منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، مدل رگرسیون، گزارشگری مالی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

گرفته شده است. نتایج حاصل از جارکو-برا بعد از فرآیند نرمال سازی، حاكي از نرمال بودن متغيرهاي وابسته بوده است. همچنين، معيارهاي به سمت یک میل کردن ضریب تعیین، استقلال خطی X ها یا متغیرهای مستقل(ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق)، عدم خود همبستگي باقیمانده ها و نرمال بودن باقیمانده ها نيز آزمون شدند و نتايج حاصل از آنها حاكي از مطلوب بودن رابطه هاي رگرسيوني برازش شده بوده است.
جهت برازش هر مدل رگرسیونی، ابتدا از طریق آزمون های آماری، مدل رگرسیونی مناسب تشخیص داده شد. بدین منظور از آزمونهای آزمون چاو استفاده می شود. آزمون چاو كمك مي كند تا بين روش تركيبي(Pooled) و روش پانل(panel) بهترين روش تخمين را انتخاب نمود. بدین ترتیب، ابتدا مدل رگرسیونی مبتنی بر روش ترکیبی، پردازش داده شد و سپس آزمون چاو بر روی رگرسیون برازش شده اجرا گردید. با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون چاو براي همه رابطه ها، کمتر از سطح خطا(05/0) می باشد؛ استفاده از روش پانل جهت برازش روابط رگرسیونی آزمون فرضیات، توصیه شده است. در مدل های مبتنی بر داده های پانل، لازم است روش تخمین مبتنی بر تصادفی بودن و یا ثابت بود اثرات، مورد آزمون قرار گیرد و مناسب ترین روش، برای برازش مدل، انتخاب شود. در این راستا، ابتدا مدل رگرسیونی، مبتنی بر اثرات تصادفی پردازش داده شده و سپس،از طریق آزمون هاسمن مناسب بودن روش اعمال شده، بررسی شد. بر اساس یافته ها، سطح معناداری آزمون هاسمن براي همه روابط، پایین تر از 05/0 است، بنابراین، استفاده از روش اثرات ثابت جهت پردازش مدل رگرسیونی توصیه شده است.

فصل پنجم
تلخيص، نتيجه گيري و پيشنهادها

1-5) مقدمه
فاصله مالیاتی عبارت از قصور مؤدی نسبت به انجام تعهدات مالیاتی از روی عمد و یا غیر عمد است. فاصله از قوانین مالیاتی به شکل های متفاوتی صورت می گیرد. ممکن است اجتناب، عمدی باشد که مؤدی تعمداً قوانین و مقررات مالیاتی را به نفع خودش تفسیر می نماید، و یا فاصله غیرعمدی باشد که ممکن است در نتیجه نادیده گرفتن و یا اشتباه در اعمال قوانین مالیاتی صورت گیرد. هرگونه عمل غیر عمد توسط مؤدی مالیاتی، بدون اجبار تلقی می شود و در صورتی که نتایج اظهارنامه و گزارش سود مشمول مالیات منجر به هیچ گونه پرداخت مالیات نشود، از آن به عنوان فرار از مالیات یاد می شود(تيموتي و چي كان، 2010).
كيفيت در گزارشگری مالی یک عامل مهم در تئوری نمایندگی مبتنی بر ارتباط شرکت با گروه های خارج از شرکت است و مطابق با شواهد تجربي، ممكن است كه برخي از تعارض هاي نمايندگي در شركتها را كاهش دهد. شواهد نظري و تجربي حاكي از اين مي باشند كه عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، يكي از مهمترين عوامل موثر بر فاصله مالياتي است. در تحقيق حاضر، كيفيت گزارشگري مالي به عنوان عاملي كه ممكن است، رفتار مالياتي شركتها را تحت تاثير قرار دهد؛ موردنظر قرار گرفته است و به طور بالقوه، بر نقش آن در رابطه با حفظ منافع دولت در شركتهاي سهامي تمركز شده است.
به طورکلی، هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها می باشد. در اين راستا، يك فرضيه اصلي و 3 فرضيه فرعي مطرح شد كه در فصل قبل مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. در اين فصل نتايج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ارائه و نتايج مزبور براساس مباني نظري تحيقق تشر

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، سطح معنی داری، مدل رگرسیون، فاصله مالیاتی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، جامعه آماری، جریان نقدی آزاد