت بازار هر سهم)
6)رابطه ریاضی بین متغیرها
y=α+β1X1+β2 X2+β3 X3+β4X4+β5 X5+β6X6+β7 X7+β8X8+β9 X9+ε

y1= β0+β1 IIQ i,t ‏+βk ∑Otheri,t +ε i,t
y1: فاصله مالیاتی شرکتها که مبتنی بر دو معیار متفاوت اندازه گیری شده است.
IIQ: کیفیت گزارشگری مالی که مبتنی بر دو معیار متفاوت اندازه گیری شده است.
∑Other: کلیه سایر متغیرهای مستقل که در بندهای فوق تشریح شدند.
y2= β0+β1 IIQ i,t ‏+β2 DIVER i,t +β3 IIQ* DIVER i,t +βk ∑Otheri,t +ε i,t
DIVER: استراتژی تنوع شرکت
y3 =β0+β1 IIQ i,t ‏+β2 DIVER i,t +β3 IIQ* Unser i,t +βk ∑Otheri,t +ε i,t
Unser: شرایط عدم اطمینان شرکت
7) برآورد رابطه ریاضی
در این تحقیق، ضرایب α، β1 تا β9، پارامترهای مجهول هستند که بر اساس داده های تاریخی 5 ساله 1388 تا 1392 با استفاده از رگرسیون خطی مرکب، مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی برآورد شده اند..
10-3) روشهای رایانه ای(نرم افزارها)
نرم افزار ره آورد نوین
این نرم افزار به عنوان یک بانک اطلاعاتی عمل نموده و کلیه اطلاعات مالی شرکتهای نمونه آماری برای سال های تحقیق از طریق آن استخراج شده است.
نرم افزار اکسل
این نرم افزار، به عنوان یک صفحه گسترده محاسباتی است که کلیه داده های خام گردآوری شده شرکتهای نمونه آماری، ابتدا در آن تجمیع شده و سپس، متغیرهای تحقیق با استفاده از توابع موجود در نرم افزار، محاسبه گردید.
نرم افزار Eviews
این نرم افزار، یک نرم افزار آماری است که جهت انجام آزمون های آماری، شامل آزمون های توصیفی، برقراری پیش فرض های رگرسیون و مدل های رگرسیونی از آن استفاده شده است.

فصل چهارم
يافته هاي تحقيق

1-4) مقدمه
هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها می باشد.در این تحقیق، مطابق با گالمور و لابرو(2014)، کیفیت گزارشگری مالی، مبتنی بر دو معیار فاصله گزارشگری مالی و دقت پیش بینی سود، اندازه گیری شده است. همچنین، جهت محاسبه فاصله مالیاتی از دو معیار انحراف معیار مالیات پرداختی و اختلاف مالیات قطعی و پرداختی استفاده شده است. در راستای هدف تحقیق، فرضیاتی مطرح شد که در فصل سوم روش تحقيق و نحوه آزمون این فرضيات ارائه گردید. دراين فصل، یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری ارائه می شود. ابتدا متغيرهاي تحقيق به لحاظ آماري توصيف و بررسي مي شوند. در ادامه، فرضيات تحقيق باتوجه به الگوي آزمون علمي مطرح شده در فصل قبل و از طريق نرم افزار Eviews و در سطح اطمينان 95 درصد اجرا و نتايج حاصل ارائه مي شود. در هر یک از آزمون های رگرسیونی، نحوه انتخاب روش مناسب برای تخمین و برقراری فرض های اساسی رگرسیون، به جهت دستیابی به نتایج معتبر، مورد توجه قرار گفته است.
2-4)توصیف جامعه آماری
جامعه آماري تحقيق حاضر، شامل 149 شركت پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مي باشند كه در 13 گروه صنعتي، فعاليت داشته اند. در جدول زير، جامعه آماري و توزيع آن ارائه شده است.
جدول 1-4: توصيف جامعه آماري
صنعت
شركت
تعداد
درصد از كل
محصولات فلزی
آذراب

6

0.040268

آبگینه

اما

ریخته گری تراکتور

جوش و اکسیژن

تکین کو

فلزات اساسی
آلومتک
13
0.087248

آلومراد

تجهیزات سدید

سپنتا

صنعتی دریایی

صنعتی سپاهان

فولاد کاویان

فولاد امیر کبیر

کالسیمین

گروه صنعتی سدید

لوله و ماشین سازی

تکنوتار

نورد آلومینیوم

خودرو و قطعات
آهنگری تراکتور

22

0.147651

الکتریک خودرو

ایران خودرو

ایران خودرو دیزل

پارس خودرو

تراکتورسازی

رادیاتور ایران

رینگ سازی مشهد

زامیاد

سایپا

سایپا دیزل

سایپا شیشه

سایپا آذین

صنایع ریخته‌گری

فنرسازی خاور

قطعات اتومبیل

کمک فنر ایندامین

گروه بهمن

لنت ترمز

محورخودرو

محورسازان

نصیر ماشین

مواد دارویی
البرزدارو

23

0.154362

ایران دارو

پارس دارو

دارو جابرابن حیان

دارو زهراوی

دارو سبحان

روز دارو

داروپخش

تهران دارو

جام دارو

دارو ابوریحان

دارو اسوه

دارو امین

دارو داملران

دارو رازک

دارو عبیدی

دارو فارابی

دارو لقمان

داروسازی کوثر

سینادارو

فرآورده تزریقی

کارخانجات داروپخش

مواد داروپخش

دستگاههای برقی
ایران ترانسفو

5

0.033557

پارس الکتریک

لامپ پارس شهاب

مگسال

نیروترانس

کانه های فلزی
باما

4

0.026846

چادرملو

گل گهر

معادن بافق

ماشین آلات و تجهیزات
پارس خزر

13

0.087248

پارس سوئیچ

بسته بندی ایران

بلبرینگ ایران

چرخشگر

بوتان

ماشین آلات تراکتورسازی ایران

ماشین سازی اراک

کمباین سازی

خدمات کشاورزی

سرماآفرین

کنتورسازی ایران

ماشین‌سازی نیرومحرکه

کاشی و سرامیک
بهسرام

7

0.04698

کاشی اصفهان

کاشی پارس

کاشی سینا

کاشی نیلو

کاشی حافظ

کاشی سعدی

غذایی بجز قند وشکر
بهنوش

14

0.09396

بیسکویت گرجی

پارس مینو

پگاه خراسان

پگاه آذربایجان

پگاه اصفهان

توسعه صنایع بهشهر

سالمین

قند نقش جهان

شهد ایران

لبنیات پاک

لبنیات کالبر

مهرکام پارس

نوش مازندران

شیمیایی
پتروشیمی اصفهان

19

0.127517

پتروشیمی خارک

پتروشیمی آبادان

شیمیایی سینا

کف

فیبر ایران

فرومولیبدن کرمان

تاید واتر

پتروشیمی فارابی

سموم علف کش

سولیران

پتروشیمی شازند

تولی پرس

رنگین

صنایع‌ شیمیایی‌ایران

کربن ایران

لعابیران

معدنی املاح ایران

نیروکلر

لاستیک وپلاستیک
پلاستیک شاهین

5

0.033557

پلاستیران

پلاسکوکار سایپا

صنعتی بارز

لاستیک سهند

کانی غیر فلزی
تامین ماسه

9

0.060403

دوده صنعتی پارس

ملی سرب و روی

معادن منگنز ایران

ذغالسنگ نگین

خاک چینی ایران

شیشه قزوین

فرآورده های نسوز آذر

فرآورده نسوز ایران

سیمان آهک گچ
سیمان اصفهان

9

0.060403

سیمان شمال

سیمان قائن

سیمان کرمان

سیمان ارومیه

سیمان تهران

سیمان داراب

سیمان شاهرود

سیمان مازندران

149
100

3-4)توصیف نمونه آماری
نقطه شروع تجزیه و تحلیل داده هایی که بر اساس مبانی کمی اندازه گیری می شوند؛ به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات، ابتدا لازم است آمار توصيفي داده هاي تحت بررسي محاسبه شود.توصیف نمونه آماری، تکنیکی است که به بررسي شاخصهاي مركزي و پراكندگي داده هاي تحقيق مي پردازد. تعداد مشاهدات تحقیق حاضر 525 سال-شرکت است. این مشاهدات ناشی از ترکیب داده های 105 شرکت پذیرفته شده در بورس، بعنوان نمونه آماری در طول 5 سال(1388 تا 1392)، بعنوان دوره آزمون می باشد. آمار توصیفی مربوط به متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیات در جدول 2-4 ارائه شده است.
جدول 2-4: آمار توصيفي متغیرهای تحقیق
معادل فارسی متغیر
نماد متغیر
میانگین
میانه
حداکثر
حداقل
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تعداد مشاهدات
فاصله مالیاتی (1)
TAXA1
0.111178
0.048324
0.828707
0.000000
0.161391
2.371664
8.668677
525
فاصله مالیاتی (1)
TAXA2
1.329506
0.059524
672.1776
-60.33001
29.50850
22.47045
511.7616
525
کیفیت گزارشگری مالی (1)
IIQ1
-4.470827
-4.564348
-3.218876
-7.312553
0.363116
-0.453549
10.37169
525
کیفیت گزارشگری مالی (2)
IIQ2
0.225575
0.039478
4.789880
-1896358
36.06110
6.273557
253.6234
525
استراتژی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه دارایی ها، فاصله مالیاتی، متغیر مجازی، کیفیت اطلاعات Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه فاصله مالیاتی، رگرسیون، مدل های رگرسیونی، ضریب تعیین