منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، استان کرمان، خوداشتغالی، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

است. مدل تخمینی دیگر مربوط به طرح‌های‌‌ کوچک و متوسط زودبازده‌ به بهره‌برداری رسیده به‌طور کلی طی دوره 1389- 1385 می‌باشد.
هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان طی دوره 1389- 1385 می‌باشد. با این هدف، مطالعه موجود به بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده می‌پردازد.
عوامل مؤثر بر این انحراف به صورت ویژگی‌های بیان شده در ذیل، عنوان می شوند:
ویژگی مکانی: شامل شهرستان‌‌های استان کرمان، بافت، بم، بردسیر، جیرفت، راور، رفسنجان، رودبار، زرند، سیرجان، شهربابک، عنبرآباد، قلعه‌گنج، کرمان، کهنوج، کوهبنان و منوجان می‌شود.
ویژگی فردی: شامل نوع مجری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده که از نوع حقیقی و یا حقوقی است، می‌باشد. مجریان حقیقی شامل زنان و مردان و مجریان حقوقی شامل شرکت‌ها و تعاونی‌ها می‌شوند.
ویژگی مخارج: در بردارنده میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده و سهم تسهیلات پرداختی به طرح‌های زودبازده می‌باشد.
ویژگی فعالیت: دربرگیرنده فعالیت‌های بخش صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌باشد.
ویژگی بنگاه: شامل نوح طرحی است که بنگاه مورد استفاده قرار می‌دهد که دربرگیرنده طرح‌های جدید، طرح‌های توسعه‌ای، طرح‌های نیمه‌تمام، طرح‌های سرمایه درگردش و طرح‌های خوداشتغالی می‌باشد.
نوع بانک عامل و نوع دستگاه اجرایی جزء سایر ویژگی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.
ویژگی‌های بیان شده به شکل مدل زیر ارائه می‌شود.
Y= F (C, E, A, P, B, M, X, S) مدل شماره 3-1
C = ویژگی مکانی
E = ویژگی فردی
A = ویژگی فعالیت
P = ویژگی بنگاه
B = نوع بانک عامل
M = نوع دستگاه اجرایی
X = انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده (ویژگی مخارج)
S = سهم تسهیلات (ویژگی مخارج)
لازم به ذکر است که نوع بانک عامل و نوع دستگاه اجرایی جزء سایر ویژگی‌ها دسته‌بندی می‌شوند.
با توجه به آن‌که ویژگی‌های عنوان شده به صورت کمی و کیفی در دسترس هستند؛ بنابراین در این پژوهش برای بررسی تأثیر این متغیرهای کیفی و کمی بر روی متغیر وابسته از مدل‌های آنالیز کوواریانس31 برای تخمین مدل استفاده می‌شود.
با توجه به این‌که متغیرهای کیفی عموماً دلالت بر وجود یا عدم وجود کیفیت یا صفتی دارند، لذا یک روش برای کمی کردن این صفات، در نظر گرفتن متغیرهایی ساختگی با قبول دو مقدار صفر و یک می‌باشد که صفر بیانگر عدم وجود آن صفت و یک حاکی از وجود آن می‌باشد.
اگر یک مدل رگرسیونی تنها بر حسب متغیرهای توضیحی موهومی یا کیفی بیان شده باشد، آن مدل را از نوع آنالیز واریانس32 می‌نامند. علی‌رغم کاربرد فراوان مدل‌های ANOVA در زمینه‌هایی مثل جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، آموزش و تحقیقات وغیره، استفاده از آن‌ها در اقتصاد چندان معمول نیست. به این معنا که در بیش‌تر تحقیقات اقتصادی، معمولاً یک مدل رگرسیونی شامل چندین متغیر توضیحی می‌باشد که تعدادی از آن‌ها کمی و بقیه کیفی می‌باشند. این‌گونه مدل‌های رگرسیونی که شامل دو نوع متغیرهای کمی و کیفی می‌باشند را مدل‌های ACOVA می‌نامند که این مطالعه به این نوع مدل اختصاص دارد.
مدل‌های این مطالعه مربوط به دوره‌ زمانی سال‌های 1385 تا 1389 برای بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده استان کرمان می‌باشد که متغیرهای کیفی شامل بخش‌های فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده (کشاورزی، خدمات و صنعتی)، نوع طرح بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده (خوداشتغالی، جدید، نیمه‌تمام، سرمایه‌درگردش و توسعه‌ای)، شهرستان‌های استان کرمان (بافت، بردسیر، بم، جیرفت، راور، رفسنجان، رودبار، زرند، سیرجان، شهربابک، عنبرآباد، قلعه‌گنج، کرمان، کهنوج، کوهبنان و منوجان)، بانک‌های عامل (ملی، ملت، رفاه، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، تجارت، مسکن و صادرات) که تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده ارائه داده‌اند، نوع مجری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده (زن و مرد (مجری حقیقی)، تعاونی و شرکت (مجری حقوقی)) و دستگاه اجرایی (سازمان بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهادکشاورزی و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی) و متغیرهای کمی شامل متغیر انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌ شده، سهم تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده و متغیرهای کیفی در متغیر انحراف از تسهیلات می‌باشند. گروه پایه که برای این مدل در نظر گرفته شده است شامل نوع فعالیت از نوع خدماتی، نوع طرح خوداشتغالی که نوع مجری آن شرکت‌ها می‌باشند و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی نقش نظارتی بر روی این طرح‌ها را داشته و به این طرح‌ها در شهرستان زرند تسهیلات پرداخت شده و بانک سپه ارائه دهنده این تسهیلات بوده است، می‌باشد. ضرایب عرض از مبدأ تفاضلی که بیانگر میزان اختلاف عرض از مبدأهای گروه‌های دیگر از عرض از مبدأ گروه پایه است شامل همان ضرایب متغیرهای کیفی به غیر از گروه پایه است. با برازش مدل‌های از نوع آنالیز کوواریانس به راحتی می‌توان دریافت که آیا عرض از مبدأهای تفاضلی به طور انفرادی و آماری معنادار هستند یا نه. یعنی آیا از نظر آماری متفاوت از عرض از مبدأ گروه پایه می‌باشند یا نه. بنابراین به‌عنوان مثال، اگر مدل به صورت زیر باشد:
Yt = 1α + 2αDa + 3αDa3 + β1DaXt + βDaXt + Ut مدل شماره 3-2
که در آن:
Yt = انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده
2Da = فعالیت بخش صنعت
0 = در غیر این صورت
Da = فعالیت بخش کشاورزی
0 = در غیر این صورت
Xt = انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده
اگر 1=2Da را برای سطح فعالیت صنعتی و 1=3Da را برای سطح فعالیت کشاورزی در نظر بگیریم، آن‌گاه گروه پایه، سطح فعالیت خدماتی خواهد بود و به تبع آن نیز تمام مقایسه‌ها باید در رابطه با این معیار صورت پذیرد.
به این ترتیب تخمین OLS، این پژوهش را قادر به آزمون‌های گوناگون راجع به مدل‌های رگرسیونی موجود می‌سازد؛ به‌طوری که اگر α از نظر آماری معنادار باشد، آن‌گاه می‌توان قضاوت نمود که سطح فعالیت صنعتی در انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده مؤثر است و اگر α و 3α معنادار باشند، این نتیجه به‌دست می‌آید که نه‌تنها فعالیت صنعتی؛ بلکه فعالیت کشاورزی نیز از مشخص‌کننده‌های مهم در تعیین انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌باشد.
مدل این پژوهش بر این فرض استوار است که میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده دارای ضرایب زاویه و عرض از مبدأهای متفاوت می‌باشد. به عبارت دیگر فرض بر این است که به‌طور مثال برای تفاوت در عرض از مبدأ، سطح انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده فعالیت صنعتی به میزان α متفاوت از سطح انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده فعالیت‌های خدماتی وکشاورزی است و همچنین به‌طور مثال برای تفاوت در ضرایب زاویه سطح انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده فعالیت صنعتی به میزان 1β متفاوت از سطح انحراف از اشتغال دیگر سطح فعالیت‌ها است.
به‌منظور آگاهی از این امر که تغییرات در متغیرهای کمی و کیفی موجود در این مطالعه بر روی متغیر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده، از نظر آماری معنادار هستند یا نه، مدل شماره 3-3 به‌کار رفته است.
مدل شماره 3-3
Y_t=α_1+∑_(n=2)^3▒〖α_2n D_an+∑_(n=2)^9▒〖〖α_3n D〗_bn+〗 ∑_(n=2)^16▒〖〖α_4n D〗_cn+〗 ∑_(n=2)^4▒〖〖α_5n D〗_en+〗 ∑_(n=2)^4▒〖〖α_6n D〗_mn+〗 ∑_(n=2)^5▒〖α_7n D〗_pn 〗+X_t ∑_(n=2)^3▒〖〖β_1n D〗_an+X_t ∑_(n=2)^9▒〖β_2n D_bn+〗 X_t ∑_(n=2)^16▒〖β_3n D_cn+〗 X_t ∑_(n=2)^4▒〖〖β_4n D〗_en+〗 X_t ∑_(n=2)^4▒〖β_5n D_mn+〗 X_t ∑_(n=2)^5▒〖β_6n D〗_pn 〗+β_7 〖X_t+γ〗_1 S_t+U_t
که در آن:
Da = چنانچه فعالیت طرح‌ها در بخش صنعت باشد و صفر در غیر این صورت
Da = چنانچه فعالیت طرح‌ها در بخش کشاورزی باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک رفاه ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک تجارت ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک صادرات ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک صنعت و معدن ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک کشاورزی ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک مسکن ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک ملت ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Db = چنانچه بانک ملی ارائه‌دهنده تسهیلات به طرح‌ها باشد و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان بافت باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان بردسیر باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان بم باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان جیرفت باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان راور باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان رفسنجان باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان رودبار باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان سیرجان باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان شهربابک باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان عنبرآباد باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان قلعه‌گنج باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان کرمان باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان کهنوج باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان کوهبنان باشند و صفر در غیر این صورت
Dc = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان منوجان باشند و صفر در غیر این صورت
De = چنانچه مجری طرح‌ها زن باشد (مجری حقیقی) و صفر در غیر این صورت
De = چنانچه مجری طرح‌ها مرد باشد (مجری حقیقی) و صفر در غیر این صورت
De = چنانچه مجری طرح‌ها تعاونی‌ها باشد (مجری حقوقی) و صفر در غیر این صورت
Dm = چنانچه دستگاه اجرایی طرح‌ها سازمان بازرگانی باشد و صفر در غیر این صورت
Dm = چنانچه دستگاه اجرایی طرح‌ها سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد و صفر در غیر این صورت
Dm = چنانچه دستگاه اجرایی طرح‌ها سازمان جهاد کشاورزی باشد و صفر در غیر این صورت
Dp = چنانچه طرح‌ها از نوع جدید باشند و صفر در غیر این صورت
Dp = چنانچه طرح‌ها از نوع توسعه‌ای باشند و صفر در غیر این صورت
Dp = چنانچه طرح‌ها از نوع نیمه‌تمام باشند و صفر در غیر این صورت
Dp = چنانچه طرح‌ها از نوع سرمایه‌درگردش باشند و صفر در غیر این صورت
با استفاده از رگرسیون شماره 3-3 می‌توان چندین رگرسیون انفرادی مربوطه را به‌دست آورد که در ذیل دو نمونه آن آورده شده است. اولی بیانگر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده برای نوع فعالیت از نوع خدماتی، نوع طرح خوداشتغالی که نوع مجری آن شرکت‌ها می‌باشند و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی نقش نظارتی بر روی این طرح‌ها را داشته و به این طرح‌ها در شهرستان زرند تسهیلات پرداخت شده و بانک سپه ارائه دهنده این تسهیلات بوده است، می‌باشد که در این مدل تمام متغیرهای موهومی مقدار یک (1D = ) را اختیار می‌کنند. در ذیل مدل بیان‌شده ارائه شده است.
مدل شماره 3-4
Y_t=α_1+∑_(n=2)^3▒〖α_2n+∑_(n=2)^9▒〖α_3n+〗 ∑_(n=2)^16▒〖α_4n+〗 ∑_(n=2)^4▒〖α_5n+〗 ∑_(n=2)^4▒〖α_6n+〗 ∑_(n=2)^5▒α_7n 〗+X_t ∑_(n=2)^3▒〖β_1n+X_t ∑_(n=2)^9▒〖β_2n+〗 X_t ∑_(n=2)^16▒〖β_3n+〗 X_t ∑_(n=2)^4▒〖β_4n+〗 X_t ∑_(n=2)^4▒〖β_5n+〗 X_t

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه حمل و نقل، اتحادیه اروپا، تسهیلات مالی، تسهیلات بانک Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه خوداشتغالی، تسهیلات اعطایی، بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال