منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، سطح معنی داری، مدل رگرسیون، فاصله مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

رگرسیونی، به صورت قابل توجهی زنگوله ای شکل می باشد. همچنین، میانگین باقیمانده مدل های رگرسیونی، صفر بوده و سطح معناداری آزمون جارکو-برا نیز، بالاتر از 05/0 است که منعکس کننده نرمال بودن باقیمانده ها بوده و نشان می دهد که رگرسیون برازش شده، بهترین برازش برای تبیین ارتباط بین متغیرهای هر مدل بوده است.
5-4) برآورد رابطه اول
مدل تحقیق حاضر از تحقیق گالمور و لابرو(2014) اقتباس شده است که در آن، فاصله مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. با توجه به اینکه برای محاسبه متغیر وابسته (فاصله مالیاتی)، از دو معیار استفاده شده است؛ جهت آزمون فرضیه، دو مدل رگرسیونی پردازش داده شده است.

*) برازش رابطه (1)
الف) جداول برآورد پارامترها و معادله برآوردی

جدول 8-4: نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول(متغیر وابسته: TAXA(1))
متغیر
ضريب β
آماره t
سطح معني داري
ضریب ثابت
0.216728
1.871734
0.0618
IIQ1
-0.040835
-2.095878
0.0366
IIQ2
-0.000111
-0.510989
0.6096
BETA
0.001192
0.409788
0.6821
SG
-0.000533
-2.357335
0.0353
EBITVOL
0.002177
2.983585
0.0458
DA
0.001578
0.371711
0.7103
INV
0.019311
0.380480
0.7037
PRICE
-0.036034
-4.988234
0.0000
ضریب تعیین تعدیل شده: 25/0 آماره F چاو: 755/2
آماره دوربین واتسون: 558/1 سطح معنی داری F چاو: 008/0
آماره F: 327/3 آماره هاسمن: 688/15
سطح معنی داری آماره F: 000/0 سطح معنی داری هاسمن: 002/0

جدول 9-4: نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول – متغیر وابسته: TAXA(2)
متغیر
ضريب β
آماره t
سطح معني داري
ضریب ثابت
-2.549429
-2.043271
0.0417
IIQ1
-0.223388
-1.019014
0.3088
IIQ2
-0.004890
-2.670279
0.0079
BETA
0.011796
0.488532
0.6254
SG
-0.019590
-6.105958
0.0000
EBITVOL
0.056392
2.125786
0.0341
DA
0.131347
3.293919
0.0011
INV
2.279655
2.788687
0.0055
PRICE
-0.137668
-1.434427
0.1522
ضریب تعیین تعدیل شده: 432/0 آماره F چاو: 024/3
آماره دوربین واتسون: 95/1 سطح معنی داری F چاو: 007/0
آماره F: 558/4 آماره هاسمن: 224/44
سطح معنی داری آماره F: 000/0 سطح معنی داری هاسمن: 000/0

ب) آزمون های تشخیص مدل
جهت برازش مدل رگرسیونی، ابتدا از طریق آزمون های آماری، مدل رگرسیونی مناسب تشخیص داده می شود. بدین منظور از آزمونهای آزمون چاو استفاده می شود. آزمون چاو كمك مي كند تا بين روش تركيبي(Pooled) و روش پانل(panel) بهترين روش تخمين را انتخاب نمود. بدین ترتیب، ابتدا مدل رگرسیونی مبتنی بر روش ترکیبی، پردازش داده شد و سپس آزمون چاو بر روی رگرسیون برازش شده اجرا گردید. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد.
H0 :روش رگرسیون، ترکیبی است.
H1: روش رگرسیون، پانل است.
با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون چاو کمتر از سطح خطا(05/0) می باشد؛ فرضیه H0 فوق، رد می شود. بر این اساس، استفاده از روش پانل جهت برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضیات، توصیه می شود. در مدل های مبتنی بر داده های پانل، لازم است روش تخمین مبتنی بر تصادفی بودن و یا ثابت بود اثرات، مورد آزمون قرار گیرد و مناسب ترین روش، برای پردازش مدل، انتخاب شود. در این راستا، ابتدا مدل رگرسیونی، مبتنی بر اثرات تصادفی پردازش داده شده و سپس،از طریق آزمون هاسمن مناسب بودن روش اعمال شده، بررسی می شود. فرضیه های آماری مربوط به آزمون هاسمن بصورت ذیل می باشد.
H0 : رگرسیون مبتنی بر اثرات تصادفی است.
H1: رگرسیون مبتنی بر اثرات ثابت است.
بر اساس یافته ها، سطح معناداری آزمون هاسمن پایین تر از 05/0 است، بنابراین، استفاده از روش اثرات ثابت جهت برازش مدل رگرسیونی توصیه می شود.
ج) تحلیل اعتبار معادله برآوردی
نتايج تحليل آماري در خصوص اعتبار الگوي رگرسيوني در بخش دوم جداول فوق آمده است. ضريب تعيين مدلهاي رگرسیونی به ترتيب 25/0 و 432/0 مي باشد و حاکی از این که این مدلها توانسته اند 25 و 43 درصد از تغییرات فاصله مالیاتی شرکتهای نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین نماید. همچنین، نتايج نشان مي دهد كه آماره دوربين واتسون بين 5/1 تا 5/2 بوده و بنابراين، بين خطاهاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي شديدي وجود ندارد و فقدان خود همبستگي بین خطاها، بعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می شود. نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوهای برازش داده شده در آزمون فرضیه اول در دو ستون آخر جدول 8-4 آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحليل آماره F بصورت ذیل می باشد.

H0: βi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: βi≠0 الگوی رگرسیونی معنی دار است
سطح معني داري آماره F برای مدل كمتر از سطح خطاي آزمون(05/0=α ) است و درنتيجه فرض H0 فوق رد می شود و رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغيرهاي تحقيق، خطي مي باشد45.
د) تحلیل روابط بین متغیرها
با توجه به يافته هاي ارائه شده در جدول فوق، ضریب برآورد شده برای متغیر IIQ1 که ارتباط بین سرعت اعلان سود با فاصله مالیاتی شرکتهای نمونه آماری را نشان می دهد؛ برابر با 04/0- و با سطح معناداری 036/0 است که کمتر از 05/0 است. این یافته حاکی از ارتباط معکوس و معنادار بین متغیرهای مذکور می باشد و با ادعای مطرح شده در فرضیه اول تحقیق، مطابق است. این در حالی است که ضریب برآورد شده برای متغیر IIQ2 که ارتباط بین دقت پیش بینی سود با فاصله مالیاتی شرکتهای نمونه آماری را نشان می دهد؛ برابر با 0001/0- و با سطح معناداری 609/0 است که بالاتر از 05/0 است و حاکی از فقدان ارتباط بین این متغیرها می باشد و با ادعای مطرح شده در فرضیه اول تحقیق، مغایر است.
همچنين در حالتي كه متغير وابسته TAXA(2) است، ضریب برآورد شده برای متغیر IIQ1 که ارتباط بین سرعت اعلان سود با فاصله مالیاتی شرکتهای نمونه آماری را نشان می دهد؛ برابر با 223/0- و با سطح معناداری 308/0 است که بالاتر از 05/0 است و حاکی از فقدان ارتباط بین این متغیرها می باشد و با ادعای مطرح شده در فرضیه اول تحقیق، مغایر است. این در حالی است که ضریب برآورد شده برای متغیر IIQ2 که ارتباط بین دقت پیش بینی سود با فاصله مالیاتی شرکتهای نمونه آماری را نشان می دهد؛ برابر با 004/0- و با سطح معناداری 007/0 است که کمتر از 05/0 است. این یافته حاکی از ارتباط معکوس و معنادار بین متغیرهای مذکور می باشد.

6-4) برآورد رابطه دوم
مدل تحقیق حاضر از تحقیق گالمور و لابرو(2014) اقتباس شده است که در آن، فاصله مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد.
*) برازش رابطه 2
الف) جدول برآورد پارامترها و معادله برآوردی
جدول 10-4: نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم – متغیر وابسته: TAXA(1)
متغیر
ضريب β
آماره t
سطح معني داري
C
0.214147
1.844385
0.0657
IIQ1
-0.041849
-2.138635
0.0329
IIQ2
-0.085605
-0.377388
0.7060
DIVER
-0.006064
-0.480328
0.6312
IIQ1*DIVER
-0.001411
-0.512776
0.6083
IIQ2*DIVER
0.003210
2.440711
0.0196
BETA
0.001225
0.420234
0.6745
SG
-0.000524
-2.327533
0.0149
EBITVOL
0.002156
1.971819
0.0416
DA
0.001714
0.402282
0.6876
INV
0.018516
0.362732
0.7170
PRICE
-0.036190
-4.992775
0.0000
ضریب تعیین تعدیل شده: 247/0 آماره F چاو: 825/2
آماره دوربین واتسون: 562/1 سطح معنی داری F چاو: 002/0
آماره F: 722/2 آماره هاسمن: 596/16
سطح معنی داری آماره F: 000/0 سطح معنی داری هاسمن: 001/0

متغیر وابسته: TAXA(1)

جدول 11-4: نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه دوم – متغیر وابسته: TAXA(2)
متغیر
ضريب β
آماره t
سطح معني داري
C
-2.712656
-2.175051
0.0302
IIQ1
-0.239477
-1.094950
0.2742
IIQ2
-0.003715
-1.991429
0.0405
DIVER
-0.088695
-0.829932
0.4071
IIQ1DIVER
-0.017417
-0.740938
0.4592
IIQ2DIVER
0.008044
2.136830
0.0332
BETA
0.011280
0.470355
0.6384
SG
-0.018580
-5.790683
0.0000
EBITVOL
0.053024
2.008329
0.0453
DA
0.136447
3.440105
0.0006
INV
2.293522
2.821000
0.0050
PRICE
-0.128917
-1.339245
0.1812
ضریب تعیین تعدیل شده: 44/0 آماره F چاو: 537/2
آماره دوربین واتسون: 919/1 سطح معنی داری F چاو: 003/0
آماره F: 578/4 آماره هاسمن: 478/49
سطح معنی داری آماره F: 000/0 سطح معنی داری هاسمن: 000/0

متغیر وابسته: TAXA(2)
ب) آزمون های تشخیص مدل
جهت برازش مدل رگرسیونی، ابتدا از طریق آزمون های آماری، مدل رگرسیونی مناسب تشخیص داده می شود. بدین منظور از آزمونهای آزمون چاو استفاده می شود. آزمون چاو كمك مي كند تا بين روش تركيبي(Pooled) و روش پانل(panel) بهترين روش تخمين را انتخاب نمود. بدین ترتیب، ابتدا مدل رگرسیونی مبتنی بر روش ترکیبی، پردازش داده شد و سپس آزمون چاو بر روی رگرسیون برازش شده اجرا گردید. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد.
H0 :روش رگرسیون، ترکیبی است.
H1: روش رگرسیون، پانل است.
با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون چاو کمتر از سطح خطا(05/0) می باشد؛ فرضیه H0 فوق، رد می شود. بر این اساس، استفاده از روش پانل جهت برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضیات، توصیه می شود. در مدل های مبتنی بر داده های پانل، لازم است روش تخمین مبتنی بر تصادفی بودن و یا ثابت بود اثرات، مورد آزمون قرار گیرد و مناسب ترین روش، برای برازش مدل، انتخاب شود. در این راستا، ابتدا مدل رگرسیونی، مبتنی بر اثرات تصادفی پردازش داده شده و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، کیفیت گزارشگری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، فاصله مالیاتی، سطح معنادار، مدل رگرسیون