منابع و ماخذ پایان نامه روشهای ارزیابی، مدیریت بحران

دانلود پایان نامه ارشد

ممنوع میباشد. در جدول 4-1 به صور خلاصه تعاریف مربوط به نتایج ارزیابی ساختمان آورده شده است.

جدول 4-1 تعاریف نتیجه ارزیابی
نتیجه ارزیابی
رنگ پلاکارد
تعریف
بی خطر
سبز
خطر واضحی در ساختمان وجود ندارد، هر چند که ممکن است انجام پارهای تعمیرات لازم باشد، کاهش ظرفیت باربری سازه قابل صرفنظراست. محدودیتی در کاربر وجود ندارد.
مشکوک
زرد
ممکن است خطراتی در ساختمان وجود داشته باشد. ورود به ساختمان فقط در صورت ضرورت و با مسئولیت خود فرد انجام میگیرد، کاربری کامل امکانپذیر نیست، خطر خرابی در پس لرزههای قوی وجود دارد.
خطرناک
قرمز
خطر فرو ریزش در اثر پس لرزه وجود دارد هر گونه ورود به ساختمان بسیار خطرناک است.
در این آییننامه آمده است که در ساعات یا روزهای پس از زلزله ساختمانهای موجود در منطقه زلزله زده تحت ارزیابی سریع اولیه قرار میگیرند و با مشخص شدن ساختمانهای مشکوک روی آنها بازدید چشمی دقیق صورت میگیرد. و چنانچه ارزیابی چشمی دقیق نیز نتواند وضعیت ساختمان را مشخص نماید. لازم است ساختمان مورد نظر تحت بررسی مهندسی قرار گیرد.
در ادامه آمده است که وضعیت هر ساختمان بررسی شده با نصب پلاکاردهایی با رنگهای گفته شده و تاریخ و ساعت آخرین بازدید پس از پس لرزههایی که احتمالا به هم زدن وضعیت ارزیابی اولیه را دارند، روی پلاکارد زده میشود. بنابراین در مورد یک ساختمان ممکن است یک یا چند بار ارزیابی سریع انجام شود. از آنجا که این دستورالعمل تنها موارد اصلی و متحمل ایجاد کننده خطر را تحت پوشش قرار داده لازم است در مواردی که این دستورالعمل سکوت کرده یا مطالب کافی بیان نکرده است، تجربه و قضاوت مهندسی اعضای تیم نتیجه را مشخص نماید.

4-2-2-1 ارزیابی ساختمانها بعد از زلزله
یکی از کارهای بسیار مهمی که در راستای بازسازی و بهسازی واحدهای مسکونی باید انجام شود. ارزیابی ایمنی ساختمانهایی است که در معرض زلزله قرار گرفتهاند بدین ترتیب که بلافاصله بعد از وقوع زلزله بایستی گروههای آموزش دیده بررسی ساختمانهای آسیب دیده را آغاز نمایند، روش که در اکثر دستورالعملها برای ارزیابی مد نظر قرار میگیرد یک روش 3 مرحلهای است در مرحله اول یک ارزیابی سریع اولیه توسط افراد آموزش دیده که لزوما مهندس سازه نمیباشند انجام میگیرد. نتیجه این ارزیابی ساختمان را در یکی از سه ردهی بیخطر، خطرناک و یا مشکوک قرار
میدهد. ساختمانهایی که نتیجه ارزیابی آنها مشکوک است. در مرحله دوم توسط مهندس سازه مجددا مورد بازبینی عینی قرار میگیرند. نتیجه ارزیابی مجدد در مرحله دوم میتواند ساختمان را به هر کدام از وضعیتهای ذکر شده تقسیم کند، برای ساختمانهایی که در مرحله دوم مشکوک شناخته شدهاند باید ارزیابی تفضیلی صورت گیرد. و با تصمیم مراجع ذیصلاح و مالک در صورت نیاز نسبت به بهسازی آن اقدام شود. شکل 4-2روند ارزیابی ساختمان پس از زلزله را نشان میدهد.

شکل 4-2 روند ارزیابی ساختمان پس از زلزله

4-2-2-2 روشهای ارزیابی ساختمانها
در این آییننامه 3 روش ارزیابی برای ساختمانهای آسیب دیده معرفی شده است که از لحاظ زمان ارزیابی و چک لیست ارائه شد از هم متمایز میباشند. این 3 روش عبارتند از ارزیابی سریع، ارزیابی با جزئیات و روش ارزیابی مهندسی. در هر صورت نتایج این ارزیابیها ساختمان را سالم یا دارای مشکل معرفی مینماید. در شرایطی ساختمان یا منطقهای که ساختمان در آن واقع شده است دارای مشکل است که یکی از عوامل زیر در آن ساختمان یا منطقه دیده شود.
– تمام یا قسمتی از ساختمان ریزش کرده باشد
– خروج از محوریت کلی یا طبقاتی از ساختمان
– خرابی شدید در اجزای سازهای
– ترکهای شدید در دیوارها
– خرابی در جان پناه با دیگر قسمتهای سازهای با قابلیت ریزش خرابی در پی ساختمان
– جابجاییهای شدید در زمین خطر سقوط دکلهای برق، تانکرهای هوایی و درختان مجاور ساختمان
در جدول 4-2 بعضی از عواملی که سبب نا امنی میشود آورده شده است.
برای ارزیابی سریع و ارزیابی با جزئیات چک لیستهایی ارائه شده است که در قسمتهای بعد تا حدودی از آنها استفاده میشود. از آنجا که در پروژه حاضر فرض بر آن است که ساختمان مورد نظر برای انجام بهسازی انتخاب شده است و در مورد مراحلی که یک ساختمان طی میکند تا در زمره ساختمانهای مناسب برای بهسازی قرار میگیرد به طور مفصل بحث نشده است. اگر چه در مورد ساختمانهای بنایی ضوابط کمی ارزیابی دقیقی وجود ندارد و این تصمیمگیری بیشتر به نظر مالک، درصد هزینه بهسازی به بازسازی، میزان اهمیت بنا و نظر مهندس سازه بستگی دارد.

جدول 4-2 عواملی که سبب ناامنی میشود

در شکل 4-3 یک نمونه از چک لیستهای ارزیابی سریع و در شکل 4-4 یک نمونه از چک لیستهای ارزیابی با جزئیات دستورالعمل ATC-20 آورده شده است.

شکل 4-3 نمونهای از چک لیستهای ارزیابی سریع دستورالعمل ATC-20

ادامه شکل 4-3 نمونهای از چک لیستهای ارزیابی سریع دستورالعمل ATC-20

شکل 4-4 نمونهای از چک لیستهای ارزیابی با جزئیات دستورالعمل ATC-20

4-2-3 مجموعه FEMA (306-307-308) ]4[و]5[و]6[
بر اثر دو زلزله ویران کننده کالیفرنیا در سالهای 1989 (لوماپریتا)1 و 1994 (نورتریج)2 بسیاری از ساختمانها با دیوارهای بتنی یا با مصالح بنایی توسط بنیاد امداد سوانح فدرال آمریکا3 تحت تعمیر قرار گرفت. این تعمیرات که بر اساس معیارهای ناهماهنگ انجام شدند دارای جزئیات متناقض بودند. بنابراین نیاز وجود دستورالعمل بهسازی و تعمیر ساختمانها با دیوارهای بتنی یا با مصالح بنایی احساس شد. برای کمک به حل این ناهماهنگیها سازمان مدیریت بحران فدرال4 (FEMA) پروژهای (پروژه ATC-43) را با هدف ارزیابی و تعمیر خرابیهای ساختمانهای بتنی و با مصالح بنایی در سال 1996 شروع کرد. نتایج این پروژه در قالب 3 گزارش ارائه شده است. که این گزارشها مجموعه (FEMA 306-307-308) را تشکیل میدهند. FEMA 306 ]4[ و FEMA 307 ]5[ برای ارزیابی ساختمانها و FEMA 308 ]6[ به عنوان راهنمای بهسازی میباشد.

4-2-3-1 ارزیابی ساختمان طبق دستورالعمل FEMA (306-307-308)
روند کلی ارزیابی در این دستورالعمل مانند دستورالعملهای دیگر ارزیابی میباشد. با این تفاوت که جنبه تئوری در این دستورالعمل بیشتر است. مطلب موجود در این دستورالعمل را میتوان به دو بخش عمده دسته بندی کرد.
1) بخش تحقیقاتی: این بخش شامل گردآوری اطلاعاتی در مورد زلزله، شناسایی اجزای ساختمان، تهیه اسناد خرابی و دسته بندی خرابی اجزا میباشد که نتیجه این بخش نسبت دادن نوعی از خرابیها به اجرای سازهای و غیر سازهای میباشد و بخش ارزیابی بعد از اتمام این بخش شروع میشود. (جمعآوری اطلاعات بیشتر و بازبینی یافتهها و فرضیات جهت برقرار کردن رابطه منطقی بین طبقهبندیهای صورت گرفته برای خرابیها و مشاهدات موجود از وضعیت ساختمان)
2) بخش ارزیابی: مواردی که در ارزیابی ساختمانها بایستی به آنها توجه کرد. طبق مطالب موجود در این دستورالعمل در زیر لیست شده است.
– جمعآوری اطلاعات خصوصیات خرابی حاصل از جابجایی و تکان خوردن زمین محل ساختمان
– بدست آوردن خصوصیات فیزیکی و طبیعی ساختمان از قبیل وزن، هندسه ساختمان
– شناسایی اجزای سازهای و مقاوم در برابر بارهای جانبی ساختمان
– مشخص کردن خصوصیات سازهای قسمتهای مختلف ساختمان با جزئیات کافی جهت تحلیل
– ثبت خرابی برای اعضا
– مجزا کردن خرابیهای ناشی از زلزله از خرابیهای پیشین
برای برآورد کردن ساختمان بر اساس این دستورالعمل ابتدا گروهی تشکیل میشود تا وضعیت موجود ساختمان را برداشت نمایند. این کار به وسیله پر کردن چک لیست و گرفتن عکس صورت میگیرد. ساختمانهایی که در این آییننامه مورد بررسی قرار میگیرند شامل ساختمانهای بتنی، بنایی مسلح5، بنایی غیرمسلح6 و میانقابها7 میباشند. در ادامه خصوصیات ساختمانهای بتنی و بنایی و همچنین آسیبهای وارده به این ساختمانها در اثر زلزله و روشهای ارزیابی این آسیبها و در نهایت ترمیم خرابیها خواهد آمد.
در این دستورالعمل آمده است ساختمانهای بتنی و بنایی به دو روش اصلی نیرو را از بام سقفها به کف و پی منتقل میکنند. دیوارهای باربر که میتوانند بتنی مسلح یا غیر مسلح و یا از مصالح بنایی باشند و میانقابها. تفاوت میانقابها با دیوارهای حمال در این است که برای میانقابها همیشه یک قاب فلزی یا بتنی متشکل از تیرو ستون وجود دارد که میانقاب برای تحمل بار جانبی درون این قاب قرار میگیرد.
در آییننامه FEMA 306 آزمایشات ارزیابی آسیب در قالب دو دسته آزمایشات بدون تخریب و مخرب تقسیمبندی شدهاند که در جدول 4-3 آمده است.

جدول 4-3 آزمایشات ارزیابی بر اساس آییننامه FEMA 306

4-2-3-2 ترمیم المانهای آسیب دیده از زلزله طبق دستورالعمل
FEMA (306-307-308)
این دستورالعمل را میتوان راهنمای تعمیر خرابیهای حاصل از زلزله برای ساختمانهای بتنی یا با مصالح بنایی دانست. هدف از این دستورالعمل تهیه راهنمایی برای تعمیر و بهسازی ساختمانهایی است که دارای سیستمهای اولیه مقاوم در برابر نیروهای جانبی از قبیل دیوارهای باربر بتنی، دیوارهای باربر بنایی و میانقابها میباشند. از جمله راهکارهای ارائه شده در این دستورالعمل میتوان به ترمیم پوشش سطحی به همراه تزریق دوغاب، جایگزینی آجرهای آسیب دیده و بخیه دوزی ترکها با پین و میلگرد به عنوان راهکار ترمیم و تقویت پاشنه و پنجه دیوار با اجرای پوشش بتن مسلح همراه با شناژ پای دیوار، تقویت دیوار با اجرای پوشش بتن مسلح یک طرفه یا دو طرفه و جایگزینی دیوار با دیوار جدید به عنوان راهکار ترمیم در ترکیب با افزایش سطح عملکرد دیوارها اشاره کرد.

4-2-3-4 روشهای ترمیمی ارائه شده در دستورالعمل FEMA 308 ]6[
روشهای بهسازی و اهداف آنها برای ساختمانهای بنایی و بتنی در 3 گروه اصلی مورد بررسی قرار میگیرد.
1) تعمیرات سطحی که هدف از آنها بهبود وضعیت ظاهری اجزاء میباشد. این تعمیرات میتواند شامل بتونه و رنگ کاری و پوشاندن ظاهری ترکها باشد.
2) تعمیرات سازهای که هدف از آنها بازگرداندن خصوصیات سازهای اجزاء میباشد. از جمله این تعمیرات میتوان به تزریق ملات در ترکها یا جایگزینی آرماتورها را نام برد.
3) تقویت سازهای با حذف اجزاء آسیب دیده و جایگزینی آنها با اجزاء جدید، اضافه کردن اجزاء سازهای به ساختمان و روشهای دیگر که در جدول زیر آمده است صورت میگیرد.
جدول 4-4 به اختصار نوع و موارد کاربرد روشهای ترمیم را برای انواع ساختمانهای مورد بررسی نشان میدهد.

جدول 4-4 روشهای ترمیم و محدوده کاربرد
شرح ترمیم
نوع مصالح
کد ترمیم
نوع ترمیم

بتنی مسلح
بنایی مسلح
بنایی غیرمسلح

تعمیرات تزیینی

CR1
پوشش سطحی

CR2 , S-01
بند کشی مجدد

CR3
پر کردن ترک با اپوکسی
تعمیرات سازهای

SR1
تزریق اپوکسی به ترک

SR2
تزریق گروت به ترکها

SR3
ترمیم پکیدگی

SR4
جایگزینی آرماتورها

SR5
جایگزینی دیوارها
تقویت سازهای

SE1
روکش بتنی مسلح

SE2
فیبرهای کامپوزیت

SE3 , S-04
بخیه ترک

4-3 جمع بندی
تا این مرحله با بررسی سه آییننامه معتبر در زمینه بهسازی مطالب زیر به طور خلاصه از این بررسیها استنتاج می‌شود.
1- قبل از اینکه ساختمانها در معرض زلزله قرار بگیرند میبایست با انجام مطالعات آسیبپذیری و جمعآوری اطلاعاتی در مورد ساختمانها (انواع آنها) میزان صدمات و

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه زمین لرزه، ایمن سازی، ایالات متحده Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه دینامیکی، روشهای ارزیابی، مدل سازی