منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، جامعه آماری، بورس اوراق بهادار تهران، فاصله مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

نداده اند.
در همه سالهاي مورد بررسي در پايان سال مالي اطلاعات و داده هاي موردنياز آنها در دسترس باشد.
حجم جامعه آماری، پس از اعمال محدودیتهای ذکر شده فوق، 149 شرکت می باشد.
4-3) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن
حجم جامعه آماری، پس از اعمال محدودیتهای ذکر شده در بند قبل، 149 شرکت می باشد. نمونه پایلوت، برابر با 15 شرکت در نظر گرفته شد. در نهایت، حجم نمونه آماری تعیین شده از طریق معادلات ذیل، به صورت زیر محاسبه شده است.
الف) فرمول واریانس

S^2=[(∑▒〖(x_i-¯x)〗^2 )/(n-1)]

X: متغیر وابسته تحقیق که برای 15 شرکت(نمونه پایلوت) محاسبه شده و مبنای واریانس فوق تلقی می شود.
محاسبه واریانس، براساس 15 شرکت با استفاده از متغیر وابسته TAXA2، در سال 1392 انجام گرفت و واریانس برابر با 2323/0 بدست آمد.
ب) فرمول تعیین حجم نمونه
n≥(Nt^2 (α/2,df)s^2)/(t^2 (α/2,df) s^2+ND^2 )

t(α/2,df) : متغیر t استیودنت که از جدول t استخراج شده است.
N: حجم جامعه آماری که 149 شرکت است.
D: میزان خطا که در سطح اطمینان 95 درصد برابر با 05/0 است.
پس از انجام محاسبات به روش فوق، حجم نمونه آماری برابر با 105 شرکت، تعیین شده است.
5-3) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن
بدین ترتیب، روش نمونه گیری در تحقیق حاضر، تصادفی ساده می باشد به این دلیل که همه افراد جامعه آماری شانس کاملا یکسانی برای انتخاب داشته باشند و بتوان نتایج حاصل از آزمون فرضیات را به کل جامعه آماری تعمیم داد. با عنایت به اینکه تعداد سالهای تحقیق 5 سال بوده است، شرکتهای انتخاب شده به عنوان 6 نمونه وابسته 105 تایی یا 525 سال-شرکت مورد مطالعه قرار گرفته است.

6-3) روشهای گردآوری داده ها وکاربرد آن ها
الف) روش كتابخانه اى
کاربرد: ازاین روش درگردآوری داده های پیرامون مبانی نظری وسوابق وپیشینه تحقیق استفاده خواهد شد که شامل مطالعه پایان نامه ها ،كتاب ها، مقالات و تحقيقات ونشریات وموارد مشابه خواهد بود که با آن ها محقق مى تواند موضوع تحقيق خود را بيشتر بشناسد و ابعاد آن را ببيند و هدف يا هدف هاى تحقيق خود را بيشتر بشناسد.
ب) روش مراجعه به اسناد و مدارک
کاربرد:ازاین روش درگردآوری داده های مربوط به عملکردهای گذشته نهادهای مرتبط برای تحلیل فرضیات این تحقیق استفاده خواهد شد که از جمله اسناد ومدارک می توان گزارش های مدیریتی موجود درشرکتها و یادداشتهای همراه صورتهای مالی رانام برد.

7-3) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن
الف) فیش
کاربرد فیش : درروش کتابخانه ای مورداستفاده واقع خواهد شد. همچنين جهت جمع آوري اطلاعات موردنياز براي آزمون فرضيات، داده هاي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طريق نرم افزار ره آرود نوین و سايت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است.
ب) بانک های اطلاعاتی بورس
کاربرد بانکهای اطلاعاتی: جهت گردآوری و تجمیع داده های مالی شرکتهای نمونه آماری از بانکهای اطلاعاتی منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و اطلاعات موجود در نرم افزارهای سهام مانند نرم افزار ره آورد نوین و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است.

ج) کاوش اینترنتی
دراین روش هم داده هایی از طریق مطالعه و جستجو درسایتهای اینترنتی،مقالات و تحقیقات اینترنتی پیرامون مبانی نظری وپیشینه تحقیق گردآوری شده است.
8-3) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق
منظور از پایایی این است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی چندین بار و به گروه واحدی از افراد داده شود؛ نتایج، نزدیک به هم باشند. ابزار تحقیق، زمانی دارای پایایی است که چنانچه محقق دیگری نیز از آن استفاده نماید؛ مقادیر بدست آمده برای داده ها، به نتایج اولیه نزدیک باشد.
با توجه به اینکه، داده های تحقیق حاضر، مبتنی بر داده های تاریخی و واقعی شرکتهای نمونه آماری می باشد؛ امکان عدم مطابقت آنها در زمان های مختلف و یا محققین مختلف، بعید می باشد. از این نظر، پایایی ابزارها، اثبات شده است.
9-3) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
در اين تحقيق، جهت تجزيه و تحليل داده هاي خام و تبديل آنها به اطلاعات موردنياز براي آزمون فرضيات، از تحليل هاي توصيفي و آمار استنباطي استفاده مي شود.
الف) روشهای آماری و کاربرد آنها
روشهای توصیفی
تحليل توصيفي شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق مي باشد كه مهمترين آنها ميانگين و انحراف معيار است. این روشها، جهت برآورد توزیع کلی متغیرهای تحقیق کاربرد دارند و از طریق آنها، محقق می تواند به یک دید کلی در خصوص متغیرهای محاسبه شده دست یابد.
روشهای تحقق پیش فرضها(تعمیم یافته ها)
تعمیم یافته های تحقیق در صورتی امکان پذیر است که مدل رگرسیونی برآورد شده معتبر باشد. اعتبار الگوهاي رگرسيوني به برقراري پيش فرضهاي اعتبار رگرسيون است. اين پيش فرض ها بشرح ذيل هستند:
نرمال بودن داده های تحقیق(آزمون جارگو-برا):جهت بررسي اين نکته که آيا متغيرهايي كه مورد بررسي و محاسبه قرار مي گيرند، از قابليت اتكاء مناسبي برخوردارند، آزمون نرمال بودن انحرافات صورت می گیرد که با استفاده از آزمون كلموگروف – اسيمرنوف به بررسي نرمال بودن داده هاي آزمون پرداخته می شود. با توجه به اينكه در جامعه هاي با توزيع نرمال، روشهاي پارامتريك و در جامعه هاي با توزيع غير نرمال، روشهاي ناپارامتريك به كار گرفته مي شود، لذا در ابتدا نرمال يا غير نرمال بودن داده ها مشخص مي شود و سپس فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند. به منظوربررسي نرمال بودن از آزمون جارگو-برا استفاده مي شود.
آزمون جارگو-برا آزموني براي پيدا كردن نوع توزيع هاي آزمون است. آماره آزمون فوق از مقايسه قدرمطلق بيشترين تفاوتها بين مقادير مشاهده شده واقعي از مقادير مورد انتظار بدست مي آيد. نيكويي برازش اين آزمون نشان مي دهد كه آيا داده هاي آزمون از توزيع خاصي (در اينجا توزيع نرمال) پيروي مي كنند يا خير. با توجه به اينكه در جامعه هاي با توزيع نرمال، روشهاي پارامتريك و در جامعه هاي با توزيع غير نرمال، روشهاي ناپارامتريك به كار گرفته مي شود، لذا در ابتدا نرمال يا غير نرمال بودن داده ها مشخص مي شود و سپس فرضيه هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرند.
فقدان هم خطی بین متغیرهای مستقل(ماتریس همبستگی):بین متغیرهای مستقل موجود در الگوی رگرسیون همبستگی وجود نداشته باشد (دارای هم‌خطی43 نباشند). زیرا در صورتی که شدت رابطه بین متغیرهای مستقل بسیار زیاد باشد، اندازه گيري جداگانه اثرات هر یک از متغیرها بر روی متغیر وابسته دشوار است. در تحقیق حاضر، این فرض از طریق ماتریس همبستگی بررسی می شود. چنانچه، ضریب همبستگی بین دو متغیر مستقل، کمتر از 5/0 باشد؛ بین آنها هم خطی شدید وجود ندارد.
فقدان خود‌همبستگی44 یا همبستگی پیاپی بین خطاها(آزمون دوربین – واتسون):یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال خطا (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتیکه فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد (مومنی، منصور، 1386).
به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین –واتسون استفاده می شود که آماره آن به کمک فرمول زیر محاسبه می شود.
DW=(∑▒〖(e_t-e_(t-1) )^2 〗)/(∑▒e_t^2 )
e = میزان اختلال یا خطا
اگر همبستگی بین خطاها را با ρ نشان دهیم در این صورت آماره DW به کمک رابطه زیر محاسبه می شود.
DW=2(1-ρ)
مقدار آماره این آزمون در دامنه 0 و +4 قرار دارد زیرا اگر =0ρ آنگاه DW=2 خواهد بود که نشان می دهد خطاها از یکدیگر مستقل هستند (عدم خود همبستگی).
اگر =1ρ آنگاه DW=0 خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی مثبت هستند. اگر =-1ρ آنگاه DW=4 خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی منفی هستند.
{█(H_0=ندارد وجود خطاها بین همبستگی@H_1=دارد وجود خطاها بین همبستگی )┤
و نحوه داوری بدین شکل است که اگر این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار گیرد H0 آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود و در غیر این صورت H0 رد می شود (همبستگی بین خطاها وجود دارد) و مواقعی که فرض همبستگی بین خطاها رد می شود می توان از رگرسیون استفاده کرد.
آزمون بروش و پاگان :در صورت به کار گیری روش اثرات تصادفی، آزمون LM که دارای آماره با درجه آزادی یک است، صحت بین مدل OLS تلفیقی را در مقابل مدل اثرات تصادفی بررسی می کند. بروش و پاگان این آزمون را در سال 1979 برای بررسی واریانس ناهمسانی و همچنین تعیین روش تخمین بر اساس اثرات تصادفی ارائه کردند. فرضیه صفر در آزمون ضریب لاگرانژ بیان می دارد که الگو دارای واریانس همسانی می باشد.
LM=NT/(2(T-1)) ((e^(‘ ) DD^’ e)/(e^’ e)-1)^2
که در آن D بر ماتریس متغیرهای مجازی (شکل دهنده عرض از مبدأهای متفاوت در شکل ماتریسی و رگرسیون فوق الذکر) و e به بردار خطاهای OLS اشاره دارد(گجراتی،1383).
روشهای تخمین ارتباط بین متغیرهای تحقیق:در بخش آمار استنباطي و جهت توضيح روابط بين متغيرها، از آزمون هاي رگرسيون چندگانه استفاده خواهد شد. اين آزمونها از طريق نرم افزار آماري EVIEWS و در سطح اطمينان 95% اجرا مي شود. براي آزمون فرضيات تحقيق، ابتدا متغيرهاي اساسي اندازه گيري مي شوند. اندازه گيري متغيرها در محيط نرم افزار Excel و از طريق تابع هاي اين نرم افزار انجام مي شود. سپس روابط بين متغيرهاي بدست آمده با استفاده از آزمون هاي رگرسيوني بررسي مي شود.
ب) مدل تحقیق و مولفه های آن
1) مدل مفهومی تحقیق
مدل تحقیق حاضر، بر اساس تحقیق گالمور و لابرو(2014) و با توجه به مطالب شرح داده شده در انتهای فصل دوم می باشد.
2) رابطه کلی
در اين تحقيق، فاصله مالیاتی به عنوان متغير وابسته و کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغير مستقل اساسی موردنظر مي باشد. در مدل آزمون فرضیات، متغیرهای استراتژی تنوع و شرایط عدم اطمینان به عنوان سایر متغیرهای مستقل، موردنظر قرار گرفته اند. بنابراين مدل کلی برآوردی تحقيق حاضر بصورت ذيل مي باشد:
y =f (x1,x2,x3,x4,x5, x6,x7,x8,x9)
3) تعریف متغیرها
Y : فاصله مالیاتی
x1: کیفیت گزارشگری مالی
x2: استراتژی تنوع
x3: شرایط عدم اطمینان
x4: ضريب بتا(شاخص ریسک سیستماتیک)
x5: نرخ رشد فروش
x6: نوسانات سود قبل از مالیات
x7: اقلام تعهدی اختیاری
x8: نسبت موجودی کالا
X9: لگاریتم قیمت سهام

4) دسته بندی متغیرها
y: متغیر وابسته
x1,x2,x3: متغیرهای مستقل
x4,x5, x6,x7,x8,x9: سایر متغیرهای مستقل

5) اندازه گیری متغیرها
فاصله مالیاتی(y): در این تحقیق از اختلاف مالیات نقدی پرداخت شده و مالیات تعلق یافته و انحراف معیار 5 ساله مالیات نقدی پرداخت شده، جهت اندازه گیری فاصله مالیاتی شرکتها استفاده شده است.
الف) اختلاف مالیات پرداخت شده و مالیات تعلق یافته: این اختلاف منعکس کننده فاصله بین مالیات پرداختی شرکت با مالیاتی است که متناسب با سود تحصیلی، باید پرداخت می کرد. هرچه این فاصله بیشتر باشد، نشان می دهد که شرکت از روشهایی برای پرداخت کمتر مالیات استفاده نموده است.
〖TaxA(1)〗_(i,t)=(PTax – RTax)/EBIT
PTax: مالیات پرداختی توسط شرکت که در صورت سود و زیان سالانه به عنوان هزینه مالیات درج شده است.
RTax: مالیات واقعی شرکت که از طریق مالیات قطعی پرداخت شده(مندرج در یادداشت ذخیره مالیات) بدست آمده است.
EBIT: سود(زیان) قبل از مالیات
ب) انحراف معیار مالیات

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه دارایی ها، فاصله مالیاتی، متغیر مجازی، کیفیت اطلاعات Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه فاصله مالیاتی، رگرسیون، مدل های رگرسیونی، ضریب تعیین