منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، فاصله مالیاتی، سطح معنادار، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

سپس،از طریق آزمون هاسمن مناسب بودن روش اعمال شده، بررسی می شود. فرضیه های آماری مربوط به آزمون هاسمن بصورت ذیل می باشد.
H0 : رگرسیون مبتنی بر اثرات تصادفی است.
H1: رگرسیون مبتنی بر اثرات ثابت است.
بر اساس یافته ها، سطح معناداری آزمون هاسمن پایین تر از 05/0 است، بنابراین، استفاده از روش اثرات ثابت جهت برازش مدل رگرسیونی توصیه می شود.
ج) تحلیل اعتبار معادله برآوردی
نتايج تحليل آماري در خصوص اعتبار الگوي رگرسيوني در بخش دوم جدول فوق آمده است. ضرايب تعيين مدلهاي رگرسیونی، به ترتيب 247/0 و 44/0 مي باشد و حاکی از این که این مدل توانسته اند 7/24 و 44 درصد از تغییرات فاصله مالیاتی شرکتهای نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین نماید. همچنین، نتايج نشان مي دهد كه آماره دوربين واتسون بين 5/1 تا 5/2 بوده و بنابراين، بين خطاهاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي شديدي وجود ندارد و فقدان خود همبستگي بین خطاها، بعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل پردازش شده، پذیرفته می شود. نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوهای پردازش داده شده در آزمون فرضیه اول در دو ستون آخر جدول 4-9 آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحليل آماره F بصورت ذیل می باشد.

H0: βi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: βi≠0 الگوی رگرسیونی معنی دار است
سطح معني داري آماره F برای مدل كمتر از سطح خطاي آزمون(05/0=α ) است و درنتيجه فرض H0 فوق رد می شود و رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغيرهاي تحقيق، خطي مي باشد.
د) تحلیل روابط بین متغیرها
با توجه به يافته هاي ارائه شده در جدول فوق، ضریب برآورد شده برای متغیر IIQ1*DIVER که ارتباط بین سرعت اعلان سود و استراتژی تنوع با فاصله مالیاتی شرکتهای نمونه آماری را نشان می دهد؛ برابر با 001/0- و با سطح معناداری 608/0 است که بالاتر از 05/0 است و حاکی از فقدان ارتباط بین این متغیرها می باشد و با ادعای مطرح شده در فرضیه دوم تحقیق، مغایر است. این در حالی است که ضریب برآورد شده برای متغیر IIQ2*DIVER که ارتباط بین دقت پیش بینی سود و استراتژی تنوع با فاصله مالیاتی شرکتهای نمونه آماری را نشان می دهد؛ برابر با 003/0 و با سطح معناداری 019/0 است که نشان دهنده ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهای مذکور است.
همچنين در حالتي كه متغير وابسته TAXA(2) است، ضریب برآورد شده برای متغیر IIQ1*DIVER که ارتباط بین سرعت اعلان سود و استراتژی تنوع با فاصله مالیاتی شرکتهای نمونه آماری را نشان می دهد؛ برابر با 017/0- و با سطح معناداری 459/0 است که بالاتر از 05/0 است و حاکی از فقدان ارتباط بین این متغیرها می باشد و با ادعای مطرح شده در فرضیه دوم تحقیق، مغایر است. این در حالی است که ضریب برآورد شده برای متغیر IIQ2*DIVER که ارتباط بین دقت پیش بینی سود و استراتژی تنوع با فاصله مالیاتی شرکتهای نمونه آماری را نشان می دهد؛ برابر با 008/0 و با سطح معناداری 033/0 است که نشان دهنده ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهای مذکور است.

7-4) برآورد رابطه سوم
مدل تحقیق حاضر از تحقیق گالمور و لابرو(2014) اقتباس شده است که در آن، فاصله مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. با توجه به اینکه برای محاسبه متغیر وابسته (فاصله مالیاتی)، از دو معیار استفاده شده است؛ جهت آزمون فرضیه، دو مدل رگرسیونی برازش داده شده است.
*) برازش رابطه 3

الف) جدول برآورد پارامترها و معادله برآوردی
جدول 12-4: نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم – متغیر وابسته: TAXA(1)
متغیر
ضريب β
آماره t
سطح معني داري
C
0.204615
1.741595
0.0822
IIQ1
-0.043240
-2.193138
0.0288
IIQ2
-8.2905
-0.348504
0.7276
UNSER
0.035947
0.505152
0.6137
IIQ1*UNSER
0.008208
0.612532
0.5405
IIQ2*UNSER
1.5205
0.509432
0.6107
BETA
0.001180
0.404261
0.6862
SG
0.000449
2.291391
0.0209
EBITVOL
-0.002828
-0.090904
0.9276
DA
-0.000379
-0.032617
0.9740
INV
0.017450
0.342721
0.7320
PRICE
-0.035824
-4.876511
0.0000
ضریب تعیین تعدیل شده: 246/0 آماره F چاو: 308/2
آماره دوربین واتسون: 56/1 سطح معنی داری F چاو: 008/0
آماره F: 702/2 آماره هاسمن: 285/18
سطح معنی داری آماره F: 000/0 سطح معنی داری هاسمن: 000/0

متغیر وابسته: TAXA(1)

جدول 13-4: نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم – متغیر وابسته: TAXA(2)
متغیر
ضريب β
آماره t
سطح معني داري
C
-1.958760
-0.352524
0.7246
IIQ1
-1.165714
-1.206765
0.2282
IIQ2
-0.013646
-1.549107
0.1221
UNSER
12.82930
4.881726
0.0000
IIQ1UNSER
2.421357
5.036983
0.0000
IIQ2UNSER
0.021024
18.77432
0.0000
BETA
0.058238
0.550683
0.5822
SG
-0.378973
-6.540946
0.0000
EBITVOL
-4.647458
-3.713397
0.0002
DA
16.59540
36.42376
0.0000
INV
2.404395
0.668641
0.5041
PRICE
-0.135580
-0.313551
0.7540
ضریب تعیین تعدیل شده: 868/0 آماره F چاو: 241/8
آماره دوربین واتسون: 204/2 سطح معنی داری F چاو: 000/0
آماره F: 299/142 آماره هاسمن: 433/44
سطح معنی داری آماره F: 000/0 سطح معنی داری هاسمن: 000/0

ب) آزمون های تشخیص مدل
جهت برازش مدل رگرسیونی، ابتدا از طریق آزمون های آماری، مدل رگرسیونی مناسب تشخیص داده می شود. بدین منظور از آزمونهای آزمون چاو استفاده می شود. آزمون چاو كمك مي كند تا بين روش تركيبي(Pooled) و روش پانل(panel) بهترين روش تخمين را انتخاب نمود. بدین ترتیب، ابتدا مدل رگرسیونی مبتنی بر روش ترکیبی، پردازش داده شد و سپس آزمون چاو بر روی رگرسیون برازش شده اجرا گردید. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد.
H0 :روش رگرسیون، ترکیبی است.
H1: روش رگرسیون، پانل است.
با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون چاو کمتر از سطح خطا(05/0) می باشد؛ فرضیه H0 فوق، رد می شود.بر این اساس، استفاده از روش پانل جهت برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضیات، توصیه می شود. در مدل های مبتنی بر داده های پانل، لازم است روش تخمین مبتنی بر تصادفی بودن و یا ثابت بود اثرات، مورد آزمون قرار گیرد و مناسب ترین روش، برای پردازش مدل، انتخاب شود. در این راستا، ابتدا مدل رگرسیونی، مبتنی بر اثرات تصادفی پردازش داده شده و سپس،از طریق آزمون هاسمن مناسب بودن روش اعمال شده، بررسی می شود. فرضیه های آماری مربوط به آزمون هاسمن بصورت ذیل می باشد.
H0 : رگرسیون مبتنی بر اثرات تصادفی است.
H1: رگرسیون مبتنی بر اثرات ثابت است.
بر اساس یافته ها، سطح معناداری آزمون هاسمن پایین تر از 05/0 است، بنابراین، استفاده از روش اثرات ثابت جهت پردازش مدل رگرسیونی توصیه می شود.
ج) تحلیل اعتبار معادله برآوردی
نتايج تحليل آماري در خصوص اعتبار الگوي رگرسيوني در بخش دوم جدول فوق آمده است. ضرايب تعيين مدلهاي رگرسیونی، 246/0 و 868/0 مي باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است 6/24 و 8/86 درصد از تغییرات فاصله مالیاتی شرکتهای نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین نماید. همچنین، نتايج نشان مي دهد كه آماره دوربين واتسون بين 5/1 تا 5/2 بوده و بنابراين، بين خطاهاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي شديدي وجود ندارد و فقدان خود همبستگي بین خطاها، بعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می شود. نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوهای پردازش داده شده در آزمون فرضیه اول در دو ستون آخر جدول 4-11 آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحليل آماره F بصورت ذیل می باشد.

H0: βi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: βi≠0 الگوی رگرسیونی معنی دار است
سطح معني داري آماره F برای مدل كمتر از سطح خطاي آزمون(05/0=α ) است و درنتيجه فرض H0 فوق رد می شود و رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغيرهاي تحقيق، خطي مي باشد.
د) تحلیل روابط بین متغیرها
با توجه به يافته هاي ارائه شده در جدول فوق، سطح معناداری هر دو ضریب برآورد شده برای متغیرهای IIQ1*Unser و IIQ2*Unser که ارتباط بین معیارهای گزارشگری مالی و عدم اطمینان با فاصله مالیاتی شرکتهای نمونه آماری را نشان می دهد؛ بالاتر از 05/0 است و حاکی از فقدان ارتباط بین این متغیرها می باشد و با ادعای مطرح شده در فرضیه سوم تحقیق، مغایر است.
همچنين در حالتي كه متغير وابسته TAXA(2) است، ضریب برآورد شده برای متغیر IIQ1*Unser که ارتباط بین سرعت اعلان سود و عدم اطمینان با فاصله مالیاتی شرکتهای نمونه آماری را نشان می دهد؛ برابر با 421/2و با سطح معناداری 000/0 است که کمتر از 05/0 است و حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهای مذکور است. همچنین، ضریب برآورد شده برای متغیر IIQ2*Unser که ارتباط بین دقت پیش بینی سود و عدم اطمینان با فاصله مالیاتی شرکتهای نمونه آماری را نشان می دهد؛ برابر با 021/0 و با سطح معناداری 000/0 است که کمتر از 05/ 0 و حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهای مذکور است. این یافته ها با ادعای مطرح شده در فرضیه سوم تحقیق، مطابق می باشند.
8-4) خلاصه فصل
هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با فاصله مالیاتی شرکتها می باشد. مطابق با هدف مذکور، 3 فرضیه مطرح شد که در فصل حاضر، مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. جامعه آماري تحقيق، شامل 149 شركت است كه از 13 گروه صنعتي مي باشند. نمونه آماری تحقیق 105 پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
مدل تحقیق حاضر از تحقیق گالمور و لابرو(2014) اقتباس شده است که در آن، فاصله مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. با توجه به اینکه برای محاسبه متغیر وابسته (فاصله مالیاتی)، از دو معیار استفاده شده است؛ جهت آزمون هر فرضیه، دو مدل رگرسیونی پردازش داده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون هاي توصيفي و استنباطي استفاده شد. توصیف نمونه آماری، تکنیکی است که به بررسي شاخصهاي مركزي و پراكندگي داده هاي تحقيق مي پردازد. در بخش آمار استنباطي، ارتباط بين متغيرها از طريق روابط رگرسيوني بررسي شد. در اين راستا، ابتدا به تحلیل پیش فرض های رگرسیون، پرداخته شد. جهت بررسي نرمال بودن داده ها از جارکو-برا استفاده شد. بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته نشان داد كه متغيرهاي وابسته تحقيق از توزيع نرمال پيروي نمي كنند. برای نرمال سازی داده ها از لگاریتم طبیعی داده ها (Ln) بهره

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، سطح معنی داری، مدل رگرسیون، فاصله مالیاتی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، جامعه آماری، جریان نقدی آزاد